puol’

From Sanat

puol’ (s.)

 • (Written Ludic) puol’, puolen, puolt
 • (Southern Ludic) puo/l’, -l’en, -lt; -l’iin, -l’iid
 • (Middle Ludic) puo/l’i, -len, -lde; -l’iden, -l’id
 • (Northern Ludic) puo/l’ ~ -l’i, -len, -ld; -l’iden, -l’id

Translations

 • (Russian) половина
 • (Russian) пол-
 • (Russian) сторона
 • (Russian) край
 • (Finnish) puoli
 • (Finnish) reuna

Examples

 • (Written Ludic) puol' kilod
 • (Russian) полкило
 • (Written Ludic) kolme puolen ke vuot
 • (Russian) три с половиной года
 • (Southern Ludic) puol' kilod (KTK)
 • (Russian) полкило
 • (Finnish) puoli kiloa
 • (Southern Ludic) puol' päiväd (KTK)
 • (Russian) полдня, полдень
 • (Finnish) puoli päivää
 • (Southern Ludic) puol’ vuot
 • (Russian) полгода
 • (Finnish) puoli vuotta
 • (Southern Ludic) puol' üöd (KTK)
 • (Russian) полночи, полночь
 • (Finnish) puoli yötä
 • (Southern Ludic) Sagil-se kuului t’äha d’o, Ven’am puol’el’e
 • (Russian) Согиницы ведь уже относились сюда, к русской стороне
 • (Finnish) Sakilahan kuului jo tähän, Venäjän puolelle
 • (Middle Ludic) veräjäle pand’ih riste pihan puolel, iraižel čural
 • (Russian) на воротах крест рисовали со стороны улицы, с внешней стороны
 • (Finnish) veräjälle piirrettiin risti ulkopuolelle, ulkoiselle puolelle

See also