Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:I

From Sanat

ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

ibidem

там же

idem

он (она, оно) же

identifikaatio, identifiointi, identifioituminen

идентификация

identtinen

идентичный; тождественный

identtisyys

идентичность

idiomisanakirja

словарь идиом; идиоматический словарь

idylli

i-ä kuvaileva kirjallisuudenlaji
идиллия

ihrakuoriainen (kirjatuholainen)

ветчинный кожеед

ikivanha

древний

ikuislaina

бессродный абонемент

ikä

julkaisun i.
давность издания
kirjan i.
возраст книги

illegaalinen

нелегальный

illustraatio

иллюстрация

illustratiivinen

иллюстративный;иллюстрационный

ilmainen

бесплатный

ilmaiseksi

бесплатно; даром

ilmaisin

suhteen i.
указатель связи
tehtävän i.
указатель роли

ilmais(jakelu)kirjallisuus

литература, распространяемая бесплатно

ilmaiskappale

бесплатный экземпляр

ilmaispainate

выпуск бесплатной печатной продукции

ilmakartta

аэрокарта

ilmakuvakartta

мозаичная карта

ilmankostutin

увлажнитель

ilmastointi

kirjavaraston i.
кондиционирование воздуха в книгохранилище

ilmastointijärjestelmä

установка для кондиционирования воздуха

ilmestyminen

появление

kirjan i.
выход книги
painosta i.
выход из печати

ilmestymisaika

дата выпуска (~выхода из печати)

ilmestymisjärjestys

julkaisun i.
порядок выпуска издания

ilmestymispäivä

дата издания

ilmestymistaajuus, -tiheys

периодичность издания; частота выхода (в свет)

epäsäännöllinen i.
без определённой периодичности

ilmestymisvuosi

год выпуска (~выхода)

ilmestymätön

невышедший

toistaiseksi i.
неизданный до сих пор

ilmestynyt

вышедший (в свет)

ei (ole) vielä i.
ещё не вышло из печати
juuri, vasta i.
последняя новинка; только что вышло в свет; т. ч. опубликованный
kaikki (mitä on) i.
всё вышедшее из печати
viimeksi i.
текущий

ilmestyskirja

апокалипсис

ilmestyskirjallisuus

ilmestyskirjallisuuteen kuuluva
апокалипсический

ilmestyvä

выходящий

ilmestyä

выйти; выходить; издаваться; быть изданным

ilmestyy piakkoin
скоро выйдет
i. epäsäännöllisesti
выходить в свет нерегулярно
i. erillisenä kirjana
выходить отдельной книгой
i. (erillisinä) osina
выходить по частям
i. (erillis)numeroina, vihkoina
выходить выпусками
i. kahdesti kuukaudessa
выходить два раза в месяц
i. kahdesti vuodessa, puolivuosittain
выходить два раза в год
i. käännöksenä
выходить в переводе
i. lähiaikoina
выходить в ближайшем будущем
i. neljännesvuosittain
выходить раз в три месяца
i. painosta
выходить из печати
i. toisena laitoksena, painoksena
выходить вторым изданием

(kirjan) ilmestyttyä

по выходе в свет

ilmoite

афиша

ilmoittaa

анонсировать; извещать; уведомлять

ilmoittaminen

извещение; сообщение; уведомление

ilmoittautuminen

lukijoiden i. ja rekisteröinti
запись читателей

ilmoittautumislomake

lainaajan i.
заявление абонента

ilmoitus

i. tilaajalle
извещение подписчику
julkaista i.
помещать объявление

ilmoituslehti

газета-объявление

iltalehti

вечерняя газета

imprimatur

дозволено цензурой; подлежащий печатанию; подписание к печати; подпись в печать

in recto

ин-ректо

indeksi

знак; индекс; показатель; шифр

aakkosnumeerinen i.
алфавитно-цифровой индекс
antaa i.
присваивать индекс
julkaisun i.
шифр издания
kielitieteellisen lisäluvun i.
индекс лингвистического определителя
lisätty i.
дополнительно вставленный индекс
täydellinen i.
полный индекс
vapaa i.
свободный индекс
varustaa i-llä
присваивать индекс
yhdistetty i.
составной индекс
yksinkertainen i.
простой индекс
yleisen kymmenluokituksen i.
индекс универсальной десятичной классификации

indeksikirjain

буква индекса

indeksisignumi, -tunnus

индекс-шифр

indeksisuhde

In catalogues

отношение индексов

indeksisynteesi

синтез индексов

indeksiyhdistelmä

комбинация (~сочетание) индексов

irreversiibeli, palautumaton i.
необратимая комбинация индексов
palautuva, reversiibeli i.
обратимая комбинация индексов

indeksoida

индексировать; шифровать

indeksoija

индексатор

indeksoiminen, indeksointi

индексация; индексирование; шифровка

aakkosnumeerinen i.
буквенно-цифровое индексирование
erikoistermien mukainen i.
индексирование по узким терминам
indeksoinnin laajennusmahdollisuudet
резервы индексации
indeksoinnin laajuus, syvyys
глубина индексации (индексирования)
joustava, laajennuskelpoinen i.
гибкая индексация
kirjojen i.
шифровка книг
looginen i.
логическая индексация
moniaspektinen i.
многоаспектное индексирование
puhdas i.
чистая индексация
tasakoosteinen, tasalaatuinen, yhtäläinen i.
однородная индексация
yksiaspektinen i.
одноаспектное индексирование
yksityiskohtainen i.
детальное индексирование
yleistermien mukainen i.
индексирование по широким терминам

indeksointijärjestelmä

система шифровки

hierarkkinen i.
иерархическая система индексации

indeksointikaava

схема индексации

indeksointimetodiikka

yleinen i.
общая методика индексирования

indeksointiperusta

база индексации

indeksoitu

шифрованный

informaatikko

информационный работник

informaatio

информация

aakkosnumeerinen i.
алфавитно-цифровая информация
alakohtainen i.
отраслевая информация
analyyttinen i.
аналитическая информация
erikoisalan i.
отраслевая информация
hajautettu i.
децентрализованная информация
kirjallinen i.
текстуальная информация
koneellinen i.
машинная информация
numeerinen i.
цифровая информация
saapuva i.
входящая информация
selektiivinen i.
выборочная информация
suullinen i.
устная информация
suunnattu i.
(целе)направленная информация
synteettinen i.
синтетическая информация
taannehtiva i.
ретроспективная информация
teknistieteellinen i.
научно-техническая информация
tieteellinen i.
научная информация
yksilöllinen i.
индивидуальное информирование

informaatiojulkaisu

информационное издание

tieteellinen i.
научно-информационное издание

informaatiojärjestelmä

valtiollinen i.
государственная информационная система

informaatiokanava

информационный канал

informaatiokortisto

информационная картотека

informaatiolaitos

институт информации

informaatiotieteellinen

научно-информационный

informaatiotyöntekijä

информационный работник

informaattori

информатор

informatiikka

информатика

informoida

давать информацию; информировать

i. lukijoita
информировать читателей
i. suullisesti
давать устную информацию

informointi

информирование

inkunaabeli

инкунабула; палеотип

inkunaabelikirja

первопечатная книга

inkunaabelikokoelma

фонд инкунабул

inkunaabeliluettelo

каталог инкунабул; инкунабульный каталог

inkunaabelioppi, -tutkimus

инкунабулистика; инкунабуловедение

inkunaabeliosasto

отдел инкунабул

inkunaabelivarasto

хранилище инкунабул

intervalli

bibliografinen i.
библиографический интервал

inventaari

kirjakaupan i.
инвентаризация в книжной торговле
laatia i.
инвентаризовать; составлять инвентарь
merkitä i-in
вносить в инвентарь

inventaarikirja

инвентарная книга; книга суммарного учёта

inventaariluettelo

инвентарная ведомость (~опись)

inventaarinumero

инвентарный номер

inventaariokortisto

инвентарная картотека

inventointi

kirjastokokoelmien i.
проверка библиотечных фондов
kokoelman i.
инвентаризация фонда

inventointilehti

velvoitekappaleen inventointilehdet
инвентарные листы обязательного экземпляра

inventointiyksikkö

инвентарная единица

irrallinen

разрозненный

irronnut

sidoksesta i.
выпавший из переплёта

irrota

i. sidoksesta
отрываться из переплёта

irrotettava

отрывной; перекидной; съёмный

irrotettu

sidoksesta i.
вынутый; расплетённый

irrottaa

i. sidoksesta
расплетать

irti

lähteä i.
выпадать

irtirepäisty

вырванный

irtoaminen

sidoksesta i.
выпадение из переплёта

irtoarkki

irtoarkkeina
в виде несфальцованных печатных листов

irtoarkkikappale

сырой экземпляр

irtoarkkikirja

книга с нескрепленными листами

irtoarkkisidos

переплёт издания, выходившего в листах

irtokannet

переплёт, выпущенный отдельно от книги

irtokappale

разрозненный (~случайный) экземпляр

irtokirjainladonta

набор накладных букв

irtokirjakeladelma, -ladonta

монотипный набор

irtokirjakepainanta

печатание подвижными литерами

irto(lehti)albumi

увраж

irto(lehti)julkaisu

выпуск с нескрепленными листами; листовое издание

irtolehtikalenteri, -päivyri

перекидной календарь

irtolehtiluettelo

блоккарточный (~блокнотный) каталог

irtolehtivihko

выпуск с нескрепленными листами

irtoliite

отдельно изданное (~отдельное) приложение

irtonumero, -vihko

отдельный выпуск (~номер)

irtoselkäsidos

переплёт с отставом

irtosidos

rengasvahvistekantinen i.
съёмный переплёт со скрепленным кольцами корешком

irtovihkojulkaisu

выпуск отдельными тетрадями

isku(rivi)otsikko

полосной заголовок

isolaatti

In categorization

изолат

isyys

teoksen i.
авторство

itsekannattavuus

хозрасчёт

itsekseenluku

чтение про себя

itsekustantaja

автор-издатель

itseopiskelukirja, -opas

самоучитель

itseopiskelukirjasto

библиотека самообразования

itseopiskelupiiri

кружок самообразования

itsepalvelu

самообслуживание

itsepalvelukirjakauppa

бесприлавочный книжный магазин