EVE:järvi

From Sanat

järvi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *järvi

  • suomen järvi
  • karjalan järvi
  • vepsän järv
  • vatjan jarvi
  • viron järv
  • eteläviron järv́
  • liivin jǭra

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Järvi vastineineen merkitsee kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä suurehkoa makean veden kokoumaa. Paikoin viron ja suomen murteissa sana tarkoittaa myös umpeen kasvanutta järveä tai vesiperäistä rantaniittyä.

Alkuperä

Järvellä on säännölliset vastineet läntisimmissä uralilaisissa kielissä: näitä ovat pohjoissaamen jávri 'järvi', ersän эрьке ja mokšan (j)äʀ́kä 'järvi, lampi' (-ke, -kä on mordvalainen johdin) sekä vuorimarin йӓр ja niittymarin ер 'järvi'. (Länsi)uralilaiseksi kantamuodoksi voidaan rekonstruoida *jäwrä.

Sanaa on esitetty lainaksi kantabaltin sanasta *jaurā, jota vastaa nykyliettuan jáura 'suo'. Mordvan ja marin kieliin ulottuva levikki viittaisi siihen, että laina saattaisi olla jo varhaisemmasta indoeurooppalaisesta kielentasosta saatu, tai mahdollisesti erillisinä lainoina jo eriytyneisiin uralilaisiin kielihaaroihin.