Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:S (š)

From Sanat

ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

saantikuittaus

kirjallisuuden s.
подтверждение получения литературы

saapumisjärjestys

saapumisjärjestyksen mukainen
порядковый
saapumisjärjestyksessä
в порядке поступления

saapumismerkintä

aikakauslehtien saapumismerkinnät
акт на приходование журналов

saapumispäivä

s. toimitukseen
дата поступления в редакцию

saapumisvalvonta

kausijulkaisujen s.
контроль за поступлением периодики

saapunut

поступивший

saapuva

поступающий

saastainen

грязный

saatava

ei saatavilla, saatavissa
не(т) в распоряжении
olla saatavilla, saatavissa
иметься в наличии (~распоряжении)
saatavilla, saatavissa olo
наличие; наличность
saatavissa oleva
имеющийся в наличии; наличный; получаемый

saate

фактура

saateasiakirja

kustannekäsikirjoituksen s.
паспорт издательского оригинала

saatelippu

kirjan s.
путёвка книги

sabloni, šabloni

шаблон

sadekartta

карта осадков

safiaani, sahviaani

сафьян

safiaaninen, sahviaaninen

сафьяновый

safiaanivälilehti

safiaanivälilehdellä varustettu
с сафьяновой прокладкой

safiaanisidos

сафьяновый переплёт

šagriini

шагрень

šagriininen

шагреневый

sairaalakirjasto

больничная (~госпитальная) библиотека

sakko(rangaistus)

штраф

salainen

потаённый; секретный; скрытый; тайный

salakirjoitettu

зашифрованный

salakirjoittaa

зашифровывать; шифровать

salakirjoitus

криптограмма; тайнопись; шифровка

laatia salakirjoituksella
шифровать
salakirjoituksella laadittu
шифрованный
salakirjoituksen tulkinta
дешифровка

salakirjoituskirjallisuus

замаскированная литература

salakirjoitustaito

криптография

salakirjoitustiede

криптология

salanimi

литературное имя; псевдоним; литературная фамилия

appellatiivinen, yleisnimeksi kehittynyt s.
псевдоним нарицания; нарицательный псевдоним
fraasimuotoinen s.
фразеоним
hengenmiehen s.
асцетоним
ironinen, leikillinen s.
ироним
kirjallinen s.
литературный псевдоним
kääntämällä muodostettu s.
псевдоним, являющийся переводом подлинной фамилии
maantieteellisen nimen kaltainen s.
геоним
miehennimi naisen salanimenä
псевдоандроним
naisennimi miehen salanimenä
псевдогиним
nimen alkukirjainten muodostama s.
криптоним
nimen vieraskielisestä käännöksestä muodostettu s.
традуктионим
paljastaa s.
раскрывать псевдоним
pyhimyksen s.
агионим
salanimellä esiintyvä, julkaistu
изданный под псевдонимом; псевдонимный
sisä- tai loppuheittoinen s.
апоконим

salanimikortisto

картотека раскрытых псевдонимов

salaniminen

псевдонимный

salanimi(sana)kirja

словарь псевдонимов

salapoliisiromaani

детектив; детективный роман

salattu

скрытый; тайный

sallia

s. lainaus
разрешать выдачу по абонементу
s. vapaa pääsy hyllyille
предоставлять свободный доступ к полкам

sallittu

дозволенный; допускаемый; допустимый; разрешённый

sama

тождественный

s[-t] (tekijä[-t])
он, она, оно, они же; тот, та, то, те же
s-ssa (paikassa)
там же

samanarvoinen, -hintainen

равноценный; эквивалентный

samankaltaisuus

bibliografinen s.
библиографическая однородность

samanniminen

одноимённый

s. henkilö
однофамилец
sukunimeltään s.
однофамильный

sana

слово

jakaa s. (eri riveille)
обрывать слово
keskeinen, olennainen s.
существенное слово
latomatta jäänyt s.
пропуск слова; пропущенное слово
lennokas s.
крылатое слово
lyhenteistä muodostettu s.
сложносокращённое слово
otsikon luonteenomainen s.
характерное слово в заглавии
samamerkityksinen s.
синоним
s. s-lta tapahtuva
пословный
s-sta s-an
слово в слово; слово за словом
toisen yläpuolelle kirjoitettu s.
написанное над другим слово

sanakirja

словарь

aakkosellinen s.
алфавитный словарь
akateeminen s.
академический словарь
arkikielen s.
словарь просторечия
erikoisalan s.
отраслевой словарь
fonetiikan s.
фонетический словарь
ideografinen, käsiteryhmittäinen s.
идеографический словарь
kaksikielinen s.
двуязычный словарь
kielitieteen s.
лингвистический (~языковой) словарь
kirjailijan kielen s.
словарь языка писателя
kirjakielen s.
словарь литературного языка
kuvaileva s.
дескрипторный словарь
monikielinen s.
многоязычный словарь; словарь-полиглот
(monikielinen) vertaileva s.
переводной словарь
normatiivinen s.
нормативный словарь
nykykielen s.
словарь современного языка
onomatologinen s.
ономастический (~ономатологический) словарь
sanomalehtikielen s.
словарь газетной лексики
selittävä s.
глоссарий; толковый словарь
tekniikan s.
технический словарь
temaattinen s.
тематический словарь
vierasperäisten sanojen s.
словарь иностранных слов
yksikielinen s.
одноязычный словарь
yleissanaston s.
словарь общеупотребительной лексики

sanakirja-artikkeli

словарная статья

sanakirjabibliografia

словарная библиография

sanakirjahakemisto

bibliografinen s.
словарный библиографический указатель

sanakirjakoko

словарный формат

sanakirjallinen

лексикографический; лексический; словарный

sanakirjaluettelo

словарный каталог

sanakirjamainen

словарный

sanakirjantekijä, -toimittaja

лексикограф

sanakirjateksti

словарный текст

sanakirjatyö

лексикография

sanakonkordanssi

конкорданция слов

sanaliittosanakirja

словарь словосочетаний

sanaluettelo

вокабулярий; словник; список слов

indeksoitu s.
тезаурус
selittävä s.
глоссарий

sanalyhenne

сокращение слова

sanankäyttö

словоупотребление

sanankäyttösanakirja

словарь словоупотребления

sanankäyttövirhe

ошибка словоупотребления

sananlasku- ja sananparsikirja

книга пословиц и поговорок

sananlyhenne

логограмма

sananmuodostussanakirja

словообразовательный словарь

sananparsisanakirja

фразеологический словарь

sananväli

апрош; интервал между словами; междусловный пробел; пробел между словами

sanaristikko

кроссворд

sanasto

вокабулярий; глоссарий; лексика; словник; лексический состав; список слов

sanastollinen

лексический; словарный

sanasto-otsikko

словесная рубрика

sanelukone

диктофон

saniteettipäivä

kirjaston s.
санитарный день в библиотеке

sankarikirjallisuus

героика

sankarikirjat

книги о героизме

sankariromaani

героический роман

sankariruno, -tarina, -taru

эпопея

sanoma- ja aikakauslehtijulkaisu

газетно-журнальное издание

sanomalehdenkustantaja

газетный издатель

sanomalehdenpidike

газетодержатель

sanomalehdensisäinen

внутригазетный

sanomalehdentilaus

заказ на газету

sanomalehdentoimittaja

газетный редактор

sanomalehdistö

журналистика; пресса

sanomalehti

газета

julkaista sanomalehdessä
помещать в газете
”keltainen” s.
”жёлтая” газета
puolivirallinen s.
официоз
runsaasti kuva-aineistoa sisältävä s.
газета с большим количеством иллюстраций
sanomalehden liite-, lisäsivu
вкладка в газете
sanomalehden sunnuntaipainos
воскресная газета
sanomalehden toimittaja
редактор газеты
sanomalehteen sisältyvä
внутригазетный
tehtaan s.
заводская газета
7-palstainen s.
газета в семь колонок

sanomalehtiala

журнализм; публицистика

sanomalehtiartikkeli

газетная статья

sanomalehtibibliografia

(внутри)газетная библиография

sanomalehtihylly(kkö)

газетный стеллаж

kalteva s.
наклонная полка для газет; стойка с наклонными полками для газет

sanomalehti-ilmoitus

объявление в газете

sanomalehtijulkaisu

газетное издание

sanomalehtikirjailija

публицист

sanomalehtikirjallisuus

публицистика

sanomalehtikoko

газетный формат

sanomalehtikokoelma

собрание газет; газетный фонд

sanomalehtikustantamo

газетное издательство

sanomalehtileikekansio

папка для газетных вырезок

sanomalehtileikekokoelma

собрание газетных вырезок

sanomalehtileiketoimisto

бюро газетных вырезок

sanomalehtiluettelo

каталог газет

sanomalehtilukusali

газетный читальный зал; газетная комната

sanomalehtimainonta

газетная реклама

sanomalehtinidos

подшивка газет; газетный том

sanomalehtinäyttely

выставка газет

sanomalehtiotsikko

sivun levyinen s.
газетный заголовок в одну строку

sanomalehtipaino

газетная типография

sanomalehtipalsta

газетная полоса

sanomalehtirotaatiokone

газетная ротационная машина

sanomalehtiteline

газетодержатель; пюпитр (~стеллаж; стенд) для газет

sanomalehtitoimi(nta)

журналистика; публицистика

sanomalehtitoimisto

пресс-бюро

sanomalehtivuosikerta

комплект газеты

sarake

графа; колонка; полоса; столбец

sarakkeisiin jaettu
разграфленный
tyhjä s.
пустографка

sarakeladonta

набор в колонках

sarakkeisto

разграфка

sarja

комплект; ряд; серия; сюита; цикл

ei-periodinen, epäsäännöllisesti ilmestyvä s.
непериодическая серия
epätäydellinen s.
некомплектная серия
ilman määräaikoja ilmestyvä s.
открытая серия
jatkuva s.
продолжающаяся серия
kustantamoiden yhteinen s.
межиздательская серия
kustantamon s.
издательская серия
moniosainen s.
многотомная серия
määräajoin ilmestyvä s.
закрытая серия
periodinen s.
периодическая серия
päättynyt s.
законченная серия
rikkoa s.
разрозничать комплект
taannehtivasti aukoton s.
комплект за прошлое время (~прошлые годы)
täysi s.
полный комплект
täysi s. taannehtivia numeroita
комплект старых номеров
uusi s.
новая серия
yleistajuinen tieteellinen s.
научно-популярная серия

sarjahakemisto

указатель серий

sarjajulkaisu

продолжающееся (~серийное) издание

tieteellisten seurojen s-t
сериальные издания научных (~учёных) обществ

sarjajulkaisukortisto

картотека продолжающихся изданий

sarja(julkaisu)luettelo

каталог (~список) продолжающихся изданий

sarjakuva

комикс(ы)

sarjakuvailu

серийное описание

sarja(kuvailu)kortti

карточка с описанием серии

sarjakuvalehti

журнал с комиксами; комиксы

sarjaliite

периодическое приложение

sarjaluettelo

указатель серий

sarjamainen

серийный

sarjamaisuus

серийность

sarjamerkintä, -merkintö

обозначение серии

sarja(n)nimiö

заглавие серии; серийное заглавие

sarjannumero

номер серии; серийный номер

sarjanumerointi

нумерация по сериям

sarjaviittaus

указание серии

satamakirja

портулан

satiirinen

сатирический

satukirja

книга басен (~сказок)

satulanidonta

шитьё внакидку (~внахлёстку)

s. metallilangalla
шитьё вразъём

satulanidottu

сшитый внакидку

satunnainen

случайный; эпизодический

satunnaisjulkaisu

эпизодическое издание

satutunti

kirjaston s.
час рассказа в библиотеке

sedeesikoko

секстодесимо

seepiapainate

сепия

seepiavedos

оттиск сепией

seikkailukirjallisuus

приключенческая литература

seikkailuromaani

авантюрный (~приключенческий) роман

seinäjulkaisu

(на)стенное издание

seinäkalenteri

настенный календарь; календарь-табель; табель- календарь

seinäkartta

настенная карта

seinälehti

(на)стенная газета; настенное объявление; стенгазета

seinänvierisijoitus

kirjahyllyjen s.
размещение стеллажей вдоль стен

sekaindeksi

смешанный индекс

sekaindeksointi

смешанная индексация

sekaladonta

смешанный набор

sekalaista(-osasto)

вариа; разное

sekapalsta

смешанная полоса

sekasijoittelu

kokoelman s.
смешанное размещение фонда

sekateksti

смешанный текст

seksto

ин-сексто

sektio

секция

sektori

сектор

sekundaaribibliografia

вторичная библиография

sekundakirja

нетоварный вид книги; бракованная книга

selailla

перелистывать

selailtu

просмотренный

selailu

перелистывание

selektori

селектор

selittäjä

(tekstin) s.
интерпретатор

selittävä

объяснительный; пояснительный; толковый

selittää

объяснять; толковать; трактовать

selitys

аннотация; версия; глосса; иллюстрация; комментарий; пояснение; толкование; экспликация; экспозе

(kartan, merkkien) s.
легенда
kielellinen s.
лингвистический (~словарный) комментарий
merkkien s.
объяснение знаков
selityksin varustaminen
аннотирование
selityksin varustettu
аннотированный; комментированный; пояснённый
(tekstin) s.
интерпретация
varustaa selityksin
аннотировать; комментировать; делать примечания

selityssanakirja

толковый словарь

selitysteksti

пояснительный текст

selkä

arkkinipun s.
корешок книжного блока
kirjastosidoksen s.
библиотечный корешок
litteä, tasainen s.
плоский корешок
metallijousella vahvistettu s.
пружинный металлический корешок
pyöristetty s.
кашированный (~круглённый) корешок
repeytynyt s.
порванный корешок
sidosnyörein koristeltu s.
корешок, украшённый бинтами
tekstitön, tyhjä s.
глухой корешок
vahvistamaton s.
корешок без отстава
vahvistettu s.
корешок с отставом

selkäkilvet

средники

selkäkirjoitus

(kirjan) s.
надпись на корешке

selkäkohoke

бинт

selkäkoriste

орнамент на корешке

selkäkultaus

selkäkultauksin
с холочёным корешком

selkämarginaali

внутреннее (~корешковое) поле

selkämys

kirjankansien s.
корешок обложки
selkämykset
средники

selkänimiö, -otsikko

заглавие (~титул) на корешке; корешковое заглавие

selkäpainanta

kirjan s.
тиснение на корешке книги

selkäpainatus

печать на корешке

selkäpaneeli

kirjan s.
наклейка на корешке

selkäpuoli

оборот; оборотная сторона

selkärima

бинт

selkätunnus

корешковый шифр

sellofaanipäällys

целлофановая обёртка

sellofaanisuojapäällys

целлофановая суперобложка; суперобложка из целлофана

selontekovelvoite

kirjaston s.
отчётность библиотеки

seloste

analyyttinen, erittelevä s.
аналитический реферат
kirjallinen s.
докладная записка
kortiston s.
картотека-ключ
laatia s.
резюмировать; составлять реферат
s-ita ja tiedotteita
доклады и сообщения
tekijän (laatima) s.
автореферат; авторское резюме; авторский реферат

selosteenmuotoinen

в форме реферата

selosteinformaatio

реферативная информация

selostekatsaus

реферативный обзор

selostekokoelma

реферативный сборник

selostelehti

реферативный журнал

selostetiedote

реферативный бюллетень

selvittäminen

asiakirjan sisällön s.
раскрытие содержания документа
tekijyyden s.
установление авторства
tekstin s.
распознавание текста
teosten julkaisutietojen s.
атрибуция

selvittää (salakirjoitus)

расшифровывать

selvitys

bibliografinen s.
библиографическое разыскание

selänpyöristys

каширование

seminaarikirjasto

семинарская библиотека

senilia

произведения, написанные в старости

sensaatiokirja

сенсационная книга

sensaatiolehti(nen)

”жёлтая” газета; ”жёлтый” листок

sensaatio-otsikko

sanomalehden s.
броский газетный заголовок

sensaatioromaani

бульварный (~сенсационный) роман

sensuuri

цензура

s-n hyväksymä, tarkastama
дозволено цензурой (цензурою)

sensuurikappale

цензурный экземпляр

sensuurirajoitus

цензурное ограничение

sepitteinen

фиктивный

sepittäminen, sepustus

сочинение

sepittää, sepustaa

складывать; сочинять

settikiila

клиновая заключка

seuraaja

sanomalehden s.
преемственность газеты

seuraava

(по)следующий

mukana, myötä s.
сопроводительный

seurakuntakirjasto

приходская библиотека

seuranta, seuruu

проверка

seurata

следить; следовать

siannahkasidos

переплёт из свиной кожи

sic!

так!

side

бинт

upotetut siteet
бинты, врезанные в книжный блок

sideronyymi

сидероним

sidokseton

без переплёта

sidonta

вязка; переплёт; связка; скрепление; шитьё

arkkeina ilmestyneen julkaisun s.
переплёт издания, выходившего в листах
arkkivihkojen s.
скрепление тетрадей
harsoton s.
шитьё без марли
kirjan s.
связывание книги
langaton, ompeleeton s.
бесшвейное скрепление

sidonta-arkki

переплётный лист

sidontaharsokangas

переплётная марля

sidontakangas

переплётная ткань

sidontakirjakkeet

переплётный шрифт

sidontakulut

переплётные расходы; стоимость переплёта

sidontaleima

переплётный штамп

sidontaluettelo

переплётный журнал; каталог переплётов; книга регистрации изданий, сданных в переплёт

sidontaosasto

отдел переплёта; переплётный отдел; переплётно- брошюровочное отделение

sidontapalttina

переплётный холст

sidontapalvelu

переплётная служба

sidontataite, -uurre

рубчик переплёта

sidontataito

искусство переплёта

sidontatapa, -tyyli

вид переплёта

sidontatyöala

переплётное дело

sidontavaiheet

переплётные процессы

sidos

бинт; переплёт; полоска

joustava, pehmeä s.
мягкий переплёт
joustavakantinen, kimmoisa s.
пружинный переплёт
koristeeton s.
гладкий переплёт
korjattu, uusittu s.
восстановленный переплёт
kulunut s.
изношенный (~истрёпанный) переплёт
lankavahvisteeton s.
переплёт с бесшвейным скреплением
lankavahvisteselkäinen s.
переплёт с проволочным скреплением корешка
leikattu ja tasoitettu s.
обрезной переплёт
litteä s.
немой переплёт
nimellä varustettu s.
именной переплёт
pesunkestävä s.
моющийся переплёт
repeytynyt s.
порванный переплёт
sidoksesta irronnut
выпавший из переплёта
sidoksesta irrotettu
вынутый из переплёта
sidoksesta irtoaminen
выпадение из переплёта
spiraalivahvisteselkäinen s.
переплёт с корешком, скрепленным спиралью
taipuisa s.
гибкий переплёт
ulkonevareunainen s.
переплёт с выступающим кантом
vanhatyylinen s.
переплёт в старинном стиле

sidosfolio

переплётная фольга

sidoskansi

переплётная сторонка

sidoskoriste

орнамент на переплёте

sidoslaji

род переплёта

sidosmalli

макет переплёта; переплётный макет

sidosmateriaali

переплётный материал

kansien s.
материал для переплётных крышек

sidosotsikko

переплётное заглавие; заглавие на переплёте

sidosside

бинт переплёта

sidostunnus

шифр на переплёте

sidostyyppi

тип переплёта

sidosyksikkö

переплётная единица

sidottaa

отдавать в переплёт

sidottu

переплетённый; переплётный

s-na
в переплёте
sivusta s.
сшитый втачку
uudelleen s.
переплетённый заново

sidotusluettelo

каталог переплётов; список книг, отданных в переплётную

sienisairaus

kirjojen s.
грибковое заболевание книг

signaalibibliografiajulkaisu

сигнальное библиографическое пособие

signaali-informaatio

сигнальная информация

signaalikappale

сигнальный экземпляр

signatuuri

сигнатурный знак; сигнатура

signumi

(полочный) индекс; сигла; шифр

antaa s.
присваивать шифр
kaksirivinen s.
шифр в две строки
kirjan s.
обозначение местонахождения книги
merkitä s.
отмечать щифр
muuttaa s-t
перешифровать
ottaa käyttöön s-t
присваивать шифры
s-lla varustaminen
шифровка
s-lla varustettu
шифрованный
uusilla signumeilla varustaminen
перешифровка
varustaa s-lla
отмечать шифр; снабжать шифром; шифровать
varustaa uusilla signumeilla
перешифровать

signumikonkordanssi

конкорданция шифров

signumilipuke, -opaste

ярлык с обозначением шифра

siirrekirjainnus

транслитерация

siirteleminen, siirtely

перемещение; переспуск

siirto

kirjojen s.
переноска (~транспортировка) книг

siirtohylly

передвижная (~подвижная) полка; передвижной стеллаж

siirtohyllyjärjestelmä

koneellinen s.
система подвижных стеллажей с механическим приводом

siirtohyllysäilytys

kokoelman s.
компактное хранение фонда

siirtokirjakauppaverkko

передвижная книготорговая сеть

siirtokirjasinpainatus

печать подвижными литерами

siirtokirjasto

передвижная библиотека; библиотека-передвижка

siirtokirjastokokoelma

фонд передвижных библиотек

siirtokirjastonhoitaja

передвижник-библиотекарь

siirtokokoelma

передвижной фонд

siirtolaite

kirjatilausten s.
конвейер для пересылки читательских требований
kirjojen s.
лоток для переноски книг

siirto-oikeus

ilman siirto-oikeutta
без права передачи
siirto-oikeuksin
с правом передачи

siirtyminen

kirjan s. paikaltaan
завал книги

siirtäminen

lukijain tilausten s.
перенаправление читательских требований

siirtää

ei saa s. (kirjaa lukusalista)
не выносить из зала
s. kärryillä
перевозить на тележке

siisteysolot

kirjavaraston s.
гигиенический режим книгохранилища

siistiä (teksti)

подчищать

siivous

kirjojen s.
гигиеническая обработка книг
kokoelman s.
гигиена фонда

siivouspäivä

kirjaston s.
санитарный день в библиотеке

sijainti

размещение

sijaintipaikka

julkaisukumppanien s.
местонахождение издательств-партнёров

sijaistoimittaja

зиц-редактор

sijoittaa

s. näkyville kanteen
помещать на обложке
s. pystyasentoon
расставлять вертикально

sijoittaminen

kronologiseen järjestykseen s.
расположение в хронологическом порядке
uuden otsikon s.
включение новой рубрики

sijoittelu

hyllyjen säteittäinen s.
веерное расположение полок
kokoelman mielivaltainen s.
произвольная расстановка фонда

sijoitteluryhmä

kokoelmien s.
группа расстановки фондов

sijoittelutaulukko

расстановочная таблица

sijoitus

размещение; расположение; расстановка

aakkosellinen s.
алфавитная расстановка; расстановка по алфавиту
kirjojen luokitusosastojen mukainen s.
расстановка книг по отделам классификации
kirjojen tekijänmukainen s.
расстановка книг по авторскому признаку
kokoelman aiheenmukainen s.
тематическая расстановка фонда
kokoelman (julkaisu)paikan mukainen s.
топографическая расстановка фонда
kokoelman kartuntajärjestyksen mukainen s.
инвентарная расстановка фонда
kokoelman kasvunvaraan perustuva aukollinen s.
расстановка фонда с пропусками про запас
kokoelman kerrosmainen s.
вертикальное размещение фонда
kokoelman kielenmukainen s.
лингвистическая (~языковая) расстановка фонда
kokoelman kiinteä s.
крепостная (~неподвижная) расстановка фонда
kokoelman kokoon perustuva s.
форматная расстановка фонда
kokoelman kronologinen s.
хронологическая расстановка фонда
kokoelman liikkuva s.
подвижная расстановка фонда
kokoelman maantieteellinen s.
географическая расстановка фонда
kokoelman muodolliseen tuntomerkkiin perustuva s.
формальная расстановка фонда
kokoelman numeronmukainen s.
нумерационная расстановка фонда
kokoelman saapumisjärjestyksenmukainen s.
порядковая расстановка фонда
luettelokorttien asiasananmukainen s.
предметная расстановка карточек

sijoitusjärjestelmä

korttien s.
система расстановки карточек

sijoitusmääräys

kirjojen s.
порядок расстановки книг
luettelokorttien sijoitusmääräykset
правила расстановки карточек в каталог

sijoitusohje

korttien s-et
инструкция по расстановке карточек

sijoituspaikka

kirjan s.
местонахождение книги

sijoitusperiaate

принцип расстановки

sijoitussignumi

расстановочный индекс

sijoitussuunnitelma

план расположения

sijoitustunnus

расстановочный признак

sikermä

комплекс

silkkikaavapainanta

шёлкотрафаретная печать

silkkikangas (korjausmateriaali)

шёлковая ткань

silkkipainatus

шёлкография

silmäillä

s. kirjaa
пробегать книгу

simultaanipainos

двойное издание

sinikopio, -vedos

светописная копия; светокопия

sinkkikivipainanta, sinkolitografia

цинколитография

sinkkipainaja

цинкограф

sinkkipainanta, -painatus

цинкография

sirkulaatio

циркуляция

sisennetty

начатый с абзаца

s-nä
со втяжкой

sisennettävä

с отступом

sisennys

втяжка; отступ; красная строка

kaksipuolinen s.
двухсторонняя втяжка
kappaleen s.
отступ текста
ladelman reunan s.
отступ от края набора
oikeanpuolinen s.
правосторонняя втяжка
palstan yläsyrjän s.
отступ от верхнего края полосы
rivin s.
вгонка строки
sisennyksettä
без отступа
tois-, yksipuolinen s.
односторонняя втяжка
uuden kappaleen s.
абзацный отступ
vasemmanpuolinen s.
левосторонняя втяжка

sisentää rivi

делать абзацный отступ

sisustus

kirjaston s.
библиотечная обстановка; устройство библиотеки; библиотечное устройство

sisustusoppi

kirjaston s.
библиотечная эстетика

sisäkkäinkoonti

painoarkkien s.
комплектовка книжного блока вкладкой

sisäkäyttö

s-ön
для внутреннего пользования; для пользования на месте

sisäkäyttökirja

книга для пользования на месте; книга, не выдаваемая на дом (~не подлежащая выдаче)

sisäkäyttökirjasto

библиотека без выдачи книг на дом; б. для пользования на месте; б. для чтения; б., не выдающая книг по абонементу; закрытая библиотека

sisäkäyttökokoelma

собрание книг, не выдаваемых на дом

sisällyksekäs, sisällökäs

содержательный

sisällyksetön, sisällötön

бессодержательный

sisällys, sisältö

содержание

paljastaa s.
раскрывать содержание

sisällyskatsaus

изложение содержания; резюме; синопсис

sisällysluettelo

оглавление; перечень содержания

lyhyt s.
краткое содержание
sanomalehden suppea s.
шпигель

sisällyttäminen

hakemistoon, luetteloon s.
включение в указатель

sisällyttää

s. luetteloon
вписывать в указатель

sisältyvä

kirjaan s.
прикнижный

sisältää

содержать

sisältöanalyysi

kokoelman s.
анализ состава фонда

sisältömerkintä

разметка содержания

sisältöseloste

примечание о содержании; краткое содержание

sisältötiivistelmä

kirjan s.
конспект книги

sisältöviittaus

ссылка на содержание

sisältövuosi

(kirjan) s.
год содержания

sisämarginaali

внутреннее (~корешковое) поле

sisänimiölehti

внутренний титульный лист

sisänimiö(sivu)

внутренний титул

sisäpalsta

внутренний столбец

sisäpuoli

разворот; внутренняя сторона

sisäpuolinen

внутренний

sisärei’itys

внутренняя перфорация

sisäreuna

внутренний кант; внутренняя сторона

sisäreunareikäkortti

перфокарта с внутренней перфорацией

sisäsivu

внутренняя страница

sisätaite

suojalehden (-paperin) s.
клапан

sisätila

kirjaston s-t
интерьер библиотеки

sisäänkäynti, -käytävä, -pääsy, -tulo

вход

sisäänveto

втяжка

sitaatti

цитата

esittää s.
приводить цитату
s-en liiallinen käyttö
цитатничество

sitaattihakemisto

указатель цитат

sitaattisanakirja

словарь цитат

siteeraaminen, siteeraus

цитирование

siteeraamisen arvoinen
заслуживающий цитирования

siteerata

ссылаться; приводить цитату; цитировать

siteerattava

цитируемый

siteerattu

цитированный

siteeraustapa

форма цитирования

sitoa

переплетать; шить

s. pahvikantiseksi
переплетать в картон
s. paperikansiin
переплетать в бумажный переплёт
s. punoksella
переплетать шнуром
s. uudelleen
переплетать вновь

sitoja

переплётчик

sitomakelvoton

непригодный для переплёта

sitomaton

непереплетённый; без переплёта; сырой

sitominen

связка

kansiin s.
вставка в обложку

sitomo

отдел переплёта; переплётный отдел; переплётно-брошюровочное отделение; переплётная служба; переплётно-брошюровочный цех

sitomokannet

переплёт переплётчика

sitomoluettelo

переплётный журнал

siviililakikokoelma

гражданский кодекс

sivu

полоса; страница; страничка

avatun kirjan oikea s.
ректо
koko s-n käsittävä
занимающий всю страницу
korjattaessa vahvistettu s.
страница, укреплённая при реставрации
kääntää s-a
перевернуть страницу
normaalikokoinen s.
страница обычного формата
numeroimaton s.
ненумерованная страница
numeroitu s.
нумерованная страница
oikea s.
ин-ректо
painamaton s.
белая (~пустая; чистая) страница
parillinen s.
чётная страница
pariton s.
нечётная страница
puhdas s.
чистая страница
puolen s-n (kokoinen)
полуполосный
sanomalehden s.
газетная страница
s. kerrallaan tehtävä
постраничный
s. s-lta
страница за страницей
s-un liittyvä
пристраничный
standardikokoinen s.
страница стандартного формата
tyhjä s.
вакат; белая (~пустая) страница
vasen s.
ин-версо
viimeinen s.
колофон; последняя страница

sivuaukeama

лист форматом в разворот

kirjan s.
разворот книги

sivuittainen, sivukohtainen

постраничный; пристраничный

sivujärjestys

tarkistaa s.
проверять порядок страниц

sivukirjasto

сетевая (~филиальная) библиотека; библиотека- филиал

s-jen välinen
междуфилиальный
väliaikainen s.
временный филиал библиотеки

sivukirjastojärjestelmä

филиальная система библиотек

sivukirjastonhoitaja

заведующий филиалом библиотеки

sivukorjailu

корректура в полосах

sivulinja

колонлинейка

sivumalli

макет страницы

tarkka s.
точный постраничный макет

sivumäärä

количество (~число) страниц

sivunimiö, -otsikko

колонтитул

kaksiosainen s.
двухступенчатый колонтитул
muuttuva, vaihteleva s.
живой (~переменный; скользящий) колонтитул
pysyvä, vaihtumaton s.
мёртвый (~постоянный) колонтитул
viivakkeellinen s.
колонтитул с линейкой
yksiosainen s.
одноступенчатый колонтитул

sivu(n)koko

формат страницы

sivunkokoinen

полосный

sivunkääntölaite

переворачиватель страниц

sivunreuna

петля

aukileikkaamaton s.
неразрезанная петля
sisennyksetön s.
край полосы без отступов

sivunumero

колонцифра; номер страницы

sivunumerohakemisto

глухой указатель

sivunumeroimaton

непагинированный

sivunumerointi

постраничная нумерация

sivunumerorivi

линия колонцифры

sivuotsikkorivi

колонтитульная строка

sivupari

лист форматом в разворот; страница, занимающая разворот

kirjan s.
разворот книги

sivusidontakone

машина для шитья втачку

sivustaneulottu, -nidottu

сшитый втачку

sivutarkisteet

постраничные кустоды

sivutus

фолиация

sivuvarasto

подсобное хранилище

sivuvedos

корректура в полосах

sivuviite

пристраничная ссылка; ссылка на страницу

sivuviiva

колонлинейка

skenaario

сценарий

skenaristi

сценарист

sketsi

сценка

skitsi

набросок; эскиз

slaavilaiskirjaimisto

kyrillinen s.
славяно-кирилловский алфавит

slangisanakirja

словарь сленговых слов

Slavica

славика

soitin- ja laulunuottikirjallisuus

инструментально-вокальная нотная литература

soitinnuottikirjallisuus

инструментальная нотная литература

sokeainjulkaisu

издание для слепых

sokeainkirja

брайлевская (~рельефная) книга; книга для слепых; книга, напечатанная рельефным щрифтом

sokeainkirjasto

библиотека для слепых; библиотека книг брайлевского шрифта

sokeainpainanta

Braillen s.
печать брайля; брайлевская печать

sokeainpainokone

Braillen s.
рельефная печатная машина для слепых

sokeapainatus

блинт; бескрасочный (~блинтовой) оттиск; рельефная (~слепая) печать

solki (vanhoissa kirjoissa)

пряжка; фермуар

somistenimiölehti

титульный лист с виньеткой

sommitella

компоновать

sommitelma

композиция

sopimus

Bernin s.
бернская конвенция; бернское соглашение
kahdenvälinen s.
двустороннее соглашение
purkaa s.
расторгать договор
solmia, tehdä s.
заключать договор
sopimuksen mukaan, nojalla, perusteella
по договору
sopimuksen mukainen
обусловленный договором
sopimuksesta
по договору
s. kansainvälisestä julkaisujenvaihdosta
конвенция о международном книгообмене

sopimusaika

договорный срок

sopimus(asia)kirja

грамота; контракт

sopimusluonnos

проект договора

sopimussalkku

kustantamon s.
договорный издательский портфель

sormenjälkitahra

пятно от пальцев

sormiaakkoset

ручной алфавит

sormiaukko, -lovi (kirjan reunassa)

выёмка для пальцев (на обрезе книги)

sormihakemisto

пальцевой указатель

sormirekisteri

указатель на книжном обрезе (~на обрезе книги)

sormirekisterikirja

книга с указателем на обрезе

sotilaskirjasto

военная библиотека

Sov(i)etica

советика

sovitelma

монтаж; переложение; сочетание

s. lapsille
переложение для детей

sovitettu

адаптированный; переработанный; приспособленный; (с)монтированный

sovittaa

адаптировать; перерабатывать; приспосабливать; размещать

s. yhteen
комбинировать; складывать

sovittaja

адаптатор

sovittaminen

монтирование; переложение

sovittu

согласованный; условный

sovitus

адаптация; аранжировка; монтаж; обработка; переделка; переложение; переработка; размещение; (musiikissa:) транскрипция

teoksen s.
переделка литературного произведения

spesialisti

специалист

spesifinen

специфический

spiraalisidonta

скрепление спиралью; спиральное скрепление

standardi

стандарт

standardihakemisto

tiedottava s.
информационный указатель стандартов

standardijulkaisu

стандартное издание

standardikoko

стандартный размер

standardikokoinen

стандартный

standardikuvailu

kansainvälinen bibliografinen s.
международное стандартное библиографическое описание

standardimerkki

символ стандарта

standardinumero

kirjojen kansainvälinen s. (ISBN)
международный стандартный книжный номер (номер книги)
sarjajulkaisujen kansainvälinen s. (ISSN)
международный стандартный номер сериального издания (~сериальных изданий)

standardinumerointi

kausijulkaisujen kansainvälinen s. (ISSN)
международная стандартная нумерация периодических изданий

standardointi

стандартизация

standardoitu

стандартизированный

stanssauskone, stanssi

пробойник

stationaarinen

стационарный

statistiikka

статистика

statistinen

статистический

statuutti

статут

stereokopio

стереокопия

stereotypia

стереотипия

stereotypiajulkaisu, -painos

стереотипное издание

stereotypiapainanta, -paino

стереотипная печать

stereotypiavedos

сводка перед стереотипированием

stereotypoida

стереотипировать

stereotypointi

стереотипирование

stilisoija

стилизатор

stilisointi

стилизация

stilisoitu

стилизованный

stilisti

стилист

stilistiikka

стилистика

stilistinen

стилистический

suhde

In catalogues
koon s.
пропорция формата
loogiset suhteet
логические отношения
syntagmaattiset suhteet
синтагматические отношения

suhdetoiminta

kirjaston s.
массовая работа библиотеки

suhdetoimintaosasto

отдел массовой работы

suhtautuminen

yksilöllinen s. lukijaan
индивидуальный подход к читателю

sukukirja

книга семейных записей; родословная книга

sukukäsite

In categorization

родовое понятие

sukunimi

фамилия

isännimestä muodostettu s.
фамилия, образованная от имени отца
kääntäjän s.
фамилия переводчика
sukunimellä
под фамилией

sulje

скобка

avata sulkeet
открывать (~раскрывать) скобки
panna sulkeisiin
заключать в скобки
sulkea sulkeet
закрывать скобки
sulkeet
парантез; скобки
sulkeissa, suluissa
в скобках

suljenta, sulkeminen

- reunan s.

боковая выключка

rivin s.
выключка

tasainen, tasatiheä s.

равномерная выключка

sulkea

s. inventaariota varten
закрывать на учёт
s. rivi
выключать строку

sulkemisaika

время закрытия

sulku(merkki)

парантез; скобка

sunnuntailehti

воскресная газета

sunnuntailuennot

воскресные чтения

sunnuntaipainos

sanomalehden s.
воскресная газета

suoja-arkki

прокладочный лист

suojakansi

luettelokorttien s.
защитная покрышка для каталожных карточек

suojakansikone

машина для завёртывания книг в суперобложку

suojalehti

kuvasivun s.
предохранительный лист при иллюстрации

suojanimiö(lehti)

авантитул; добавочный титул; фортитул; шмуцтитул

suojanimiöotsikko

шмуцтитульный заголовок

suojapäällys

рубашка; суперобложка

suojapäällyskuva, -piirros

рисунок на суперобложке

suojavälilehti (kortistossa)

предохранитель

suojelu

kokoelman s.
охрана фонда

suojelukokoelma

страховой фонд

suojelus

tekijänoikeuslain suojeluksessa
под охраной закона об авторском праве

suojus

покрытие; экран

suorakopiointi

прямое позитивное копирование

suoraladelma

текстовой набор

suoramyynti

kirjojen s.
продажа книг с открытой выкладкой

suorittaminen

bibliografisten hakutehtävien s.
выполнение библиографических запросов

suosikkiteos

произведение, пользующееся наибольшим спросом

suositella, suosittaa

рекомендовать

suositeltava, suositettava

рекомендуемый

suositeltu, suositettu

рекомендованный

suosittaminen, suosittelu, suositus

рекомендация

suosittava, suositteleva

рекомендательный; рекомендующий

suosittu

многочитаемый; популярный

suositusbibliografia

tieteellinen s.
научно-рекомендательная библиография

suosituskeskustelu

рекомендательная беседа

suosituskortisto

рекомендательная картотека

suositusluettelo

каталог рекомендованных книг; рекомендательный каталог

superexlibris

книжный знак на переплёте

supistaa

сжимать; сокращать; уменьшать

supistamaton

несокращённый

supistaminen

tekstin s.
сокращение в тексте

supiste

сокращение

supistelma

выборка

supistettu, supistunut

с сокращениями; сокращённый; уменьшённый

supistuminen

уменьшение

supistus

сокращение; уменьшение

käsikirjoituksen s.
правка-сокращение

suppea-alainen

узкий

surureunus

траурная кайма

”susi”

брак

suunnitelma

s-n täyttäminen
выполнение плана

suunnitelmaluonnos

макет-план

suunnittelu

julkaisun ulkoasun s.
внешнее оформление издания
kirjan taiteellinen s.
художественное конструирование книги
kirjastojen s.
проектирование библиотек
kirjastorakennusten s.
планировка библиотечных зданий
kirjastotyön s.
планирование библиотечной работы
kirjastovarantojen s.
планирование библиотечных ресурсов
toimitustyön s.
планирование редакционной работы

suunnittelubibliografia

плановая библиография

suunnitteluosasto

плановый отдел

suuraakkoskirjasin(laji)

капительная буква; капитель

suuraakkoskirjoitus

маюскульное письмо; шрифт из прописных букв

suuraakkosteksti

прописной шрифт

suurennin, suurennuskoje, -kone

увеличительный аппарат; увеличитель

suurennus

kuvan s.
увеличение изображения

suurentaa

увеличивать

suurentaminen

увеличение

suurfolio

большое фолио

suurikokoinen

крупноформатный

suurilevikkinen

многотиражный

suurimittakaavainen

крупномасштабный

suurkysyntä

массовый спрос

suuroktaavo

большое октаво

suurpainanta

массовая печать

suurpetiitti

(шрифт) боргес

suursanakirja

тезаурус

syanotypia

цианотипия

sykli

цикл

symposio(n), symposiumi

симпозиум

synonyymisanakirja

словарь синонимов

synopsis

резюме; синопсис

synteesisuhteet

In catalogues

синтетические отношения

syntypaikka

teoksen s.
место создания произведения

syrjä

край; кромка; ребро; сторона

(kannen) s.
напуск
(kirjan leikattu) s.
обрез
panna s-lleen
ставлять на ребро
värillinen s.
спрыск

syrjäsidos

переплёт с напуском

syrjätaite, -taive

петля

syrjätty

обрезной

syrjäys

обрезка

systeemi

система

systeemijärjestyksenmukainen

систематическо-порядковый

systemaatikko, systematisoija, systemoija

систематизатор

systemaattinen

систематический

systematiikka, systematisointi, systemointi

систематика

systematisoida, systemoida

систематизировать

systematisoimaton

несистематизированный

systematisointiosasto

отдел систематизации

systematisoitu, systemoitu

систематизированный

syttyvä

воспламеняющийся

syventyä

s. kirjaan, lukemiseen
углубляться; погружаться в чтение

syventää

углублять

syvyys

indeksoinnin s.
глубина индексации (~индексирования)

syvyysaste

In categorization

степень дробности

syvyysindeksointi

глубокое индексирование

syvällinen

углублённый

syväpainanta, syväpainatus

углублённое тиснение; тифдрук

syväpaino

глубокая печать; тифдрук

fotomekaaninen s.
фотогравюра

syväpainomenetelmä

способ глубокой печати

syöpäläinen

syöpäläisten hävittäminen kirjoista
дезинсекция книг

syöttö

tiedon s.
ввод информации

säe

эпод

sähkölatomakone

automaattinen s.
карактрон

sähköpainanta

kontaktiton s.
онсетная печать

sähkövalokuvauspainomenetelmä

электрофотографический способ печати

säilyminen

сохранение

säilynyt

сохранённый; сохранившийся

säilytetty

сохранённый

säilyttäjä

хранитель

säilyttäjä-, säilytyskirjasto

библиотека-держатель

säilyttäminen, säilytys

(со)хранение

asiakirjojen s.
хранение документов
horisontaalinen s.
горизонтальное хранение
kirjastokokoelmien s.
хранение библиотечных фондов
vertikaalinen s.
вертикальное хранение

säilyttää

сохранять; хранить

s. ladelma
сохранять набор
s. pystyasennossa
хранить в вертикальном положении
s. varastossa
хранить на складе

säilytysaika

asiakirjojen s.
срок хранения документов

säilytyshyllykkö

реал

säilytyskokoelma

архив печати; архивное книгохранилище

säilytyskotelo

karttojen s.
коробка для хранения географических карт

säilytyslaatikko

brošyyrien s.
ящик для хранения брошюр

säilytysolosuhteet

kokoelman s.
режим хранения фонда

säilytysosasto

отдел хранения

säilytyspaikka

депозиторий; хранилище

alkuperäiskappaleen s.
место хранения оригинала

säilytyssali

harvinaisten kirjojen s.
зал для хранения редких книг

säilytystila

harvinaisten kirjojen s-t
помещение для хранения редких книг

säilytystunnus

asiakirjan s.
шифр хранения документа

säilytysvarasto

arkiston s.
архивохранилище
varakirjojen s.
склад хранения запасов

säilytysyksikkö

kokoelman s.
единица хранения фонда

säilyvyys

arkistoasiakirjojen s.
сохранность архивных документов
kirjastokokoelman s.
сохранность библиотечного фонда

säilyvyysaste

степень сохранности

säilö

реал; хранилище

pitää s-ssä
хранить

säilölados

нерассыпанный (~сохранённый) набор

säkeistö

строфа

särmä

ребро

särmäselkä

корешок, разделённый рёбрами

särmätty

обрезной

särmäys

обрезка

särmäämätön

необрезной

säteittäissijoitus

hyllyjen s.
радиальное расположение полок

sävelmäjulkaisu

музыкальное издание

s-t
ноты

sävelteos

композиция

säveltäjä

композитор

sävytekuvitus

alkuperäinen s.
изобразительный тоновый оригинал

säännöllinen, säännönmukainen

регулярный

säännöllisesti

регулярно

sääntö

bibliografisen kuvailun säännöt
правила библиографического описания
laatia säännöt
устанавливать правила
noudattaa s-jä
соблюдать правила
rikkoa s-jä
нарушать правила

sääntöjulkaisu

уставное издание

säätiökirjasto

фундационная библиотека

säätö

koon s.
установка формата