FinnFrameNet:Importance

From Sanat

elintärkeä

 • Tämäkin johtuu paljolti siitä, että suurin osa elintärkeistä luonnonvaroista sijaitsee Venäjän alueella.
 • Tällaisen kannanoton johdosta on vain sanottava, että kansamme elintärkeitä poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia tulevaisuudenkysymyksiä ei voida eikä liioin saada alistaa jonkun määrätyn poliittisen puolueryhmän vaatimusten alaisiksi, vaan niitä ratkaistaessa on otettava huomioon kokonaisuuden etu ja eurooppalainen kohtalonyhteytemme.

keskeinen tekijä

 • Työvoiman riittävyys ja sen osaamisen korkea taso ovat tässä keskeisiä tekijöitä.
 • Edellä olevan perusteella voidaan tiivistäen todeta, että oikeusturvavaatimukset ja syrjintäkielto ovat kumpikin osaltaan keskeisiä tekijöitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen omaisuudensuojajärjestelmässä.
 • Vuonna 1992 Pohjoismaiden ministerineuvosto antoi päätöslausuman, jonka mukaan tekijänoikeuslait ovat kulttuuri- ja viestintäyhteistyössä keskeisiä tekijöitä.

kriittinen

 • Rauta on eräs kriittisimpiä ravintoaineitamme.
 • Suomisen mukaan puolustusvoimien sotilasmusiikkitoiminta elää juuri nyt historiansa ehkä kriittisimpiä aikoja.
 • Maatalouden tuotantotarvikkeista kriittisimpiä ryhmiä ovat polttonesteet, siemenet, lannoitteet, torjuntaaineet ja rehut.

merkittävä

 • Tästä puheenjohtajan esittämästä kysymyksestä esitti kenraalimajuri A. O. Pajari merkittäviä ajatuksia: Jokainen upseeri tietää, että henkinen huolto on yhtä tärkeä ja tärkeämpikin kuin aineellinen huolto kriitillisissä tilanteissa.

merkitys

 • Näin etenevät eritoten marxilaisesti ajattelevat tutkijat, joihin alussa mainittu Surendra Munshikin kuuluu: Marxin Intia-analyysi vain on käännetty päälaelleen — siellä, missä Marx näki pysähtyneisyyttä, haluaa intialainen marxismi nähdä kehitystä 81 Tätä lähestymistapaa käytettäessä voidaan huomauttaa Weberin aliarvioineen kaukokaupan merkitystä Intian historiassa.
 • Korhonen korosti romantiikan merkitystä historiatieteelle, kansalliselle ajattelulle ja perinnäisen arvostukselle.
 • Samoin pohditaan ja tähdennetään kaikkialla kielitaidon merkitystä.
 • Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja sen merkityksestä Suomelle
 • Yhteisymmärryksellä tarkoitetaan tällöin kunkin rikoskumppanin tietoisuutta muista rikoksen tekijöistä ja heidän toimintojensa merkityksestä rikoksen toteutumisen kannalta, ei välttämättä samanasteista tahallisuutta tai samansisältöistä rikoksen subjektiivista puolta muutoin.
 • Niinpä luvussa » Kielitiede ja historia » puhutaan mm. kielitieteen merkityksestä aatehistorian tutkimukselle.
 • Tahtoisin tässä yhteydessä palauttaa mieleen, mitä eräs Ruotsin tunnetuimpia kielimiehiä Torbjörnsson aikoinaan kirjoitti kielitieteen merkityksestä kouluopetuksessa.
 • Kunnansihteeri Terttu Louhelainen toteaa kuitenkin, että yhdistämisen merkitys on tuskin kovin suuri pienelle kunnalle.
 • Taikka pikemminkin kai sellainen ihminen vain luulee, ettei kirjoilla voi olla suurtakaan merkitystä hänelle.
 • On mahdotonta edes ymmärtää saati ratkaista tällaisen naisen muuttuneen aseman merkitystä hänelle itselleen sekä naisena että yksilönä, jos pysähdytään vain niihin heijastumiin hänen sielunelämässään, joiden lähtökohta on hänen yhteiskunnallisesti täysin muuttuneessa asemassaan.
 • Tämän merkitys kasvatustyön kannalta on ilmeinen.
 • Tämän merkitys tiivistykselle on helposti ymmärrettävissä.

olennainen

 • Esiin tuli, että vuoden kierto on Suomelle aika olennainen asia.
 • - Kun joku maaseudun kannalta olennainen asia tulee esiin, myönteistä ratkaisua siitä ei synny.

ratkaiseva

 • Siinä kunnilla ja niiden strategioilla on ratkaiseva merkitys.
 • Lopuksi hän tuo esiin 3 esikysymystä, joilla on ratkaiseva merkitys harkittaessa, onko kysymyksessä » periaatteellisesti merkityksellinen oikeuskysymys ».
 • Viime vuosisadan alussa antoi nerokas tanskalainen kielentutkija Erasmus Rask ratkaisevia herätteitä suomenkielen ja sen sukukielten tutkimukseen, vieläpä vaikutti ylistyksellään suomenkielen kauneudesta kansallistuntommekin nousuun.
 • Vielä enemmän on historiantutkijoille aiheuttanut päänvaivaa se Kleopatran menettely, että hän ratkaisevaa taistelua edeltävänä yönä yhtäkkiä purjehti takaisin Egyptiin.
 • Vihdoin teki hän ratkaisevan päätöksen, lankesi uudelleen polvilleen vuoteen ääreen ja nyyhkytti: — Armaani, sinä olet varmaan saanut tiedon, että minä Tuppuraisen kanssa olin tässä eräänä iltana kabaretissa ja Tuppurainen tarjosi illallisen parille tanssijattarelle.
 • Jo musiikkiopistossa herätti hänen erinomaisen kaunissointinen, lämmin ja joustava mezzosopraanonsa ja harvinainen musikaalinen älykkyytensä huomiota, ja heti ensi konserteillaan saavutti hän ratkaisevan menestyksen.
 • Samassa teki hän ratkaisevan siirron.

ratkaiseva tekijä

 • Joka tapauksessa tällöin on ainakin perusteltava se, että työllistämistuki on ratkaiseva tekijä päättämisen laillisuuden kokonaisarvioinnissa.
 • Painonnostossa ei välineiden tekninen kehitys ole ollut mitenkään ratkaiseva tekijä tulosten parantumisessa.

ratkaista

 • - Ratkaiseva tekijä on kuitenkin laukaisualusta.
 • Yleensä voitaneenkin yhtyä siihen kirjassa esitettyyn näkökohtaan, että ratkaisevin tekijä kansamme jatkuvalle olemassaololle on suhteellisen suuri ja nykyisestä paljon lisääntynyt väestön kasvu ja että tähän pääsemiseksi ei ole tärkeintä aineellisten etujen järjestäminen, vaikka sekin on välttämätöntä, vaan henkinen asennoituminen, kansan halu elää.
 • 49. Ratkaiseva tekijä esim. nyrkkeilyssä.

tärkeys

 • Tämän johdosta tulee asutustarkastajien jakaa hyväksyttäviksi ehdotetut hakemukset kahteen luokkaan niiden tärkeyden mukaan.
 • Eikö näitä tuotteita niiden tärkeyden vuoksi voitaisi tuottaa vaikkapa lentoteitse ulkomailta, hän lausui.

tärkeä

 • Britit olivat huolestuneita rikkaan Intian-imperiuminsa huoltoreiteistä, ja tämän vuoksi oli tärkeää vallata Egypti tilanteessa, jossa se oli joutumassa anarkian tilaan.
 • Sosiaalisten ja kulttuuriolosuhteiden huomioonottaminen on tärkeää teollistumisen vaiheittaisen luonteen ymmärtämiseksi.
 • Sekä toiseen maailmansotaan että 50-luvun mentaliteetteihin viittaavana voi pitää monille spektaakkeleille tärkeää teemaa, massojen ja vähemmistöjen suhdetta.
 • Maan tasapuolinen kehittäminen on Suomelle tärkeää.
 • Naantalista — olisi lisäksi erityisen tärkeää saada kokonaiskuva mahdollisuuksista, joita säilyneiden kulttuurikerrosten arkeologisella tutkimuksella vielä on.
 • Tekniikka muuttuu itsestäänselvyydeksi - samalla tavalla kuin autoilussa on tärkeää paikasta toiseen liikkuminen eikä moottorin ja akselien yhteispeli.
 • Siksi on tärkeää seurata myös historiallisen maantieteen kehitystä.
 • Myös tehtaista ja muista yrityksistä on pitäjänkirjaan saatu kosolti tärkeää perimätietoa.
 • Vähintään yhtä tärkeää on kohdentaa käytettävissä olevat varat maakuntamme pysyväisluontoisen kehittymisen kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja järkevästi.
 • Jotkut asiat täsmentyvät, se on tärkeää tutkijoille, mutta tavallisille lukijoille kirja tuskin sytyttää lamppuja ja ahaa-elämyksiä.
 • Alkuvuodesta on kauppojen teon hitauteen vaikuttanut kaavailtu vientitulli, jonka Venäjän valtiollinen tullikomitea kuitenkin poisti Suomen kannalta tärkeimmältä puulajilta koivukuitupuulta.
 • Vaikutelma vahvistuu, kun havaitsee, ettei tutkimusta ole varustettu väitöskirjoissa nyttemmin suuresti laajennetulla teoreettisella peruskehikolla ja että tärkeimmältä tuntuva aspekti - lainvalmistelukunnan tuotoksen analysointi ja arviointi - on jo kysymyksenasettelussa suljettu jota kuinkin pois.
 • Tekniikkani oli hirvittävä, ja sen piti tapahtua juuri vuoden tärkeimmässä kilpailussa.
 • Vuosisataisjuhlat ovat tärkeitä asianomaisen juhlijan oman identiteetin vahvistumisen kannalta.
 • Luomutuotanto eri muodoissaan ja matkailu ovat ainakin Etelä-Savon osalta tärkeitä.
 • Kansanraittius, jolla alkuaan oli tärkeä merkityksensä anniskeluoikeuksien myöntämisessä, on saanut osittain siirtyä politiikan tieltä, kun puolueet, joiden ohjelmissa raittiusaate on ollut huomattavalla sijalla, ovat anniskeluoikeuksien jaossa erikoisesti suosineet omaa toimintaansa lähellä olevia ravintoloita.
 • Silloin Antigone, Oidipos vainajan ylevähenkinen, jäntevä tytär, päätti, uhmaillen valtiaan kovaa, luonnotonta kieltoa, osottaa sisar-rakkauden pyhää velvollisuutta kuollutta kohtaan ja uskonnollisilla menoilla toimittaa hänelle säällisen hautauksen, joka paitsi sitä oli tärkeä kuolleen rauhalle toisessa maailmassa.

vakava

 • Pohjois-Savossa on sattunut tänä talvena kaksi vakavaa linko-onnettomuutta.
 • Hänen sydämeensä oli ottanut paikkansa vakava kysymys, joka jännitti mielen äärimmilleen.

välttämätön

 • Ilmoittautumiset seminaariin osoitteella Paikallishistoriallinen toimisto, Rauhankatu 17, 00170 Helsinki 17. Osanottajien määrä on rajoitettu, joten ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä.
 • Jotta keisarin ja keskusvallan tahto olisi ulottunut laajemmalle, oli välttämätöntä uskoa yksityisille erilaisia tehtäviä.

???

 • - Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin myös pyrkiä ehkäisemään kriisejä ennalta tukemalla kestävää kehitystä köyhissä maissa, presidentti sanoi.
 • Maan tasapuolinen kehittäminen on Suomelle tärkeää.
 • Ylitarkastaja Nurmen mukaan olennaista ehkäisyssä on puuttua mahdollisimman moneen riskitekijään.
 • Siksi on tärkeää seurata myös historiallisen maantieteen kehitystä.
 • Keisari ja hänen neuvonantajansa, ( joihin tässä asiassa on luettava ennen muuta Snellman ) olivat täysin selvillä asetuksen merkityksestä, ja sen vuoksi he sangen teatraalisesti " asettivat sen näyttämölle ": asetus annettiin keisarin käydessä kesällä 1863 vierailulla maassamme ja nimenomaan tämän tapauksen muistoksi.
FEE 
degree (info)
explanation (info)
factor (info)
field (info)
interested_party (info)
undertaking (info)