Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:S (š)

  From Sanat

  ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

  saantikuittaus

  kirjallisuuden s.
  подтверждение получения литературы

  saapumisjärjestys

  saapumisjärjestyksen mukainen
  порядковый
  saapumisjärjestyksessä
  в порядке поступления

  saapumismerkintä

  aikakauslehtien saapumismerkinnät
  акт на приходование журналов

  saapumispäivä

  s. toimitukseen
  дата поступления в редакцию

  saapumisvalvonta

  kausijulkaisujen s.
  контроль за поступлением периодики

  saapunut

  поступивший

  saapuva

  поступающий

  saastainen

  грязный

  saatava

  ei saatavilla, saatavissa
  не(т) в распоряжении
  olla saatavilla, saatavissa
  иметься в наличии (~распоряжении)
  saatavilla, saatavissa olo
  наличие; наличность
  saatavissa oleva
  имеющийся в наличии; наличный; получаемый

  saate

  фактура

  saateasiakirja

  kustannekäsikirjoituksen s.
  паспорт издательского оригинала

  saatelippu

  kirjan s.
  путёвка книги

  sabloni, šabloni

  шаблон

  sadekartta

  карта осадков

  safiaani, sahviaani

  сафьян

  safiaaninen, sahviaaninen

  сафьяновый

  safiaanivälilehti

  safiaanivälilehdellä varustettu
  с сафьяновой прокладкой

  safiaanisidos

  сафьяновый переплёт

  šagriini

  шагрень

  šagriininen

  шагреневый

  sairaalakirjasto

  больничная (~госпитальная) библиотека

  sakko(rangaistus)

  штраф

  salainen

  потаённый; секретный; скрытый; тайный

  salakirjoitettu

  зашифрованный

  salakirjoittaa

  зашифровывать; шифровать

  salakirjoitus

  криптограмма; тайнопись; шифровка

  laatia salakirjoituksella
  шифровать
  salakirjoituksella laadittu
  шифрованный
  salakirjoituksen tulkinta
  дешифровка

  salakirjoituskirjallisuus

  замаскированная литература

  salakirjoitustaito

  криптография

  salakirjoitustiede

  криптология

  salanimi

  литературное имя; псевдоним; литературная фамилия

  appellatiivinen, yleisnimeksi kehittynyt s.
  псевдоним нарицания; нарицательный псевдоним
  fraasimuotoinen s.
  фразеоним
  hengenmiehen s.
  асцетоним
  ironinen, leikillinen s.
  ироним
  kirjallinen s.
  литературный псевдоним
  kääntämällä muodostettu s.
  псевдоним, являющийся переводом подлинной фамилии
  maantieteellisen nimen kaltainen s.
  геоним
  miehennimi naisen salanimenä
  псевдоандроним
  naisennimi miehen salanimenä
  псевдогиним
  nimen alkukirjainten muodostama s.
  криптоним
  nimen vieraskielisestä käännöksestä muodostettu s.
  традуктионим
  paljastaa s.
  раскрывать псевдоним
  pyhimyksen s.
  агионим
  salanimellä esiintyvä, julkaistu
  изданный под псевдонимом; псевдонимный
  sisä- tai loppuheittoinen s.
  апоконим

  salanimikortisto

  картотека раскрытых псевдонимов

  salaniminen

  псевдонимный

  salanimi(sana)kirja

  словарь псевдонимов

  salapoliisiromaani

  детектив; детективный роман

  salattu

  скрытый; тайный

  sallia

  s. lainaus
  разрешать выдачу по абонементу
  s. vapaa pääsy hyllyille
  предоставлять свободный доступ к полкам

  sallittu

  дозволенный; допускаемый; допустимый; разрешённый

  sama

  тождественный

  s[-t] (tekijä[-t])
  он, она, оно, они же; тот, та, то, те же
  s-ssa (paikassa)
  там же

  samanarvoinen, -hintainen

  равноценный; эквивалентный

  samankaltaisuus

  bibliografinen s.
  библиографическая однородность

  samanniminen

  одноимённый

  s. henkilö
  однофамилец
  sukunimeltään s.
  однофамильный

  sana

  слово

  jakaa s. (eri riveille)
  обрывать слово
  keskeinen, olennainen s.
  существенное слово
  latomatta jäänyt s.
  пропуск слова; пропущенное слово
  lennokas s.
  крылатое слово
  lyhenteistä muodostettu s.
  сложносокращённое слово
  otsikon luonteenomainen s.
  характерное слово в заглавии
  samamerkityksinen s.
  синоним
  s. s-lta tapahtuva
  пословный
  s-sta s-an
  слово в слово; слово за словом
  toisen yläpuolelle kirjoitettu s.
  написанное над другим слово

  sanakirja

  словарь

  aakkosellinen s.
  алфавитный словарь
  akateeminen s.
  академический словарь
  arkikielen s.
  словарь просторечия
  erikoisalan s.
  отраслевой словарь
  fonetiikan s.
  фонетический словарь
  ideografinen, käsiteryhmittäinen s.
  идеографический словарь
  kaksikielinen s.
  двуязычный словарь
  kielitieteen s.
  лингвистический (~языковой) словарь
  kirjailijan kielen s.
  словарь языка писателя
  kirjakielen s.
  словарь литературного языка
  kuvaileva s.
  дескрипторный словарь
  monikielinen s.
  многоязычный словарь; словарь-полиглот
  (monikielinen) vertaileva s.
  переводной словарь
  normatiivinen s.
  нормативный словарь
  nykykielen s.
  словарь современного языка
  onomatologinen s.
  ономастический (~ономатологический) словарь
  sanomalehtikielen s.
  словарь газетной лексики
  selittävä s.
  глоссарий; толковый словарь
  tekniikan s.
  технический словарь
  temaattinen s.
  тематический словарь
  vierasperäisten sanojen s.
  словарь иностранных слов
  yksikielinen s.
  одноязычный словарь
  yleissanaston s.
  словарь общеупотребительной лексики

  sanakirja-artikkeli

  словарная статья

  sanakirjabibliografia

  словарная библиография

  sanakirjahakemisto

  bibliografinen s.
  словарный библиографический указатель

  sanakirjakoko

  словарный формат

  sanakirjallinen

  лексикографический; лексический; словарный

  sanakirjaluettelo

  словарный каталог

  sanakirjamainen

  словарный

  sanakirjantekijä, -toimittaja

  лексикограф

  sanakirjateksti

  словарный текст

  sanakirjatyö

  лексикография

  sanakonkordanssi

  конкорданция слов

  sanaliittosanakirja

  словарь словосочетаний

  sanaluettelo

  вокабулярий; словник; список слов

  indeksoitu s.
  тезаурус
  selittävä s.
  глоссарий

  sanalyhenne

  сокращение слова

  sanankäyttö

  словоупотребление

  sanankäyttösanakirja

  словарь словоупотребления

  sanankäyttövirhe

  ошибка словоупотребления

  sananlasku- ja sananparsikirja

  книга пословиц и поговорок

  sananlyhenne

  логограмма

  sananmuodostussanakirja

  словообразовательный словарь

  sananparsisanakirja

  фразеологический словарь

  sananväli

  апрош; интервал между словами; междусловный пробел; пробел между словами

  sanaristikko

  кроссворд

  sanasto

  вокабулярий; глоссарий; лексика; словник; лексический состав; список слов

  sanastollinen

  лексический; словарный

  sanasto-otsikko

  словесная рубрика

  sanelukone

  диктофон

  saniteettipäivä

  kirjaston s.
  санитарный день в библиотеке

  sankarikirjallisuus

  героика

  sankarikirjat

  книги о героизме

  sankariromaani

  героический роман

  sankariruno, -tarina, -taru

  эпопея

  sanoma- ja aikakauslehtijulkaisu

  газетно-журнальное издание

  sanomalehdenkustantaja

  газетный издатель

  sanomalehdenpidike

  газетодержатель

  sanomalehdensisäinen

  внутригазетный

  sanomalehdentilaus

  заказ на газету

  sanomalehdentoimittaja

  газетный редактор

  sanomalehdistö

  журналистика; пресса

  sanomalehti

  газета

  julkaista sanomalehdessä
  помещать в газете
  ”keltainen” s.
  ”жёлтая” газета
  puolivirallinen s.
  официоз
  runsaasti kuva-aineistoa sisältävä s.
  газета с большим количеством иллюстраций
  sanomalehden liite-, lisäsivu
  вкладка в газете
  sanomalehden sunnuntaipainos
  воскресная газета
  sanomalehden toimittaja
  редактор газеты
  sanomalehteen sisältyvä
  внутригазетный
  tehtaan s.
  заводская газета
  7-palstainen s.
  газета в семь колонок

  sanomalehtiala

  журнализм; публицистика

  sanomalehtiartikkeli

  газетная статья

  sanomalehtibibliografia

  (внутри)газетная библиография

  sanomalehtihylly(kkö)

  газетный стеллаж

  kalteva s.
  наклонная полка для газет; стойка с наклонными полками для газет

  sanomalehti-ilmoitus

  объявление в газете

  sanomalehtijulkaisu

  газетное издание

  sanomalehtikirjailija

  публицист

  sanomalehtikirjallisuus

  публицистика

  sanomalehtikoko

  газетный формат

  sanomalehtikokoelma

  собрание газет; газетный фонд

  sanomalehtikustantamo

  газетное издательство

  sanomalehtileikekansio

  папка для газетных вырезок

  sanomalehtileikekokoelma

  собрание газетных вырезок

  sanomalehtileiketoimisto

  бюро газетных вырезок

  sanomalehtiluettelo

  каталог газет

  sanomalehtilukusali

  газетный читальный зал; газетная комната

  sanomalehtimainonta

  газетная реклама

  sanomalehtinidos

  подшивка газет; газетный том

  sanomalehtinäyttely

  выставка газет

  sanomalehtiotsikko

  sivun levyinen s.
  газетный заголовок в одну строку

  sanomalehtipaino

  газетная типография

  sanomalehtipalsta

  газетная полоса

  sanomalehtirotaatiokone

  газетная ротационная машина

  sanomalehtiteline

  газетодержатель; пюпитр (~стеллаж; стенд) для газет

  sanomalehtitoimi(nta)

  журналистика; публицистика

  sanomalehtitoimisto

  пресс-бюро

  sanomalehtivuosikerta

  комплект газеты

  sarake

  графа; колонка; полоса; столбец

  sarakkeisiin jaettu
  разграфленный
  tyhjä s.
  пустографка

  sarakeladonta

  набор в колонках

  sarakkeisto

  разграфка

  sarja

  комплект; ряд; серия; сюита; цикл

  ei-periodinen, epäsäännöllisesti ilmestyvä s.
  непериодическая серия
  epätäydellinen s.
  некомплектная серия
  ilman määräaikoja ilmestyvä s.
  открытая серия
  jatkuva s.
  продолжающаяся серия
  kustantamoiden yhteinen s.
  межиздательская серия
  kustantamon s.
  издательская серия
  moniosainen s.
  многотомная серия
  määräajoin ilmestyvä s.
  закрытая серия
  periodinen s.
  периодическая серия
  päättynyt s.
  законченная серия
  rikkoa s.
  разрозничать комплект
  taannehtivasti aukoton s.
  комплект за прошлое время (~прошлые годы)
  täysi s.
  полный комплект
  täysi s. taannehtivia numeroita
  комплект старых номеров
  uusi s.
  новая серия
  yleistajuinen tieteellinen s.
  научно-популярная серия

  sarjahakemisto

  указатель серий

  sarjajulkaisu

  продолжающееся (~серийное) издание

  tieteellisten seurojen s-t
  сериальные издания научных (~учёных) обществ

  sarjajulkaisukortisto

  картотека продолжающихся изданий

  sarja(julkaisu)luettelo

  каталог (~список) продолжающихся изданий

  sarjakuva

  комикс(ы)

  sarjakuvailu

  серийное описание

  sarja(kuvailu)kortti

  карточка с описанием серии

  sarjakuvalehti

  журнал с комиксами; комиксы

  sarjaliite

  периодическое приложение

  sarjaluettelo

  указатель серий

  sarjamainen

  серийный

  sarjamaisuus

  серийность

  sarjamerkintä, -merkintö

  обозначение серии

  sarja(n)nimiö

  заглавие серии; серийное заглавие

  sarjannumero

  номер серии; серийный номер

  sarjanumerointi

  нумерация по сериям

  sarjaviittaus

  указание серии

  satamakirja

  портулан

  satiirinen

  сатирический

  satukirja

  книга басен (~сказок)

  satulanidonta

  шитьё внакидку (~внахлёстку)

  s. metallilangalla
  шитьё вразъём

  satulanidottu

  сшитый внакидку

  satunnainen

  случайный; эпизодический

  satunnaisjulkaisu

  эпизодическое издание

  satutunti

  kirjaston s.
  час рассказа в библиотеке

  sedeesikoko

  секстодесимо

  seepiapainate

  сепия

  seepiavedos

  оттиск сепией

  seikkailukirjallisuus

  приключенческая литература

  seikkailuromaani

  авантюрный (~приключенческий) роман

  seinäjulkaisu

  (на)стенное издание

  seinäkalenteri

  настенный календарь; календарь-табель; табель- календарь

  seinäkartta

  настенная карта

  seinälehti

  (на)стенная газета; настенное объявление; стенгазета

  seinänvierisijoitus

  kirjahyllyjen s.
  размещение стеллажей вдоль стен

  sekaindeksi

  смешанный индекс

  sekaindeksointi

  смешанная индексация

  sekaladonta

  смешанный набор

  sekalaista(-osasto)

  вариа; разное

  sekapalsta

  смешанная полоса

  sekasijoittelu

  kokoelman s.
  смешанное размещение фонда

  sekateksti

  смешанный текст

  seksto

  ин-сексто

  sektio

  секция

  sektori

  сектор

  sekundaaribibliografia

  вторичная библиография

  sekundakirja

  нетоварный вид книги; бракованная книга

  selailla

  перелистывать

  selailtu

  просмотренный

  selailu

  перелистывание

  selektori

  селектор

  selittäjä

  (tekstin) s.
  интерпретатор

  selittävä

  объяснительный; пояснительный; толковый

  selittää

  объяснять; толковать; трактовать

  selitys

  аннотация; версия; глосса; иллюстрация; комментарий; пояснение; толкование; экспликация; экспозе

  (kartan, merkkien) s.
  легенда
  kielellinen s.
  лингвистический (~словарный) комментарий
  merkkien s.
  объяснение знаков
  selityksin varustaminen
  аннотирование
  selityksin varustettu
  аннотированный; комментированный; пояснённый
  (tekstin) s.
  интерпретация
  varustaa selityksin
  аннотировать; комментировать; делать примечания

  selityssanakirja

  толковый словарь

  selitysteksti

  пояснительный текст

  selkä

  arkkinipun s.
  корешок книжного блока
  kirjastosidoksen s.
  библиотечный корешок
  litteä, tasainen s.
  плоский корешок
  metallijousella vahvistettu s.
  пружинный металлический корешок
  pyöristetty s.
  кашированный (~круглённый) корешок
  repeytynyt s.
  порванный корешок
  sidosnyörein koristeltu s.
  корешок, украшённый бинтами
  tekstitön, tyhjä s.
  глухой корешок
  vahvistamaton s.
  корешок без отстава
  vahvistettu s.
  корешок с отставом

  selkäkilvet

  средники

  selkäkirjoitus

  (kirjan) s.
  надпись на корешке

  selkäkohoke

  бинт

  selkäkoriste

  орнамент на корешке

  selkäkultaus

  selkäkultauksin
  с холочёным корешком

  selkämarginaali

  внутреннее (~корешковое) поле

  selkämys

  kirjankansien s.
  корешок обложки
  selkämykset
  средники

  selkänimiö, -otsikko

  заглавие (~титул) на корешке; корешковое заглавие

  selkäpainanta

  kirjan s.
  тиснение на корешке книги

  selkäpainatus

  печать на корешке

  selkäpaneeli

  kirjan s.
  наклейка на корешке

  selkäpuoli

  оборот; оборотная сторона

  selkärima

  бинт

  selkätunnus

  корешковый шифр

  sellofaanipäällys

  целлофановая обёртка

  sellofaanisuojapäällys

  целлофановая суперобложка; суперобложка из целлофана

  selontekovelvoite

  kirjaston s.
  отчётность библиотеки

  seloste

  analyyttinen, erittelevä s.
  аналитический реферат
  kirjallinen s.
  докладная записка
  kortiston s.
  картотека-ключ
  laatia s.
  резюмировать; составлять реферат
  s-ita ja tiedotteita
  доклады и сообщения
  tekijän (laatima) s.
  автореферат; авторское резюме; авторский реферат

  selosteenmuotoinen

  в форме реферата

  selosteinformaatio

  реферативная информация

  selostekatsaus

  реферативный обзор

  selostekokoelma

  реферативный сборник

  selostelehti

  реферативный журнал

  selostetiedote

  реферативный бюллетень

  selvittäminen

  asiakirjan sisällön s.
  раскрытие содержания документа
  tekijyyden s.
  установление авторства
  tekstin s.
  распознавание текста
  teosten julkaisutietojen s.
  атрибуция

  selvittää (salakirjoitus)

  расшифровывать

  selvitys

  bibliografinen s.
  библиографическое разыскание

  selänpyöristys

  каширование

  seminaarikirjasto

  семинарская библиотека

  senilia

  произведения, написанные в старости

  sensaatiokirja

  сенсационная книга

  sensaatiolehti(nen)

  ”жёлтая” газета; ”жёлтый” листок

  sensaatio-otsikko

  sanomalehden s.
  броский газетный заголовок

  sensaatioromaani

  бульварный (~сенсационный) роман

  sensuuri

  цензура

  s-n hyväksymä, tarkastama
  дозволено цензурой (цензурою)

  sensuurikappale

  цензурный экземпляр

  sensuurirajoitus

  цензурное ограничение

  sepitteinen

  фиктивный

  sepittäminen, sepustus

  сочинение

  sepittää, sepustaa

  складывать; сочинять

  settikiila

  клиновая заключка

  seuraaja

  sanomalehden s.
  преемственность газеты

  seuraava

  (по)следующий

  mukana, myötä s.
  сопроводительный

  seurakuntakirjasto

  приходская библиотека

  seuranta, seuruu

  проверка

  seurata

  следить; следовать

  siannahkasidos

  переплёт из свиной кожи

  sic!

  так!

  side

  бинт

  upotetut siteet
  бинты, врезанные в книжный блок

  sideronyymi

  сидероним

  sidokseton

  без переплёта

  sidonta

  вязка; переплёт; связка; скрепление; шитьё

  arkkeina ilmestyneen julkaisun s.
  переплёт издания, выходившего в листах
  arkkivihkojen s.
  скрепление тетрадей
  harsoton s.
  шитьё без марли
  kirjan s.
  связывание книги
  langaton, ompeleeton s.
  бесшвейное скрепление

  sidonta-arkki

  переплётный лист

  sidontaharsokangas

  переплётная марля

  sidontakangas

  переплётная ткань

  sidontakirjakkeet

  переплётный шрифт

  sidontakulut

  переплётные расходы; стоимость переплёта

  sidontaleima

  переплётный штамп

  sidontaluettelo

  переплётный журнал; каталог переплётов; книга регистрации изданий, сданных в переплёт

  sidontaosasto

  отдел переплёта; переплётный отдел; переплётно- брошюровочное отделение

  sidontapalttina

  переплётный холст

  sidontapalvelu

  переплётная служба

  sidontataite, -uurre

  рубчик переплёта

  sidontataito

  искусство переплёта

  sidontatapa, -tyyli

  вид переплёта

  sidontatyöala

  переплётное дело

  sidontavaiheet

  переплётные процессы

  sidos

  бинт; переплёт; полоска

  joustava, pehmeä s.
  мягкий переплёт
  joustavakantinen, kimmoisa s.
  пружинный переплёт
  koristeeton s.
  гладкий переплёт
  korjattu, uusittu s.
  восстановленный переплёт
  kulunut s.
  изношенный (~истрёпанный) переплёт
  lankavahvisteeton s.
  переплёт с бесшвейным скреплением
  lankavahvisteselkäinen s.
  переплёт с проволочным скреплением корешка
  leikattu ja tasoitettu s.
  обрезной переплёт
  litteä s.
  немой переплёт
  nimellä varustettu s.
  именной переплёт
  pesunkestävä s.
  моющийся переплёт
  repeytynyt s.
  порванный переплёт
  sidoksesta irronnut
  выпавший из переплёта
  sidoksesta irrotettu
  вынутый из переплёта
  sidoksesta irtoaminen
  выпадение из переплёта
  spiraalivahvisteselkäinen s.
  переплёт с корешком, скрепленным спиралью
  taipuisa s.
  гибкий переплёт
  ulkonevareunainen s.
  переплёт с выступающим кантом
  vanhatyylinen s.
  переплёт в старинном стиле

  sidosfolio

  переплётная фольга

  sidoskansi

  переплётная сторонка

  sidoskoriste

  орнамент на переплёте

  sidoslaji

  род переплёта

  sidosmalli

  макет переплёта; переплётный макет

  sidosmateriaali

  переплётный материал

  kansien s.
  материал для переплётных крышек

  sidosotsikko

  переплётное заглавие; заглавие на переплёте

  sidosside

  бинт переплёта

  sidostunnus

  шифр на переплёте

  sidostyyppi

  тип переплёта

  sidosyksikkö

  переплётная единица

  sidottaa

  отдавать в переплёт

  sidottu

  переплетённый; переплётный

  s-na
  в переплёте
  sivusta s.
  сшитый втачку
  uudelleen s.
  переплетённый заново

  sidotusluettelo

  каталог переплётов; список книг, отданных в переплётную

  sienisairaus

  kirjojen s.
  грибковое заболевание книг

  signaalibibliografiajulkaisu

  сигнальное библиографическое пособие

  signaali-informaatio

  сигнальная информация

  signaalikappale

  сигнальный экземпляр

  signatuuri

  сигнатурный знак; сигнатура

  signumi

  (полочный) индекс; сигла; шифр

  antaa s.
  присваивать шифр
  kaksirivinen s.
  шифр в две строки
  kirjan s.
  обозначение местонахождения книги
  merkitä s.
  отмечать щифр
  muuttaa s-t
  перешифровать
  ottaa käyttöön s-t
  присваивать шифры
  s-lla varustaminen
  шифровка
  s-lla varustettu
  шифрованный
  uusilla signumeilla varustaminen
  перешифровка
  varustaa s-lla
  отмечать шифр; снабжать шифром; шифровать
  varustaa uusilla signumeilla
  перешифровать

  signumikonkordanssi

  конкорданция шифров

  signumilipuke, -opaste

  ярлык с обозначением шифра

  siirrekirjainnus

  транслитерация

  siirteleminen, siirtely

  перемещение; переспуск

  siirto

  kirjojen s.
  переноска (~транспортировка) книг

  siirtohylly

  передвижная (~подвижная) полка; передвижной стеллаж

  siirtohyllyjärjestelmä

  koneellinen s.
  система подвижных стеллажей с механическим приводом

  siirtohyllysäilytys

  kokoelman s.
  компактное хранение фонда

  siirtokirjakauppaverkko

  передвижная книготорговая сеть

  siirtokirjasinpainatus

  печать подвижными литерами

  siirtokirjasto

  передвижная библиотека; библиотека-передвижка

  siirtokirjastokokoelma

  фонд передвижных библиотек

  siirtokirjastonhoitaja

  передвижник-библиотекарь

  siirtokokoelma

  передвижной фонд

  siirtolaite

  kirjatilausten s.
  конвейер для пересылки читательских требований
  kirjojen s.
  лоток для переноски книг

  siirto-oikeus

  ilman siirto-oikeutta
  без права передачи
  siirto-oikeuksin
  с правом передачи

  siirtyminen

  kirjan s. paikaltaan
  завал книги

  siirtäminen

  lukijain tilausten s.
  перенаправление читательских требований

  siirtää

  ei saa s. (kirjaa lukusalista)
  не выносить из зала
  s. kärryillä
  перевозить на тележке

  siisteysolot

  kirjavaraston s.
  гигиенический режим книгохранилища

  siistiä (teksti)

  подчищать

  siivous

  kirjojen s.
  гигиеническая обработка книг
  kokoelman s.
  гигиена фонда

  siivouspäivä

  kirjaston s.
  санитарный день в библиотеке

  sijainti

  размещение

  sijaintipaikka

  julkaisukumppanien s.
  местонахождение издательств-партнёров

  sijaistoimittaja

  зиц-редактор

  sijoittaa

  s. näkyville kanteen
  помещать на обложке
  s. pystyasentoon
  расставлять вертикально

  sijoittaminen

  kronologiseen järjestykseen s.
  расположение в хронологическом порядке
  uuden otsikon s.
  включение новой рубрики

  sijoittelu

  hyllyjen säteittäinen s.
  веерное расположение полок
  kokoelman mielivaltainen s.
  произвольная расстановка фонда

  sijoitteluryhmä

  kokoelmien s.
  группа расстановки фондов

  sijoittelutaulukko

  расстановочная таблица

  sijoitus

  размещение; расположение; расстановка

  aakkosellinen s.
  алфавитная расстановка; расстановка по алфавиту
  kirjojen luokitusosastojen mukainen s.
  расстановка книг по отделам классификации
  kirjojen tekijänmukainen s.
  расстановка книг по авторскому признаку
  kokoelman aiheenmukainen s.
  тематическая расстановка фонда
  kokoelman (julkaisu)paikan mukainen s.
  топографическая расстановка фонда
  kokoelman kartuntajärjestyksen mukainen s.
  инвентарная расстановка фонда
  kokoelman kasvunvaraan perustuva aukollinen s.
  расстановка фонда с пропусками про запас
  kokoelman kerrosmainen s.
  вертикальное размещение фонда
  kokoelman kielenmukainen s.
  лингвистическая (~языковая) расстановка фонда
  kokoelman kiinteä s.
  крепостная (~неподвижная) расстановка фонда
  kokoelman kokoon perustuva s.
  форматная расстановка фонда
  kokoelman kronologinen s.
  хронологическая расстановка фонда
  kokoelman liikkuva s.
  подвижная расстановка фонда
  kokoelman maantieteellinen s.
  географическая расстановка фонда
  kokoelman muodolliseen tuntomerkkiin perustuva s.
  формальная расстановка фонда
  kokoelman numeronmukainen s.
  нумерационная расстановка фонда
  kokoelman saapumisjärjestyksenmukainen s.
  порядковая расстановка фонда
  luettelokorttien asiasananmukainen s.
  предметная расстановка карточек

  sijoitusjärjestelmä

  korttien s.
  система расстановки карточек

  sijoitusmääräys

  kirjojen s.
  порядок расстановки книг
  luettelokorttien sijoitusmääräykset
  правила расстановки карточек в каталог

  sijoitusohje

  korttien s-et
  инструкция по расстановке карточек

  sijoituspaikka

  kirjan s.
  местонахождение книги

  sijoitusperiaate

  принцип расстановки

  sijoitussignumi

  расстановочный индекс

  sijoitussuunnitelma

  план расположения

  sijoitustunnus

  расстановочный признак

  sikermä

  комплекс

  silkkikaavapainanta

  шёлкотрафаретная печать

  silkkikangas (korjausmateriaali)

  шёлковая ткань

  silkkipainatus

  шёлкография

  silmäillä

  s. kirjaa
  пробегать книгу

  simultaanipainos

  двойное издание

  sinikopio, -vedos

  светописная копия; светокопия

  sinkkikivipainanta, sinkolitografia

  цинколитография

  sinkkipainaja

  цинкограф

  sinkkipainanta, -painatus

  цинкография

  sirkulaatio

  циркуляция

  sisennetty

  начатый с абзаца

  s-nä
  со втяжкой

  sisennettävä

  с отступом

  sisennys

  втяжка; отступ; красная строка

  kaksipuolinen s.
  двухсторонняя втяжка
  kappaleen s.
  отступ текста
  ladelman reunan s.
  отступ от края набора
  oikeanpuolinen s.
  правосторонняя втяжка
  palstan yläsyrjän s.
  отступ от верхнего края полосы
  rivin s.
  вгонка строки
  sisennyksettä
  без отступа
  tois-, yksipuolinen s.
  односторонняя втяжка
  uuden kappaleen s.
  абзацный отступ
  vasemmanpuolinen s.
  левосторонняя втяжка

  sisentää rivi

  делать абзацный отступ

  sisustus

  kirjaston s.
  библиотечная обстановка; устройство библиотеки; библиотечное устройство

  sisustusoppi

  kirjaston s.
  библиотечная эстетика

  sisäkkäinkoonti

  painoarkkien s.
  комплектовка книжного блока вкладкой

  sisäkäyttö

  s-ön
  для внутреннего пользования; для пользования на месте

  sisäkäyttökirja

  книга для пользования на месте; книга, не выдаваемая на дом (~не подлежащая выдаче)

  sisäkäyttökirjasto

  библиотека без выдачи книг на дом; б. для пользования на месте; б. для чтения; б., не выдающая книг по абонементу; закрытая библиотека

  sisäkäyttökokoelma

  собрание книг, не выдаваемых на дом

  sisällyksekäs, sisällökäs

  содержательный

  sisällyksetön, sisällötön

  бессодержательный

  sisällys, sisältö

  содержание

  paljastaa s.
  раскрывать содержание

  sisällyskatsaus

  изложение содержания; резюме; синопсис

  sisällysluettelo

  оглавление; перечень содержания

  lyhyt s.
  краткое содержание
  sanomalehden suppea s.
  шпигель

  sisällyttäminen

  hakemistoon, luetteloon s.
  включение в указатель

  sisällyttää

  s. luetteloon
  вписывать в указатель

  sisältyvä

  kirjaan s.
  прикнижный

  sisältää

  содержать

  sisältöanalyysi

  kokoelman s.
  анализ состава фонда

  sisältömerkintä

  разметка содержания

  sisältöseloste

  примечание о содержании; краткое содержание

  sisältötiivistelmä

  kirjan s.
  конспект книги

  sisältöviittaus

  ссылка на содержание

  sisältövuosi

  (kirjan) s.
  год содержания

  sisämarginaali

  внутреннее (~корешковое) поле

  sisänimiölehti

  внутренний титульный лист

  sisänimiö(sivu)

  внутренний титул

  sisäpalsta

  внутренний столбец

  sisäpuoli

  разворот; внутренняя сторона

  sisäpuolinen

  внутренний

  sisärei’itys

  внутренняя перфорация

  sisäreuna

  внутренний кант; внутренняя сторона

  sisäreunareikäkortti

  перфокарта с внутренней перфорацией

  sisäsivu

  внутренняя страница

  sisätaite

  suojalehden (-paperin) s.
  клапан

  sisätila

  kirjaston s-t
  интерьер библиотеки

  sisäänkäynti, -käytävä, -pääsy, -tulo

  вход

  sisäänveto

  втяжка

  sitaatti

  цитата

  esittää s.
  приводить цитату
  s-en liiallinen käyttö
  цитатничество

  sitaattihakemisto

  указатель цитат

  sitaattisanakirja

  словарь цитат

  siteeraaminen, siteeraus

  цитирование

  siteeraamisen arvoinen
  заслуживающий цитирования

  siteerata

  ссылаться; приводить цитату; цитировать

  siteerattava

  цитируемый

  siteerattu

  цитированный

  siteeraustapa

  форма цитирования

  sitoa

  переплетать; шить

  s. pahvikantiseksi
  переплетать в картон
  s. paperikansiin
  переплетать в бумажный переплёт
  s. punoksella
  переплетать шнуром
  s. uudelleen
  переплетать вновь

  sitoja

  переплётчик

  sitomakelvoton

  непригодный для переплёта

  sitomaton

  непереплетённый; без переплёта; сырой

  sitominen

  связка

  kansiin s.
  вставка в обложку

  sitomo

  отдел переплёта; переплётный отдел; переплётно-брошюровочное отделение; переплётная служба; переплётно-брошюровочный цех

  sitomokannet

  переплёт переплётчика

  sitomoluettelo

  переплётный журнал

  siviililakikokoelma

  гражданский кодекс

  sivu

  полоса; страница; страничка

  avatun kirjan oikea s.
  ректо
  koko s-n käsittävä
  занимающий всю страницу
  korjattaessa vahvistettu s.
  страница, укреплённая при реставрации
  kääntää s-a
  перевернуть страницу
  normaalikokoinen s.
  страница обычного формата
  numeroimaton s.
  ненумерованная страница
  numeroitu s.
  нумерованная страница
  oikea s.
  ин-ректо
  painamaton s.
  белая (~пустая; чистая) страница
  parillinen s.
  чётная страница
  pariton s.
  нечётная страница
  puhdas s.
  чистая страница
  puolen s-n (kokoinen)
  полуполосный
  sanomalehden s.
  газетная страница
  s. kerrallaan tehtävä
  постраничный
  s. s-lta
  страница за страницей
  s-un liittyvä
  пристраничный
  standardikokoinen s.
  страница стандартного формата
  tyhjä s.
  вакат; белая (~пустая) страница
  vasen s.
  ин-версо
  viimeinen s.
  колофон; последняя страница

  sivuaukeama

  лист форматом в разворот

  kirjan s.
  разворот книги

  sivuittainen, sivukohtainen

  постраничный; пристраничный

  sivujärjestys

  tarkistaa s.
  проверять порядок страниц

  sivukirjasto

  сетевая (~филиальная) библиотека; библиотека- филиал

  s-jen välinen
  междуфилиальный
  väliaikainen s.
  временный филиал библиотеки

  sivukirjastojärjestelmä

  филиальная система библиотек

  sivukirjastonhoitaja

  заведующий филиалом библиотеки

  sivukorjailu

  корректура в полосах

  sivulinja

  колонлинейка

  sivumalli

  макет страницы

  tarkka s.
  точный постраничный макет

  sivumäärä

  количество (~число) страниц

  sivunimiö, -otsikko

  колонтитул

  kaksiosainen s.
  двухступенчатый колонтитул
  muuttuva, vaihteleva s.
  живой (~переменный; скользящий) колонтитул
  pysyvä, vaihtumaton s.
  мёртвый (~постоянный) колонтитул
  viivakkeellinen s.
  колонтитул с линейкой
  yksiosainen s.
  одноступенчатый колонтитул

  sivu(n)koko

  формат страницы

  sivunkokoinen

  полосный

  sivunkääntölaite

  переворачиватель страниц

  sivunreuna

  петля

  aukileikkaamaton s.
  неразрезанная петля
  sisennyksetön s.
  край полосы без отступов

  sivunumero

  колонцифра; номер страницы

  sivunumerohakemisto

  глухой указатель

  sivunumeroimaton

  непагинированный

  sivunumerointi

  постраничная нумерация

  sivunumerorivi

  линия колонцифры

  sivuotsikkorivi

  колонтитульная строка

  sivupari

  лист форматом в разворот; страница, занимающая разворот

  kirjan s.
  разворот книги

  sivusidontakone

  машина для шитья втачку

  sivustaneulottu, -nidottu

  сшитый втачку

  sivutarkisteet

  постраничные кустоды

  sivutus

  фолиация

  sivuvarasto

  подсобное хранилище

  sivuvedos

  корректура в полосах

  sivuviite

  пристраничная ссылка; ссылка на страницу

  sivuviiva

  колонлинейка

  skenaario

  сценарий

  skenaristi

  сценарист

  sketsi

  сценка

  skitsi

  набросок; эскиз

  slaavilaiskirjaimisto

  kyrillinen s.
  славяно-кирилловский алфавит

  slangisanakirja

  словарь сленговых слов

  Slavica

  славика

  soitin- ja laulunuottikirjallisuus

  инструментально-вокальная нотная литература

  soitinnuottikirjallisuus

  инструментальная нотная литература

  sokeainjulkaisu

  издание для слепых

  sokeainkirja

  брайлевская (~рельефная) книга; книга для слепых; книга, напечатанная рельефным щрифтом

  sokeainkirjasto

  библиотека для слепых; библиотека книг брайлевского шрифта

  sokeainpainanta

  Braillen s.
  печать брайля; брайлевская печать

  sokeainpainokone

  Braillen s.
  рельефная печатная машина для слепых

  sokeapainatus

  блинт; бескрасочный (~блинтовой) оттиск; рельефная (~слепая) печать

  solki (vanhoissa kirjoissa)

  пряжка; фермуар

  somistenimiölehti

  титульный лист с виньеткой

  sommitella

  компоновать

  sommitelma

  композиция

  sopimus

  Bernin s.
  бернская конвенция; бернское соглашение
  kahdenvälinen s.
  двустороннее соглашение
  purkaa s.
  расторгать договор
  solmia, tehdä s.
  заключать договор
  sopimuksen mukaan, nojalla, perusteella
  по договору
  sopimuksen mukainen
  обусловленный договором
  sopimuksesta
  по договору
  s. kansainvälisestä julkaisujenvaihdosta
  конвенция о международном книгообмене

  sopimusaika

  договорный срок

  sopimus(asia)kirja

  грамота; контракт

  sopimusluonnos

  проект договора

  sopimussalkku

  kustantamon s.
  договорный издательский портфель

  sormenjälkitahra

  пятно от пальцев

  sormiaakkoset

  ручной алфавит

  sormiaukko, -lovi (kirjan reunassa)

  выёмка для пальцев (на обрезе книги)

  sormihakemisto

  пальцевой указатель

  sormirekisteri

  указатель на книжном обрезе (~на обрезе книги)

  sormirekisterikirja

  книга с указателем на обрезе

  sotilaskirjasto

  военная библиотека

  Sov(i)etica

  советика

  sovitelma

  монтаж; переложение; сочетание

  s. lapsille
  переложение для детей

  sovitettu

  адаптированный; переработанный; приспособленный; (с)монтированный

  sovittaa

  адаптировать; перерабатывать; приспосабливать; размещать

  s. yhteen
  комбинировать; складывать

  sovittaja

  адаптатор

  sovittaminen

  монтирование; переложение

  sovittu

  согласованный; условный

  sovitus

  адаптация; аранжировка; монтаж; обработка; переделка; переложение; переработка; размещение; (musiikissa:) транскрипция

  teoksen s.
  переделка литературного произведения

  spesialisti

  специалист

  spesifinen

  специфический

  spiraalisidonta

  скрепление спиралью; спиральное скрепление

  standardi

  стандарт

  standardihakemisto

  tiedottava s.
  информационный указатель стандартов

  standardijulkaisu

  стандартное издание

  standardikoko

  стандартный размер

  standardikokoinen

  стандартный

  standardikuvailu

  kansainvälinen bibliografinen s.
  международное стандартное библиографическое описание

  standardimerkki

  символ стандарта

  standardinumero

  kirjojen kansainvälinen s. (ISBN)
  международный стандартный книжный номер (номер книги)
  sarjajulkaisujen kansainvälinen s. (ISSN)
  международный стандартный номер сериального издания (~сериальных изданий)

  standardinumerointi

  kausijulkaisujen kansainvälinen s. (ISSN)
  международная стандартная нумерация периодических изданий

  standardointi

  стандартизация

  standardoitu

  стандартизированный

  stanssauskone, stanssi

  пробойник

  stationaarinen

  стационарный

  statistiikka

  статистика

  statistinen

  статистический

  statuutti

  статут

  stereokopio

  стереокопия

  stereotypia

  стереотипия

  stereotypiajulkaisu, -painos

  стереотипное издание

  stereotypiapainanta, -paino

  стереотипная печать

  stereotypiavedos

  сводка перед стереотипированием

  stereotypoida

  стереотипировать

  stereotypointi

  стереотипирование

  stilisoija

  стилизатор

  stilisointi

  стилизация

  stilisoitu

  стилизованный

  stilisti

  стилист

  stilistiikka

  стилистика

  stilistinen

  стилистический

  suhde

  In catalogues
  koon s.
  пропорция формата
  loogiset suhteet
  логические отношения
  syntagmaattiset suhteet
  синтагматические отношения

  suhdetoiminta

  kirjaston s.
  массовая работа библиотеки

  suhdetoimintaosasto

  отдел массовой работы

  suhtautuminen

  yksilöllinen s. lukijaan
  индивидуальный подход к читателю

  sukukirja

  книга семейных записей; родословная книга

  sukukäsite

  In categorization

  родовое понятие

  sukunimi

  фамилия

  isännimestä muodostettu s.
  фамилия, образованная от имени отца
  kääntäjän s.
  фамилия переводчика
  sukunimellä
  под фамилией

  sulje

  скобка

  avata sulkeet
  открывать (~раскрывать) скобки
  panna sulkeisiin
  заключать в скобки
  sulkea sulkeet
  закрывать скобки
  sulkeet
  парантез; скобки
  sulkeissa, suluissa
  в скобках

  suljenta, sulkeminen

  - reunan s.

  боковая выключка

  rivin s.
  выключка

  tasainen, tasatiheä s.

  равномерная выключка

  sulkea

  s. inventaariota varten
  закрывать на учёт
  s. rivi
  выключать строку

  sulkemisaika

  время закрытия

  sulku(merkki)

  парантез; скобка

  sunnuntailehti

  воскресная газета

  sunnuntailuennot

  воскресные чтения

  sunnuntaipainos

  sanomalehden s.
  воскресная газета

  suoja-arkki

  прокладочный лист

  suojakansi

  luettelokorttien s.
  защитная покрышка для каталожных карточек

  suojakansikone

  машина для завёртывания книг в суперобложку

  suojalehti

  kuvasivun s.
  предохранительный лист при иллюстрации

  suojanimiö(lehti)

  авантитул; добавочный титул; фортитул; шмуцтитул

  suojanimiöotsikko

  шмуцтитульный заголовок

  suojapäällys

  рубашка; суперобложка

  suojapäällyskuva, -piirros

  рисунок на суперобложке

  suojavälilehti (kortistossa)

  предохранитель

  suojelu

  kokoelman s.
  охрана фонда

  suojelukokoelma

  страховой фонд

  suojelus

  tekijänoikeuslain suojeluksessa
  под охраной закона об авторском праве

  suojus

  покрытие; экран

  suorakopiointi

  прямое позитивное копирование

  suoraladelma

  текстовой набор

  suoramyynti

  kirjojen s.
  продажа книг с открытой выкладкой

  suorittaminen

  bibliografisten hakutehtävien s.
  выполнение библиографических запросов

  suosikkiteos

  произведение, пользующееся наибольшим спросом

  suositella, suosittaa

  рекомендовать

  suositeltava, suositettava

  рекомендуемый

  suositeltu, suositettu

  рекомендованный

  suosittaminen, suosittelu, suositus

  рекомендация

  suosittava, suositteleva

  рекомендательный; рекомендующий

  suosittu

  многочитаемый; популярный

  suositusbibliografia

  tieteellinen s.
  научно-рекомендательная библиография

  suosituskeskustelu

  рекомендательная беседа

  suosituskortisto

  рекомендательная картотека

  suositusluettelo

  каталог рекомендованных книг; рекомендательный каталог

  superexlibris

  книжный знак на переплёте

  supistaa

  сжимать; сокращать; уменьшать

  supistamaton

  несокращённый

  supistaminen

  tekstin s.
  сокращение в тексте

  supiste

  сокращение

  supistelma

  выборка

  supistettu, supistunut

  с сокращениями; сокращённый; уменьшённый

  supistuminen

  уменьшение

  supistus

  сокращение; уменьшение

  käsikirjoituksen s.
  правка-сокращение

  suppea-alainen

  узкий

  surureunus

  траурная кайма

  ”susi”

  брак

  suunnitelma

  s-n täyttäminen
  выполнение плана

  suunnitelmaluonnos

  макет-план

  suunnittelu

  julkaisun ulkoasun s.
  внешнее оформление издания
  kirjan taiteellinen s.
  художественное конструирование книги
  kirjastojen s.
  проектирование библиотек
  kirjastorakennusten s.
  планировка библиотечных зданий
  kirjastotyön s.
  планирование библиотечной работы
  kirjastovarantojen s.
  планирование библиотечных ресурсов
  toimitustyön s.
  планирование редакционной работы

  suunnittelubibliografia

  плановая библиография

  suunnitteluosasto

  плановый отдел

  suuraakkoskirjasin(laji)

  капительная буква; капитель

  suuraakkoskirjoitus

  маюскульное письмо; шрифт из прописных букв

  suuraakkosteksti

  прописной шрифт

  suurennin, suurennuskoje, -kone

  увеличительный аппарат; увеличитель

  suurennus

  kuvan s.
  увеличение изображения

  suurentaa

  увеличивать

  suurentaminen

  увеличение

  suurfolio

  большое фолио

  suurikokoinen

  крупноформатный

  suurilevikkinen

  многотиражный

  suurimittakaavainen

  крупномасштабный

  suurkysyntä

  массовый спрос

  suuroktaavo

  большое октаво

  suurpainanta

  массовая печать

  suurpetiitti

  (шрифт) боргес

  suursanakirja

  тезаурус

  syanotypia

  цианотипия

  sykli

  цикл

  symposio(n), symposiumi

  симпозиум

  synonyymisanakirja

  словарь синонимов

  synopsis

  резюме; синопсис

  synteesisuhteet

  In catalogues

  синтетические отношения

  syntypaikka

  teoksen s.
  место создания произведения

  syrjä

  край; кромка; ребро; сторона

  (kannen) s.
  напуск
  (kirjan leikattu) s.
  обрез
  panna s-lleen
  ставлять на ребро
  värillinen s.
  спрыск

  syrjäsidos

  переплёт с напуском

  syrjätaite, -taive

  петля

  syrjätty

  обрезной

  syrjäys

  обрезка

  systeemi

  система

  systeemijärjestyksenmukainen

  систематическо-порядковый

  systemaatikko, systematisoija, systemoija

  систематизатор

  systemaattinen

  систематический

  systematiikka, systematisointi, systemointi

  систематика

  systematisoida, systemoida

  систематизировать

  systematisoimaton

  несистематизированный

  systematisointiosasto

  отдел систематизации

  systematisoitu, systemoitu

  систематизированный

  syttyvä

  воспламеняющийся

  syventyä

  s. kirjaan, lukemiseen
  углубляться; погружаться в чтение

  syventää

  углублять

  syvyys

  indeksoinnin s.
  глубина индексации (~индексирования)

  syvyysaste

  In categorization

  степень дробности

  syvyysindeksointi

  глубокое индексирование

  syvällinen

  углублённый

  syväpainanta, syväpainatus

  углублённое тиснение; тифдрук

  syväpaino

  глубокая печать; тифдрук

  fotomekaaninen s.
  фотогравюра

  syväpainomenetelmä

  способ глубокой печати

  syöpäläinen

  syöpäläisten hävittäminen kirjoista
  дезинсекция книг

  syöttö

  tiedon s.
  ввод информации

  säe

  эпод

  sähkölatomakone

  automaattinen s.
  карактрон

  sähköpainanta

  kontaktiton s.
  онсетная печать

  sähkövalokuvauspainomenetelmä

  электрофотографический способ печати

  säilyminen

  сохранение

  säilynyt

  сохранённый; сохранившийся

  säilytetty

  сохранённый

  säilyttäjä

  хранитель

  säilyttäjä-, säilytyskirjasto

  библиотека-держатель

  säilyttäminen, säilytys

  (со)хранение

  asiakirjojen s.
  хранение документов
  horisontaalinen s.
  горизонтальное хранение
  kirjastokokoelmien s.
  хранение библиотечных фондов
  vertikaalinen s.
  вертикальное хранение

  säilyttää

  сохранять; хранить

  s. ladelma
  сохранять набор
  s. pystyasennossa
  хранить в вертикальном положении
  s. varastossa
  хранить на складе

  säilytysaika

  asiakirjojen s.
  срок хранения документов

  säilytyshyllykkö

  реал

  säilytyskokoelma

  архив печати; архивное книгохранилище

  säilytyskotelo

  karttojen s.
  коробка для хранения географических карт

  säilytyslaatikko

  brošyyrien s.
  ящик для хранения брошюр

  säilytysolosuhteet

  kokoelman s.
  режим хранения фонда

  säilytysosasto

  отдел хранения

  säilytyspaikka

  депозиторий; хранилище

  alkuperäiskappaleen s.
  место хранения оригинала

  säilytyssali

  harvinaisten kirjojen s.
  зал для хранения редких книг

  säilytystila

  harvinaisten kirjojen s-t
  помещение для хранения редких книг

  säilytystunnus

  asiakirjan s.
  шифр хранения документа

  säilytysvarasto

  arkiston s.
  архивохранилище
  varakirjojen s.
  склад хранения запасов

  säilytysyksikkö

  kokoelman s.
  единица хранения фонда

  säilyvyys

  arkistoasiakirjojen s.
  сохранность архивных документов
  kirjastokokoelman s.
  сохранность библиотечного фонда

  säilyvyysaste

  степень сохранности

  säilö

  реал; хранилище

  pitää s-ssä
  хранить

  säilölados

  нерассыпанный (~сохранённый) набор

  säkeistö

  строфа

  särmä

  ребро

  särmäselkä

  корешок, разделённый рёбрами

  särmätty

  обрезной

  särmäys

  обрезка

  särmäämätön

  необрезной

  säteittäissijoitus

  hyllyjen s.
  радиальное расположение полок

  sävelmäjulkaisu

  музыкальное издание

  s-t
  ноты

  sävelteos

  композиция

  säveltäjä

  композитор

  sävytekuvitus

  alkuperäinen s.
  изобразительный тоновый оригинал

  säännöllinen, säännönmukainen

  регулярный

  säännöllisesti

  регулярно

  sääntö

  bibliografisen kuvailun säännöt
  правила библиографического описания
  laatia säännöt
  устанавливать правила
  noudattaa s-jä
  соблюдать правила
  rikkoa s-jä
  нарушать правила

  sääntöjulkaisu

  уставное издание

  säätiökirjasto

  фундационная библиотека

  säätö

  koon s.
  установка формата