EVE:ahtera

  From Sanat

  ahtera

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *ahtëra

  • suomen ahtera
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan ahtõra
  • viron aher
  • eteläviron aher
  • liivin ǭ’dõrz

  Levikki ja merkitykset

  suomi · vatja · viro · liivi

  Sana merkitsee kautta itämerensuomen 'maho, hedelmätön', ja sitä käytetään ennen kaikkea lehmistä puhuttaessa. Viron murteissa sillä on myös abstraktimpi merkitys 'niukka'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sanalla on mahdollisia vastineita mordvalaiskielissä: ersän murteiden jakšt́eŕ, mokšan murteiden äš́t́əŕ 'hedelmätön, steriili'. Ersän murteissa sana esiintyy monenlaisina variantteina, mikä vaikeuttaa yhteisen länsiuralilaisen kantamuodon rekonstruointia. Sanue on alun perin mahdollisesti lainaa kanta-arjan sanasta ákšaytram 'viljelemätön' (tästä sanskritin ákṣetram), ja itämerensuomalainen ja mordvalainen sana voivat edustaa varhaisia rinnakkaislainoja molempien kieliryhmien esimuotoihin.