Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:P

From Sanat

ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

paginointi

пагинация

pahvikansisidos

картонная переплётная крышка

pahvikantinen

в картонаже; бумажная обложка в переплёте- папке

pahvikantisena
в переплёте-папке

pahvisidos

картонный переплёт; переплёт-папка

paikalleenpanematon

нерасставленный

paikalleenpano

расстановка

paikallisbibliografia

библиография местного края; краевая (краеведческая) библиография; топобиблиография

paikallisjulkaisu

местное издание

paikallisjulkaisukokoelma

фонд местных изданий

paikalliskirjasto

местная библиотека

paikalliskustantamo

местное издательство

paikallislaina(us)

местный абонемент

paikallislehdistö

местная печать

paikallis(lehdistö)bibliografia

библиография местной печати

paikallislehdistöhakemisto

указатель местной печати

paikallislehdistökatsaus

обзор местной печати

paikallislehdistöluettelo

список местной печати

paikallislehtikortisto

картотека местных газет

paikallistamishaku

bibliografinen p.
адресный библиографический поиск

paikallistietosanakirja

региональная энциклопедия

paikanmerkki

kirjan p.
обозначение местонахождения книги

paikanmukainen

топографический

paikanmäärittely

kirjan p.
определение местонахождения книги

paikannimihakemisto

географический указатель; указатель географических названий

paikannimiluettelo

каталог местностей

paikannimisanakirja

топонимический словарь

paikansignumi

расстановочный индекс

paikantamiskysely

tiedustellun teoksen p.
запрос о местонахождении нужного издания

paikka

asettaa, panna paikalleen
класть на место; расставлять
ilman p-a (s. l.)
без места (б. м.)
kirjan p. hyllyssä
место книги на полке
mainitussa, siteeratussa paikassa
в цитированном месте
paikalleen pantu
расставленный
p-a ja vuotta ei mainittu
без указания места и года

paikkahakemisto

указатель местностей; топографический указатель

paikkaluettelo

каталог (~перечень) местностей; топографический каталог

paikkatunnus

kirjan p.
обозначение местонахождения книги

paikoilleenpano

kirjojen p.
раскладка книг

painaa

p. ennalta
отпечатывать заранее
p. kirjaimia kirjan selkään
вытиснять буквы на корешке книги
p. uudelleen
перепечатывать

painajanmerkki

типографский знак

painamaton

p. kohta tekstissä
непропечатка

painaminen

наложение; печатание; прессовка; тиснение

ensiöpuolen p.
печатание лицевой стороны листа
kirjainten p.
тиснение букв

painanta

оттиск; печатание; печать; тиснение

anastaattinen p.
анастатическая (~переносная) печать
anopistografinen p.
односторонняя печать
elektromagneettinen p.
электромагнитная печать
elektrostaattinen p.
электростатическая печать
ensiöpuolen p.
беловая печать
epäselvä, epätarkka p.
бледная (~нечёткая) печать
epätasainen p.
неравномерная печать
fotomekaaninen p.
фотомеханическая печать
himmeä p.
бледная (~расплывчатая; серая) печать
kaksipuolinen, molemminpuolinen p.
двусторонняя печать
kolmiulotteinen, stereoskooppinen p.
стереоскопическая печать
kontaktiton, latomaton p.
бесконтактная печать
kuiva, väritön p.
бескрасочное тиснение
oikeanpuolinen, toispuolinen p.
лицевой оттиск
puutteellinen, viallinen p.
дефект печати
tarkka p.
чёткая печать
yksipuolinen p.
односторонняя печать

painate

печатная книга; отпечаток; печатное; произведение печати; печатное произведение

anastaattinen p.
анаститическое издание
graafinen p.
печатная графика
halpahintainen p.
лубок
(laitoksen) sisäiset painatteet
нетоварная печатная продукция
painatteiden jäljittäminen, toteaminen
выявление произведений печати
painosmäärältään vähäiset painatteet
малая полиграфия
vapaaseen myyntiin tulevat painatteet
товарная печатная продукция
yksipuolinen p.
ректо

painatearkisto

архив печати

painatelaji

вид печати

painatemyynti

продажа печатных изданий

painateosasto

отдел печатных книг

painateryhmittely

группировка произведений печати

painatetilasto

учёт произведений печати

painatettu

напечатанный; отпечатанный

painatetuotantotilasto

статистика печати (печатной продукции)

painateyksikkö

печатная единица

painattaa

отпечатывать; печатать; сдавать в типографию

p. uudelleen
переиздавать; перепечатывать

painattaminen

печатание

painatus

печатание; публикация

ensimmäinen p.
первая публикация
julkaisun p.
полиграфическое исполнение издания
lopettaa p.
заканчивать печатание
oikean-, toispuolinen p.
лицевой оттиск
painatuksen hajauttaminen
децентрализация печатания
tiheä, välisteetön p.
убористая печать

painatusaika

время полиграфического исполнения

painatuskelpoinen

годный к печати

painatuskeskus

полиграфическая база

painatuskulut

типографские расходы; расходы на типографские работы; стоимость печатания (печати)

painatuslupa

подписание к печати; разрешение печатать

painatuslupapäivämäärä

julkaisun p.
дата подписания издания в печать

painatussuunnitelma

план печати

painatustiedot

выпускные данные

(muita julkaisutietoja edeltävät) p.
надвыпускные (предвыпускные) данные

painatusvirhe

печатный брак

p-et
подсечки

painatusyksikkö

полиграфическая база

painettava

antaa, jättää p-ksi
отдавать (~сдавать; спускать) в печать; сдавать в типографию
hyväksytty p-ksi
готовый к печати; подлежащий печатанию
hyväksyä p-ksi
подписывать к печати
p-ksi hyväksyttävä
подписной
p-na
в печати; печатается

painettu

запечатанный; набивной; напечатанный; отпечатанный; печатный

kahta puolta p.
напечатанный с двух сторон
lisää p.
припечатанный

paino

печать

antaa p-on
отдавать в печать
ilmestyä p-sta
выходить из печати
olla p-ssa
находиться в печати
p-sta ilmestyminen
выход из печати

painoala

печатное дело; печать

painoarkinvedos

печатный лист-оттиск

painoarkki

печатный (~типографский) лист; флат

taitettu p.
сфальцованный печатный лист
taittamaton p.
несфальцованный печатный лист
ylimääräiset painoarkit
лишние отпечатанные листы

painoarkkimäärä

julkaisun p.
печатный листаж издания

painoarkkivihko

тетрадь книги; книжная тетрадь

painoasetukset, -lait

законы о печати

painoasu

типография

p-a koskeva
типографский

painoerä

тысяча

samanaikaisesti ilmestyvä p.
завод

painojälki

качество печати

harmaa, himmeä p.
серая печать
selkeä p.
чёткая печать
sotkuinen p.
расплывчатая печать

painokelpoinen

годный к печати

painokelvoton

непригодный для печати

painokone

печатная машина; печатный станок

painokunto

valmistella p-on
готовить к печати

painolaite

печатающее устройство

aakkosnumeerinen p.
алфавитно-цифровое печатающее устройство

painolasti

балласт

painolupa

подписание к печати

antaa p.
подписывать к печати

paino-osasto

печатный цех

painopaikka

место печатания (~печати)

ilman painopaikan ja -vuoden mainintaa
без указания места и года печати
väärä p.
ложное место печати

painopinta

площадь набора; печатающие элементы

painos

издание; тираж; тиснение

ainoa p.
единственное издание
arvosteleva p.
критическое издание
(ennalta) varattu p.
забронированное издание
ensimmäinen itsenäinen p.
первое отдельное издание
ensimmäinen p.
основное (~первое) издание
halpahintainen p.
лубочное издание
hyväksytty p.
апробированное (~одобренное; рекомендованное) издание
illegaalinen p.
нелегальное (~подпольное) издание
ilmestymätön p.
невышедшее издание
julkaista uusi p.
выпускать новый тираж
jäljitelty p.
поддельное издание
kaupaksi käyvä, kysytty p.
ходкое издание
kommentoitu p.
комментированное издание
konfiskoitu p.
задержанное (~конфискованное) издание
korjattu, oikaistu p.
исправленное издание
kriittinen p.
критическое издание
laajennettu p.
дополненное (~расширенное) издание
lainvastainen, laiton p.
нелегальное (~подпольное) издание
lisätty p.
дополненное (~расширенное; умноженное) издание
loppunut, loppuunmyyty p.
разошедшееся (~распроданное) издание
lyhennetty p.
сокращённое издание
lyhentämätön p.
несокращённое издание
maanalainen p.
подпольное издание
monistettu p.
гектографированное издание
mukailtu, muokattu, sovitettu p.
адаптированное (~обработанное; приспособленное) издание
muutettu p.
изменённое издание; мутация
muuttamaton p.
издание без изменений (~перемен); неизменённое издание
opistografinen p.
двустороннее издание
ottaa useita painoksia, päästä moniin painoksiin
выдерживать несколько изданий
ottaa uusi p.
переиздавать
painoksen määrittely, vahvistaminen
тиражирование
p-ten kokonaismäärä
общий тираж
paperikantinen p.
издание в бумажной обложке
paranneltu p.
улучшенное издание
pelkistetty, yksinkertaistettu p.
упрощённое издание
pienikokoinen p.
малообъёмное (~малоформатное) издание
”puhdistettu”, sensuroitu, ”siistitty” p.
издание с выпущенными предосудительными местами (~с пропусками предосудительных мест)
rajallinen, rajoitettu p.
ограниченный тираж
saman teoksen eri painokset
издания одного произведения
selityksin varustettu p.
комментированное издание
stilisoitu, tyylitelty p.
стилизованное издание
supistettu, suppea p.
сокращённое издание
takavarikoitu p.
задержанное (~конфискованное) издание
tarkastettu, tarkistettu p.
пересмотренное (~проверенное; просмотренное) издание
tekijän hyväksymä p.
авторизованное издание
tekijänpalkkioton p.
безгонорарное издание
tilattu, tilauksesta valmistettu p.
заказное издание
tunnustettu p.
рекомендованное издание
tyylitelty p.
стилизованное издание
täydellinen p.
полное издание
täydennetty p.
дополненное (~пополненное) издание
uusi p.
новое издание; переиздание
uusittu ja korjattu p.
переработанное и исправленное издание
viime(inen), viimeksi ilmestynyt p.
последнее издание
väärennetty p.
поддельное издание
vääristelty, väärä p.
искажённое издание
yhtenäisasuinen p.
издание в единообразном оформлении

painosivu

печатная страница

painosmerkintä

обозначение издания

painosmäärä

тираж

p-ltään laaja, suuri
многотиражный
p-ltään vähäinen
малотиражный
p-n vakiintuneisuus
тиражеустойчивость
yhteinen p.
общий тираж

painotaito

печатное искусство

painotalo

печатный цех

painoteksti

печатный текст

painotiedot

колофон

painotuore

только что вышедший из печати

painotuotanto

печать; печатная продукция; печатное производство

painotuotantonäyttely

выставка печати

painotuotantosuunnitelma

план сдачи тиражей

painotuote

произведение печати; печатное произведение

lähettää painotuotteena

посылать бандеролью

monokrom(aatt)inen p.
монохром
vähäinen p.
мелочь

painotyö

kustantajalle jätetyt p-t
договорный издательский портфель
kustantamossa toimitettavina olevat p-t
редакционный издательский портфель
satunnainen p.
акцидентная работа
tekeillä, tuotannossa olevat p-t
производственный портфель
vähäinen p.
акциденция; акцидентная печать
vähäiset p-t
акцидентный набор; мелочные работы

painovalmis

готовый к печати

painovalmius

готовность для печати

painovapaus

свобода печати

painovedos

печатный оттиск

painovirhe

печатный брак; дефект печати; опечатка; ошибка печатника (~типографии); эррата

painovirheluettelo

список опечаток и ошибок

painovuosi

год (~дата) выпуска (~выхода; печатания)

ilman painovuotta
без года издания

painuma (kannessa)

вмятина (на переплёте)

pakata

упаковывать

pakattu

упакованный

paketti

пакет; посылка

lähettää p.
отправлять посылку
lähettää p-na
посылать посылкой

pakka

кипа

pakkaaminen

упаковка

laatikkoon p.
упаковка в ящик

pakkaus

упаковка

p. ei sisälly hintaan
цена без упаковки

pakkaus- ja lähetysosasto

экспедиционная

pakkausautomaatti

painatteiden p.
автомат для упаковки печатной продукции

pakkauskulut

расходы на упаковку; стоимость упаковки

pakkaustilat

упаковочное помещение

pala

valitut p-t
избранные отрывки; отрывки из произведения

palautettava

подлежащий возврату

palautettavuus

indeksien p.
обратимость индексов

palautettu

возвращённый

palauttaa

возвращать

p. kirja
возвращать книгу; приносить книгу обратно
p. kirjat hyllyille
возвращать книги на полки
p. kortistoon
возвращать в картотеку

palauttamaton

невозвращённый

palauttaminen

возврат; отдача

myymättä jääneiden kappaleiden p.
возврат непроданных экземпляров

palautus

возврат; возвращение

palautusaika

kirjan p.
срок возврата книги

palautushuomautus

напоминание о возврате книги

palautuskappaleet

kirjojen p.
излишки книг

palautus(kappale)kortisto

картотека излишков

palautusliuska

листок сроков возврата

palautusmerkintä

пометка о возвращении

kirjan p.
отметка о возврате книги

palautuspiste

кафедра приёма

palautuspäivä(määrä)

kirjan p.
дата возврата книги

palautuspäivämääräkortti

карточка сроков возврата

palautusrekisteri

регистрация возврата

paljastaa

p. aukot, puutokset
выявлять пробелы

paljousalennus

оптовая скидка

palkinto

премия

palkkaluokitus

kirjastotyöntekijäin p.
тарификация библиотечных работников

palkkio

kokoomateoksen laatijan p.
гонорар составителю сборника
maksaa, suorittaa p.
платить гонорар

pallokartta

глобус

pallokarttakokoelma

собрание глобусов

palmunlehtikirja

книга, написанная на пальмовых листьях

palsta

графа; колонка; полоса; столбец

kahdella p-lla
в две колонки
lehden p.
газетный столбец
normaalilevyinen p.
колонка обычной ширины
oikeanpuolinen, pariton p.
лицевая полоса
parillinen, vasemmanpuolinen p.
оборотная полоса
sanomalehden vaihdettava p.
сменная полоса в газете
sisempi p.
внутренний столбец
tiheäladontainen, -tekstinen p.
колонка убористого текста
tyhjä p.
белая (~пустая) колонка (~полоса)
täysi p.
край полосы без отступов
vajaa p.
неполная полоса
yhdellä p-lla
в одну колонку

palstaladelma

набор в гранках

palstamäärä

количество полос

palstanalenne

спуск на полосе (~полос)

palsta(n)otsikko

верхний заголовок; колонтитул

palstateksti

простой (~сплошной) текст

palstavedokseton

безграночный

palstavedos

(корректурная) гранка; корректура в гранках; оттиск гранок

palstavedoksina
в гранках

palstavedosmenetelmä

граночный метод

palstaväli

средник

palttina

As a binding material

полотно

palttinainen

холстинный; холстиновый; холстяной; холщовый

palvella

обслуживать

palvelu

обслуживание; служба; услуга

palvelualue

район обслуживания

palvelukapasiteetti, -kyky

kirjaston p.
пропускная способность библиотеки

palveluopas

arkielämän p.
бытовой справочник

palvelupiste

kirjaston p.
библиотечный пункт
lukijain p.
кафедра обслуживания читателей

palvelupöytä

kirjaston p.
библиотечный прилавок

palvelutoimisto

lukijoiden p.
бюро обслуживания читателей

pamfletti

брошюра; памфлет

pamflettisidos

конволют из брошюр

panamakangas

As a binding material

рогожка

panna

p. kirjoja varalle
откладывать книги в резерв
p. paikalleen
поставлять
p. sivuun, syrjään
откладывать

paperback

пейпербэк

paperijäljenne

бумажная копия

paperikansisidos

taipuisa p.
гибкая цельнобумажная переплётная крышка

paperikantinen

paperikantisena
в обложке; в бумажном переплёте

paperinidonta, -nitominen

брошюровка

paperinidos

бумажный переплёт

paperipäällysteinen

цельнобумажный

paperisidos

бумажный переплёт

paperiveitsi

разрезной нож

paperivinyyli

As a binding material

бумвинил

paperivirheet

бумажные дефекты

paperoida

оклеивать бумагой

paperointi

оклейка бумагой

paperointimateriaali

материал для оклейки

paperoitu

оклеенный

kokonaan p.
цельнооклеенный

papyruskäsikirjoitus

рукопись на папирусе

papyruskäärö

папирусный свиток

paradigmasuhteet

In catalogues

парадигматические отношения

paralleelikäännös

параллельный перевод; перевод, напечатанный параллельно с текстом

paralleelisanakirja

параллельный словарь

parannettu

улучшенный

parannus

поправка; ретушь; улучшение

parantaa

улучшать

parlamenttikirjasto

парламентская библиотека

paronyymisanakirja

словарь паронимов

partituuri

партитура

paskilli

пасквиль

passim

везде; повсюду

patenttidokumentaatio

патентная документация

patenttihakemisto

патентный указатель; указатель патентов

patentti-informaatio

патентная информация

patenttijulkaisu

патентное издание

patenttikirjallisuus

патентная литература

patenttikirjasto

библиотека патентов

patenttikokoelma

патентный фонд

kansallinen p.
национальный патентный фонд

patenttikortisto

картотека патентов

patenttikuvailu

патентное описание; описание изобретения к патенту

patenttiluettelo

указатель патентов

patenttiluokitus

классификация изобретений; патентная классификация

patenttirekisteri

патентный указатель

patenttitiedote

патентный бюллетень

patjakangas

As a binding material

тик

pehmeäkantinen

в обложке; бумажная обложка в переплёте-папке

pehmeäkantisena
в бумажном переплёте

peilikuvapainatus

выворотное тиснение

perehtyä

p. kirjakokoelmaan
ориентироваться в книжном фонде

perforaattori

перфоратор

perforoida

перфорировать

perforointi

перфорация; пробивка

perforoitu

перфорированный

pergamenttikirja

пергаментная книга

pergamenttikäsikirjoitus

рукопись на пергаменте

pergamenttikäärö

пергаментный свиток

pergamenttipäällys

пергаментная обёртка

pergamenttisidos

пергаментный переплёт

perhekirjasto

семейная библиотека

periaate

vapaan käyttöoikeuden p.
принцип свободного доступа

perilletoimitus

доставка

p. ostajan kustannuksella
доставка за счёт покупателя

perintö

kirjallinen p.
литературное наследие (~наследство)

periodi

период

periodijulkaisu

периодическое издание

periodika

периодика; периодическая печать

periodikabibliografia

библиография периодических изданий (~периодики)

periodikakirjasto

библиотека периодических изданий (~периодики)

periodikakortisto

картотека периодики

periodikakotelo

футляр для периодики

periodikaluettelo

каталог (~список) периодических изданий (~периодики)

periodikalukusali

читальный зал периодических изданий

periodikaosasto

отдел периодических изданий (~текущей периодики)

periodikatilaus

подписка на периодическое издание

periodinen

периодический

periodisesti

периодически

periodisuus

периодичность

permutaatioindeksointi

пермутационное индексирование

personalia

персоналии; персоналия

perusaineisto

основные материалы

perusasia(sana)otsikko

основная предметная рубрика

perusbibliografia

первичная библиография

perushankinnat

начальное комплектование

perushinta

основная цена

perusindeksi

основной индекс

peruskategoria

In categorization

фокус

peruskirjasto

базовая библиотека

peruskirjaus

bibliografinen p.
основная библиографическая запись

peruskirjavarasto

базисный книжный склад

peruskokoelma

основной фонд

kirjaston p.
библиотечное ядро
kirjojen p.
книжное ядро

peruskuvailu

главное (~основное) описание

peruskuvailuotsikko

заголовок основного описания

peruslaskenta

первичный учёт

peruslehti

erikoisalan p.
основной журнал по специальности

perusluettelo

основной каталог (~список)

perusluokitustaulukko

основная таблица классификации

perusluokka

In categorization

основной класс (~отдел; раздел)

peruslähde

основной источник

bibliografiatietojen p.
основной источник библиографических сведений

perusnimiölehti

основной титульный лист

perusosa

kirjakokoelman p.
ядро книжного собрания
kirjan p.
основной текст книги
kirjastokokoelman p.
ядро библиотечного фонда

perusosasto

In categorization

основной отдел

perusotsikko

основное заглавие

peruspainos

основное (~стандартное) издание

peruspiirre

kirjaston p.
профиль библиотеки

perussarja

kirjastoluokituksen p.
основной ряд библиотечной классификации

perustaja

julkaisun p.
основатель издания

perustamiskuukausi

sanomalehden p.
месяц основания газеты

perustamispäivämäärä

julkaisun p.
дата основания издания

perustamisvuosi

julkaisun p.
год основания издания

peruste

kirjastoluokituksen p-et
основы библиотечной классификации

perustettu

основанный

perustoimintaosasto

kirjaston p.
функциональный отдел библиотеки

perusyksikkö

kirjastopalvelun p.
основное звено библиотечного обслуживания

peruuttaa

аннулировать; закрывать; отменять; снимать

p. lainausoikeus
закрывать абонемент читателя
p. tilaus
отменять заказ

peruuttaminen

аннулирование

peruutus

отмена

korjauksen p.
отмена исправления
tilauksen p.
аннулирование заказа

peräkkäinen, perättäinen

последовательный

peräkkäinkoonti

painoarkkien p.
комплектовка книжного блока подборкой

petiitti (kirjasinkoko)

(шрифт) петит

petiittikirjoitus

петитный шрифт

piakkoin

ilmestyy p.
вскоре будет издано (~выйдет в свет)

pidennetty

разогнанный; удлинённый

pidennys, pidentäminen

продление; пролонгация

kirjan laina-ajan p.
продление абонементного срока на книгу; срок продления возврата
kustannussopimuksen p.
пролонгация издательского договора

pidentää

продлевать; продолжать

p. palautusaikaa
продлевать срок возврата

pidike

luettelolaatikon p.
ограничитель каталожного ящика

pidätetty

задержанный

pienaakkoskirjoitus

минускульное письмо

pienentäminen

asiakirjojen p.
миниатюризация документов

pienentää

уменьшать

pienikokoinen

малообъёмный; малоформатный

pienimittakaavainen

мелкомасштабный

pienipainoksinen

малотиражный

pienkirjasinlaji

петитный шрифт

pienkvarttokoko

в малую четвёрку (листа)

pienlehtinen

брошюрка

pienoffsetpainanta

малоформатная офсетная печать

pienoisasiakirja

микродокумент

pienoisjulkaisu

микроскопическое (~миниатюрное) издание; издание-лилипут; микроиздание

pienoisjäljenne

микрокопия

pienoisjäljennöspainos

микрофаксимиле

pienoiskirja

карликовая (~миниатюрная) книга; книга с большой палец; книга-лилипут; книжная миниатюра

pienoiskirjoitus

микрописьмо

pienoiskoko

формат-лилипут

p-on siirtäminen
миниатюризация

pienoiskäsikirjoitus

лицевая рукопись

pienoislehti

микролист

pienoislukulaite

mikrofilmien p.
микроскайнер

pienoismalli

luettelokortin p.
макет каталожной карточки

pienoisnäköispainos

микрофаксимиле

pienoispainanta

микротипия

pienoispainate

микропринт; микрофаксимиле

pienoispainatteet
микропечать

pienoispainatekokoelma

микротека

pienoispainos

лилипутное (~лилипутское) издание; издание- лилипут

pienoispartituuri

партитура маленького формата

pienoissanakirja

карманный словарь; словарь-лилипут; словарь- минимум

pienoissanaluettelo

микроглоссарий

pienoktaavo

в малую осьмую долю листа; малое октаво

pienpainate

акциденция; миниатюрное издание; мелочь; памфлет; акцидентная работа

bibliografinen p.
библиографическая листовка
pienpainatteet
брошюры временного хранения; микропечать; акцидентная печать; мелочные работы; эфемериды

pienpainatebibliografia

библиография малых форм

pienpainatejulkaisu

мелкопечатное издание

pienpainatenidos

подшивка мелкого печатного материала

pientyöt

kirjapainoalan p.
малые формы в полиграфии

pigmenttipainanta

пигментная печать

piirikirjasto

районная библиотека

piirikuntakirjasto

окружная библиотека

piirrosjulkaisu

графическое издание

tekninen p.
технический альбом

piirroskansio

альбом гравюр на отдельных листах

pikahakemisto

справочник для быстрой справки

pikahakuteokset

подручные справочные книги

pikakopiointi

быстрое (~прямое позитивное) копирование

pikakopiointimenetelmä

способ быстрого копирования

pikaluettelointi

экспресс-каталогизация

pikatiedonhakukirja

книга для быстрых справок

pikatiedote

экспресс-информация

pikkukirjanen

памфлет

pikkukirjasto

библиотечка

pikkulastenkirja

книга для детей младшего возраста

pikkunäytelmä

сценка

pilajuttu

анекдот

pilakuva

карикатура; шарж

pilalehti

юмористический листок

pilapiirros

карикатура

pinkka

кипа; связка; стопа; стопка

pinnakkaiskopiointi

контактное копирование

pinoaminen

kirjojen p.
штабелирование книг
kirjojen p. ristikkäin
складывание книг вперевёртку (~оборотами)

pinota

складывать

pintakuvanheitin

эпископ

piplia

библия

piraattijulkaisija, -painaja

поддельный издатель

piraattipainos

издание, выпущенное с нарушением авторского права

pisteviivapainanta

точечная печать

piste(viiva)piirros

гравюра пунктиром

pitkittäiskoko

продольный формат

pitkittäistaulukko

продольная таблица

pitkulainen, pitkänomainen

продолговатый; удлинённый

pitkäaikaislaina

долгосрочный абонемент

pitkäaikaissäilytys

долговременное хранение

pitkäaikaisuus

длительность

pitkästyttävä

скучный

pitsireunasidos

переплёт с каймой в виде кружева

plaanopainanta

листовая печать

plagiaatti, plagiointi

плагиат

plagiaattori

плагиатор

plagioida

совершать плагиат

plakaatti

плакат

plakaattimainen

плакатный

plansetti

планшет

pohdiskelu

p-a (otsikkona)
размышления

poikittainen

поперечный; торцовый; широкий

poikittaisfoliokoko

поперечное фолио

poikittaiskoko

альбомный (~кабинетный; поперечный; широкий) формат

poikittaismuotoinen

альбомный

poikittaisneljänneskoko

поперечный кварт

poikittaisoktaavo

поперечное октаво

poikittaispalsta

поперечная полоса

poikittaistaulukko

поперечная таблица

poiminto

выдержка; отрывок

poiminnot
выборки
poiminnot teoksesta
отрывки из произведения
valitut poiminnot
избранные отрывки

pois

p.!
долой!
p. jäänyt
пропущенный

poispyyhkiminen

p. kirjasta
подчистка в книге

poissa

olla p. hyllyltä
отсутствовать на полке

poissaoleva

отсутствующий

poistaa

p. (kirjoista)
выписывать
p. kokoelmasta
изымать из фонда
p. käytöstä
изымать из обращения
p. luettelosta
исключать из списка
p. tekstistä
исключать из текста

poistamaton

несписанный

poistaminen

asiakirjojen p.
исключение документов
kokoelmasta p.
исключение из фонда
käytöstä p.
прополка
lukijan p. kirjastosta
исключение читателя из библиотеки
makuloitavaksi p.
списание в макулатуру
rivien p.
выключка строк
(tekstin osan) p.
выброска

poistettu

käytöstä p.
вышедший из употребления

poisto

kappaleen p.
выкидка абзаца
kirjallisuuden p.
исключение литературы
luettelokuvausten p.
декаталогизация
poistettujen kirjojen korttien p.
изъятие карточек на выбывшие книги
p. (tekstistä)
вычёркивание
rivien p.
перекидка строк
tehdä p-ja
делать пробелы
(tekstin osan) p.
выброска; выписка
vanhentuneen kirjallisuuden p. kokoelmasta
чистка фонда от устаревшей литературы
vanhentuneiden julkaisujen (painosten) p.
исключение устаревших изданий

poistokiintiö

kirjojen p.
квота исключения книг

poistokirja

kokoelman p.
книга исключения из фонда

poistokortisto

картотека исключений (~списанных изданий)

poistoluettelo

список исключений

kokoelman p.
каталог регистрации исключений из фонда

poistopäätös

kirjallisuuden p.
акт на исключение литературы

poistua (käytöstä)

выходить

poistunut

käytöstä p.
выщедший из употребления

polyglottisanakirja

многоязычный словарь; словарь-полиглот

polygrafi

полиграф

polykromi

полихром

polykrominen

полихромный

polysemiasanakirja

полисемантический словарь

populaaritieteellinen

научно-популярный

porrasteinen, porrastettu

иерархический; ступенчатый

porrastus

иерархия

portatiivinen

портативный

portolaani

портулан

postikorttikoko

формат почтовой открытки

postikuljetusmaksu

kirjojen p.
почтовый тариф на книги

postikulumaksu

оплата почтовых расходов

postilähetysliike

kirjojen p.
книга-почтой

postimerkkiluettelo

каталог почтовых марок

postimyyntiverkko

kirjakaupan p.
почтово-посылочная книготорговая сеть

postipalvelu

lukijain p.
обслуживание читателей по почте

postipalveluosasto

отдел обслуживания по почте

postitilaus

подписка через почтовое отделение; почтоабонемент

postitilauskortti

карточка заказа по почте

posti(tus)kulut

почтовые расходы; стоимость пересылки по почте

suorittaa p.
оплачивать почтовые расходы

postitustoimisto

экспедиция

postskriptumi

постскриптум; приписка

postuumi

неизданный; посмертный

potilaskirjasto

библиотека для пациентов

povaaminen

kirjoista p.
библиомантия

preesenskirjasto

библиотека для чтения

preprintti

препринт

pressi

пресса

priimakirja

товарный вид книги

primaaribibliografia

первичная библиография

primaari-informaatio

первичная информация

primaarilähde

основной источник

privilegio

привилегия

privilegioitu

привилегированный

produktio

продукция

profiili

профиль

profiloida

профилировать

profilointi

профилизация; профилирование

profiloitunut

профилированный

projekti

проект

projektio

проекция

projektori

проекционный аппарат

proklamaatio

прокламация

proosakirjailija

писатель-прозаик

propaganda, propagointi

пропаганда

propagoida

пропагандировать

propagoija

пропагандист

prosaisti

прозаик

prosenttipalkkio

tekijän p.
авторский гонорар на условиях процентного вознаграждения

prospekti

проспект

provisio

комиссионные

psalmikirja

книга псалмов

raamatun p., psalttari
псалтырь

pseudoandronyymi

псевдоандроним

pseudogynyymi

псевдогиним

pseudonyymi

литературное имя; псевдоним

psykologia

lukemisen p.
психология чтения
lukijan p.
психология читателя

publikaatio

публикация

publisisti

публицист

pudonnut

sidoksesta p.
выпавший из переплёта

puhdistaa

p. (teksti)
подчищать

puhdistus

kirjojen p. pölystä
чистка книг от пыли

puhelehti

устный журнал

puhelinhakemisto, -kirja, -luettelo

телефонная книга; телефонный справочник

puhelintieto

справка по телефону

puheäänilevy

речевая (~граммофонная) пластинка

puhtaaksikirjoitettu

беловой; перепечатанный; переписанный; чистовой; чистый

puhtaaksikirjoittaa

переписывать (набело)

puhtaaksikirjoittaja

переписчик

puhtaaksikirjoittaminen

переписка; переписывание

puhtaaksikirjoitus

перепечатка

puistokirjasto

парковая библиотека

puoleensavetävä

магнитный

puoli

nurja p.
оборотная сторона
oikea p.
ин-ректо; лицевая сторона

puoliarkki

полулист

puolikangassidos

полутканевый переплёт

puolikerros

kirjavaraston p.
ярус в книгохранилище

puolikloottikankainen

полуколенкоровый

puolikloottisidos

полульняной переплёт

puolikoko

полуформат

puolinahkasidos

полукожаный переплёт

puolinidos

полутом

puolivuosi

полугодие

puolivuosikerta

полутом

puolivuosittain

по полугодиям

puolivuotinen

полугодовой; шестимесячный

puoltopainatus

печатание лицевой стороны листа; беловая печать

puolto-taantopainanta, -painatus

двусторонняя (~оборотная) печать

puolto-taantopainokone

двухсторонняя печатная машина

puoluekirjasto

партийная библиотека

puoluekustantamo

партийное издательство

puoluelehdistö

партийная печать

puolustaa

p. väitöskirjaa
защищать диссертацию

puolustus

väitöskirjan p.
защита диссертации

purettu (ladelma)

убранный

puristaminen

arkkinipun p.
прессовка книжного блока

puristin

arkkinipun p.
блокообжимный пресс

puristinkansio

переплёт с зажимом

puristus

kirjanselän p.
обжим корешка

purkaa

p. ladelma
разбирать набор

purkaminen

ladelman p.
разборка набора

purkuladelma

отработанный набор

purkulaite

kirjojen automaattinen p.
автоматический конвейер для разгрузки книг

putkiposti

пневмапочта; пневматическая почта

puukannet

деревянные крышки; деревянный переплёт

puumerkki

росчерк

puunkaivaja (kirjatuholainen)

точильщик

puupiirrosjulkaisu

ксилографическое издание

puupiirroskirja

ксилографическая книга

puute

kirjojen p.
недостача книг

puutos

osoittaa, paljastaa puutokset
выявлять (~обнаруживать) пробелы
p. kokoelmassa
пробел в составе фонда
p-ten toteaminen
выявление лакун (~пробелов)
täydentää puutokset
восполнять пробелы

puutoskortisto

картотека лакун

puutoskortti

карточка лакун

puutosluettelo

дезидерата; дезидераты; перечень дефектов; список дезидерат(ов)

puuttua

недоставать; отсутствовать

puuttuu
отсутствует

puuttuminen

отсутствие

puuttuva

недостающий;отсутствующий; требующийся

katsotaan p-ksi
числится отсутствующей

puuvillakangas

As a binding material

муслин; ситец

pyhäkoulukirjasto

библиотека воскресной школы

pykälä

параграф; статья

pykäläkohtainen

постатейный

pystyasento

arkistoida, asettaa, sijoittaa p-on
расставлять вертикально
pystyasennossa oleva
вертикальный
säilyttää pystyasennossa
хранить в вертикальном положении

pystykoko

размер книги, при котором высота превышает ширину; (высокий) вертикальный формат; стоячий формат

pystykortisto

вертикальная картотека

pystyrivi

столбец

pystyssä, pystysuoraan

вертикально

pystysuora

вертикальный

pystysäilytys

вертикальное хранение

pystysäilytyskaappi

шкаф для вертикального хранения

pysyvä

постоянный; прочный; стационарный; устойчивый

pysyväistilaus

постоянный заказ; постоянная подписка

pysyvästi

постоянно

pyyntö

запрос; требование

pyynnöstä
по запросу

pyöristyskone

kirjanselän p.
кашировальный (~круглильный) станок

pyöristäminen

sidoksen selän p.
кругление корешка

pyöristämätön

некруглённый

pyöröhakemisto

указатель-турникет

pyöröhyllykkö

вращающаяся этажерка

päivittäinen

дневной; ежедневный

päivittäisjulkaisu

ежедневное издание

päivittäislainaus

kirjojen p.
дневная книговыдача

päivystäjä

kirjaston p.
дежурный бибдиотекарь
lukusalin p.
дежурный в читальном зале (~ро читальному залу)

päivystävä

дежурный

päivä

день

joka p.
каждый день; ежедневно
kirjan p.
день (~праздник) книги
kirjapainoalan, lehdistön p.
день печати
kokoelmien avointen ovien p.
день открытого просмотра (~открытых дверей) фондов
lukijan p.
день читателя
runouden p.
день поэзии

päiväkirja

дневник; журнал; журнал повседневных записей; записная книжка-календарь

kirjaston p.
дневник библиотеки
lukijakeskustelujen p.
дневник бесед с читателями

päivälehdistö

дневная пресса

päivälehti

(ежедневная) газета; ежедневник

päivämäärä

дата; число (месяца)

ilman p-ä
без даты
väärä p.
ложная (~неверная) дата

päivämääräkortti

закладка дня

päivämääräleima

штемпель даты

päivämääräluokitus

классификация по датам

päivänkohtainen, päivänpolttava

актуальный; злободневный

päivätty

датированный

aiemmaksi p.
антидатированный; датированный задним числом
myöh(äis)emmäksi p.
датированный более поздним числом

päivätä

помечать; проставлять дату

p. aiemmaksi
помечать задним числом
p. myöhemmäksi
помечать более поздним числом
p. uudelleen
ставить новую дату

päiväys

дата; датирование

alkulauseen, esipuheen p.
дата предисловия
johdannon p.
дата введения
julkaisutietojen p.
дата в выпускных данных
myöhennetty p.
дата, поставленная более поздним числом
varhennettu p.
дата, поставленная задним числом
viimeisen sivun p.
дата, указанная в колофоне
väärä p.
ложная (~неверная) дата

päiväyskortti

закладка дня

päiväysleima

датировочный штамп

asettaa uusi p.
ставить новую дату

päiväysleimasin

штемпель даты

päiväysleimaus

датировочный штамп

päiväysrekisteri

запись сроков

päiväämätön

без даты; недатированный

pääbibliografi

главный библиограф

pääelementti

asia(sana)otsikon p.
ведущее слово предметной рубрики

pääindeksi

простой индекс

pääkielet

основные языки

pääkirjasto

главная (~головная; фундаментальная) библиотека

pääkirjastonhoitaja

главный библиотекарь

pääkirjavarasto

базисный книжный склад

pääkirjoitus

передовая; передовица; передовая (~редакционная) статья

pääkortti

systemaattisen luettelon p.
основная карточка систематического каталога

pääkuvailu

главное (~основное) описание

päällekirjoitus

заглавие; заголовок; надпись

varustaa päällekirjoituksella
надписывать

päällekkäisyys

дублетность

päällekkäisyyden toteaminen
проверка дублетности

päällepainama, -painanta

надпечатка

päällyskansi

верхняя сторонка

päällyslehti

суперобложка

varustaa kansi päällyslehdellä
одевать суперобложку

päällysmateriaali

переплётный материал

päällys(te)

обёртка; оклад; покрытие; покрышка

kirjan(kannen) p.
оклад книги

päällystys

обёртка; оклад

päällystäminen

крытьё; ламинация; ламинирование; припрессовка

päällystää

ламинировать; покрывать

p. (kirja) paperilla
обёртывать в бумажную обложку

pääluettelo

генеральный (~основной) каталог

pääluetteloitsija

главный каталогизатор

pääluku

основной (~простой) индекс

päälukusali

главный читальный зал

pääluokka

основной класс

päänimiölehti

генеральный (~главный; основной) титульный лист

pääosa

основной раздел

pääotsikko

основное заглавие

päärme

бордюр; орнамент из линеек; рейка

pääsana

asia(sana)otsikon p.
ведущее слово предметной рубрики

päästäminen

lukijoiden p. kirjastoon
допуск читателей в библиотеку

pääsy

p. kirjahyllyille kielletty
закрытый доступ к полкам
p. kirjastokortilla
вход по читательскому билету
p. kortistoon
доступ к картотеке
vapaa p. kirjahyllyille
свободный доступ к книжным полкам
vapaa p. kirjaston kokoelmiin
открытый доступ к фондам библиотеки

pääsykortti, -lippu

lukijan p.
читательский билет

pääsylupa

lukijan p.
читательский пропуск

p. kirjavarastoon

пропуск в книгохранилище; разрешение на доступ в книгохранилище

päätaulukko

главная (~основная) таблица

päätekijä

основной автор

päätiedonhakukortisto

bibliografinen p.
главная справочно-библиографическая картотека

päätoimittaja

главный (~старший) редактор

päätoimitus

главная редакция

päättyä

päättyy (vanhojen kirjojen lopussa)
кончается; оканчивается

päätukikirjasto

teknistieteellinen p.
головная опорная научно-техническая библиотека

päätöskortisto

картотека решений

päätösosa

завершающий том

päävarasto

основное хранилище

pöly

p-ä läpäisemätön, p-tön
пыленепроницаемый

pörssinoteeraustiedote

котировочный бюллетень биржи

pöytäkalenteri

настольный календарь