Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:H

  From Sanat

  ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

  haalistuminen

  обесцвечивание

  haalistunut

  выцветший; обесцвечённый; потухший

  haarakirjasto

  kirjastoverkon h.
  сетевая библиотека

  haaraosasto

  филиал

  h-jen välinen
  междуфилиальный
  kirjaston h.
  библиотека-филиал

  haarautuminen, haaroittuminen

  разветвление

  hahmotella

  набрасывать

  hahmotelma

  набросок

  haitarikirja(nen)

  книга, сфальцованная гармошкой; книжка-гармошка

  hajakohdin

  в разных местах

  hajanainen

  разрозненный

  hajapoiminnot

  выборки

  hajasijoitus

  децентрализация

  hajauttaminen

  painatuksen h.
  децентрализация печатания

  hajoaminen

  arkkinipun, kirjasidoksen h.
  раскол книжного блока

  hajonta

  julkaisujen h. (eri julkaisukanaviin)
  рассеяние публикаций

  hajottaa

  h. kirjakokoelma
  дробить книжный фонд

  hakemisto

  индекс; ключ; регистр; справочник; указатель

  aikakauslehtiartikkelien h.
  указатель журнальных статей
  alkurivien (mukainen) h.
  указатель первых строк
  alkusanojen (mukainen) h.
  указатель первых слов
  arkistoaineiston h.
  указатель к архивным материалам
  artikkeliin liittyvän bibliografian h.
  указатель пристатейной библиографии
  asia(sana)otsikkojen ja viittausten aakkosellinen h.
  алфавитный указатель предметных рубрик и ссылок
  bibliografia-apuneuvojen h.
  указатель библиографических пособий
  bibliografinen h.
  библиографический указатель
  biobibliografinen h.
  биобиблиографический указатель
  henkilöbibliografinen h.
  персональный библиографический указатель
  julkaisun aakkosellinen h.
  алфавитный указатель к изданию
  julkaisun kronologinen h.
  хронологический указатель к изданию
  julkaisun systemaattinen h.
  систематический указатель к изданию
  kausijulkaisujen h.
  указатель к периодическим изданиям
  kausijulkaisukokoelman h.
  указатель фонда периодических изданий
  kumuloitu h.
  объединённый указатель
  laatia h.
  составлять указатель
  luettelon h.
  указатель к каталогу
  musiikkikirjallisuuden h.
  указатель музыкальной литературы
  nimettömien teosten h.
  указатель анонимных произведений
  pyörivä h.
  вращающийся указатель
  sanomalehtiartikkelien h.
  указатель газетных статей
  systemaattisen luettelon h.
  ключ к систематическому каталогу
  tekijänmukainen h.
  авторский указатель
  varustaa h-lla
  снабжать указателем
  virallisjulkaisujen h.
  указатель официальных изданий
  yhdistetty h.
  объединённый указатель

  hakemistonimeke

  ключевое название

  hakemisto-osa

  справочный том; том-указатель

  hakemisto-otsikko

  рубрика указателя

  hakemus

  uuden lainaajan h.
  заявление нового абонента

  hakemuslomake

  бланк заявления

  haku

  поиск; разыскание

  asiakirjojen h.
  разыскание документов
  bibliografinen h.
  библиографический поиск; библиографическое разыскание
  taannehtiva h.
  ретроспективный поиск; ретроспективное разыскание

  hakujärjestelmä, -koneisto

  справочный аппарат

  hakukortisto

  поисковая картотека

  hakukortti

  bibliografinen h.
  карточка библиографических разысканий

  hakuluettelo

  опознавательный список; справочник

  hakumenetelmä

  asiakirjan h.
  поисковый образ документа
  bibliografiset h-t
  методика проведения библиографических разысканий

  hakunimiö, -otsikko

  ключевое заглавие

  hakuopas

  справочное пособие

  hakuosa

  справочный том

  hakusana

  предметный заголовок; заглавное (~основное; справочное) слово

  hakusanan määrääminen, valitseminen
  выделение порядкого слова

  hakusana-apuhakemisto

  otsikoiden h.
  вспомогательный указатель ключевых слов в заглавиях

  hakusanaluettelo

  каталог по существенным словам; каталог с описаниями под характерным словом

  hakusuunnitelma

  план разыскания

  hakutehtävä

  bibliografisten hakutehtävien suorittaminen
  выполнение библиографических запросов

  hakuteos

  справочное издание; справочная книга; словарь-справочник

  bibliografinen h.
  библиографический справочник
  biobibliografinen, henkilöbibliografinen h.
  биобиблиографический справочник
  erikoisalan h.
  справочник специалиста
  tieteellinen h.
  научный справочник

  hakuteos- ja bibliografiakokoelma

  справочно-библиографический фонд

  hakuteos- ja tietopalvelukokoelma

  справочно-информационный фонд

  hakuteosartikkeli

  справочная статья

  hakuteosbibliografia

  библиография справочных изданий

  hakuteoshylly

  полка справочной литературы

  hakuteoskirjasto

  подручная (~подсобная; справочная) библиотека

  hakuteoskokoelma

  фонд справочных изданий

  hakuteoslukusali

  справочный читальный зал

  hakuteosopas

  путеводитель по справочным изданиям

  hakuteossali

  зал справочной литературы

  hakutieto

  справка

  bibliografinen h.
  библиографическая справка

  hakutunnus

  поисковый признак

  hakutyö

  bibliografinen h.
  справочно-библиографическая работа

  hallinto

  kirjastotoimen h.
  управление библиотечным делом

  hallintokustantamo

  ведомственное издательство

  hallintoneuvosto

  kirjaston h.
  совет попечителей библиотеки

  hallituskirjasto

  кабинетская библиотека

  halpahintainen

  лубочный

  halpapainos

  удешевлённое издание

  haltija

  kokoelman h.
  фондодержатель

  halvennettu

  удешевлённый

  hankalalukuinen

  неудобочитаемый

  hankinta

  комплектование; поставка; приобретение

  balansoitu h.
  сбалансированное комплектование
  de visu -hankinnat
  очное комплектование
  hankintojen aihe-, aikapiirirajaus
  глубина комплектования
  hankintojen asianmukaisuus
  пертинентность комплектования
  kadonneet kappaleet korvaava h.
  приобретение утраченных экземпляров
  kirjoja näkemättä tehtävät hankinnat
  заочное комплектование
  kollektiivinen h.
  коллективное комплектование
  koordinoitu h.
  координированное комплектование
  sopimuksenmukainen h.
  согласованное комплектование
  vastikkeettomat hankinnat
  безвозмездные поступления

  hankinta- ja luettelointiohjelma

  kansallinen h.
  национальная программа комплектования и каталогизации

  hankinta-aika

  срок поставки

  hankinta-ala

  глубина комплектования

  h-an kuulumaton
  непрофильный
  h-an kuuluva
  профильный
  kokoelman h.
  профиль комплектования фонда

  hankintaehdot

  условия поставок

  hankintakirja

  акцессионная книга; книга учёта новых поступлений

  hankintakokous

  совещание по (текущему) комплектованию

  hankintakoordinaatio

  координирование комплектования

  ulkomaisen kirjallisuuden h.
  координация комплектования иностранной литературой

  hankintaluettelo

  акцессионная книга

  hankintalähde

  источник комплектования

  hankintamääräraha(t)

  ассигнование (~бюджет) на комплектование

  hankintanumero

  акцессионный номер

  hankintaohjelma

  программа комплектования

  hankintaorganisaatio

  kirjastojen keskitetty h.
  библиотечный коллектор
  yleisten kirjastojen h.
  коллектор массовых библиотек

  hankintaosasto

  отдел комплектования

  hankintaperiaatteet

  принципы комплектования

  hankintaperusteet

  критерии комплектования

  hankintapiiri

  глубина комплектования

  hankintapolitiikka

  политика комплектования

  hankintapuitteet

  kronologiset h.
  хронологические рамки комплектования

  hankintarelevanssi

  релевантность комплектования

  hankintasuunnitelma

  план комплектования

  aihe- ja tyyppikohtainen h.
  тематико-типологический план комплектования
  keskitetty h.
  план централизованного комплектования

  hankintatilasto

  статистика комплектования

  hankittava, hankittavissa oleva

  поставляемый

  hankkia

  поставлять; приобретать

  h. ostamalla
  закупать

  hankkija

  поставщик

  hankkijayritys

  фирма-поставщик

  hankkiminen

  приобретение

  harjoitelma

  kirjalliset h-t
  опыты

  harjoittelu

  kirjastonhoitajien h.
  стажировка библиотекарей

  harjoittelukurssi

  kirjastonhoitajien (käytännön) h.
  практикум для библиотекарей

  harjoituskirja

  практикум

  harrastaja

  kirjojen h.
  интересующийся книгами; любитель книг

  harrastelijanäytelmäkokoelma

  сборник пьес для художественной самодеятельности

  harrastelijapainos

  любительское издание

  harrastelijasidos

  любительский переплёт

  harrastusala

  lukijan h-t
  читательский профиль

  harsosidonta

  шитьё на марле

  harvaanladonta

  набор вразрядку

  harvennettu

  latoa h-na
  набирать вразрядку

  harvennus

  tekstin harvennus
  разгонка шрифта

  harventaa

  harventamalla korostaminen
  выделение разбивкой

  harventaminen

  разбивка (шрифта); разгонка

  harvinaispainos

  редкое издание

  harvinaisuus

  bibliofiilinen h.
  библиофильская редкость
  bibliografinen h.
  библиографическая редкость

  harvinaisuuskokoelma

  собрание редкостей

  hauras

  ломкий; хрупкий

  haurastua

  становиться ломким

  havaintoaineisto

  иллюстративный материал

  havaintoesittely

  kirjallisuuden h.
  наглядная пропаганда литературы

  heijastinlehti

  световая газета

  heikkolukuinen

  малограмотный

  heikkolukuisuus

  малограмотность

  hektografi

  гектограф

  hektografia

  гектография

  hektografoitu

  гектографированный

  helppohintainen

  дешёвый

  helppokäyttöinen

  удобный в обращении

  helppolukuinen

  облегчённый; удобочитаемый

  helppolukuisuus

  удобочитаемость

  helppotajuinen

  доступный; доходчивый

  helppotajuisuus

  доступность

  henkilö

  h., jonka elämäkertaa laaditaan (josta on laadittu elämäkerta)
  биографируемое лицо
  kirjoja turmeleva h.
  человек, причиняющий порчу книгам
  lainauspalveluja käyttävä h.
  пользующееся абонементом лицо

  henkilö- ja paikkaluettelo

  каталог лиц и местностей

  henkilöbibliografia

  библиография первоналий (~произведений отдельного автора); индивидуальная (~личная; персональная) библиография; биобиблиография; персональное библиографическое пособие

  henkilöbibliografiakortisto

  биобиблиографическая картотека

  henkilöbibliografinen

  биобиблиографический

  henkilöhakemisto

  указатель лиц

  henkilökortisto

  картотека персоналий

  henkilökunta

  kirjaston (vakinainen) h.
  первонал библиотеки; библиотечный первонал (~штат)

  henkilö(nnimi)luettelo

  именной каталог

  henkilönnimiotsikko

  hakemiston h.
  именная рубрика указателя

  henkilöotsikko

  персональная рубрика

  henkilötekijä

  индивидуальный (~персональный) автор

  henkilötieto

  биографическая справка

  herjauskirjoitus

  диффамация

  heroica

  героика

  herooinen

  героический

  heuristiikka

  bibliografinen h.
  библиографическая эвристика

  hierarkia

  иерархия

  hierarkkinen

  иерархический; соподчинённый

  hihnakuljetin

  ленточный конвейер (~транспортёр)

  hiilipainanta

  пигментная печать

  hiilipaperipainanta

  печать на пигментной бумаге

  himmeäpintainen

  матовый

  hinnanalennus

  снижение цены; уценка

  hinnankorotus

  надбавка цены

  hinnanmuodostus

  ценообразование

  hinnanmuutos

  изменение цены

  hinnanmääritys

  оценка

  hinnasto

  (каталог-)прейскурант; тариф; ценник

  hinnastojulkaisu

  тарифное издание

  hinnoitella

  калькулировать; оценивать

  hinnoittelu

  julkaisun h.
  издательская калькуляция
  yksittäisjulkaisujen h.
  калькуляция на отдельные издания

  hinta

  стоимость; цена

  alennettu h.
  цена со скидкой
  alentamaton h.
  цена без скидки
  h. ilman pakkausta
  цена без упаковки
  hinta nidottuna, pehmeäkantisena
  цена в бумажных переплётах
  kiinteä h.
  твёрдая цена
  kohota, nousta hinnaltaan
  подниматься в цене
  korotettuun h-an
  по повышенной цене
  kustantamon h.
  издательская цена
  käypä h.
  цена в настоящее время; рыночная цена
  määrätä h.
  оценивать; устанавливать цену
  numeron h.
  цена выпуска (~номера)
  olla jonkin h-na
  стоить
  osan h.
  цена части
  päivän h.
  цена в настоящее время
  täyden kokoelman, sarjan h.
  цена комплекта
  vihon h.
  цена выпуска (~номера)

  hintaluettelo

  каталог с расценками; (каталог-)прейскурант; тариф; ценник

  hintamerkintä

  пометка цены

  hintatarjous

  предложение с указанием цены

  historia

  kirjan h.
  история книги
  kirjastotoimen h.
  история библиотечного дела
  kirjataiteen h.
  история искусства книги
  painetun kirjan h.
  история печатной книги

  hoitaja

  haku(teos)kokoelman h.
  библиотекарь справочного отдела
  harvinaisten kirjojen h.
  хранитель редких книг
  kirjakioskin h.
  заведующий книжным киоском (~ларьком)
  kirjavaraston h.
  заведующий книгохранилищем
  lastenkirjaston h.
  заведующий детской библиотекой
  lukusalin hoitaja
  заведующий читальным залом
  yleisen kirjaston h.
  библиотекарь массовой библиотеки

  hoito

  kirjastokokoelman h. ja siivous
  гигиена библиотечного фонда
  kirjojen h.
  уход за книгами
  kokoelman h.
  управление фондом
  luettelon h.
  ведение каталога

  homehtua

  плесневеть

  homehtunut, homeinen

  заплесневелый; покрытый плесенью

  hometahrainen

  поражённый плесенью

  homonyymisanakirja

  словарь омонимов

  homonyymisyys

  In catalogues
  avainsanojen h.
  омонимия ключевых слов

  honoraari

  гонорар

  horisontaalinen

  горизонтальный

  horisontaalisesti

  arkistoida, sijoittaa h.
  расставлять горизонтально

  hovikirjasto

  дворцовая (~придворная) библиотека

  hukkaluettelo

  список утерянной литературы

  hulluttelukirja

  книга-курьёз

  hulttiolainaaja

  неаккуратный абонент

  humanistinen

  гуманитарный

  humoristinen

  юмористический

  huojennettu

  пониженный; сниженный; удешевлённый

  huojentaa (hintaa)

  понижать

  huojentaminen

  понижение

  huokea

  дешёвый

  huolto-osasto

  отдел снабжения

  huomautus

  аннотация; заметка; замечание; комментарий; примечание; ремарка

  huomautuksin varustettu
  аннотированный; снабжённый примечаниями
  h. tekijästä
  примечание об авторе
  huomautusten laatija
  автор примечаний
  selittävä h.
  пояснительное примечание
  tehdä huomautuksia
  делать примечания
  tekijän h.
  от автора; авторское примечание
  tekstinjälkeiset huomautukset
  затекстовые примечания
  tekstinsisäiset huomautukset
  внутритекстовые примечания
  toimittajan, toimituksen h.
  редакционная заметка; примечание редакции; редакционное примечание
  varustaa huomautuksin
  аннотировать; снабжать примечаниями

  huomio

  h-on otettu
  учтенный
  ottaa h-on lukijoiden tiedustelut
  учитывать запросы читателей

  huomionarvoinen

  значительный

  huomiotaherättävä

  сенсационный

  huonolukuinen

  малограмотный

  huonolukuisuus

  малограмотность

  hupikirja

  книжка-забава

  huumori

  h-a viljelevä
  юмористический

  huumorisivu

  страничка юмора

  huutokauppa

  antikvaaristen kirjojen h.
  аукцион антикварной книги

  huutokauppahinta

  аукционная цена

  huvijuliste

  зрелищный плакат

  hygienia

  kirjastokokoelman h.
  гигиена библиотечного фонда

  hylkyarkki

  hylkyarkit
  макулатурные листы

  hylkypaperi

  макулатурная бумага; бумажные отходы; срыв бумаги

  hylly

  полка; стеллаж

  asettaa h-lle
  ставить на полку
  h-illä varustaminen
  оборудование полками
  h-jen korkeus
  высота полок
  kirjavaraston h.
  полка в книгохранилище
  metrin h.
  метрополка
  ottaa h-ltä
  снимать с полки
  palautuskirjojen h.
  полка возвращённых книг
  varattujen kirjojen h.
  бронеполка

  hyllyindeksi

  полочный индекс

  hyllyjärjestelmä

  kiinteä h.
  система неподвижных полок
  kompaktisäilytykseen perustuva h.
  распределение полок по системе компактного хранения

  hylly(järjestykse)nmukainen

  полочный; топографический; шкафный

  hyllyjärjestys

  расположение (~устройство) полок

  kokoelman systemaattinen h.
  систематическая расстановка фонда

  hyllykapasiteetti

  площадь стеллажей

  hyllykkö

  стеллаж; этажерка

  kaksipuolinen h.
  двусторонний стеллаж
  kiinteä h.
  непередвижной стеллаж
  palautettavien kirjojen h.
  стеллаж для сброски возвращаемых книг
  siirrettävä h.
  передвижной стеллаж

  hyllykkönimike, -opaste

  ярлык стеллажа

  hyllylokero (lehdille)

  гнездо на полке

  hyllyluettelo

  шкафная опись

  hyllyluettelokortti

  карточка топографического каталога

  hyllyluokka

  полочный индекс

  hyllymerkki

  (kirjan) h.
  полочная болванка

  hyllymetri

  метрополка

  hyllynnumero

  номер полки

  hyllyopaste

  полочный разделитель (~указатель)

  tekijänmukainen h.
  авторский разделитель

  hyllyrivi

  ряд полок

  hyllysalpain, -suljin

  полочный болт

  hyllysignumi

  шифр

  hyllysijainti

  место книги на полке

  hyllytuki

  полочный зажим; шпунт

  hyllytunnus

  полочная надпись

  hyllyviitanpidike

  рамка для полочного ярлыка

  hyllyväli

  интервал между книжными полками; расстояние между стеллажами

  hyvittää

  h. kadonneiden kirjojen arvo
  возмещать стоимость утерянных книг

  hyväksikäyttö

  kirjaston laaja(mittainen) h.
  массовое использование библиотеки

  hyväksyminen

  kirjallisuuden laadullinen h.
  качественная приёмка литературы
  uusien lukijoiden h.
  приём новых читателей

  hyväksytty

  h. painettavaksi
  одобренный для (к) печати

  hyväksyä

  авторизовать; разрешать

  hyväkuntoinen

  исправный; в хорошем состоянии

  hyödynnettävyys

  kokoelman h.
  надёжность фонда

  hyödyntäminen

  kokoelmien h.
  раскрытие состава фондов

  hyötypinta-ala

  kirjavaraston h.
  полезная площадь книгохранилища

  hälykirja

  сенсационная книга

  hämäräperäinen

  апокрифический

  härkäladelma

  текстовой набор

  häväistyskirjoitus

  диффамация; пасквиль