Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:A

From Sanat

ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

aakkos- ja asia(sana)luettelo

алфавитно-предметный каталог

aakkosellinen

азбучный; алфавитный

a. lukijarekisteri
алфавит читателей

aakkosellis-systemaattinen

алфавитно-систематический

aakkoset

азбука; алфавит

aakkosiin järjestäminen

алфавитизация

aakkosissa
по алфавиту
järjestää aakkosiin
приводить в алфавитный порядок

aakkosindeksointi

алфавитная индексация

aakkosjohtokortti

алфавитный разделитель

aakkosjärjestyksenmukainen

систематическо-алфавитный

aakkosjärjestys

алфавитный порядок; расстановка по алфавиту

aakkosjärjestykseen paneminen
алфавитизация
aakkosjärjestyksessä
по алфавиту; в алфавитном порядке
järjestää, panna, sijoittaa aakkosjärjestykseen
приводить в алфавитный порядок; расставлять по алфавиту
tekijänmukainen a.
порядок по алфавиту авторов
tekijän(nimen)mukaisessa aakkosjärjestyksessä
в алфавите авторов
yhtenäinen a.
единый алфавитный порядок

aakkoskooditus

алфавитное кодирование

aakkosnumeerinen

буквенно-цифровой

aakkosnumerointi

азбучная нумерация

aakkostaa

подбирать (~располагать) по алфавиту

aakkostaminen

алфавитизация; расстановка по алфавиту

asia(sana)otsikkojen a.
алфавитное расположение предметных рубрик
otsikoiden maanmukainen a.
расположение заглавий по алфавиту стран

aakkosto

азбука

aakkostunnus

алфавитный знак

aamulehti

утренняя газета

aamupainos

утреннее издание

aapinen, aapiskirja

абецедарий; азбука; букварь

agitaatiojuliste

агитационный плакат

aihe

мотив; предмет; сюжет; тема

a-eseen liittyvä
сюжетный
a-ita koskeva
тематический

aihe- ja tyyppikohtainen

тематико-типологический

aiheanalyysi

предметный анализ

aihebibliografia

объектная библиография

aiheenmukainen

предметный; систематический; тематический

aihehakemisto

тематический указатель

aihehaku

предметный поиск

aiheinformaatio

предметная (~тематическая) информация

aiheisto

тематика

aihejako

деление по предметному признаку

aihekohtainen

тематический

aihekortisto

тематическая картотека

aihekysely

тематический запрос

aiheluettelo

каталог мотивов; темник

aiheotsikko

тематическая рубрика

taulukon a.
тематический заголовок таблицы

aihepiiri

тематика

bibliografinen a.
библиографический объём
hankintojen a.
глубина комплектования
tiedonhaun a.
тема справки

aihepiirittäinen

тематический

aiheryhmittely

kirjallisuuden a.
предметная группировка литературы

aihesisältö

предмет содержания

aikajärjestyksenmukainen

хронологический

aikajärjestys

хронология

aikakausbibliografia

kirjakaupan a.
книготорговая библиографическая периодика

aikakausjulkaisu

журнал; периодическое (~повременное) издание

jatkuvasti saapuva a.
текущее периодическое издание
kirjakaupan a.
книготорговое периодическое издание
tieteellinen a.
научное периодическое издание

aikakausjulkaisubibliografia

библиография периодики (~периодических изданий)

aikakausjulkaisunäyttely

выставка текущей периодики

aikakauskirja

журнал

aikakauslehdensisäinen

внутрижурнальный

aikakauslehdistö

периодика; периодическая печать

erikoisalan a.
отраслевая периодика
teknistieteellinen a.
научно-техническая периодика

aikakauslehti

журнал

aikakauslehteen sisältyvä
внутрижурнальный
erikoisalan a.
специальный журнал
jatkuvasti saapuva a.
текущий журнал
johtava a.
ведущий журнал
kirjastoalan a.
журнал в области библиотечного дела
laajasisältöinen a.
журнал широкого профиля
puolivirallinen a.
официоз
teknistieteellinen a.
научно-технический журнал
yleissisältöinen a.
журнал общего характера

aikakauslehtiartikkeli

журнальная статья

aikakauslehtiartikkeliluettelo

каталог журнальных статей

aikakauslehtibibliografia

журнальная библиография

aikakauslehtijulkaisu

журнальное издание

aikakauslehtikirjasto

библиотека периодики (~периодических изданий)

aikakauslehtikokoelma

журнальный фонд

aikakauslehtikortisto

журнальная картотека; картотека периодики

aikakauslehtikustantamo

журнальное издательство

aikakauslehtikuva, -kuvitus

журнальная иллюстрация

aikakauslehtiluettelo

каталог журналов (~периодических изданий; периодики)

aikakauslehtilukusali

журнальный читальный зал

aikakauslehtinidos

журнальный том

aikakauslehtinäyttely

выставка журналов

aikakauslehtiotsikko

журнальный заголовок

aikakauslehtiteline

журнальный стенд

aikakauslehtitilasto

журнальная статистика

aikakauslehtivarasto

хранилище журналов

aikakauslehtivuosikerta

комплект журнала

aikakautinen

периодический; повременный

aikakirja

летопись; хроника

a-t
анналы; хроника

aikuiskasvatuskirjasto

культурно-просветительная библиотека

aikuistenkirja

книга для взрослых

aikuistenkirjasto

библиотека для взрослых

aineisto

материал

AV-a.
аудиовизуальные материалы
bibliografiametodinen a.
методико-библиографический материал
painettu a.
напечатанный материал
tieteellisen konferenssin a.
материалы научной конференции

aineistonvalinta

aiheenmukainen a.
подбор материалов по предмету

aines

материал

aineskokoelma

синопсис

maksusta lainattava a.
собрание материалов, выдаваемых за плату

ainesvalikoima

выборочный материал

ainutlaatuisuus

bibliografinen a.
библиографический уникум

aitous

подлинность

selvittää, todeta a.
устанавливать подлинность

ajankohtaisjulkaisu

издание, быстро теряющее актуальность

ajankohtaissuunnitelma

kirjastotyön a.
текущий план работы библиотеки

ajankohtaisuus

kokoelman a.
актуальность фонда

ajantasainen

с новейшими данными; на уровне дня

ajantasaistaa

дополнять с новейшими данными; приводить в соответствие с новыми данными

ajanvietekirja

книжка-забава

ajanvietekirjallisuus

развлекательная литература

ajanvietelehti

tietopuolinen a.
развлекательно-познавательный журнал

ajanvietelukeminen

чтение для отдыха; развлекательное чтение

ajoittain, ajoittaisesti

периодически

ajoittamaton

недатированный

akatemiakirjasto

академическая библиотека

erikoisalan a.
библиотека отраслевой академии

aksidenssilatoja

акцидентщик; акцидентный наборщик

aksidenssipainanta

акцидентная печать

aktiivikäyttäjä

kirjaston a.
активист библиотеки

aktiivilukija

активный читатель

aktivointi

kokoelman käytön a.
освоение фонда

aktuaalinen, aktuelli

актуальный

aktuaalisuus

актуальность

ala

eri alojen keskinen, välinen
межотраслевой
useita aloja käsittävä
многоотраслевой; многопрофильный

alahuomautus

подвыноска; подстрочное примечание; сноска

alajakso

In categorization

подраздел

alajaosto

In categorization

подотдел; подразделение

alajaotus

In categorization

подразделение

indeksin aakkosellinen a.
алфавитное подразделение индекса
indeksin numerollinen a.
цифровое подразделение индекса

alajaotustaulukko

asiasananmukainen a.
таблица предметных подразделений

alakerta (lehdessä)

подвал

alakirjasto

подчинённая библиотека

alakohtainen

отраслевой

alakommentti

субкомментарий

a-en laatija
субкомментатор

alakulma

нижний угол

sisempi a.
нижний внутренний угол
ulompi a.
нижний внешний угол

alaluku

In categorization

подраздел

alaluokka

In categorization

подкласс

alamarginaali

нижнее поле

alanimiö

подзаголовок

alanmäärittely

профилизация; профилирование

alanootti

сноска

alanurkka

нижний угол

alaosa

sivun a.
нижняя часть страницы

alaosasto

In categorization

подкласс; подотдел; подраздел; подразделение

aikajaonmukainen a.
подраздел (по) времени
analyyttinen, erittelevä a.
аналитический подраздел
kielenmukainen a.
подраздел по языку
kirjallisuusmuodon mukainen a.
подраздел по литературной форме
kronologinen a.
подраздел (по) времени
muotoon perustuva a.
подраздел по форме
paikanmukainen a.
подраздел по месту
yleinen a.
общий подраздел

alaotsake, alaotsikko

подзаголовок; подрубрика

antaa a.

давать подзаголовок

hakemiston a.
подрубрика указателя
kuvailun a.
подзаголовок описания
täydentävä a.
дополнительный подзаголовок; дополнительная подрубрика

alaotsikkosana

asia(sana)otsikon a.
подзаголовок предметной рубрики

alaotsikkotiedot

подзаголовочные данные

alareuna

нижний обрез; нижнее поле

sivun a.
низ (~нижняя часть) страницы

alareunapaginointi

arkin, lehden a.
фолиация внизу листа

alaryhmä

In categorization

подкласс; подотдел

pääluokan a.
подотдел главного класса

alasarja

подсерия

alaviite

выноска; подвыноска; пометка внизу страницы; сноска; подстрочная ссылка

alaviitteisiin liittyvä
подстрочный
bibliografinen a.
библиографическая сноска
sivun a.
пристраничная ссылка
taulukon a.
прографка
tekstin a.
текстовая сноска

alaviiteviiva(ke)

линейка над подстрочным примечанием

alaviitteenmerkki

знак сноски

albumi

альбом

(kirjallis-taiteellinen) a.
толстый журнал

albumimainen

альбомный

aldiinijulkaisut

альдины; альды

alenne

спуск

alkupalstojen a.
спуск на начальных полосах
palstojen a.
переспуск полос

alenneotsikko

заголовок на спуске

alennepalsta

спусковая полоса

alennettu

hinnaltaan a.
уценённый

alennus

скидка; снижение

alennuksella
со скидкой
a. luettelo-, ohjehinnasta
скидка с номинала (~с номинальной цены)
kustantamon a.
издательская скидка
myydä alennuksella
продавать по пониженной цене

alennushinta

льготная цена; цена со скидкой

alennuskirjaluettelo

каталог удешевлённых книг

alennusloppuunmyynti

распродажа

alennusmyynti

продажа со скидкой; продажа по пониженной цене; реализация

alennusmyyntikappale

экземпляр для продажи со скидкой

alennusmyyntikirja

удешевлённая (~уценённая) книга

alentaa (hintaa)

понижать; снижать

alentaminen

понижение; снижение

alihankkija

kustantamon a.
субиздательство

alikirjastonhoitaja

младший библиотекарь

alikustannussopimus

договор об издании с субиздательством

alikustantaja, -kustantamo

субиздательство

alimittainen

меньше обычного размера

alisteinen

(со)подчинённый

alisteisuus

соподчинение; соподчинённость; субординация

alistettu

(со)подчинённый

alistettuus

соподчинённость

alistus

соподчинение

alistussuhde

соподчинённость; субординация

alkeislukukirja

книга для начального чтения

alkeisopetuskirja

poliittinen a.
политграмота; политминимум

alkovikirjavarasto

альковное книгохранилище

alku

a. (kirkkoslaavilaisten kirjojen alussa)
начинается
alusta loppuun
от начала до конца

alkuhankinnat

начальное комплектование

alkukirjain

заглавная (~начальная) буква; буква-инициал; буквица; инициал

merkitä alkukirjaimin
подписываться инициалами
nimen alkukirjaimet
инициалы

alkukirjainhakemisto

указатель инициалов

alkulause

предисловие

ilman a-tta
без предисловия
olla a-ena
служить предисловием
toimittajan a.
предисловие редактора

alkulehti

alkulehdet
сборный лист
a-ä vailla oleva
акефалический

alkulähde

первоисточник

alkumuoto

прототип

alkupalsta

начальная полоса

alkuperä

teoksen a.
авторство

alkuperäinen

оригинальный; первоначальный; подлинный

alkuperäistä vastaava
соответствующий подлиннику

alkuperäisjulkaisu

оригинальное издание

alkuperäiskappale

оригинал; подлинник

painettava a.
оригинал для печати
reprodusoitava a.
оригинал для репродуцирования

alkuperä(is)kieli

язык подлинника

alkuperäiskirja

первопечатная книга

alkuperäiskirjallisuus

первичная литература

alkuperäiskustantamo

teoksen a.
издательство, осуществившее первое издание произведения

alkuperäiskuvitus

оригинал иллюстрации

kustantamon a.
изобразительный издательский оригинал
tekijän a.
изобразительный авторский оригинал

alkuperäiskäsikirjoitus

оригинал рукописи; рукописный оригинал

alkuperäismalli

оригинал-макет

alkuperäismuotoilu

оригинал оформления

alkuperäisnimiö

заглавие оригинала; первоначальное заглавие

alkuperäispainos

оригинальное (~первоначальное) издание

alkuperäissarja

первая серия

alkuperäissidos

издательский переплёт

alku(peräis)teksti

оригинал; подлинник; авторский (~исходный; оригинальный; первоначальный) текст; текст оригинала

julkaisun a.
оригинал издания
kustantamon a.
издательский оригинал; оригинал-макет
painatteen a.
печатный оригинал
tekijän a.
авторский текстовой оригинал

alkuperäisteos

подлинник; оригинальное произведение

alkuperäisyys

подлинность

alkurivi

начальная строка

alkusanat

предисловие; вводная (~вступительная) статья

tekijän a.
от автора; авторское предисловие
toimittajan a.
от составителя
toimituksen a.
от редакции

alkusivu

начальная полоса (~страница)

a-t
сборный лист

alkutarkastus

первичное обследование

alkuvinjetti

антет

allekirjoitettu

подписанный

allekirjoittaa

a. sopimus
подписывать договор

allekirjoitus

подписание; подпись

allekirjoituksella varustettu
подписанный; с подписью
omakätinen a.
собственноручная подпись
varmentaa allekirjoituksin
скреплять

alleviivaaminen, alleviivaus

подчёркивание

alleviivata

подчёркивать

alligaatti

аллигат; приплетёно

allonyymi

аллоним

almanakka

альманах; календарь 

ikuinen a.
вечный календарь

aloitevihko

lukijoiden a.
журнал для предложений читателей

aloittaa

a. reunasta
начинать без красной строки
a. uusi kappale, rivi
начинать с красной строки
mistä a.?
с чего начинать?

aloituspäivämäärä

julkaisun a.
дата основания издания

aloitusvuosi

julkaisun a.
год основания издания

alternatiivi

In categorization

альтернатива

aluebibliografia

краевая (~региональная) библиография

aluehaaraosasto

региональный филиал

aluekirjasto

областная (~региональная) библиотека

lääketieteellinen a.
областная научная медицинская библиотека

aluekustantamo

областное издательство

aluepiirikirjasto

краевая библиотека

alue(piiri)luettelo

краевой каталог

alumiinipainomenetelmä

альграфия

alusta

kirjojen a.
пульт

alustelma

черновик; эскиз

amatööripainos

любительское издание

ammatinkuvaus

kirjastotoimen a.
библиотечная профессиограмма

ammatintutkimus

kirjastoalan a.
библиотечная профессиология

ammatinvalintakirjat

книги о выборе профессии

ammatinvalintaopas

справочник по выбору профессии

ammattibibliografia

tuotannonalakohtainen a.
профессионально-производственная библиография

ammattihakemisto

профессиональный указатель

ammattijärjestö-, -liitto-, -yhdistyskirjasto

профсоюзная библиотека

ammattikirja

книга по какой-либо специальности; специальная книга

ammattikoulutus

kirjasto(ala)n a.
библиотечное ученичество

ammattilehdistö

erikoisalan a.
специальная периодическая печать

ammattilehti

производственный журнал

ammattiliittokirjastoverkko

профсоюзная библиотечная сеть

ammattiliittokustantamo

профсоюзное издательство

ammattiliittolehdistö

профсоюзная печать

ammattiryhmä

lukijain a.
профессиональная группа читателей

anaglyfia, anaglyfipainanta

анаглифия

anagrammi

анаграмма

analektit

аналекты

analogiajako

деление по аналогии

analogiasanakirja

аналогический словарь

analysointi

lukijain tilausten a.
анализ читательского спроса

analyyttinen

a. bibliografia
аналитическая библиография

ananyymi

ананим

anastaattinen

анастатический; переносный

anepigrafi

анепиграф; без заглавия

aniliinipainanta, -painatus

флексографская печать; флексография

aniliinipaino

анилиновая печать

annaalit

анналы

annotaatio

аннотация

annotaattori

аннотатор

annotoida

аннотировать

annotoimaton

a. bibliografia
библиография без аннотаций

annotointi

аннотирование

annotoitu

a. bibliografia
аннотированная библиография

anonyymi

аноним; анонимный; безыменный

anopistografi

анопистограф

anopistografinen

анопистографический; односторонний

a. julkaisu
анопистограф; одностороннее издание

antedateerata

помечать задним числом

anteet

данные

antescriptum

антескриптум

antidotarium

антидотарий

antifonaari

антифонарий

antifonikirja

книга антифонов

antiikkikirja

античная книга

antiikkikirjakauppias

антиквар

antiikkikirjasto

античная библиотека

antikvaari

антиквар

antikvaarikirjakauppa

антикварный книжный магазин; антикварная (~букинистическая) книжная торговля

antikvaari(kirjakauppias)

букинист; книготорговец-антиквар

antikvaarinen

антикварный; букинистический; подержанный

antikvariaatti

антиквариат; букинистический (книжный) магазин; антикварная (~букинистическая) торговля

antikvariaattiluettelo

букинистический каталог

antologia

антология; литературный сборник

a-n laatija, toimittaja
антологист

antologinen

антологический

antonyymisanakirja

словарь антонимов

apertuuri

окно

apografi

апограф

apokalypsi

апокалипсис

apokalyptinen

апокалипсический

apokryfi(kirja)

апокриф

apokryfinen

апокрифический

apubibliografia

tieteen a.
научно-вспомогательная библиография; научно-вспомогательное библиографическое пособие

apubibliografiahakemisto

tieteellinen a.
научно-вспомогательный библиографический указатель

apubibliografiakatsaus

tieteellinen a.
научно-вспомогательный библиографический обзор

apubibliografialuettelo

tieteellinen a.
научно-вспомогательный библиографический список

apuhakemisto

вспомогательный указатель

aakkosellinen a.
алфавитный вспомогательный указатель
aiheenmukainen a.
тематический вспомогательный указатель
analyyttinen a.
аналитический вспомогательный указатель
asiasananmukainen a.
предметный вспомогательный указатель
julkaisupaikkojen a.
вспомогательный указатель мест издания
kielenmukainen a.
языковой вспомогательный указатель
kronologinen a.
хронологический вспомогательный указатель
maantieteellinen a.
географический вспомогательный указатель
molemminpuolinen a.
комбинированный (~перекрёстный) вспомогательный указатель
nimenmukainen a.
именной вспомогательный указатель
numeroitu a.
нумерационный вспомогательный указатель
numerokohtainen a.
пономерной вспомогательный указатель
otsikoiden a.
вспомогательный указатель заглавий
permutoitu a.
пермутационный вспомогательный указатель
selektiivinen a.
выборочный вспомогательный указатель
systemaattinen a.
систематический вспомогательный указатель
tekijänmukainen a.
авторский вспомогательный указатель
topografinen a.
топографический вспомогательный указатель
vihkokohtainen a.
пономерной вспомогательный указатель
yhdistelty (yhdistetty) a.
единый (~комбинированный; смешанный) вспомогательный указатель
yhteisöjen a.
вспомогательный указатель коллективов

apuindeksi

вспомогательный индекс

apukirja

tuotannon a.
производственное пособие

apukirjasto

подручная (~подсобная) библиотека

apukokoelma

подсобный фонд

apukommentti

субкомментарий

a-en laatija
субкомментатор

apukortisto

вспомогательная (~подсобная) картотека

apukortti

вспомогательная карточка

apukuvailu

вспомогательное описание

apukuvailumerkintä

отметка о вспомогательных описаниях

apuluettelo

вспомогательный каталог (~перечень)

apuluokitus

вспомогательная классификация

apuluokitustaulukot

вспомогательные таблицы классификации

apuneuvo

пособие

henkilöbibliografinen a.
биобиблиографическое пособие
lukijan a.
пособие в помощь читателю
metodinen a.
методическое пособие

apunimiölehti

вспомогательный титульный лист

aputaulukkoindeksi

типовой индекс

aputaulukot

вспомогательные таблицы

aputiedosto

julkaisun a.
справочно-вспомогательный аппарат издания

aputiedot

вспомогательный аппарат

aputoimittaja

подставной редактор; редактор-консультант

apuvarasto

вспомогательное (~подсобное) хранилище

arkaismisanakirja

словарь архаизмов

arkaistisuus

архаистика

arkielämäromaani

бытовой роман

arkisto

архив; архивное учреждение

henkilökohtainen a.
личный архив
käsiteltyjen tiedonhakujen a.
архив выполненных справок

arkistoaineisto

архивный материал

arkistoaineistopalvelu

обслуживание архивными материалами

arkistoasiakirja

архивный документ

arkistoida

a. pystyasentoon
расставлять вертикально

arkistointi

расстановка

arkisto(inti)säilytys

velvoitekappaleen a.
архивное хранение обязательного экземпляра

arkistokappale

архивный экземпляр

arkistokirjasto

архивная библиотека; библиотека архива; архивное книгохранилище

arkistokokoelma

архивное собрание; архивный фонд

arkistonegatiivi

архивный негатив

arkistonhoitaja

архивариус

arkisto-opas

путеводитель по архивам

arkki

лист; флат

arkilta maksettava
полистный
arkin kokoinen, laajuinen
величиною в лист
kustantajan a.
издательский лист
painamaton, tyhjä a.
пустой (~чистый) лист
yksipuolisesti painettu a.
лист односторонней печати

arkkienajo

прогон

arkkikoko

листовой формат

taitettu a.
формат в развёрнутый лист

arkkikorrehtuuri

корректура в листах

arkkiluettelo

перечень листов

arkkimalli

листовой оригинал

arkkimäärä

количество (~число) листов; листаж

kirjan a.
листаж книги
yhteinen a.
общий листаж

arkkinumerointi

нумерация листов; полистная нумерация

arkkipainatus

taittamaton a.
листовая печать

arkkipainokone

листовая печатная машина

arkkivedos

корректура в листах

armaario

армарий

artikkeli

статья

a-in liittyvä, sisältyvä
внутристатейный; пристатейный
tilattu a.
статья, написанная по заказу
toimituksen a.
редакционная статья
uudelleen julkaistu a.
перепечатанная статья

artikkeli- ja arvostelubibliografia

летопись статей и рецензий

artikkeli- tai termiluettelo

словник

artikkelibibliografia

внутристатейная библиография; библиография газетных (~журнальных) статей; библиография статей в газетах (~журналах); постатейная роспись

artikkelikohtainen

постатейный

artikkelikokoelma

сборник статей

tieteellinen a.
сборник научных статей

artikkelikortisto

systemaattinen a.
систематическая картотека статей
yleinen a.
универсальная картотека статей

artikkelinsisäinen

внутристатейный

artikkeliosasto (lehdessä)

подборка

artikkeliotsikko

sanakirjajulkaisun a.
вокабула

artikkeliteksti

palstoiksi taitettu a.
дефинитивный текст

artoteekki

изотека

arvio

отзыв; смета

saada hyviä a-ita
получать благоприятные отзывы

arviohinta

ориентировочная цена

arviovedosarkki

kustantamon a.
учётно-издательский лист-оттиск

arvo

стоимость; ценность

arvoinen

olla jonkin a.
стоить

arvoitus

загадка; мистерия

arvojärjestys

иерархия

a-tä noudattava
иерархический

arvokas

ценный

arvonalennus

kirjojen a.
амортизация (~обесценение; обесценивание) книг

arvosteleminen

рецензирование

arvosteleva

критический

a. ja suosittava
критико-рекомендательный

arvostelija

критик; рецензент

arvostella

давать отзыв; критиковать; рецензировать

arvosteltava

рецензируемый

antaa a-ksi
давать на отзыв
a-ksi
для отзыва; для рецензирования

arvostelu

критика; рецензия

julkaistu a.
печатная рецензия
kustantamon laatima a.
внутренняя рецензия
kustantamon ulkopuolisen henkilön laatima a.
внешняя рецензия
käsikirjoituksen a.
рецензирование рукописи
painettu a.
печатная рецензия

arvostelu- ja selostebibliografia

библиография рецензий и рефератов

arvosteluhakemisto

указатель рецензий

arvostelukappale

экземпляр для рецензирования

arvostelukatsaus

рецензия-обзор

arvostelukirjoitus

статья-рецензия

arvostelukortisto

картотека рецензий

asemoida

a. painokehilö
спускать печатную форму
a. uudelleen
спускать форму вторично

asemointi

painokehilön a.
заключка печатной формы; переспуск полос; спуск формы
palstojen a.
раскладка полос

asenne, asennoituminen

lukijain a.
читательская установка

asettaa

a. käyttöön
предоставлять
a. näytteille
выставлять
a. paikalleen
поставлять
a. pystyasentoon
расставлять вертикально

asettaminen

peräkkäisjärjestykseen a.
расположение в последовательном порядке

asettelu

расположение

asetus

акт; декрет; указ

asia

дело; предмет

a., jolla ei ole yhteyttä etsittyyn
предмет, не имеющий отношения к искомому

asia- ja nimiapuhakemisto

предметно-именной вспомогательный указатель

asia-alaotsikko

предметный подзаголовок

asia-alaotsikkokortisto

картотека предметных подрубрик

asiahakemisto

реальный указатель

julkaisun a.
предметный указатель к изданию

asiakas

заказчик; клиент; посетитель

kirjaston a.
абонент (~подписчик) библиотеки
kirjaston vakinainen a.
активист библиотеки

asiakaskortisto

картотека покупателей (~посетителей)

asiakaspalvelu

kirjakaupan a.
работа книжного магазина по обслуживанию покупателей

asiakirja

акт; документ

a-n jäljentäminen
документальное воспроизведение
asiakirjoihin liittyvä
документационный
asiakirjojen kuvailu
документография
audiovisuaalinen a.
аудиовизуальный документ
julkaistu, painettu a.
печатный документ
julkistettu a.
опубликованный документ
kirjallinen a.
литературный документ
käännetty a.
переводной документ
päivätty a.
датированный документ
päiväämätön a.
недатированный документ
reprodusoitu a.
воспроизведённый документ
salainen a.
секретный документ
tekijän allekirjoittama a.
подписанный автором документ
todistaa, vahvistaa asiakirjoilla
документировать
voimassa oleva a.
действующий документ
väärennetty a.
фальшивка

asiakirjabibliografia

документальная библиография

asiakirjahakutiedosto

поисковый массив документов

asiakirjaindeksi

индекс дела (~документа)

asiakirjainformaatio

документальная информация

asiakirjajulkaisu

документальное издание

tieteellinen a.
научное документальное издание

asiakirjakokoelma

сборник (~собрание) документов

a-n luominen
фондирование документов

asiakirjalaji

вид документа

asiakirjaluettelo

каталог документов

asiakirjamappi

досье

asiakirjaoppi

документология

asiakirjaotsikko

заголовок дела (~документа)

asiakirjapainate

печатный документ

asiakirjatiedonhaku

информационный документальный поиск

asiakirjatiedustelu

документальный запрос

asiakysely

предметный запрос

asialuettelo

реальный перечень

asialukeminen

рациональное чтение

asiantuntijakirjastonhoitaja

библиотекарь-специалист

asiaotsikko

предметный заголовок

asiaotsikkohakemisto

словник предметных рубрик

asiaotsikkokortisto

картотека предметных рубрик

asiaotsikkoluettelo

словник (~список) предметных рубрик

asiaotsikosto

словник предметных рубрик

asiasana

предметное слово

a-a koskeva
предметный
a-n uudelleenmääritys
репредметизация

asia(sana)-alaotsikko

aiheenmukainen a.
тематическая предметная подрубрика
aikajaonmukainen, kronologinen a.
хронологическая предметная подрубрика
muodollinen a.
формальная предметная подрубрика
paikanmukainen a.
географическая предметная подрубрика

asia(sana)hakemisto

предметный словник (~указатель)

analyyttinen a.
аналитический предметный указатель
systemaattisen luettelon aakkosellinen a.
алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу

asiasanajohtokortti

предметный разделитель

asia(sana)järjestyksenmukainen

систематическо-предметный

asia(sana)järjestys

предметный порядок

asiasanakirjaus

предметная запись

asiasanakortti

предметная карточка

asia(sana)kuvailu

предметное описание

asia(sana)luettelo

предметный (~реальный) каталог (~словник)

aakkosellinen a.
алфавитный предметный каталог; каталог в алфавите характерных слов
a-n laatija
предметизатор

asia(sana)luettelointi

предметная каталогизация

asia(sana)luokitus

предметная классификация

aakkosellinen a.
алфавитно-предметная классификация

asiasananmukainen

предметный

asiasananmäärittäjä

предметизатор

asiasananmääritys

предметизация

asiasananmäärityksen rajaus
глубина предметизации
bibliografinen a.
библиографическая предметизация
keskitetty a.
централизованная предметизация
suorittaa a-tä
предметизировать

asia(sana)otsikko

предметная рубрика

jaotteleva a.
распределительная предметная рубрика
kuvaileva a.
описательная предметная рубрика
käänteinen a.
инвертированная предметная рубрика
laaja-alainen a.
широкая предметная рубрика
moniosainen a.
многочленная предметная рубрика
muodollinen a.
формальная предметная рубрика
suppea(-alainen) a.
узкая предметная рубрика
täydentävä a.
добавочная предметная рубрика
yhdistetty a.
комбинированная (~сложная; составная) предметная рубрика
yksinkertainen a.
простая предметная рубрика
yksisanainen a.
однословная предметная рубрика
yleistävä a.
обобщающая предметная рубрика

asia(sana)otsikkoluettelo

aakkosellinen a.
алфавитный список предметных рубрик

asia(sana)otsikkoryhmä

комплекс предметных рубрик

laaja-alainen a.
широкий комплекс предметных рубрик
suppea a.
узкий комплекс предметных рубрик

asia(sana)ryhmitys, -ryhmä

предметный комплекс

asiasanasto

предметный словник

asia(sana)viittaus

предметная ссылка

asiasanoittaa

предметизировать; снабжать предметной рубрикой

asiasanoittaja

предметизатор

asiasanoitus

предметизация

analyyttinen a.
аналитическая предметизация
keskitetty a.
централизованная предметизация

asiasanoitusmetodiikka

методика предметизации

askartelukirja(nen)

lasten a.
книжка-поделка

Аsteikkovedos

шкальный оттиск

asteriskisalanimi, asteronyymi

астероним

asuntolakirjasto

библиотека при общежитии

atlas

атлас

atlaskoko

большое квадратное фолио; атласный формат

audiaaliaineisto

аудиоматериалы

audio-visuaalinen

аудиовизуальный; зрительно-слуховой

auditiivinen

a. aineisto
аудиоматериалы

aukeama

kirjan a.
разворот книни
koko a-n (käsittävä)
разворотный; распашной

aukileikattu

разрезанный

aukileikkaamaton

неразрезанный

aukioloaika

kirjaston a.
время (~часы) работы библиотеки

aukko

monen vuoden a.
пробел за несколько лет
paljastaa aukot
обнаруживать пробелы
täyttää aukot
восполнять пробелы

aukkoreikäkortti

апертурная перфокарта

aukollinen

пробельный

aukottomuus

комплексность

auktori

автор

auktorisoida, auktoroida

авторизовать

auktorisoimaton

неавторизованный

auktorisoitu, auktoroitu

авторизованный

autenttinen

аутентический; аутентичный; подлинный; соответствующий подлиннику

autenttisuus

аутентичность

autobibliografia

автобиблиография

autobiografi

автобиограф

autobiografia

автобиография

autobiografinen

автобиографический

autografi

автограф

autografikappale

экземпляр с автографом автора

autografinen

автографный

autografitutkimus

изучение рукописей-автографов

autokonspekti

автоконспект

autokromipainanta

автохромная печать

autolitografia

автолитография

automaattikooditus

автоматическое кодирование

automaattilajittelu

автоматическая сортировка

automaattimyynti

sanomalehtien a.
продажа газет при помощи автоматов

automaattipainokone

печатный автомат

automatisointi

kirjastohallinnon a.
автоматизированная система управления библиотечным делом
kirjastotyövaiheiden a.
автоматизация библиотечных процессов

autonyymi

автоним

autoreferaatti

автореферат

autorésumé

авторезюме

autotiekartta

автодорожная карта

autotypia

автотипия

autotypiasyväpaino

автотипная глубокая печать

avaamaton

неразрезанный

avaamisaika

время открытия

avain

ключ

avainapuhakemisto

otsikoiden a.
вспомогательный указатель ключевых слов в заглавиях

avainnimeke

ключевое название

avainsana

ключевое слово

avajaisnumero

первый номер

avata

a. leikkaamalla
разрезать
a. sidoksesta
расплетать

avattu

sidoksesta a.
расплетённый

AV-kokoelma

фонд аудиовизуальных материалов

avohylly

открытая полка; стеллаж для открытого доступа

avohyllyjärjestelmä

свободный доступ к книжным полкам

avohyllyjärjestys

расстановка для открытого доступа

avohyllykirjasto

библиотека с открытым доступом к книгам (полкам)

avohyllykirjat

книги, выделенные для открытого доступа

avohyllykirjavarasto

книгохранилище открытого доступа

avohyllykokoelma(t)

открытый доступ к фондам библиотеки; фонд открытого доступа; фонд с открытым доступом к полкам

avohyllylainaus

абонемент открытого доступа

avohyllylukusali

читальный зал с полками открытого доступа

avohyllyosasto

kirjaston a.
зона открытого доступа библиотеки

avokotelo

открытый футляр

avo(käyttö)hylly

открытая полка; полка открытого доступа

avomyynti

kirjojen a.
продажа книг с открытой выкладкой

avustaja

kirjastonhoitajan a.
помощник библиотекаря
sanomalehden a.
сотрудник газеты
ulkopuolinen, ylimääräinen a.
внештатный сотрудник