EVE:alkaa

From Sanat

alkaa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *alka-

  • suomen alkaa
  • karjalan alkoa
  • vepsän augotada←
  • vatjan alkaa
  • viron algama
  • eteläviron algnõma←
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Suomen, inkeroisen, karjalan, vatjan, viron ja eteläviron alkaa-verbi merkitsee toiminnan käynnistymistä tai käynnistämistä. Sillä on kolmenlaista käyttöä: intransitiivista merkityksessä 'saada alkunsa' (koulu alkaa huomenna), transitiivista merkityksessä 'aloittaa' (tänään alan uuden työn) ja verbiä määrittävää merkityksessä 'ryhtyä, ruveta' (Alan kirjoittamaan/kirjoittaa kirjaa). Viimeksi mainittu on yleisintä ja kattaa verbin koko levikkialueen. Intransitiivinen käyttö on yleistä koko suomessa ja Suomenlahden eteläpuolisessa itämerensuomessa (vatja, viro, eteläviro), muttei suomen itäpuolella. Suomen yleiskielessä epätavallinen transitiivinen käyttö taas kuuluu suomen länsimurteisiin, joihinkin pohjoismurteisiin, inkeroiseen, aunuksenkarjalaan sekä Suomenlahden eteläpuoliseen itämerensuomeen, mutta suomen itämurteista ja varsinaiskarjalasta sitä ei tapaa.

Lyydistä ja vepsästä tavataan vain alkaa-verbin johdos, suomen aloittaa-verbin vastine.

Alkuperä

Alkaa-verbin vastineet itämerensuomen ulkopuolella ovat epävarmoja.

Pohjoissaamen vuolgit 'lähteä, poistua; saada alkunsa; ruveta' ja sen vastineet muissakin saamen kielissä saattavat liittyä sekä alkaa-verbiin että suomen valka-vartaloon, jonka johdos on valkama. Saamessa nimittäin kantauralin *a on muuttunut pitkäksi pyöreäksi vokaaliksi (pohjoissaamen uo), jolloin *a-alkuiset sanat ovat saaneet eteensä *w (> v-)alukkeen eikä niitä saamessa enää voi erottaa alun perin *wa-alkuisista sanoista.

Obinugrilaisissa kielissä on merkityksen puolesta alkaa-verbin johdosvastineiksi sopivia, hieman samankuuloisia substantiiveja, kuten pohjoismansin ɔ̄wl 'alku; loppu, -pää' ja pohjoishantin aləŋ 'etu- t. takapää; alku, loppu'. Niiden äännesuhdetta alkaa-verbiin on kuitenkin vaikea selittää tunnettujen äännevastaavuuksien pohjalta, joten yhteenkuuluvuus on hyvin epävarmaa.