Etymologiadata:imsm:kanta

From Sanat

*imsm:kanta

Vastineet:

mksm. *kanta < kksm. *kanta < vksm. *kënta (P.K.)