EVE:perna

From Sanat

perna

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *përna

  • suomen perna
  • karjalan pärnä
  • vepsän pärm
  • vatjan põrna
  • viron põrn
  • eteläviron põrn
  • liivin pȭrna

Levikki ja merkitykset

karjala · vatja · liivi · [6380 ]

Sana merkitsee kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä 'pernaa'.

Alkuperä

Kantasuomen sana on alkujaan iranilainen lainasana, luultavasti kantairanin asusta *spr̥dza (vartalo *spr̥dzan-), jota edustaa avestan spərəza ( spərəzan-) 'perna'. Kantairanilaisen sanan rekonstruktiota vaikeuttavat sanan epäsäännölliset vastaavuudet indoiranilaisen kieliryhmän ja koko indoeurooppalaisen kieliperheen sisällä (indoarjan vastine on sanskritin plīhán- 'perna', joka ei vastaa avestan sanaa säännöllisesti, ja mahdollisia samanmerkityksisiä mutta äänteellisesti hankalia vastineita muissa indoeurooppalaisissa kielissä ovat muun muassa kreikan σπλήν sekä latinan liēn). Itämerensuomalaisella sanalla ei ole vastineita missään etäsukukielessä, toisin kuin useimmilla arjalaislainoilla. Kantasuomen sanan tarkkaa ikää ja lainautumisajankohtaa on hankala arvioida, sillä perintösanastossa vokaali *ë on harvinainen.