Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:P

  From Sanat

  ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

  paginointi

  пагинация

  pahvikansisidos

  картонная переплётная крышка

  pahvikantinen

  в картонаже; бумажная обложка в переплёте- папке

  pahvikantisena
  в переплёте-папке

  pahvisidos

  картонный переплёт; переплёт-папка

  paikalleenpanematon

  нерасставленный

  paikalleenpano

  расстановка

  paikallisbibliografia

  библиография местного края; краевая (краеведческая) библиография; топобиблиография

  paikallisjulkaisu

  местное издание

  paikallisjulkaisukokoelma

  фонд местных изданий

  paikalliskirjasto

  местная библиотека

  paikalliskustantamo

  местное издательство

  paikallislaina(us)

  местный абонемент

  paikallislehdistö

  местная печать

  paikallis(lehdistö)bibliografia

  библиография местной печати

  paikallislehdistöhakemisto

  указатель местной печати

  paikallislehdistökatsaus

  обзор местной печати

  paikallislehdistöluettelo

  список местной печати

  paikallislehtikortisto

  картотека местных газет

  paikallistamishaku

  bibliografinen p.
  адресный библиографический поиск

  paikallistietosanakirja

  региональная энциклопедия

  paikanmerkki

  kirjan p.
  обозначение местонахождения книги

  paikanmukainen

  топографический

  paikanmäärittely

  kirjan p.
  определение местонахождения книги

  paikannimihakemisto

  географический указатель; указатель географических названий

  paikannimiluettelo

  каталог местностей

  paikannimisanakirja

  топонимический словарь

  paikansignumi

  расстановочный индекс

  paikantamiskysely

  tiedustellun teoksen p.
  запрос о местонахождении нужного издания

  paikka

  asettaa, panna paikalleen
  класть на место; расставлять
  ilman p-a (s. l.)
  без места (б. м.)
  kirjan p. hyllyssä
  место книги на полке
  mainitussa, siteeratussa paikassa
  в цитированном месте
  paikalleen pantu
  расставленный
  p-a ja vuotta ei mainittu
  без указания места и года

  paikkahakemisto

  указатель местностей; топографический указатель

  paikkaluettelo

  каталог (~перечень) местностей; топографический каталог

  paikkatunnus

  kirjan p.
  обозначение местонахождения книги

  paikoilleenpano

  kirjojen p.
  раскладка книг

  painaa

  p. ennalta
  отпечатывать заранее
  p. kirjaimia kirjan selkään
  вытиснять буквы на корешке книги
  p. uudelleen
  перепечатывать

  painajanmerkki

  типографский знак

  painamaton

  p. kohta tekstissä
  непропечатка

  painaminen

  наложение; печатание; прессовка; тиснение

  ensiöpuolen p.
  печатание лицевой стороны листа
  kirjainten p.
  тиснение букв

  painanta

  оттиск; печатание; печать; тиснение

  anastaattinen p.
  анастатическая (~переносная) печать
  anopistografinen p.
  односторонняя печать
  elektromagneettinen p.
  электромагнитная печать
  elektrostaattinen p.
  электростатическая печать
  ensiöpuolen p.
  беловая печать
  epäselvä, epätarkka p.
  бледная (~нечёткая) печать
  epätasainen p.
  неравномерная печать
  fotomekaaninen p.
  фотомеханическая печать
  himmeä p.
  бледная (~расплывчатая; серая) печать
  kaksipuolinen, molemminpuolinen p.
  двусторонняя печать
  kolmiulotteinen, stereoskooppinen p.
  стереоскопическая печать
  kontaktiton, latomaton p.
  бесконтактная печать
  kuiva, väritön p.
  бескрасочное тиснение
  oikeanpuolinen, toispuolinen p.
  лицевой оттиск
  puutteellinen, viallinen p.
  дефект печати
  tarkka p.
  чёткая печать
  yksipuolinen p.
  односторонняя печать

  painate

  печатная книга; отпечаток; печатное; произведение печати; печатное произведение

  anastaattinen p.
  анаститическое издание
  graafinen p.
  печатная графика
  halpahintainen p.
  лубок
  (laitoksen) sisäiset painatteet
  нетоварная печатная продукция
  painatteiden jäljittäminen, toteaminen
  выявление произведений печати
  painosmäärältään vähäiset painatteet
  малая полиграфия
  vapaaseen myyntiin tulevat painatteet
  товарная печатная продукция
  yksipuolinen p.
  ректо

  painatearkisto

  архив печати

  painatelaji

  вид печати

  painatemyynti

  продажа печатных изданий

  painateosasto

  отдел печатных книг

  painateryhmittely

  группировка произведений печати

  painatetilasto

  учёт произведений печати

  painatettu

  напечатанный; отпечатанный

  painatetuotantotilasto

  статистика печати (печатной продукции)

  painateyksikkö

  печатная единица

  painattaa

  отпечатывать; печатать; сдавать в типографию

  p. uudelleen
  переиздавать; перепечатывать

  painattaminen

  печатание

  painatus

  печатание; публикация

  ensimmäinen p.
  первая публикация
  julkaisun p.
  полиграфическое исполнение издания
  lopettaa p.
  заканчивать печатание
  oikean-, toispuolinen p.
  лицевой оттиск
  painatuksen hajauttaminen
  децентрализация печатания
  tiheä, välisteetön p.
  убористая печать

  painatusaika

  время полиграфического исполнения

  painatuskelpoinen

  годный к печати

  painatuskeskus

  полиграфическая база

  painatuskulut

  типографские расходы; расходы на типографские работы; стоимость печатания (печати)

  painatuslupa

  подписание к печати; разрешение печатать

  painatuslupapäivämäärä

  julkaisun p.
  дата подписания издания в печать

  painatussuunnitelma

  план печати

  painatustiedot

  выпускные данные

  (muita julkaisutietoja edeltävät) p.
  надвыпускные (предвыпускные) данные

  painatusvirhe

  печатный брак

  p-et
  подсечки

  painatusyksikkö

  полиграфическая база

  painettava

  antaa, jättää p-ksi
  отдавать (~сдавать; спускать) в печать; сдавать в типографию
  hyväksytty p-ksi
  готовый к печати; подлежащий печатанию
  hyväksyä p-ksi
  подписывать к печати
  p-ksi hyväksyttävä
  подписной
  p-na
  в печати; печатается

  painettu

  запечатанный; набивной; напечатанный; отпечатанный; печатный

  kahta puolta p.
  напечатанный с двух сторон
  lisää p.
  припечатанный

  paino

  печать

  antaa p-on
  отдавать в печать
  ilmestyä p-sta
  выходить из печати
  olla p-ssa
  находиться в печати
  p-sta ilmestyminen
  выход из печати

  painoala

  печатное дело; печать

  painoarkinvedos

  печатный лист-оттиск

  painoarkki

  печатный (~типографский) лист; флат

  taitettu p.
  сфальцованный печатный лист
  taittamaton p.
  несфальцованный печатный лист
  ylimääräiset painoarkit
  лишние отпечатанные листы

  painoarkkimäärä

  julkaisun p.
  печатный листаж издания

  painoarkkivihko

  тетрадь книги; книжная тетрадь

  painoasetukset, -lait

  законы о печати

  painoasu

  типография

  p-a koskeva
  типографский

  painoerä

  тысяча

  samanaikaisesti ilmestyvä p.
  завод

  painojälki

  качество печати

  harmaa, himmeä p.
  серая печать
  selkeä p.
  чёткая печать
  sotkuinen p.
  расплывчатая печать

  painokelpoinen

  годный к печати

  painokelvoton

  непригодный для печати

  painokone

  печатная машина; печатный станок

  painokunto

  valmistella p-on
  готовить к печати

  painolaite

  печатающее устройство

  aakkosnumeerinen p.
  алфавитно-цифровое печатающее устройство

  painolasti

  балласт

  painolupa

  подписание к печати

  antaa p.
  подписывать к печати

  paino-osasto

  печатный цех

  painopaikka

  место печатания (~печати)

  ilman painopaikan ja -vuoden mainintaa
  без указания места и года печати
  väärä p.
  ложное место печати

  painopinta

  площадь набора; печатающие элементы

  painos

  издание; тираж; тиснение

  ainoa p.
  единственное издание
  arvosteleva p.
  критическое издание
  (ennalta) varattu p.
  забронированное издание
  ensimmäinen itsenäinen p.
  первое отдельное издание
  ensimmäinen p.
  основное (~первое) издание
  halpahintainen p.
  лубочное издание
  hyväksytty p.
  апробированное (~одобренное; рекомендованное) издание
  illegaalinen p.
  нелегальное (~подпольное) издание
  ilmestymätön p.
  невышедшее издание
  julkaista uusi p.
  выпускать новый тираж
  jäljitelty p.
  поддельное издание
  kaupaksi käyvä, kysytty p.
  ходкое издание
  kommentoitu p.
  комментированное издание
  konfiskoitu p.
  задержанное (~конфискованное) издание
  korjattu, oikaistu p.
  исправленное издание
  kriittinen p.
  критическое издание
  laajennettu p.
  дополненное (~расширенное) издание
  lainvastainen, laiton p.
  нелегальное (~подпольное) издание
  lisätty p.
  дополненное (~расширенное; умноженное) издание
  loppunut, loppuunmyyty p.
  разошедшееся (~распроданное) издание
  lyhennetty p.
  сокращённое издание
  lyhentämätön p.
  несокращённое издание
  maanalainen p.
  подпольное издание
  monistettu p.
  гектографированное издание
  mukailtu, muokattu, sovitettu p.
  адаптированное (~обработанное; приспособленное) издание
  muutettu p.
  изменённое издание; мутация
  muuttamaton p.
  издание без изменений (~перемен); неизменённое издание
  opistografinen p.
  двустороннее издание
  ottaa useita painoksia, päästä moniin painoksiin
  выдерживать несколько изданий
  ottaa uusi p.
  переиздавать
  painoksen määrittely, vahvistaminen
  тиражирование
  p-ten kokonaismäärä
  общий тираж
  paperikantinen p.
  издание в бумажной обложке
  paranneltu p.
  улучшенное издание
  pelkistetty, yksinkertaistettu p.
  упрощённое издание
  pienikokoinen p.
  малообъёмное (~малоформатное) издание
  ”puhdistettu”, sensuroitu, ”siistitty” p.
  издание с выпущенными предосудительными местами (~с пропусками предосудительных мест)
  rajallinen, rajoitettu p.
  ограниченный тираж
  saman teoksen eri painokset
  издания одного произведения
  selityksin varustettu p.
  комментированное издание
  stilisoitu, tyylitelty p.
  стилизованное издание
  supistettu, suppea p.
  сокращённое издание
  takavarikoitu p.
  задержанное (~конфискованное) издание
  tarkastettu, tarkistettu p.
  пересмотренное (~проверенное; просмотренное) издание
  tekijän hyväksymä p.
  авторизованное издание
  tekijänpalkkioton p.
  безгонорарное издание
  tilattu, tilauksesta valmistettu p.
  заказное издание
  tunnustettu p.
  рекомендованное издание
  tyylitelty p.
  стилизованное издание
  täydellinen p.
  полное издание
  täydennetty p.
  дополненное (~пополненное) издание
  uusi p.
  новое издание; переиздание
  uusittu ja korjattu p.
  переработанное и исправленное издание
  viime(inen), viimeksi ilmestynyt p.
  последнее издание
  väärennetty p.
  поддельное издание
  vääristelty, väärä p.
  искажённое издание
  yhtenäisasuinen p.
  издание в единообразном оформлении

  painosivu

  печатная страница

  painosmerkintä

  обозначение издания

  painosmäärä

  тираж

  p-ltään laaja, suuri
  многотиражный
  p-ltään vähäinen
  малотиражный
  p-n vakiintuneisuus
  тиражеустойчивость
  yhteinen p.
  общий тираж

  painotaito

  печатное искусство

  painotalo

  печатный цех

  painoteksti

  печатный текст

  painotiedot

  колофон

  painotuore

  только что вышедший из печати

  painotuotanto

  печать; печатная продукция; печатное производство

  painotuotantonäyttely

  выставка печати

  painotuotantosuunnitelma

  план сдачи тиражей

  painotuote

  произведение печати; печатное произведение

  lähettää painotuotteena

  посылать бандеролью

  monokrom(aatt)inen p.
  монохром
  vähäinen p.
  мелочь

  painotyö

  kustantajalle jätetyt p-t
  договорный издательский портфель
  kustantamossa toimitettavina olevat p-t
  редакционный издательский портфель
  satunnainen p.
  акцидентная работа
  tekeillä, tuotannossa olevat p-t
  производственный портфель
  vähäinen p.
  акциденция; акцидентная печать
  vähäiset p-t
  акцидентный набор; мелочные работы

  painovalmis

  готовый к печати

  painovalmius

  готовность для печати

  painovapaus

  свобода печати

  painovedos

  печатный оттиск

  painovirhe

  печатный брак; дефект печати; опечатка; ошибка печатника (~типографии); эррата

  painovirheluettelo

  список опечаток и ошибок

  painovuosi

  год (~дата) выпуска (~выхода; печатания)

  ilman painovuotta
  без года издания

  painuma (kannessa)

  вмятина (на переплёте)

  pakata

  упаковывать

  pakattu

  упакованный

  paketti

  пакет; посылка

  lähettää p.
  отправлять посылку
  lähettää p-na
  посылать посылкой

  pakka

  кипа

  pakkaaminen

  упаковка

  laatikkoon p.
  упаковка в ящик

  pakkaus

  упаковка

  p. ei sisälly hintaan
  цена без упаковки

  pakkaus- ja lähetysosasto

  экспедиционная

  pakkausautomaatti

  painatteiden p.
  автомат для упаковки печатной продукции

  pakkauskulut

  расходы на упаковку; стоимость упаковки

  pakkaustilat

  упаковочное помещение

  pala

  valitut p-t
  избранные отрывки; отрывки из произведения

  palautettava

  подлежащий возврату

  palautettavuus

  indeksien p.
  обратимость индексов

  palautettu

  возвращённый

  palauttaa

  возвращать

  p. kirja
  возвращать книгу; приносить книгу обратно
  p. kirjat hyllyille
  возвращать книги на полки
  p. kortistoon
  возвращать в картотеку

  palauttamaton

  невозвращённый

  palauttaminen

  возврат; отдача

  myymättä jääneiden kappaleiden p.
  возврат непроданных экземпляров

  palautus

  возврат; возвращение

  palautusaika

  kirjan p.
  срок возврата книги

  palautushuomautus

  напоминание о возврате книги

  palautuskappaleet

  kirjojen p.
  излишки книг

  palautus(kappale)kortisto

  картотека излишков

  palautusliuska

  листок сроков возврата

  palautusmerkintä

  пометка о возвращении

  kirjan p.
  отметка о возврате книги

  palautuspiste

  кафедра приёма

  palautuspäivä(määrä)

  kirjan p.
  дата возврата книги

  palautuspäivämääräkortti

  карточка сроков возврата

  palautusrekisteri

  регистрация возврата

  paljastaa

  p. aukot, puutokset
  выявлять пробелы

  paljousalennus

  оптовая скидка

  palkinto

  премия

  palkkaluokitus

  kirjastotyöntekijäin p.
  тарификация библиотечных работников

  palkkio

  kokoomateoksen laatijan p.
  гонорар составителю сборника
  maksaa, suorittaa p.
  платить гонорар

  pallokartta

  глобус

  pallokarttakokoelma

  собрание глобусов

  palmunlehtikirja

  книга, написанная на пальмовых листьях

  palsta

  графа; колонка; полоса; столбец

  kahdella p-lla
  в две колонки
  lehden p.
  газетный столбец
  normaalilevyinen p.
  колонка обычной ширины
  oikeanpuolinen, pariton p.
  лицевая полоса
  parillinen, vasemmanpuolinen p.
  оборотная полоса
  sanomalehden vaihdettava p.
  сменная полоса в газете
  sisempi p.
  внутренний столбец
  tiheäladontainen, -tekstinen p.
  колонка убористого текста
  tyhjä p.
  белая (~пустая) колонка (~полоса)
  täysi p.
  край полосы без отступов
  vajaa p.
  неполная полоса
  yhdellä p-lla
  в одну колонку

  palstaladelma

  набор в гранках

  palstamäärä

  количество полос

  palstanalenne

  спуск на полосе (~полос)

  palsta(n)otsikko

  верхний заголовок; колонтитул

  palstateksti

  простой (~сплошной) текст

  palstavedokseton

  безграночный

  palstavedos

  (корректурная) гранка; корректура в гранках; оттиск гранок

  palstavedoksina
  в гранках

  palstavedosmenetelmä

  граночный метод

  palstaväli

  средник

  palttina

  As a binding material

  полотно

  palttinainen

  холстинный; холстиновый; холстяной; холщовый

  palvella

  обслуживать

  palvelu

  обслуживание; служба; услуга

  palvelualue

  район обслуживания

  palvelukapasiteetti, -kyky

  kirjaston p.
  пропускная способность библиотеки

  palveluopas

  arkielämän p.
  бытовой справочник

  palvelupiste

  kirjaston p.
  библиотечный пункт
  lukijain p.
  кафедра обслуживания читателей

  palvelupöytä

  kirjaston p.
  библиотечный прилавок

  palvelutoimisto

  lukijoiden p.
  бюро обслуживания читателей

  pamfletti

  брошюра; памфлет

  pamflettisidos

  конволют из брошюр

  panamakangas

  As a binding material

  рогожка

  panna

  p. kirjoja varalle
  откладывать книги в резерв
  p. paikalleen
  поставлять
  p. sivuun, syrjään
  откладывать

  paperback

  пейпербэк

  paperijäljenne

  бумажная копия

  paperikansisidos

  taipuisa p.
  гибкая цельнобумажная переплётная крышка

  paperikantinen

  paperikantisena
  в обложке; в бумажном переплёте

  paperinidonta, -nitominen

  брошюровка

  paperinidos

  бумажный переплёт

  paperipäällysteinen

  цельнобумажный

  paperisidos

  бумажный переплёт

  paperiveitsi

  разрезной нож

  paperivinyyli

  As a binding material

  бумвинил

  paperivirheet

  бумажные дефекты

  paperoida

  оклеивать бумагой

  paperointi

  оклейка бумагой

  paperointimateriaali

  материал для оклейки

  paperoitu

  оклеенный

  kokonaan p.
  цельнооклеенный

  papyruskäsikirjoitus

  рукопись на папирусе

  papyruskäärö

  папирусный свиток

  paradigmasuhteet

  In catalogues

  парадигматические отношения

  paralleelikäännös

  параллельный перевод; перевод, напечатанный параллельно с текстом

  paralleelisanakirja

  параллельный словарь

  parannettu

  улучшенный

  parannus

  поправка; ретушь; улучшение

  parantaa

  улучшать

  parlamenttikirjasto

  парламентская библиотека

  paronyymisanakirja

  словарь паронимов

  partituuri

  партитура

  paskilli

  пасквиль

  passim

  везде; повсюду

  patenttidokumentaatio

  патентная документация

  patenttihakemisto

  патентный указатель; указатель патентов

  patentti-informaatio

  патентная информация

  patenttijulkaisu

  патентное издание

  patenttikirjallisuus

  патентная литература

  patenttikirjasto

  библиотека патентов

  patenttikokoelma

  патентный фонд

  kansallinen p.
  национальный патентный фонд

  patenttikortisto

  картотека патентов

  patenttikuvailu

  патентное описание; описание изобретения к патенту

  patenttiluettelo

  указатель патентов

  patenttiluokitus

  классификация изобретений; патентная классификация

  patenttirekisteri

  патентный указатель

  patenttitiedote

  патентный бюллетень

  patjakangas

  As a binding material

  тик

  pehmeäkantinen

  в обложке; бумажная обложка в переплёте-папке

  pehmeäkantisena
  в бумажном переплёте

  peilikuvapainatus

  выворотное тиснение

  perehtyä

  p. kirjakokoelmaan
  ориентироваться в книжном фонде

  perforaattori

  перфоратор

  perforoida

  перфорировать

  perforointi

  перфорация; пробивка

  perforoitu

  перфорированный

  pergamenttikirja

  пергаментная книга

  pergamenttikäsikirjoitus

  рукопись на пергаменте

  pergamenttikäärö

  пергаментный свиток

  pergamenttipäällys

  пергаментная обёртка

  pergamenttisidos

  пергаментный переплёт

  perhekirjasto

  семейная библиотека

  periaate

  vapaan käyttöoikeuden p.
  принцип свободного доступа

  perilletoimitus

  доставка

  p. ostajan kustannuksella
  доставка за счёт покупателя

  perintö

  kirjallinen p.
  литературное наследие (~наследство)

  periodi

  период

  periodijulkaisu

  периодическое издание

  periodika

  периодика; периодическая печать

  periodikabibliografia

  библиография периодических изданий (~периодики)

  periodikakirjasto

  библиотека периодических изданий (~периодики)

  periodikakortisto

  картотека периодики

  periodikakotelo

  футляр для периодики

  periodikaluettelo

  каталог (~список) периодических изданий (~периодики)

  periodikalukusali

  читальный зал периодических изданий

  periodikaosasto

  отдел периодических изданий (~текущей периодики)

  periodikatilaus

  подписка на периодическое издание

  periodinen

  периодический

  periodisesti

  периодически

  periodisuus

  периодичность

  permutaatioindeksointi

  пермутационное индексирование

  personalia

  персоналии; персоналия

  perusaineisto

  основные материалы

  perusasia(sana)otsikko

  основная предметная рубрика

  perusbibliografia

  первичная библиография

  perushankinnat

  начальное комплектование

  perushinta

  основная цена

  perusindeksi

  основной индекс

  peruskategoria

  In categorization

  фокус

  peruskirjasto

  базовая библиотека

  peruskirjaus

  bibliografinen p.
  основная библиографическая запись

  peruskirjavarasto

  базисный книжный склад

  peruskokoelma

  основной фонд

  kirjaston p.
  библиотечное ядро
  kirjojen p.
  книжное ядро

  peruskuvailu

  главное (~основное) описание

  peruskuvailuotsikko

  заголовок основного описания

  peruslaskenta

  первичный учёт

  peruslehti

  erikoisalan p.
  основной журнал по специальности

  perusluettelo

  основной каталог (~список)

  perusluokitustaulukko

  основная таблица классификации

  perusluokka

  In categorization

  основной класс (~отдел; раздел)

  peruslähde

  основной источник

  bibliografiatietojen p.
  основной источник библиографических сведений

  perusnimiölehti

  основной титульный лист

  perusosa

  kirjakokoelman p.
  ядро книжного собрания
  kirjan p.
  основной текст книги
  kirjastokokoelman p.
  ядро библиотечного фонда

  perusosasto

  In categorization

  основной отдел

  perusotsikko

  основное заглавие

  peruspainos

  основное (~стандартное) издание

  peruspiirre

  kirjaston p.
  профиль библиотеки

  perussarja

  kirjastoluokituksen p.
  основной ряд библиотечной классификации

  perustaja

  julkaisun p.
  основатель издания

  perustamiskuukausi

  sanomalehden p.
  месяц основания газеты

  perustamispäivämäärä

  julkaisun p.
  дата основания издания

  perustamisvuosi

  julkaisun p.
  год основания издания

  peruste

  kirjastoluokituksen p-et
  основы библиотечной классификации

  perustettu

  основанный

  perustoimintaosasto

  kirjaston p.
  функциональный отдел библиотеки

  perusyksikkö

  kirjastopalvelun p.
  основное звено библиотечного обслуживания

  peruuttaa

  аннулировать; закрывать; отменять; снимать

  p. lainausoikeus
  закрывать абонемент читателя
  p. tilaus
  отменять заказ

  peruuttaminen

  аннулирование

  peruutus

  отмена

  korjauksen p.
  отмена исправления
  tilauksen p.
  аннулирование заказа

  peräkkäinen, perättäinen

  последовательный

  peräkkäinkoonti

  painoarkkien p.
  комплектовка книжного блока подборкой

  petiitti (kirjasinkoko)

  (шрифт) петит

  petiittikirjoitus

  петитный шрифт

  piakkoin

  ilmestyy p.
  вскоре будет издано (~выйдет в свет)

  pidennetty

  разогнанный; удлинённый

  pidennys, pidentäminen

  продление; пролонгация

  kirjan laina-ajan p.
  продление абонементного срока на книгу; срок продления возврата
  kustannussopimuksen p.
  пролонгация издательского договора

  pidentää

  продлевать; продолжать

  p. palautusaikaa
  продлевать срок возврата

  pidike

  luettelolaatikon p.
  ограничитель каталожного ящика

  pidätetty

  задержанный

  pienaakkoskirjoitus

  минускульное письмо

  pienentäminen

  asiakirjojen p.
  миниатюризация документов

  pienentää

  уменьшать

  pienikokoinen

  малообъёмный; малоформатный

  pienimittakaavainen

  мелкомасштабный

  pienipainoksinen

  малотиражный

  pienkirjasinlaji

  петитный шрифт

  pienkvarttokoko

  в малую четвёрку (листа)

  pienlehtinen

  брошюрка

  pienoffsetpainanta

  малоформатная офсетная печать

  pienoisasiakirja

  микродокумент

  pienoisjulkaisu

  микроскопическое (~миниатюрное) издание; издание-лилипут; микроиздание

  pienoisjäljenne

  микрокопия

  pienoisjäljennöspainos

  микрофаксимиле

  pienoiskirja

  карликовая (~миниатюрная) книга; книга с большой палец; книга-лилипут; книжная миниатюра

  pienoiskirjoitus

  микрописьмо

  pienoiskoko

  формат-лилипут

  p-on siirtäminen
  миниатюризация

  pienoiskäsikirjoitus

  лицевая рукопись

  pienoislehti

  микролист

  pienoislukulaite

  mikrofilmien p.
  микроскайнер

  pienoismalli

  luettelokortin p.
  макет каталожной карточки

  pienoisnäköispainos

  микрофаксимиле

  pienoispainanta

  микротипия

  pienoispainate

  микропринт; микрофаксимиле

  pienoispainatteet
  микропечать

  pienoispainatekokoelma

  микротека

  pienoispainos

  лилипутное (~лилипутское) издание; издание- лилипут

  pienoispartituuri

  партитура маленького формата

  pienoissanakirja

  карманный словарь; словарь-лилипут; словарь- минимум

  pienoissanaluettelo

  микроглоссарий

  pienoktaavo

  в малую осьмую долю листа; малое октаво

  pienpainate

  акциденция; миниатюрное издание; мелочь; памфлет; акцидентная работа

  bibliografinen p.
  библиографическая листовка
  pienpainatteet
  брошюры временного хранения; микропечать; акцидентная печать; мелочные работы; эфемериды

  pienpainatebibliografia

  библиография малых форм

  pienpainatejulkaisu

  мелкопечатное издание

  pienpainatenidos

  подшивка мелкого печатного материала

  pientyöt

  kirjapainoalan p.
  малые формы в полиграфии

  pigmenttipainanta

  пигментная печать

  piirikirjasto

  районная библиотека

  piirikuntakirjasto

  окружная библиотека

  piirrosjulkaisu

  графическое издание

  tekninen p.
  технический альбом

  piirroskansio

  альбом гравюр на отдельных листах

  pikahakemisto

  справочник для быстрой справки

  pikahakuteokset

  подручные справочные книги

  pikakopiointi

  быстрое (~прямое позитивное) копирование

  pikakopiointimenetelmä

  способ быстрого копирования

  pikaluettelointi

  экспресс-каталогизация

  pikatiedonhakukirja

  книга для быстрых справок

  pikatiedote

  экспресс-информация

  pikkukirjanen

  памфлет

  pikkukirjasto

  библиотечка

  pikkulastenkirja

  книга для детей младшего возраста

  pikkunäytelmä

  сценка

  pilajuttu

  анекдот

  pilakuva

  карикатура; шарж

  pilalehti

  юмористический листок

  pilapiirros

  карикатура

  pinkka

  кипа; связка; стопа; стопка

  pinnakkaiskopiointi

  контактное копирование

  pinoaminen

  kirjojen p.
  штабелирование книг
  kirjojen p. ristikkäin
  складывание книг вперевёртку (~оборотами)

  pinota

  складывать

  pintakuvanheitin

  эпископ

  piplia

  библия

  piraattijulkaisija, -painaja

  поддельный издатель

  piraattipainos

  издание, выпущенное с нарушением авторского права

  pisteviivapainanta

  точечная печать

  piste(viiva)piirros

  гравюра пунктиром

  pitkittäiskoko

  продольный формат

  pitkittäistaulukko

  продольная таблица

  pitkulainen, pitkänomainen

  продолговатый; удлинённый

  pitkäaikaislaina

  долгосрочный абонемент

  pitkäaikaissäilytys

  долговременное хранение

  pitkäaikaisuus

  длительность

  pitkästyttävä

  скучный

  pitsireunasidos

  переплёт с каймой в виде кружева

  plaanopainanta

  листовая печать

  plagiaatti, plagiointi

  плагиат

  plagiaattori

  плагиатор

  plagioida

  совершать плагиат

  plakaatti

  плакат

  plakaattimainen

  плакатный

  plansetti

  планшет

  pohdiskelu

  p-a (otsikkona)
  размышления

  poikittainen

  поперечный; торцовый; широкий

  poikittaisfoliokoko

  поперечное фолио

  poikittaiskoko

  альбомный (~кабинетный; поперечный; широкий) формат

  poikittaismuotoinen

  альбомный

  poikittaisneljänneskoko

  поперечный кварт

  poikittaisoktaavo

  поперечное октаво

  poikittaispalsta

  поперечная полоса

  poikittaistaulukko

  поперечная таблица

  poiminto

  выдержка; отрывок

  poiminnot
  выборки
  poiminnot teoksesta
  отрывки из произведения
  valitut poiminnot
  избранные отрывки

  pois

  p.!
  долой!
  p. jäänyt
  пропущенный

  poispyyhkiminen

  p. kirjasta
  подчистка в книге

  poissa

  olla p. hyllyltä
  отсутствовать на полке

  poissaoleva

  отсутствующий

  poistaa

  p. (kirjoista)
  выписывать
  p. kokoelmasta
  изымать из фонда
  p. käytöstä
  изымать из обращения
  p. luettelosta
  исключать из списка
  p. tekstistä
  исключать из текста

  poistamaton

  несписанный

  poistaminen

  asiakirjojen p.
  исключение документов
  kokoelmasta p.
  исключение из фонда
  käytöstä p.
  прополка
  lukijan p. kirjastosta
  исключение читателя из библиотеки
  makuloitavaksi p.
  списание в макулатуру
  rivien p.
  выключка строк
  (tekstin osan) p.
  выброска

  poistettu

  käytöstä p.
  вышедший из употребления

  poisto

  kappaleen p.
  выкидка абзаца
  kirjallisuuden p.
  исключение литературы
  luettelokuvausten p.
  декаталогизация
  poistettujen kirjojen korttien p.
  изъятие карточек на выбывшие книги
  p. (tekstistä)
  вычёркивание
  rivien p.
  перекидка строк
  tehdä p-ja
  делать пробелы
  (tekstin osan) p.
  выброска; выписка
  vanhentuneen kirjallisuuden p. kokoelmasta
  чистка фонда от устаревшей литературы
  vanhentuneiden julkaisujen (painosten) p.
  исключение устаревших изданий

  poistokiintiö

  kirjojen p.
  квота исключения книг

  poistokirja

  kokoelman p.
  книга исключения из фонда

  poistokortisto

  картотека исключений (~списанных изданий)

  poistoluettelo

  список исключений

  kokoelman p.
  каталог регистрации исключений из фонда

  poistopäätös

  kirjallisuuden p.
  акт на исключение литературы

  poistua (käytöstä)

  выходить

  poistunut

  käytöstä p.
  выщедший из употребления

  polyglottisanakirja

  многоязычный словарь; словарь-полиглот

  polygrafi

  полиграф

  polykromi

  полихром

  polykrominen

  полихромный

  polysemiasanakirja

  полисемантический словарь

  populaaritieteellinen

  научно-популярный

  porrasteinen, porrastettu

  иерархический; ступенчатый

  porrastus

  иерархия

  portatiivinen

  портативный

  portolaani

  портулан

  postikorttikoko

  формат почтовой открытки

  postikuljetusmaksu

  kirjojen p.
  почтовый тариф на книги

  postikulumaksu

  оплата почтовых расходов

  postilähetysliike

  kirjojen p.
  книга-почтой

  postimerkkiluettelo

  каталог почтовых марок

  postimyyntiverkko

  kirjakaupan p.
  почтово-посылочная книготорговая сеть

  postipalvelu

  lukijain p.
  обслуживание читателей по почте

  postipalveluosasto

  отдел обслуживания по почте

  postitilaus

  подписка через почтовое отделение; почтоабонемент

  postitilauskortti

  карточка заказа по почте

  posti(tus)kulut

  почтовые расходы; стоимость пересылки по почте

  suorittaa p.
  оплачивать почтовые расходы

  postitustoimisto

  экспедиция

  postskriptumi

  постскриптум; приписка

  postuumi

  неизданный; посмертный

  potilaskirjasto

  библиотека для пациентов

  povaaminen

  kirjoista p.
  библиомантия

  preesenskirjasto

  библиотека для чтения

  preprintti

  препринт

  pressi

  пресса

  priimakirja

  товарный вид книги

  primaaribibliografia

  первичная библиография

  primaari-informaatio

  первичная информация

  primaarilähde

  основной источник

  privilegio

  привилегия

  privilegioitu

  привилегированный

  produktio

  продукция

  profiili

  профиль

  profiloida

  профилировать

  profilointi

  профилизация; профилирование

  profiloitunut

  профилированный

  projekti

  проект

  projektio

  проекция

  projektori

  проекционный аппарат

  proklamaatio

  прокламация

  proosakirjailija

  писатель-прозаик

  propaganda, propagointi

  пропаганда

  propagoida

  пропагандировать

  propagoija

  пропагандист

  prosaisti

  прозаик

  prosenttipalkkio

  tekijän p.
  авторский гонорар на условиях процентного вознаграждения

  prospekti

  проспект

  provisio

  комиссионные

  psalmikirja

  книга псалмов

  raamatun p., psalttari
  псалтырь

  pseudoandronyymi

  псевдоандроним

  pseudogynyymi

  псевдогиним

  pseudonyymi

  литературное имя; псевдоним

  psykologia

  lukemisen p.
  психология чтения
  lukijan p.
  психология читателя

  publikaatio

  публикация

  publisisti

  публицист

  pudonnut

  sidoksesta p.
  выпавший из переплёта

  puhdistaa

  p. (teksti)
  подчищать

  puhdistus

  kirjojen p. pölystä
  чистка книг от пыли

  puhelehti

  устный журнал

  puhelinhakemisto, -kirja, -luettelo

  телефонная книга; телефонный справочник

  puhelintieto

  справка по телефону

  puheäänilevy

  речевая (~граммофонная) пластинка

  puhtaaksikirjoitettu

  беловой; перепечатанный; переписанный; чистовой; чистый

  puhtaaksikirjoittaa

  переписывать (набело)

  puhtaaksikirjoittaja

  переписчик

  puhtaaksikirjoittaminen

  переписка; переписывание

  puhtaaksikirjoitus

  перепечатка

  puistokirjasto

  парковая библиотека

  puoleensavetävä

  магнитный

  puoli

  nurja p.
  оборотная сторона
  oikea p.
  ин-ректо; лицевая сторона

  puoliarkki

  полулист

  puolikangassidos

  полутканевый переплёт

  puolikerros

  kirjavaraston p.
  ярус в книгохранилище

  puolikloottikankainen

  полуколенкоровый

  puolikloottisidos

  полульняной переплёт

  puolikoko

  полуформат

  puolinahkasidos

  полукожаный переплёт

  puolinidos

  полутом

  puolivuosi

  полугодие

  puolivuosikerta

  полутом

  puolivuosittain

  по полугодиям

  puolivuotinen

  полугодовой; шестимесячный

  puoltopainatus

  печатание лицевой стороны листа; беловая печать

  puolto-taantopainanta, -painatus

  двусторонняя (~оборотная) печать

  puolto-taantopainokone

  двухсторонняя печатная машина

  puoluekirjasto

  партийная библиотека

  puoluekustantamo

  партийное издательство

  puoluelehdistö

  партийная печать

  puolustaa

  p. väitöskirjaa
  защищать диссертацию

  puolustus

  väitöskirjan p.
  защита диссертации

  purettu (ladelma)

  убранный

  puristaminen

  arkkinipun p.
  прессовка книжного блока

  puristin

  arkkinipun p.
  блокообжимный пресс

  puristinkansio

  переплёт с зажимом

  puristus

  kirjanselän p.
  обжим корешка

  purkaa

  p. ladelma
  разбирать набор

  purkaminen

  ladelman p.
  разборка набора

  purkuladelma

  отработанный набор

  purkulaite

  kirjojen automaattinen p.
  автоматический конвейер для разгрузки книг

  putkiposti

  пневмапочта; пневматическая почта

  puukannet

  деревянные крышки; деревянный переплёт

  puumerkki

  росчерк

  puunkaivaja (kirjatuholainen)

  точильщик

  puupiirrosjulkaisu

  ксилографическое издание

  puupiirroskirja

  ксилографическая книга

  puute

  kirjojen p.
  недостача книг

  puutos

  osoittaa, paljastaa puutokset
  выявлять (~обнаруживать) пробелы
  p. kokoelmassa
  пробел в составе фонда
  p-ten toteaminen
  выявление лакун (~пробелов)
  täydentää puutokset
  восполнять пробелы

  puutoskortisto

  картотека лакун

  puutoskortti

  карточка лакун

  puutosluettelo

  дезидерата; дезидераты; перечень дефектов; список дезидерат(ов)

  puuttua

  недоставать; отсутствовать

  puuttuu
  отсутствует

  puuttuminen

  отсутствие

  puuttuva

  недостающий;отсутствующий; требующийся

  katsotaan p-ksi
  числится отсутствующей

  puuvillakangas

  As a binding material

  муслин; ситец

  pyhäkoulukirjasto

  библиотека воскресной школы

  pykälä

  параграф; статья

  pykäläkohtainen

  постатейный

  pystyasento

  arkistoida, asettaa, sijoittaa p-on
  расставлять вертикально
  pystyasennossa oleva
  вертикальный
  säilyttää pystyasennossa
  хранить в вертикальном положении

  pystykoko

  размер книги, при котором высота превышает ширину; (высокий) вертикальный формат; стоячий формат

  pystykortisto

  вертикальная картотека

  pystyrivi

  столбец

  pystyssä, pystysuoraan

  вертикально

  pystysuora

  вертикальный

  pystysäilytys

  вертикальное хранение

  pystysäilytyskaappi

  шкаф для вертикального хранения

  pysyvä

  постоянный; прочный; стационарный; устойчивый

  pysyväistilaus

  постоянный заказ; постоянная подписка

  pysyvästi

  постоянно

  pyyntö

  запрос; требование

  pyynnöstä
  по запросу

  pyöristyskone

  kirjanselän p.
  кашировальный (~круглильный) станок

  pyöristäminen

  sidoksen selän p.
  кругление корешка

  pyöristämätön

  некруглённый

  pyöröhakemisto

  указатель-турникет

  pyöröhyllykkö

  вращающаяся этажерка

  päivittäinen

  дневной; ежедневный

  päivittäisjulkaisu

  ежедневное издание

  päivittäislainaus

  kirjojen p.
  дневная книговыдача

  päivystäjä

  kirjaston p.
  дежурный бибдиотекарь
  lukusalin p.
  дежурный в читальном зале (~ро читальному залу)

  päivystävä

  дежурный

  päivä

  день

  joka p.
  каждый день; ежедневно
  kirjan p.
  день (~праздник) книги
  kirjapainoalan, lehdistön p.
  день печати
  kokoelmien avointen ovien p.
  день открытого просмотра (~открытых дверей) фондов
  lukijan p.
  день читателя
  runouden p.
  день поэзии

  päiväkirja

  дневник; журнал; журнал повседневных записей; записная книжка-календарь

  kirjaston p.
  дневник библиотеки
  lukijakeskustelujen p.
  дневник бесед с читателями

  päivälehdistö

  дневная пресса

  päivälehti

  (ежедневная) газета; ежедневник

  päivämäärä

  дата; число (месяца)

  ilman p-ä
  без даты
  väärä p.
  ложная (~неверная) дата

  päivämääräkortti

  закладка дня

  päivämääräleima

  штемпель даты

  päivämääräluokitus

  классификация по датам

  päivänkohtainen, päivänpolttava

  актуальный; злободневный

  päivätty

  датированный

  aiemmaksi p.
  антидатированный; датированный задним числом
  myöh(äis)emmäksi p.
  датированный более поздним числом

  päivätä

  помечать; проставлять дату

  p. aiemmaksi
  помечать задним числом
  p. myöhemmäksi
  помечать более поздним числом
  p. uudelleen
  ставить новую дату

  päiväys

  дата; датирование

  alkulauseen, esipuheen p.
  дата предисловия
  johdannon p.
  дата введения
  julkaisutietojen p.
  дата в выпускных данных
  myöhennetty p.
  дата, поставленная более поздним числом
  varhennettu p.
  дата, поставленная задним числом
  viimeisen sivun p.
  дата, указанная в колофоне
  väärä p.
  ложная (~неверная) дата

  päiväyskortti

  закладка дня

  päiväysleima

  датировочный штамп

  asettaa uusi p.
  ставить новую дату

  päiväysleimasin

  штемпель даты

  päiväysleimaus

  датировочный штамп

  päiväysrekisteri

  запись сроков

  päiväämätön

  без даты; недатированный

  pääbibliografi

  главный библиограф

  pääelementti

  asia(sana)otsikon p.
  ведущее слово предметной рубрики

  pääindeksi

  простой индекс

  pääkielet

  основные языки

  pääkirjasto

  главная (~головная; фундаментальная) библиотека

  pääkirjastonhoitaja

  главный библиотекарь

  pääkirjavarasto

  базисный книжный склад

  pääkirjoitus

  передовая; передовица; передовая (~редакционная) статья

  pääkortti

  systemaattisen luettelon p.
  основная карточка систематического каталога

  pääkuvailu

  главное (~основное) описание

  päällekirjoitus

  заглавие; заголовок; надпись

  varustaa päällekirjoituksella
  надписывать

  päällekkäisyys

  дублетность

  päällekkäisyyden toteaminen
  проверка дублетности

  päällepainama, -painanta

  надпечатка

  päällyskansi

  верхняя сторонка

  päällyslehti

  суперобложка

  varustaa kansi päällyslehdellä
  одевать суперобложку

  päällysmateriaali

  переплётный материал

  päällys(te)

  обёртка; оклад; покрытие; покрышка

  kirjan(kannen) p.
  оклад книги

  päällystys

  обёртка; оклад

  päällystäminen

  крытьё; ламинация; ламинирование; припрессовка

  päällystää

  ламинировать; покрывать

  p. (kirja) paperilla
  обёртывать в бумажную обложку

  pääluettelo

  генеральный (~основной) каталог

  pääluetteloitsija

  главный каталогизатор

  pääluku

  основной (~простой) индекс

  päälukusali

  главный читальный зал

  pääluokka

  основной класс

  päänimiölehti

  генеральный (~главный; основной) титульный лист

  pääosa

  основной раздел

  pääotsikko

  основное заглавие

  päärme

  бордюр; орнамент из линеек; рейка

  pääsana

  asia(sana)otsikon p.
  ведущее слово предметной рубрики

  päästäminen

  lukijoiden p. kirjastoon
  допуск читателей в библиотеку

  pääsy

  p. kirjahyllyille kielletty
  закрытый доступ к полкам
  p. kirjastokortilla
  вход по читательскому билету
  p. kortistoon
  доступ к картотеке
  vapaa p. kirjahyllyille
  свободный доступ к книжным полкам
  vapaa p. kirjaston kokoelmiin
  открытый доступ к фондам библиотеки

  pääsykortti, -lippu

  lukijan p.
  читательский билет

  pääsylupa

  lukijan p.
  читательский пропуск

  p. kirjavarastoon

  пропуск в книгохранилище; разрешение на доступ в книгохранилище

  päätaulukko

  главная (~основная) таблица

  päätekijä

  основной автор

  päätiedonhakukortisto

  bibliografinen p.
  главная справочно-библиографическая картотека

  päätoimittaja

  главный (~старший) редактор

  päätoimitus

  главная редакция

  päättyä

  päättyy (vanhojen kirjojen lopussa)
  кончается; оканчивается

  päätukikirjasto

  teknistieteellinen p.
  головная опорная научно-техническая библиотека

  päätöskortisto

  картотека решений

  päätösosa

  завершающий том

  päävarasto

  основное хранилище

  pöly

  p-ä läpäisemätön, p-tön
  пыленепроницаемый

  pörssinoteeraustiedote

  котировочный бюллетень биржи

  pöytäkalenteri

  настольный календарь