Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:A

  From Sanat

  ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

  aakkos- ja asia(sana)luettelo

  алфавитно-предметный каталог

  aakkosellinen

  азбучный; алфавитный

  a. lukijarekisteri
  алфавит читателей

  aakkosellis-systemaattinen

  алфавитно-систематический

  aakkoset

  азбука; алфавит

  aakkosiin järjestäminen

  алфавитизация

  aakkosissa
  по алфавиту
  järjestää aakkosiin
  приводить в алфавитный порядок

  aakkosindeksointi

  алфавитная индексация

  aakkosjohtokortti

  алфавитный разделитель

  aakkosjärjestyksenmukainen

  систематическо-алфавитный

  aakkosjärjestys

  алфавитный порядок; расстановка по алфавиту

  aakkosjärjestykseen paneminen
  алфавитизация
  aakkosjärjestyksessä
  по алфавиту; в алфавитном порядке
  järjestää, panna, sijoittaa aakkosjärjestykseen
  приводить в алфавитный порядок; расставлять по алфавиту
  tekijänmukainen a.
  порядок по алфавиту авторов
  tekijän(nimen)mukaisessa aakkosjärjestyksessä
  в алфавите авторов
  yhtenäinen a.
  единый алфавитный порядок

  aakkoskooditus

  алфавитное кодирование

  aakkosnumeerinen

  буквенно-цифровой

  aakkosnumerointi

  азбучная нумерация

  aakkostaa

  подбирать (~располагать) по алфавиту

  aakkostaminen

  алфавитизация; расстановка по алфавиту

  asia(sana)otsikkojen a.
  алфавитное расположение предметных рубрик
  otsikoiden maanmukainen a.
  расположение заглавий по алфавиту стран

  aakkosto

  азбука

  aakkostunnus

  алфавитный знак

  aamulehti

  утренняя газета

  aamupainos

  утреннее издание

  aapinen, aapiskirja

  абецедарий; азбука; букварь

  agitaatiojuliste

  агитационный плакат

  aihe

  мотив; предмет; сюжет; тема

  a-eseen liittyvä
  сюжетный
  a-ita koskeva
  тематический

  aihe- ja tyyppikohtainen

  тематико-типологический

  aiheanalyysi

  предметный анализ

  aihebibliografia

  объектная библиография

  aiheenmukainen

  предметный; систематический; тематический

  aihehakemisto

  тематический указатель

  aihehaku

  предметный поиск

  aiheinformaatio

  предметная (~тематическая) информация

  aiheisto

  тематика

  aihejako

  деление по предметному признаку

  aihekohtainen

  тематический

  aihekortisto

  тематическая картотека

  aihekysely

  тематический запрос

  aiheluettelo

  каталог мотивов; темник

  aiheotsikko

  тематическая рубрика

  taulukon a.
  тематический заголовок таблицы

  aihepiiri

  тематика

  bibliografinen a.
  библиографический объём
  hankintojen a.
  глубина комплектования
  tiedonhaun a.
  тема справки

  aihepiirittäinen

  тематический

  aiheryhmittely

  kirjallisuuden a.
  предметная группировка литературы

  aihesisältö

  предмет содержания

  aikajärjestyksenmukainen

  хронологический

  aikajärjestys

  хронология

  aikakausbibliografia

  kirjakaupan a.
  книготорговая библиографическая периодика

  aikakausjulkaisu

  журнал; периодическое (~повременное) издание

  jatkuvasti saapuva a.
  текущее периодическое издание
  kirjakaupan a.
  книготорговое периодическое издание
  tieteellinen a.
  научное периодическое издание

  aikakausjulkaisubibliografia

  библиография периодики (~периодических изданий)

  aikakausjulkaisunäyttely

  выставка текущей периодики

  aikakauskirja

  журнал

  aikakauslehdensisäinen

  внутрижурнальный

  aikakauslehdistö

  периодика; периодическая печать

  erikoisalan a.
  отраслевая периодика
  teknistieteellinen a.
  научно-техническая периодика

  aikakauslehti

  журнал

  aikakauslehteen sisältyvä
  внутрижурнальный
  erikoisalan a.
  специальный журнал
  jatkuvasti saapuva a.
  текущий журнал
  johtava a.
  ведущий журнал
  kirjastoalan a.
  журнал в области библиотечного дела
  laajasisältöinen a.
  журнал широкого профиля
  puolivirallinen a.
  официоз
  teknistieteellinen a.
  научно-технический журнал
  yleissisältöinen a.
  журнал общего характера

  aikakauslehtiartikkeli

  журнальная статья

  aikakauslehtiartikkeliluettelo

  каталог журнальных статей

  aikakauslehtibibliografia

  журнальная библиография

  aikakauslehtijulkaisu

  журнальное издание

  aikakauslehtikirjasto

  библиотека периодики (~периодических изданий)

  aikakauslehtikokoelma

  журнальный фонд

  aikakauslehtikortisto

  журнальная картотека; картотека периодики

  aikakauslehtikustantamo

  журнальное издательство

  aikakauslehtikuva, -kuvitus

  журнальная иллюстрация

  aikakauslehtiluettelo

  каталог журналов (~периодических изданий; периодики)

  aikakauslehtilukusali

  журнальный читальный зал

  aikakauslehtinidos

  журнальный том

  aikakauslehtinäyttely

  выставка журналов

  aikakauslehtiotsikko

  журнальный заголовок

  aikakauslehtiteline

  журнальный стенд

  aikakauslehtitilasto

  журнальная статистика

  aikakauslehtivarasto

  хранилище журналов

  aikakauslehtivuosikerta

  комплект журнала

  aikakautinen

  периодический; повременный

  aikakirja

  летопись; хроника

  a-t
  анналы; хроника

  aikuiskasvatuskirjasto

  культурно-просветительная библиотека

  aikuistenkirja

  книга для взрослых

  aikuistenkirjasto

  библиотека для взрослых

  aineisto

  материал

  AV-a.
  аудиовизуальные материалы
  bibliografiametodinen a.
  методико-библиографический материал
  painettu a.
  напечатанный материал
  tieteellisen konferenssin a.
  материалы научной конференции

  aineistonvalinta

  aiheenmukainen a.
  подбор материалов по предмету

  aines

  материал

  aineskokoelma

  синопсис

  maksusta lainattava a.
  собрание материалов, выдаваемых за плату

  ainesvalikoima

  выборочный материал

  ainutlaatuisuus

  bibliografinen a.
  библиографический уникум

  aitous

  подлинность

  selvittää, todeta a.
  устанавливать подлинность

  ajankohtaisjulkaisu

  издание, быстро теряющее актуальность

  ajankohtaissuunnitelma

  kirjastotyön a.
  текущий план работы библиотеки

  ajankohtaisuus

  kokoelman a.
  актуальность фонда

  ajantasainen

  с новейшими данными; на уровне дня

  ajantasaistaa

  дополнять с новейшими данными; приводить в соответствие с новыми данными

  ajanvietekirja

  книжка-забава

  ajanvietekirjallisuus

  развлекательная литература

  ajanvietelehti

  tietopuolinen a.
  развлекательно-познавательный журнал

  ajanvietelukeminen

  чтение для отдыха; развлекательное чтение

  ajoittain, ajoittaisesti

  периодически

  ajoittamaton

  недатированный

  akatemiakirjasto

  академическая библиотека

  erikoisalan a.
  библиотека отраслевой академии

  aksidenssilatoja

  акцидентщик; акцидентный наборщик

  aksidenssipainanta

  акцидентная печать

  aktiivikäyttäjä

  kirjaston a.
  активист библиотеки

  aktiivilukija

  активный читатель

  aktivointi

  kokoelman käytön a.
  освоение фонда

  aktuaalinen, aktuelli

  актуальный

  aktuaalisuus

  актуальность

  ala

  eri alojen keskinen, välinen
  межотраслевой
  useita aloja käsittävä
  многоотраслевой; многопрофильный

  alahuomautus

  подвыноска; подстрочное примечание; сноска

  alajakso

  In categorization

  подраздел

  alajaosto

  In categorization

  подотдел; подразделение

  alajaotus

  In categorization

  подразделение

  indeksin aakkosellinen a.
  алфавитное подразделение индекса
  indeksin numerollinen a.
  цифровое подразделение индекса

  alajaotustaulukko

  asiasananmukainen a.
  таблица предметных подразделений

  alakerta (lehdessä)

  подвал

  alakirjasto

  подчинённая библиотека

  alakohtainen

  отраслевой

  alakommentti

  субкомментарий

  a-en laatija
  субкомментатор

  alakulma

  нижний угол

  sisempi a.
  нижний внутренний угол
  ulompi a.
  нижний внешний угол

  alaluku

  In categorization

  подраздел

  alaluokka

  In categorization

  подкласс

  alamarginaali

  нижнее поле

  alanimiö

  подзаголовок

  alanmäärittely

  профилизация; профилирование

  alanootti

  сноска

  alanurkka

  нижний угол

  alaosa

  sivun a.
  нижняя часть страницы

  alaosasto

  In categorization

  подкласс; подотдел; подраздел; подразделение

  aikajaonmukainen a.
  подраздел (по) времени
  analyyttinen, erittelevä a.
  аналитический подраздел
  kielenmukainen a.
  подраздел по языку
  kirjallisuusmuodon mukainen a.
  подраздел по литературной форме
  kronologinen a.
  подраздел (по) времени
  muotoon perustuva a.
  подраздел по форме
  paikanmukainen a.
  подраздел по месту
  yleinen a.
  общий подраздел

  alaotsake, alaotsikko

  подзаголовок; подрубрика

  antaa a.

  давать подзаголовок

  hakemiston a.
  подрубрика указателя
  kuvailun a.
  подзаголовок описания
  täydentävä a.
  дополнительный подзаголовок; дополнительная подрубрика

  alaotsikkosana

  asia(sana)otsikon a.
  подзаголовок предметной рубрики

  alaotsikkotiedot

  подзаголовочные данные

  alareuna

  нижний обрез; нижнее поле

  sivun a.
  низ (~нижняя часть) страницы

  alareunapaginointi

  arkin, lehden a.
  фолиация внизу листа

  alaryhmä

  In categorization

  подкласс; подотдел

  pääluokan a.
  подотдел главного класса

  alasarja

  подсерия

  alaviite

  выноска; подвыноска; пометка внизу страницы; сноска; подстрочная ссылка

  alaviitteisiin liittyvä
  подстрочный
  bibliografinen a.
  библиографическая сноска
  sivun a.
  пристраничная ссылка
  taulukon a.
  прографка
  tekstin a.
  текстовая сноска

  alaviiteviiva(ke)

  линейка над подстрочным примечанием

  alaviitteenmerkki

  знак сноски

  albumi

  альбом

  (kirjallis-taiteellinen) a.
  толстый журнал

  albumimainen

  альбомный

  aldiinijulkaisut

  альдины; альды

  alenne

  спуск

  alkupalstojen a.
  спуск на начальных полосах
  palstojen a.
  переспуск полос

  alenneotsikko

  заголовок на спуске

  alennepalsta

  спусковая полоса

  alennettu

  hinnaltaan a.
  уценённый

  alennus

  скидка; снижение

  alennuksella
  со скидкой
  a. luettelo-, ohjehinnasta
  скидка с номинала (~с номинальной цены)
  kustantamon a.
  издательская скидка
  myydä alennuksella
  продавать по пониженной цене

  alennushinta

  льготная цена; цена со скидкой

  alennuskirjaluettelo

  каталог удешевлённых книг

  alennusloppuunmyynti

  распродажа

  alennusmyynti

  продажа со скидкой; продажа по пониженной цене; реализация

  alennusmyyntikappale

  экземпляр для продажи со скидкой

  alennusmyyntikirja

  удешевлённая (~уценённая) книга

  alentaa (hintaa)

  понижать; снижать

  alentaminen

  понижение; снижение

  alihankkija

  kustantamon a.
  субиздательство

  alikirjastonhoitaja

  младший библиотекарь

  alikustannussopimus

  договор об издании с субиздательством

  alikustantaja, -kustantamo

  субиздательство

  alimittainen

  меньше обычного размера

  alisteinen

  (со)подчинённый

  alisteisuus

  соподчинение; соподчинённость; субординация

  alistettu

  (со)подчинённый

  alistettuus

  соподчинённость

  alistus

  соподчинение

  alistussuhde

  соподчинённость; субординация

  alkeislukukirja

  книга для начального чтения

  alkeisopetuskirja

  poliittinen a.
  политграмота; политминимум

  alkovikirjavarasto

  альковное книгохранилище

  alku

  a. (kirkkoslaavilaisten kirjojen alussa)
  начинается
  alusta loppuun
  от начала до конца

  alkuhankinnat

  начальное комплектование

  alkukirjain

  заглавная (~начальная) буква; буква-инициал; буквица; инициал

  merkitä alkukirjaimin
  подписываться инициалами
  nimen alkukirjaimet
  инициалы

  alkukirjainhakemisto

  указатель инициалов

  alkulause

  предисловие

  ilman a-tta
  без предисловия
  olla a-ena
  служить предисловием
  toimittajan a.
  предисловие редактора

  alkulehti

  alkulehdet
  сборный лист
  a-ä vailla oleva
  акефалический

  alkulähde

  первоисточник

  alkumuoto

  прототип

  alkupalsta

  начальная полоса

  alkuperä

  teoksen a.
  авторство

  alkuperäinen

  оригинальный; первоначальный; подлинный

  alkuperäistä vastaava
  соответствующий подлиннику

  alkuperäisjulkaisu

  оригинальное издание

  alkuperäiskappale

  оригинал; подлинник

  painettava a.
  оригинал для печати
  reprodusoitava a.
  оригинал для репродуцирования

  alkuperä(is)kieli

  язык подлинника

  alkuperäiskirja

  первопечатная книга

  alkuperäiskirjallisuus

  первичная литература

  alkuperäiskustantamo

  teoksen a.
  издательство, осуществившее первое издание произведения

  alkuperäiskuvitus

  оригинал иллюстрации

  kustantamon a.
  изобразительный издательский оригинал
  tekijän a.
  изобразительный авторский оригинал

  alkuperäiskäsikirjoitus

  оригинал рукописи; рукописный оригинал

  alkuperäismalli

  оригинал-макет

  alkuperäismuotoilu

  оригинал оформления

  alkuperäisnimiö

  заглавие оригинала; первоначальное заглавие

  alkuperäispainos

  оригинальное (~первоначальное) издание

  alkuperäissarja

  первая серия

  alkuperäissidos

  издательский переплёт

  alku(peräis)teksti

  оригинал; подлинник; авторский (~исходный; оригинальный; первоначальный) текст; текст оригинала

  julkaisun a.
  оригинал издания
  kustantamon a.
  издательский оригинал; оригинал-макет
  painatteen a.
  печатный оригинал
  tekijän a.
  авторский текстовой оригинал

  alkuperäisteos

  подлинник; оригинальное произведение

  alkuperäisyys

  подлинность

  alkurivi

  начальная строка

  alkusanat

  предисловие; вводная (~вступительная) статья

  tekijän a.
  от автора; авторское предисловие
  toimittajan a.
  от составителя
  toimituksen a.
  от редакции

  alkusivu

  начальная полоса (~страница)

  a-t
  сборный лист

  alkutarkastus

  первичное обследование

  alkuvinjetti

  антет

  allekirjoitettu

  подписанный

  allekirjoittaa

  a. sopimus
  подписывать договор

  allekirjoitus

  подписание; подпись

  allekirjoituksella varustettu
  подписанный; с подписью
  omakätinen a.
  собственноручная подпись
  varmentaa allekirjoituksin
  скреплять

  alleviivaaminen, alleviivaus

  подчёркивание

  alleviivata

  подчёркивать

  alligaatti

  аллигат; приплетёно

  allonyymi

  аллоним

  almanakka

  альманах; календарь 

  ikuinen a.
  вечный календарь

  aloitevihko

  lukijoiden a.
  журнал для предложений читателей

  aloittaa

  a. reunasta
  начинать без красной строки
  a. uusi kappale, rivi
  начинать с красной строки
  mistä a.?
  с чего начинать?

  aloituspäivämäärä

  julkaisun a.
  дата основания издания

  aloitusvuosi

  julkaisun a.
  год основания издания

  alternatiivi

  In categorization

  альтернатива

  aluebibliografia

  краевая (~региональная) библиография

  aluehaaraosasto

  региональный филиал

  aluekirjasto

  областная (~региональная) библиотека

  lääketieteellinen a.
  областная научная медицинская библиотека

  aluekustantamo

  областное издательство

  aluepiirikirjasto

  краевая библиотека

  alue(piiri)luettelo

  краевой каталог

  alumiinipainomenetelmä

  альграфия

  alusta

  kirjojen a.
  пульт

  alustelma

  черновик; эскиз

  amatööripainos

  любительское издание

  ammatinkuvaus

  kirjastotoimen a.
  библиотечная профессиограмма

  ammatintutkimus

  kirjastoalan a.
  библиотечная профессиология

  ammatinvalintakirjat

  книги о выборе профессии

  ammatinvalintaopas

  справочник по выбору профессии

  ammattibibliografia

  tuotannonalakohtainen a.
  профессионально-производственная библиография

  ammattihakemisto

  профессиональный указатель

  ammattijärjestö-, -liitto-, -yhdistyskirjasto

  профсоюзная библиотека

  ammattikirja

  книга по какой-либо специальности; специальная книга

  ammattikoulutus

  kirjasto(ala)n a.
  библиотечное ученичество

  ammattilehdistö

  erikoisalan a.
  специальная периодическая печать

  ammattilehti

  производственный журнал

  ammattiliittokirjastoverkko

  профсоюзная библиотечная сеть

  ammattiliittokustantamo

  профсоюзное издательство

  ammattiliittolehdistö

  профсоюзная печать

  ammattiryhmä

  lukijain a.
  профессиональная группа читателей

  anaglyfia, anaglyfipainanta

  анаглифия

  anagrammi

  анаграмма

  analektit

  аналекты

  analogiajako

  деление по аналогии

  analogiasanakirja

  аналогический словарь

  analysointi

  lukijain tilausten a.
  анализ читательского спроса

  analyyttinen

  a. bibliografia
  аналитическая библиография

  ananyymi

  ананим

  anastaattinen

  анастатический; переносный

  anepigrafi

  анепиграф; без заглавия

  aniliinipainanta, -painatus

  флексографская печать; флексография

  aniliinipaino

  анилиновая печать

  annaalit

  анналы

  annotaatio

  аннотация

  annotaattori

  аннотатор

  annotoida

  аннотировать

  annotoimaton

  a. bibliografia
  библиография без аннотаций

  annotointi

  аннотирование

  annotoitu

  a. bibliografia
  аннотированная библиография

  anonyymi

  аноним; анонимный; безыменный

  anopistografi

  анопистограф

  anopistografinen

  анопистографический; односторонний

  a. julkaisu
  анопистограф; одностороннее издание

  antedateerata

  помечать задним числом

  anteet

  данные

  antescriptum

  антескриптум

  antidotarium

  антидотарий

  antifonaari

  антифонарий

  antifonikirja

  книга антифонов

  antiikkikirja

  античная книга

  antiikkikirjakauppias

  антиквар

  antiikkikirjasto

  античная библиотека

  antikvaari

  антиквар

  antikvaarikirjakauppa

  антикварный книжный магазин; антикварная (~букинистическая) книжная торговля

  antikvaari(kirjakauppias)

  букинист; книготорговец-антиквар

  antikvaarinen

  антикварный; букинистический; подержанный

  antikvariaatti

  антиквариат; букинистический (книжный) магазин; антикварная (~букинистическая) торговля

  antikvariaattiluettelo

  букинистический каталог

  antologia

  антология; литературный сборник

  a-n laatija, toimittaja
  антологист

  antologinen

  антологический

  antonyymisanakirja

  словарь антонимов

  apertuuri

  окно

  apografi

  апограф

  apokalypsi

  апокалипсис

  apokalyptinen

  апокалипсический

  apokryfi(kirja)

  апокриф

  apokryfinen

  апокрифический

  apubibliografia

  tieteen a.
  научно-вспомогательная библиография; научно-вспомогательное библиографическое пособие

  apubibliografiahakemisto

  tieteellinen a.
  научно-вспомогательный библиографический указатель

  apubibliografiakatsaus

  tieteellinen a.
  научно-вспомогательный библиографический обзор

  apubibliografialuettelo

  tieteellinen a.
  научно-вспомогательный библиографический список

  apuhakemisto

  вспомогательный указатель

  aakkosellinen a.
  алфавитный вспомогательный указатель
  aiheenmukainen a.
  тематический вспомогательный указатель
  analyyttinen a.
  аналитический вспомогательный указатель
  asiasananmukainen a.
  предметный вспомогательный указатель
  julkaisupaikkojen a.
  вспомогательный указатель мест издания
  kielenmukainen a.
  языковой вспомогательный указатель
  kronologinen a.
  хронологический вспомогательный указатель
  maantieteellinen a.
  географический вспомогательный указатель
  molemminpuolinen a.
  комбинированный (~перекрёстный) вспомогательный указатель
  nimenmukainen a.
  именной вспомогательный указатель
  numeroitu a.
  нумерационный вспомогательный указатель
  numerokohtainen a.
  пономерной вспомогательный указатель
  otsikoiden a.
  вспомогательный указатель заглавий
  permutoitu a.
  пермутационный вспомогательный указатель
  selektiivinen a.
  выборочный вспомогательный указатель
  systemaattinen a.
  систематический вспомогательный указатель
  tekijänmukainen a.
  авторский вспомогательный указатель
  topografinen a.
  топографический вспомогательный указатель
  vihkokohtainen a.
  пономерной вспомогательный указатель
  yhdistelty (yhdistetty) a.
  единый (~комбинированный; смешанный) вспомогательный указатель
  yhteisöjen a.
  вспомогательный указатель коллективов

  apuindeksi

  вспомогательный индекс

  apukirja

  tuotannon a.
  производственное пособие

  apukirjasto

  подручная (~подсобная) библиотека

  apukokoelma

  подсобный фонд

  apukommentti

  субкомментарий

  a-en laatija
  субкомментатор

  apukortisto

  вспомогательная (~подсобная) картотека

  apukortti

  вспомогательная карточка

  apukuvailu

  вспомогательное описание

  apukuvailumerkintä

  отметка о вспомогательных описаниях

  apuluettelo

  вспомогательный каталог (~перечень)

  apuluokitus

  вспомогательная классификация

  apuluokitustaulukot

  вспомогательные таблицы классификации

  apuneuvo

  пособие

  henkilöbibliografinen a.
  биобиблиографическое пособие
  lukijan a.
  пособие в помощь читателю
  metodinen a.
  методическое пособие

  apunimiölehti

  вспомогательный титульный лист

  aputaulukkoindeksi

  типовой индекс

  aputaulukot

  вспомогательные таблицы

  aputiedosto

  julkaisun a.
  справочно-вспомогательный аппарат издания

  aputiedot

  вспомогательный аппарат

  aputoimittaja

  подставной редактор; редактор-консультант

  apuvarasto

  вспомогательное (~подсобное) хранилище

  arkaismisanakirja

  словарь архаизмов

  arkaistisuus

  архаистика

  arkielämäromaani

  бытовой роман

  arkisto

  архив; архивное учреждение

  henkilökohtainen a.
  личный архив
  käsiteltyjen tiedonhakujen a.
  архив выполненных справок

  arkistoaineisto

  архивный материал

  arkistoaineistopalvelu

  обслуживание архивными материалами

  arkistoasiakirja

  архивный документ

  arkistoida

  a. pystyasentoon
  расставлять вертикально

  arkistointi

  расстановка

  arkisto(inti)säilytys

  velvoitekappaleen a.
  архивное хранение обязательного экземпляра

  arkistokappale

  архивный экземпляр

  arkistokirjasto

  архивная библиотека; библиотека архива; архивное книгохранилище

  arkistokokoelma

  архивное собрание; архивный фонд

  arkistonegatiivi

  архивный негатив

  arkistonhoitaja

  архивариус

  arkisto-opas

  путеводитель по архивам

  arkki

  лист; флат

  arkilta maksettava
  полистный
  arkin kokoinen, laajuinen
  величиною в лист
  kustantajan a.
  издательский лист
  painamaton, tyhjä a.
  пустой (~чистый) лист
  yksipuolisesti painettu a.
  лист односторонней печати

  arkkienajo

  прогон

  arkkikoko

  листовой формат

  taitettu a.
  формат в развёрнутый лист

  arkkikorrehtuuri

  корректура в листах

  arkkiluettelo

  перечень листов

  arkkimalli

  листовой оригинал

  arkkimäärä

  количество (~число) листов; листаж

  kirjan a.
  листаж книги
  yhteinen a.
  общий листаж

  arkkinumerointi

  нумерация листов; полистная нумерация

  arkkipainatus

  taittamaton a.
  листовая печать

  arkkipainokone

  листовая печатная машина

  arkkivedos

  корректура в листах

  armaario

  армарий

  artikkeli

  статья

  a-in liittyvä, sisältyvä
  внутристатейный; пристатейный
  tilattu a.
  статья, написанная по заказу
  toimituksen a.
  редакционная статья
  uudelleen julkaistu a.
  перепечатанная статья

  artikkeli- ja arvostelubibliografia

  летопись статей и рецензий

  artikkeli- tai termiluettelo

  словник

  artikkelibibliografia

  внутристатейная библиография; библиография газетных (~журнальных) статей; библиография статей в газетах (~журналах); постатейная роспись

  artikkelikohtainen

  постатейный

  artikkelikokoelma

  сборник статей

  tieteellinen a.
  сборник научных статей

  artikkelikortisto

  systemaattinen a.
  систематическая картотека статей
  yleinen a.
  универсальная картотека статей

  artikkelinsisäinen

  внутристатейный

  artikkeliosasto (lehdessä)

  подборка

  artikkeliotsikko

  sanakirjajulkaisun a.
  вокабула

  artikkeliteksti

  palstoiksi taitettu a.
  дефинитивный текст

  artoteekki

  изотека

  arvio

  отзыв; смета

  saada hyviä a-ita
  получать благоприятные отзывы

  arviohinta

  ориентировочная цена

  arviovedosarkki

  kustantamon a.
  учётно-издательский лист-оттиск

  arvo

  стоимость; ценность

  arvoinen

  olla jonkin a.
  стоить

  arvoitus

  загадка; мистерия

  arvojärjestys

  иерархия

  a-tä noudattava
  иерархический

  arvokas

  ценный

  arvonalennus

  kirjojen a.
  амортизация (~обесценение; обесценивание) книг

  arvosteleminen

  рецензирование

  arvosteleva

  критический

  a. ja suosittava
  критико-рекомендательный

  arvostelija

  критик; рецензент

  arvostella

  давать отзыв; критиковать; рецензировать

  arvosteltava

  рецензируемый

  antaa a-ksi
  давать на отзыв
  a-ksi
  для отзыва; для рецензирования

  arvostelu

  критика; рецензия

  julkaistu a.
  печатная рецензия
  kustantamon laatima a.
  внутренняя рецензия
  kustantamon ulkopuolisen henkilön laatima a.
  внешняя рецензия
  käsikirjoituksen a.
  рецензирование рукописи
  painettu a.
  печатная рецензия

  arvostelu- ja selostebibliografia

  библиография рецензий и рефератов

  arvosteluhakemisto

  указатель рецензий

  arvostelukappale

  экземпляр для рецензирования

  arvostelukatsaus

  рецензия-обзор

  arvostelukirjoitus

  статья-рецензия

  arvostelukortisto

  картотека рецензий

  asemoida

  a. painokehilö
  спускать печатную форму
  a. uudelleen
  спускать форму вторично

  asemointi

  painokehilön a.
  заключка печатной формы; переспуск полос; спуск формы
  palstojen a.
  раскладка полос

  asenne, asennoituminen

  lukijain a.
  читательская установка

  asettaa

  a. käyttöön
  предоставлять
  a. näytteille
  выставлять
  a. paikalleen
  поставлять
  a. pystyasentoon
  расставлять вертикально

  asettaminen

  peräkkäisjärjestykseen a.
  расположение в последовательном порядке

  asettelu

  расположение

  asetus

  акт; декрет; указ

  asia

  дело; предмет

  a., jolla ei ole yhteyttä etsittyyn
  предмет, не имеющий отношения к искомому

  asia- ja nimiapuhakemisto

  предметно-именной вспомогательный указатель

  asia-alaotsikko

  предметный подзаголовок

  asia-alaotsikkokortisto

  картотека предметных подрубрик

  asiahakemisto

  реальный указатель

  julkaisun a.
  предметный указатель к изданию

  asiakas

  заказчик; клиент; посетитель

  kirjaston a.
  абонент (~подписчик) библиотеки
  kirjaston vakinainen a.
  активист библиотеки

  asiakaskortisto

  картотека покупателей (~посетителей)

  asiakaspalvelu

  kirjakaupan a.
  работа книжного магазина по обслуживанию покупателей

  asiakirja

  акт; документ

  a-n jäljentäminen
  документальное воспроизведение
  asiakirjoihin liittyvä
  документационный
  asiakirjojen kuvailu
  документография
  audiovisuaalinen a.
  аудиовизуальный документ
  julkaistu, painettu a.
  печатный документ
  julkistettu a.
  опубликованный документ
  kirjallinen a.
  литературный документ
  käännetty a.
  переводной документ
  päivätty a.
  датированный документ
  päiväämätön a.
  недатированный документ
  reprodusoitu a.
  воспроизведённый документ
  salainen a.
  секретный документ
  tekijän allekirjoittama a.
  подписанный автором документ
  todistaa, vahvistaa asiakirjoilla
  документировать
  voimassa oleva a.
  действующий документ
  väärennetty a.
  фальшивка

  asiakirjabibliografia

  документальная библиография

  asiakirjahakutiedosto

  поисковый массив документов

  asiakirjaindeksi

  индекс дела (~документа)

  asiakirjainformaatio

  документальная информация

  asiakirjajulkaisu

  документальное издание

  tieteellinen a.
  научное документальное издание

  asiakirjakokoelma

  сборник (~собрание) документов

  a-n luominen
  фондирование документов

  asiakirjalaji

  вид документа

  asiakirjaluettelo

  каталог документов

  asiakirjamappi

  досье

  asiakirjaoppi

  документология

  asiakirjaotsikko

  заголовок дела (~документа)

  asiakirjapainate

  печатный документ

  asiakirjatiedonhaku

  информационный документальный поиск

  asiakirjatiedustelu

  документальный запрос

  asiakysely

  предметный запрос

  asialuettelo

  реальный перечень

  asialukeminen

  рациональное чтение

  asiantuntijakirjastonhoitaja

  библиотекарь-специалист

  asiaotsikko

  предметный заголовок

  asiaotsikkohakemisto

  словник предметных рубрик

  asiaotsikkokortisto

  картотека предметных рубрик

  asiaotsikkoluettelo

  словник (~список) предметных рубрик

  asiaotsikosto

  словник предметных рубрик

  asiasana

  предметное слово

  a-a koskeva
  предметный
  a-n uudelleenmääritys
  репредметизация

  asia(sana)-alaotsikko

  aiheenmukainen a.
  тематическая предметная подрубрика
  aikajaonmukainen, kronologinen a.
  хронологическая предметная подрубрика
  muodollinen a.
  формальная предметная подрубрика
  paikanmukainen a.
  географическая предметная подрубрика

  asia(sana)hakemisto

  предметный словник (~указатель)

  analyyttinen a.
  аналитический предметный указатель
  systemaattisen luettelon aakkosellinen a.
  алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу

  asiasanajohtokortti

  предметный разделитель

  asia(sana)järjestyksenmukainen

  систематическо-предметный

  asia(sana)järjestys

  предметный порядок

  asiasanakirjaus

  предметная запись

  asiasanakortti

  предметная карточка

  asia(sana)kuvailu

  предметное описание

  asia(sana)luettelo

  предметный (~реальный) каталог (~словник)

  aakkosellinen a.
  алфавитный предметный каталог; каталог в алфавите характерных слов
  a-n laatija
  предметизатор

  asia(sana)luettelointi

  предметная каталогизация

  asia(sana)luokitus

  предметная классификация

  aakkosellinen a.
  алфавитно-предметная классификация

  asiasananmukainen

  предметный

  asiasananmäärittäjä

  предметизатор

  asiasananmääritys

  предметизация

  asiasananmäärityksen rajaus
  глубина предметизации
  bibliografinen a.
  библиографическая предметизация
  keskitetty a.
  централизованная предметизация
  suorittaa a-tä
  предметизировать

  asia(sana)otsikko

  предметная рубрика

  jaotteleva a.
  распределительная предметная рубрика
  kuvaileva a.
  описательная предметная рубрика
  käänteinen a.
  инвертированная предметная рубрика
  laaja-alainen a.
  широкая предметная рубрика
  moniosainen a.
  многочленная предметная рубрика
  muodollinen a.
  формальная предметная рубрика
  suppea(-alainen) a.
  узкая предметная рубрика
  täydentävä a.
  добавочная предметная рубрика
  yhdistetty a.
  комбинированная (~сложная; составная) предметная рубрика
  yksinkertainen a.
  простая предметная рубрика
  yksisanainen a.
  однословная предметная рубрика
  yleistävä a.
  обобщающая предметная рубрика

  asia(sana)otsikkoluettelo

  aakkosellinen a.
  алфавитный список предметных рубрик

  asia(sana)otsikkoryhmä

  комплекс предметных рубрик

  laaja-alainen a.
  широкий комплекс предметных рубрик
  suppea a.
  узкий комплекс предметных рубрик

  asia(sana)ryhmitys, -ryhmä

  предметный комплекс

  asiasanasto

  предметный словник

  asia(sana)viittaus

  предметная ссылка

  asiasanoittaa

  предметизировать; снабжать предметной рубрикой

  asiasanoittaja

  предметизатор

  asiasanoitus

  предметизация

  analyyttinen a.
  аналитическая предметизация
  keskitetty a.
  централизованная предметизация

  asiasanoitusmetodiikka

  методика предметизации

  askartelukirja(nen)

  lasten a.
  книжка-поделка

  Аsteikkovedos

  шкальный оттиск

  asteriskisalanimi, asteronyymi

  астероним

  asuntolakirjasto

  библиотека при общежитии

  atlas

  атлас

  atlaskoko

  большое квадратное фолио; атласный формат

  audiaaliaineisto

  аудиоматериалы

  audio-visuaalinen

  аудиовизуальный; зрительно-слуховой

  auditiivinen

  a. aineisto
  аудиоматериалы

  aukeama

  kirjan a.
  разворот книни
  koko a-n (käsittävä)
  разворотный; распашной

  aukileikattu

  разрезанный

  aukileikkaamaton

  неразрезанный

  aukioloaika

  kirjaston a.
  время (~часы) работы библиотеки

  aukko

  monen vuoden a.
  пробел за несколько лет
  paljastaa aukot
  обнаруживать пробелы
  täyttää aukot
  восполнять пробелы

  aukkoreikäkortti

  апертурная перфокарта

  aukollinen

  пробельный

  aukottomuus

  комплексность

  auktori

  автор

  auktorisoida, auktoroida

  авторизовать

  auktorisoimaton

  неавторизованный

  auktorisoitu, auktoroitu

  авторизованный

  autenttinen

  аутентический; аутентичный; подлинный; соответствующий подлиннику

  autenttisuus

  аутентичность

  autobibliografia

  автобиблиография

  autobiografi

  автобиограф

  autobiografia

  автобиография

  autobiografinen

  автобиографический

  autografi

  автограф

  autografikappale

  экземпляр с автографом автора

  autografinen

  автографный

  autografitutkimus

  изучение рукописей-автографов

  autokonspekti

  автоконспект

  autokromipainanta

  автохромная печать

  autolitografia

  автолитография

  automaattikooditus

  автоматическое кодирование

  automaattilajittelu

  автоматическая сортировка

  automaattimyynti

  sanomalehtien a.
  продажа газет при помощи автоматов

  automaattipainokone

  печатный автомат

  automatisointi

  kirjastohallinnon a.
  автоматизированная система управления библиотечным делом
  kirjastotyövaiheiden a.
  автоматизация библиотечных процессов

  autonyymi

  автоним

  autoreferaatti

  автореферат

  autorésumé

  авторезюме

  autotiekartta

  автодорожная карта

  autotypia

  автотипия

  autotypiasyväpaino

  автотипная глубокая печать

  avaamaton

  неразрезанный

  avaamisaika

  время открытия

  avain

  ключ

  avainapuhakemisto

  otsikoiden a.
  вспомогательный указатель ключевых слов в заглавиях

  avainnimeke

  ключевое название

  avainsana

  ключевое слово

  avajaisnumero

  первый номер

  avata

  a. leikkaamalla
  разрезать
  a. sidoksesta
  расплетать

  avattu

  sidoksesta a.
  расплетённый

  AV-kokoelma

  фонд аудиовизуальных материалов

  avohylly

  открытая полка; стеллаж для открытого доступа

  avohyllyjärjestelmä

  свободный доступ к книжным полкам

  avohyllyjärjestys

  расстановка для открытого доступа

  avohyllykirjasto

  библиотека с открытым доступом к книгам (полкам)

  avohyllykirjat

  книги, выделенные для открытого доступа

  avohyllykirjavarasto

  книгохранилище открытого доступа

  avohyllykokoelma(t)

  открытый доступ к фондам библиотеки; фонд открытого доступа; фонд с открытым доступом к полкам

  avohyllylainaus

  абонемент открытого доступа

  avohyllylukusali

  читальный зал с полками открытого доступа

  avohyllyosasto

  kirjaston a.
  зона открытого доступа библиотеки

  avokotelo

  открытый футляр

  avo(käyttö)hylly

  открытая полка; полка открытого доступа

  avomyynti

  kirjojen a.
  продажа книг с открытой выкладкой

  avustaja

  kirjastonhoitajan a.
  помощник библиотекаря
  sanomalehden a.
  сотрудник газеты
  ulkopuolinen, ylimääräinen a.
  внештатный сотрудник