Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:O

  From Sanat

  ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

  ===

  odotusaika ===

  bibliografinen o. (teoksen ilmestymisestä rekisteröintiin)
  библиографический интервал
  tilattujen kirjojen o.
  время ожидания заказанных книг

  odotuslista

  kirjan o.
  список записавшихся на книгу

  offset

  офсет; ротапринт

  offsetjulkaisu, -painate

  машинописно-печатное (~ротапринтное) издание

  offsetkirja

  офсетная книга

  offsetoida

  ротапринтировать

  offsetpainanta

  печать с переносом

  offsetpaino

  офсет

  offset(paino)kone

  офсетная машина

  offsetsyväpainanta

  офсетная глубокая печать

  offsetvalopaino

  офсетная фототипия

  oheinen

  прилагаемый; приложенный; производный; сопроводительный; сопутствующий

  oheisoikeudet

  второстепенные (~производные) авторские права

  oheistaa

  прикладывать; прилагать

  oheistaminen

  приложение

  oheisteksti

  справочно-вспомогательный текст

  oheistiedot

  bibliografiset o.
  библиографический аппарат
  julkaisun, kirjan, painatteen o.
  аппарат издания, книги, произведения

  ohjaaja

  kirjastotoimen o.
  инструктор по библиотечному делу

  ohjaajankappale

  режиссёрский экземпляр

  ohjaustyö

  lukijain o.
  работа с читателями

  ohjeaineisto

  директивные материалы

  ohjehinta

  номинал; установочная цена

  ohjeisto

  metodinen o.
  инструктивно-методический материал

  ohjejulkaisu

  устав

  ohjekirja

  руководство

  tuotannon o.
  производственное пособие

  ohjekirjanen

  памятка

  lukijan o.
  памятка для читателя (~читателю)
  ostajan o.
  памятка покупателю

  ohjelehtinen

  sitojan o.
  листок для переплётчика

  ohjeliite

  вкладыш-инструкция

  ohjenormi

  tekninen o.
  нормативно-техническое предписание

  ohjeresurssit

  kirjastohenkilöstön o.
  типовые штаты библиотек

  ohjesääntö

  kirjaston o.
  устав библиотеки
  kirjavaraston o.
  инструкция для книгохранилища

  ohjesääntöjulkaisu

  уставное издание

  oikaisu

  исправление; корректура; поправка; правка

  oikaisulukea käsikirjoitus(ta)

  вычитывать рукопись

  oikaisulukija

  вычитчик; корректор; корректор-вычитчик; подчитчик; сводчик

  oikaisuluku

  вычитка; корректирование; корректура; подчитка; чтение корректуры

  korjatun ladelman o.
  корректура выправленного набора
  käsikirjoituksen o.
  вычитка рукописи
  suorittaa o(-a)
  вычитывать

  oikaisulukuhuone

  корректорская

  oikaisulukuohjeet

  правила корректуры; спецификация корректора

  oikaisulukusuunnitelma

  план прохождения корректур

  oikaisulukuvirhe

  ошибка корректора; корректорская ошибка

  oikaisulukuväline

  tekniset o-et
  технические средства корректуры

  oikaisupainos

  корректурное издание

  oikaisuvedos

  гранка; корректура; корректурный (~пробный) оттиск; сверка

  korjata, merkitä oikaisuvedoksiin
  вносить в гранки
  käsikirjoituksen o.
  корректура оригинала
  lukea o-ta
  корректировать; читать корректуру
  oikaisuvedoksen luku
  читка корректуры
  oikaisuvedoksen vertailu käsikirjoitukseen
  считка корректурного оттиска с оригиналом
  painettavaksi hyväksyttävä o.
  подписная корректура
  painovalmis o.
  подписной корректурный оттиск

  oikaisuvedosmenetelmä

  корректурный метод

  oikea

  o-ksi todistettu (jäljenne)
  заверенный

  oikealla, oikealle, oikealta

  справа

  oikealta vasemmalle
  справа налево

  oikea(npuol[e]inen)

  o. (sivu)
  нечётный

  oikeaperäinen

  аутентический; аутентичный

  oikeaperäisyys

  подлинность

  oikeellisuus

  верность; правильность

  oikein

  правильно

  oikeinkirjoitus

  правописание

  oikeinkirjoitus- ja tyyliopas

  пособие по орфографии и стилистике

  oikeinkirjoitussanakirja

  орфографический словарь

  oikeudenomistaja

  правообладатель

  oikeus

  право

  antaa o.
  давать право
  kaikki oikeudet pidätetään
  все права закреплены (~сохранены)
  kustantajan o.
  издательское право
  o. kirjavarastoon pääsyyn
  право доступа в книгохранилище
  o. tullittomaan tuontiin
  право на беспошлинный ввоз
  pienet oikeudet
  малое право
  tekijän o. nimikkeen käyttöön
  авторское право на заглавие

  oikeuttaa

  авторизовать; давать право; разрешать; уполномочивать

  oikeutus

  авторизация

  oikovedokseton

  бескорректурный

  oikovedos

  корректурный (~пробный) оттиск

  sanomalehden o.
  газетная корректура

  oktaavokoko

  размер октав; восьмидольный формат; формат в восьмушку

  oktodeesi

  в восемнадцатую долю; октодесимо; октодец

  omabibliografia

  автобиблиография

  omaelämäkerrallinen

  автобиографический

  omaelämäkerta

  автобиография

  omaelämäkerran laatija
  автобиограф

  omaelämäkertakirjallisuus

  автобиографическая литература

  omaelämäkertaromaani

  автобиографический роман

  omaisuus

  kirjallinen o.
  литературная собственность

  omakustanne(julkaisu)

  издание автора; собственное издание

  omakustannusarvo, -hinta

  себестоимость

  kustantamon o.
  издательская себестоимость
  yhden kappaleen o.
  себестоимость одного экземпляра

  omakustantaja

  автор-издатель

  omakätinen

  автографный; собственноручный

  omakätisesti

  o. allekirjoitettu, laadittu
  автографированный

  omaseloste

  автореферат

  omatiivistelmä

  авторезюме

  ominaisuussuhde

  In categorization

  соотношение между свойствами предмета

  omistaa (jollekin)

  посвящать

  omistaja

  tekijänoikeuden o.
  владелец авторского права

  omistettu

  посвящённый

  omistus

  посвящение

  omistuskappale

  экземпляр с посвящением

  omistuskirjoitus

  (дарственная) надпись; посвящение

  kirjoittaa o.
  надписывать
  tekijän omistuskirjoituksella varustettu
  с дарственной надписью автора; с авторским посвящением

  omistusleima

  владельческий штамп

  omistusnimiö, -otsikko

  заглавие посвящения

  omistusoikeus

  o. pidätetään
  право собственности закреплено

  omistuspäivä(määrä)

  дата посвящения

  omistussuhde

  принадлежность

  epäselvä o.
  сомнительная принадлежность

  oopperateksti

  либретто

  o-n kirjoittaja
  либреттист

  opas

  компендий; компендиум; путеводитель

  bibliografinen o.
  библиографический путеводитель
  kirjaston o.
  библиотекарь-экскурсовод
  kortiston o.
  картотека-ключ
  tieteellisten laitosten o.
  справочник по научным учреждениям

  opas(kirja)

  введение; справочная книга

  bibliografian o.
  руководство по библиографии
  kaupungin o.
  путеводитель по городу
  käytännön o.
  практическое руководство
  lukijan o.
  спутник читателя

  opassana

  johtokortin o.
  слово на разделителе

  opastaa

  инструировать

  opasteenpidike

  ярлыкодержатель

  opastekirjaimet

  johtokortin o.
  буквы на разделителе

  opasterivi

  In catalogues

  верхняя строка

   opastus

  руководство

  lyhyt o.
  краткое руководство

  opastuskortti

  luettelon rakennetta selittävä o.
  карточка, разъясняющая структуру каталога

  opastustyö

  lukijain o.
  работа с читателями

  opettajainkirjasto

  учительская библиотека

  opetuselokuva

  учебный фильм

  opetusohjelma

  обозрение преподавания; учебная программа

  opinto-opas

  учебный справочник

  opiskelulukusali

  студенческий читальный зал

  opiskelusanakirja

  учебный словарь

  opiskeluvälinekirjasto

  библиотека учебных пособий

  opistografi

  опистограф

  opistografinen

  двусторонний; опистографический

  opistokirjasto

  библиотека техникума

  oppiaine

  kirjastotieteen o.
  библиотековедческая дисциплина

  oppiaineisto

  учебный материал

  oppikirja

  книга для обучения; учебная книга; (учебное) пособие; руководство; учебник

  alakoulun o.
  учебник для начальной школы
  ammattikoulun o.
  учебник для профессионального училища
  bibliografian o.
  учебник библиографии
  keskikoulun o.
  учебник для средней школы
  kirjastotoimen o.
  учебник библиотечного дела
  korkeakoulun o.
  учебник для вуза (~высшей школы)
  käytännön o.
  практическое пособие
  metodinen o.
  учебно-методическое пособие

  oppi(kirja)julkaisu, -painos

  учебное издание

  oppikirjakauppa

  магазин учебной литературы

  oppikirjakirjasto

  библиотека учебных пособий

  oppikirjakokoelma

  учебный фонд; фонд учебных пособий

  oppikirjallisuus

  учебная литература

  oppikirjallisuusluettelo

  каталог учебной литературы

  oppikurssi

  (учебный) курс

  oppikurssikirja

  книга для обязательного чтения

  oppilaitos

  kirjakauppa-alan ammatillis-tekninen o.
  профессионально- техническое училище продавцов книг

  oppilaitoskirjasto

  учебная библиотека

  oppi(las)aika

  o. kirjastossa
  библиотечное ученичество

  oppilaskirjasto

  ученическая библиотека

  oppisanasto

  терминология

  optimilaajuus

  kokoelman o.
  оптимальный объём фонда

  opus

  опус; (музыкальное) сочинение

  opusnumero

  номер опуса

  organisaatiotyöryhmä

  kirjaston o.
  организационная группа библиотеки

  organisointi

  työn tieteellinen o. kirjastossa
  научная организация труда в библиотеке

  Orientalia-kokoelma

  собрание восточной литературы

  originaali

  оригинал; подлинник

  orkesteripartituuri

  оркестровая партитура

  ornamenttikuvaus (vanhojen kirjojen kansissa)

  средник

  ortoepiasanakirja

  орфоэпический словарь

  ortografiasanakirja

  орфографический словарь

  osa

  волюм; доля; отрезок; партия; раздел; том; часть

  erillinen o.
  отдельная часть
  erilliset, irralliset o-t
  разрозненные тома
  ilmestyä (erillisinä) osina
  выходить по частям
  julkaisun o.
  часть издания
  kirjan paginoimaton, sivunumeroimaton o.
  часть книги без пагинации
  kokoelman aktiivisesti käytettävä o.
  активная часть фонда
  kokoelman käyttämätön o.
  неиспользуемая (~пассивная) часть фонда
  kokoelman vähän käytettävä o.
  балласт (~малоиспользуемая часть) фонда
  kumulatiivinen, kumuloitu o.
  кумулятивный том
  moniosaisen teoksen erillinen o.
  отдельный том многотомного издания
  musiikkiteoksen o.
  партия музыкального произведения
  osina
  выпусками
  sarjan o.
  выпуск серии
  systemaattisen luettelon virkakäyttöön tarkoitettu o.
  служебная часть систематического каталога

  osajulkaisu

  издание, выходящее томами; частичное издание; часть издания

  osakohtainen

  потомный

  osallistuminen

  vapaaehtoisten o. kirjastotyön tehostamiseen
  участие общественности в улучшении работы библиотеки

  osaluettelo

  перечень томов

  osamaksu

  оплата в рассрочку; рассрочка

  o-lla maksettava
  оплачиваемый в рассрочку

  osamaksumyynti

  продажа в рассрочку

  osanen

  bibliografiset osaset
  библиографические элементы
  nimiölehden, otsikon osaset
  элементы титула

  osanimeke

  норма части

  osanmerkintä

  обозначение (~сигнатура) тома

  osannimiö

  заглавие тома

  osannumero

  номер тома

  osapainos

  завод; тысяча

  osasto

  In categorization

  отдел(ение); раздел; сектор; секция; цех; ячейка

  antikvaarinen o.
  букинистический отдел
  arvostelevan bibliografian o.
  критико-библиографический отдел
  audiovisuaalisen aineiston o.
  отдел аудио-визуальных материалов
  bibliografiatieteen o.
  научно-библиографический отдел
  bibliografinen o.
  библиографический отдел
  harvinaisten ja arvokkaiden kirjojen o.
  отдел редких и ценных книг
  kansainvälisen kirjallisuudenvaihdon o.
  отдел международного книгообмена
  kirjaston o.
  отдел(ение) (~сектор) библиотеки
  kirjastotieteen o.
  отдел (~факультет) библиотековедения
  korkeakoulujulkaisujen o.
  отдел вузовских изданий
  kotimaisen kirjallisuudenvaihdon o.
  отдел внутренного книгообмена
  metoditieteen o.
  научно-методический отдел
  sokeainkirjallisuuden o.
  отдел литературы для слепых
  tieteellinen o.
  научный отдел
  tuontikirjallisuuden o.
  отдел импортной литературы
  ulkomaisen kirjallisuuden o.
  отдел иностранной литературы
  yleinen o.
  общий отдел

  osastohakemisto

  указатель отделов

  osastoindeksi

  индекс отдела

  osastoluettelo

  перечень (~указатель) отделов

  osastonhoitaja, -johtaja

  заведеющий отделом

  osastonmerkki(kirjain)

  буква (~знак) отдела (~отделения)

  osastonnimiö

  заглавие раздела

  osastonnumero

  индекс (~номер) отдела

  osatekijyys

  частичное авторство

  osavaltionkirjasto

  земельная библиотека

  osaviittaus

  ссылка на том

  osittaisnimiö

  частичное заглавие

  osoitehakemisto

  регистр (~указатель) адресов; адресный справочник

  osoitekalenteri

  адрес-календарь

  osoitekirja

  адресная книга

  osoitekortisto

  адресная картотека

  osoiteluettelo

  список адресов

  osoitemuisti, taltio

  адресное запоминающее устройство

  osoitepainokone

  адресограф; адресная машина

  osoitin

  kirjastotilaston suhteelliset osoittimet
  относительные показатели библиотечной статистики
  toiminnallisuuden osoittimet
  показатели динамики

  osoittaa

  o. aukot, puutokset
  выявлять пробелы

  osoitteenhaku

  поиск адреса

  ostaa

  o. (kaikki, loppuun, paljon)
  скупать

  ostaja

  покупатель

  ostajakortisto

  картотека покупателей

  ostajakunta

  контингент покупателей

  ostajaluettelo

  список покупателей

  osto

  закупка; покупка

  käytettyjen kirjojen o.
  покупка подержанных книг

  ostohinta

  закупочная (~покупная) цена

  ostokortisto

  картотека книг, подлежащих покупке

  ostosopimus

  kirjallisuuden o.
  договорённость о покупке литературы

  ostotilaus

  заказ на покупку

  osuus

  huomautusten o.
  область примечаний

  ote

  бревиарий; выборка; выдержка; выписка; извлечение; отрывок; фрагмент

  esittää o.
  приводить выдержку
  o. kirjasta
  конспект книги

  otsake

  заглавие; заголовок

  otsakkeella
  под заглавием

  otsakekirjoitus

  красная строка

  otsikko

  заглавие; заголовок; название; рубрика

  aiheenmukainen o.
  тематическая рубрика
  alisteinen o.
  подчинённая рубрика
  bibliografisen kirjauksen o.
  заголовок библиографической записи
  ennen o-a
  перед заглавием
  indeksin o.
  заголовок индекса
  kahdelle sivulle sijoitettu o.
  заголовок, напечатанный в разворот
  kaksipalstainen o.
  заголовок на две колонки
  kaksirivinen o.
  заголовок в две строки
  kappaleen o.
  заголовок главы
  kehystetty o.
  заголовок в рамке
  koko sivun levyinen o.
  шапка
  käänteinen o.
  инвентированное заглавие
  kääntöpuolen o.
  заглавие на обороте
  luvun o.
  заглавие главы
  muodollinen, muotoon perustuva o.
  заголовок формы
  numerotaulukon o.
  заголовок нумерационной таблицы
  oheisaineiston o.
  заглавие сопроводительного материала
  osittainen o.
  частичное заглавие
  o. ennen tekstiä
  заглавие, помещённое перед текстом
  otsikolla
  под заглавием (~заголовком)
  otsikon alla oleva
  подзаголовочный
  otsikon edellä, yllä oleva, yläpuolinen
  надзаголовочный
  palstan-, tekstinsisäinen o.
  заголовок в разрез текста
  rajattu o.
  заголовок в рамке
  rivin pituinen o.
  заголовок во всю строку
  sanomalehtiosaston o.
  заголовок раздела газеты
  sivun alaosassa oleva o.
  заголовок внизу страницы
  suurikirjaiminen o.
  шапка
  tekstiin sijoitettu, tekstinsisäinen o.
  внутритекстовой заголовок; заголовок в тексте; внутритекстовая рубрика
  tekstiin sisällytetyt o-t
  окошечки; окошки
  tekstiä edeltävä o.
  заголовок перед текстом
  temaattinen o.
  тематическая рубрика
  täydellinen o.
  полное заглавие
  uuden kappaleen o.
  заголовок в красную строку
  uuden kappaleen o. (samalla rivillä kuin teksti)
  заголовок в подбор
  uuden otsikon sijoittaminen, sovittaminen
  включение новой рубрики
  vajaa o.
  незаконченное заглавие
  varustaa otsikoin
  озаглавливать; снабжать заголовками
  yleistävä o.
  обобщающее заглавие

  otsikkohakemisto

  указатель заглавий

  otsikkojulkaisu

  титульное издание

  otsikkojärjestys

  aakkosellinen o.
  расположение по алфавиту заглавий
  hakemiston o.
  порядок рубрик в указателе

  otsikkokirjaus

  bibliografinen o.
  библиографическая запись под заголовком

  otsikkokirjoitus

  титульный шрифт

  otsikkokoriste

  антет; заставка

  otsikkokortisto

  картотека заглавий

  otsikkolehti

  заглавный лист

  otsikkoluettelo

  каталог (~список) заглавий; рубрикатор

  otsikkoluettelokaava

  схема рубрикаторов

  otsikkorivi

  заголовочная (~титульная) строка

  otsikkosana

  заглавное (~основное) слово

  asia(sana)otsikon o.
  заголовок предметной рубрики

  otsikkosivu

  титул

  otsikkotiedot

  сведения о заглавии; сведения, относящиеся к заглавию

  otsikkotyypit

  виды заглавий

  otsikkoviittaus

  отсылка к заголовку; ссылка на заглавие

  otsikoida

  давать заголовок; снабжать заголовками; озаглавливать; рубрицировать

  otsikoimaton, otsikoton

  неозаглавленный

  otsikoiminen, otsikointi

  рубрикация; рубрицирование

  otsikoitu

  озаглавленный; рубрицированный

  otsikonjälkeinen

  подзаголовочный

  ottaa

  o. luetteloon
  вписывать в указатель
  o. (mukaan) bibliografiaan
  включать в библиографию
  o. (pois)
  снимать