Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:I

  From Sanat

  ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

  ibidem

  там же

  idem

  он (она, оно) же

  identifikaatio, identifiointi, identifioituminen

  идентификация

  identtinen

  идентичный; тождественный

  identtisyys

  идентичность

  idiomisanakirja

  словарь идиом; идиоматический словарь

  idylli

  i-ä kuvaileva kirjallisuudenlaji
  идиллия

  ihrakuoriainen (kirjatuholainen)

  ветчинный кожеед

  ikivanha

  древний

  ikuislaina

  бессродный абонемент

  ikä

  julkaisun i.
  давность издания
  kirjan i.
  возраст книги

  illegaalinen

  нелегальный

  illustraatio

  иллюстрация

  illustratiivinen

  иллюстративный;иллюстрационный

  ilmainen

  бесплатный

  ilmaiseksi

  бесплатно; даром

  ilmaisin

  suhteen i.
  указатель связи
  tehtävän i.
  указатель роли

  ilmais(jakelu)kirjallisuus

  литература, распространяемая бесплатно

  ilmaiskappale

  бесплатный экземпляр

  ilmaispainate

  выпуск бесплатной печатной продукции

  ilmakartta

  аэрокарта

  ilmakuvakartta

  мозаичная карта

  ilmankostutin

  увлажнитель

  ilmastointi

  kirjavaraston i.
  кондиционирование воздуха в книгохранилище

  ilmastointijärjestelmä

  установка для кондиционирования воздуха

  ilmestyminen

  появление

  kirjan i.
  выход книги
  painosta i.
  выход из печати

  ilmestymisaika

  дата выпуска (~выхода из печати)

  ilmestymisjärjestys

  julkaisun i.
  порядок выпуска издания

  ilmestymispäivä

  дата издания

  ilmestymistaajuus, -tiheys

  периодичность издания; частота выхода (в свет)

  epäsäännöllinen i.
  без определённой периодичности

  ilmestymisvuosi

  год выпуска (~выхода)

  ilmestymätön

  невышедший

  toistaiseksi i.
  неизданный до сих пор

  ilmestynyt

  вышедший (в свет)

  ei (ole) vielä i.
  ещё не вышло из печати
  juuri, vasta i.
  последняя новинка; только что вышло в свет; т. ч. опубликованный
  kaikki (mitä on) i.
  всё вышедшее из печати
  viimeksi i.
  текущий

  ilmestyskirja

  апокалипсис

  ilmestyskirjallisuus

  ilmestyskirjallisuuteen kuuluva
  апокалипсический

  ilmestyvä

  выходящий

  ilmestyä

  выйти; выходить; издаваться; быть изданным

  ilmestyy piakkoin
  скоро выйдет
  i. epäsäännöllisesti
  выходить в свет нерегулярно
  i. erillisenä kirjana
  выходить отдельной книгой
  i. (erillisinä) osina
  выходить по частям
  i. (erillis)numeroina, vihkoina
  выходить выпусками
  i. kahdesti kuukaudessa
  выходить два раза в месяц
  i. kahdesti vuodessa, puolivuosittain
  выходить два раза в год
  i. käännöksenä
  выходить в переводе
  i. lähiaikoina
  выходить в ближайшем будущем
  i. neljännesvuosittain
  выходить раз в три месяца
  i. painosta
  выходить из печати
  i. toisena laitoksena, painoksena
  выходить вторым изданием

  (kirjan) ilmestyttyä

  по выходе в свет

  ilmoite

  афиша

  ilmoittaa

  анонсировать; извещать; уведомлять

  ilmoittaminen

  извещение; сообщение; уведомление

  ilmoittautuminen

  lukijoiden i. ja rekisteröinti
  запись читателей

  ilmoittautumislomake

  lainaajan i.
  заявление абонента

  ilmoitus

  i. tilaajalle
  извещение подписчику
  julkaista i.
  помещать объявление

  ilmoituslehti

  газета-объявление

  iltalehti

  вечерняя газета

  imprimatur

  дозволено цензурой; подлежащий печатанию; подписание к печати; подпись в печать

  in recto

  ин-ректо

  indeksi

  знак; индекс; показатель; шифр

  aakkosnumeerinen i.
  алфавитно-цифровой индекс
  antaa i.
  присваивать индекс
  julkaisun i.
  шифр издания
  kielitieteellisen lisäluvun i.
  индекс лингвистического определителя
  lisätty i.
  дополнительно вставленный индекс
  täydellinen i.
  полный индекс
  vapaa i.
  свободный индекс
  varustaa i-llä
  присваивать индекс
  yhdistetty i.
  составной индекс
  yksinkertainen i.
  простой индекс
  yleisen kymmenluokituksen i.
  индекс универсальной десятичной классификации

  indeksikirjain

  буква индекса

  indeksisignumi, -tunnus

  индекс-шифр

  indeksisuhde

  In catalogues

  отношение индексов

  indeksisynteesi

  синтез индексов

  indeksiyhdistelmä

  комбинация (~сочетание) индексов

  irreversiibeli, palautumaton i.
  необратимая комбинация индексов
  palautuva, reversiibeli i.
  обратимая комбинация индексов

  indeksoida

  индексировать; шифровать

  indeksoija

  индексатор

  indeksoiminen, indeksointi

  индексация; индексирование; шифровка

  aakkosnumeerinen i.
  буквенно-цифровое индексирование
  erikoistermien mukainen i.
  индексирование по узким терминам
  indeksoinnin laajennusmahdollisuudet
  резервы индексации
  indeksoinnin laajuus, syvyys
  глубина индексации (индексирования)
  joustava, laajennuskelpoinen i.
  гибкая индексация
  kirjojen i.
  шифровка книг
  looginen i.
  логическая индексация
  moniaspektinen i.
  многоаспектное индексирование
  puhdas i.
  чистая индексация
  tasakoosteinen, tasalaatuinen, yhtäläinen i.
  однородная индексация
  yksiaspektinen i.
  одноаспектное индексирование
  yksityiskohtainen i.
  детальное индексирование
  yleistermien mukainen i.
  индексирование по широким терминам

  indeksointijärjestelmä

  система шифровки

  hierarkkinen i.
  иерархическая система индексации

  indeksointikaava

  схема индексации

  indeksointimetodiikka

  yleinen i.
  общая методика индексирования

  indeksointiperusta

  база индексации

  indeksoitu

  шифрованный

  informaatikko

  информационный работник

  informaatio

  информация

  aakkosnumeerinen i.
  алфавитно-цифровая информация
  alakohtainen i.
  отраслевая информация
  analyyttinen i.
  аналитическая информация
  erikoisalan i.
  отраслевая информация
  hajautettu i.
  децентрализованная информация
  kirjallinen i.
  текстуальная информация
  koneellinen i.
  машинная информация
  numeerinen i.
  цифровая информация
  saapuva i.
  входящая информация
  selektiivinen i.
  выборочная информация
  suullinen i.
  устная информация
  suunnattu i.
  (целе)направленная информация
  synteettinen i.
  синтетическая информация
  taannehtiva i.
  ретроспективная информация
  teknistieteellinen i.
  научно-техническая информация
  tieteellinen i.
  научная информация
  yksilöllinen i.
  индивидуальное информирование

  informaatiojulkaisu

  информационное издание

  tieteellinen i.
  научно-информационное издание

  informaatiojärjestelmä

  valtiollinen i.
  государственная информационная система

  informaatiokanava

  информационный канал

  informaatiokortisto

  информационная картотека

  informaatiolaitos

  институт информации

  informaatiotieteellinen

  научно-информационный

  informaatiotyöntekijä

  информационный работник

  informaattori

  информатор

  informatiikka

  информатика

  informoida

  давать информацию; информировать

  i. lukijoita
  информировать читателей
  i. suullisesti
  давать устную информацию

  informointi

  информирование

  inkunaabeli

  инкунабула; палеотип

  inkunaabelikirja

  первопечатная книга

  inkunaabelikokoelma

  фонд инкунабул

  inkunaabeliluettelo

  каталог инкунабул; инкунабульный каталог

  inkunaabelioppi, -tutkimus

  инкунабулистика; инкунабуловедение

  inkunaabeliosasto

  отдел инкунабул

  inkunaabelivarasto

  хранилище инкунабул

  intervalli

  bibliografinen i.
  библиографический интервал

  inventaari

  kirjakaupan i.
  инвентаризация в книжной торговле
  laatia i.
  инвентаризовать; составлять инвентарь
  merkitä i-in
  вносить в инвентарь

  inventaarikirja

  инвентарная книга; книга суммарного учёта

  inventaariluettelo

  инвентарная ведомость (~опись)

  inventaarinumero

  инвентарный номер

  inventaariokortisto

  инвентарная картотека

  inventointi

  kirjastokokoelmien i.
  проверка библиотечных фондов
  kokoelman i.
  инвентаризация фонда

  inventointilehti

  velvoitekappaleen inventointilehdet
  инвентарные листы обязательного экземпляра

  inventointiyksikkö

  инвентарная единица

  irrallinen

  разрозненный

  irronnut

  sidoksesta i.
  выпавший из переплёта

  irrota

  i. sidoksesta
  отрываться из переплёта

  irrotettava

  отрывной; перекидной; съёмный

  irrotettu

  sidoksesta i.
  вынутый; расплетённый

  irrottaa

  i. sidoksesta
  расплетать

  irti

  lähteä i.
  выпадать

  irtirepäisty

  вырванный

  irtoaminen

  sidoksesta i.
  выпадение из переплёта

  irtoarkki

  irtoarkkeina
  в виде несфальцованных печатных листов

  irtoarkkikappale

  сырой экземпляр

  irtoarkkikirja

  книга с нескрепленными листами

  irtoarkkisidos

  переплёт издания, выходившего в листах

  irtokannet

  переплёт, выпущенный отдельно от книги

  irtokappale

  разрозненный (~случайный) экземпляр

  irtokirjainladonta

  набор накладных букв

  irtokirjakeladelma, -ladonta

  монотипный набор

  irtokirjakepainanta

  печатание подвижными литерами

  irto(lehti)albumi

  увраж

  irto(lehti)julkaisu

  выпуск с нескрепленными листами; листовое издание

  irtolehtikalenteri, -päivyri

  перекидной календарь

  irtolehtiluettelo

  блоккарточный (~блокнотный) каталог

  irtolehtivihko

  выпуск с нескрепленными листами

  irtoliite

  отдельно изданное (~отдельное) приложение

  irtonumero, -vihko

  отдельный выпуск (~номер)

  irtoselkäsidos

  переплёт с отставом

  irtosidos

  rengasvahvistekantinen i.
  съёмный переплёт со скрепленным кольцами корешком

  irtovihkojulkaisu

  выпуск отдельными тетрадями

  isku(rivi)otsikko

  полосной заголовок

  isolaatti

  In categorization

  изолат

  isyys

  teoksen i.
  авторство

  itsekannattavuus

  хозрасчёт

  itsekseenluku

  чтение про себя

  itsekustantaja

  автор-издатель

  itseopiskelukirja, -opas

  самоучитель

  itseopiskelukirjasto

  библиотека самообразования

  itseopiskelupiiri

  кружок самообразования

  itsepalvelu

  самообслуживание

  itsepalvelukirjakauppa

  бесприлавочный книжный магазин