TransFrameNet:Sign agreement

From Sanat

accede.v

 • Belize
  Belize
  acceded
  liittyi mukaan
  to the IMO Convention
  IMO:n yleissopimukseen
  on Sept. 17
  17. syyskuuta
  .
 • A united Germany
  Yhdistynyt Saksa
  acceded
  liittyi mukaan
  on Oct. 3
  3. lokakuuta
  , reducing the membership again to 159 countries.
 • Poland, Hungary and Czechoslovakia (or the Czech and Slovak republics)
  Puola, Unkari ja Tshekkoslovakia (tai Tshekin ja Slovakian tasavallat)
  might then
  voisivat sitten
  accede
  liittyä mukaan
  in 2000 or soon thereafter
  vuonna 2000 tai heti sen jälkeen
  .
 • In the event,
  the United Kingdom
  Iso-Britannia
  never
  ei koskaan
  acceded
  allekirjoittanut
  to the Convention
  yleissopimusta
  .
 • It is also unclear whether the EC will be permitted to join the IWC, since the organization's 1946 founding charter stipulates that only
  governments
  hallitukset
  can
  voivat
  accede
  liittyä mukaan
  .
 • Officially, Italian sources said
  their government
  heidän hallituksensa
  was prepared
  to
  <empty>
  accede
  liittymään mukaan
  to whatever measures were agreed by the UN in New York
  kaikkiin YK:n New Yorkissa sopimiin toimenpiteisiin
  .
 • Mozambique and Namibia
  Mosambik ja Namibia
  acceded
  liittyivät mukaan
  as the 104th and 105th contracting parties of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
  104. ja 105. osapuolena GATT-yleissopimukseen
  on July 27 and Sept. 15
  27. heinäkuuta ja 15. syyskuuta
  respectively.
 • When Burma signs the treaty
  Kun Burma allekirjoittaa sopimuksen
  ,
  all 10 nations in the region
  alueen kaikki 10 kansakuntaa
  will have
  ovat
  acceded
  liittyneet mukaan
  to the treaty
  sopimukseen
  .
 • The entry into force of START I is a major landmark in the process of nuclear arms control, which was greatly helped by the decision of
  Ukraine
  Ukrainan
  to
  <empty>
  accede
  liittyä mukaan
  to the NPT
  NPT-sopimukseen
  .
 • Faced with dwindling fuel reserves,
  U.N. officials
  YK:n virkailijat
  have indicated they are prepared
  to
  <empty>
  accede
  yhtymään
  to Serb demands that no civilians use U.N. flights
  Serbien vaatimuksiin siitä, että siviileitä ei käytetä YK:n lennoilla
  ,
  in order to restore regular fuel deliveries
  jotta säännölliset polttoainetoimitukset voidaan herättää henkiin
  .
 • And I think that the moment
  you
  sinä
  accede
  yhdyt
  to their demands
  heidän vaatimuksiinsa
  , you've redefined the role of the newspaper and redefined what is a reasonable expectation of a terrorist.

sign.v

 • An agreement on the opening of air traffic and direct telecommunications
  Sopimus ilmaliikenteen ja suorien puhelinyhteyksien avaamisesta
  was
  <empty>
  signed
  allekirjoitettiin
  between Hulun Buir in Inner Mongolia and Chita oblast in the Soviet Union
  Sisä-Mongolian Hulun Buirin ja Neuvostoliiton Chitan alueen välillä
  , Hohhot (Inner Mongolia) radio reported on Nov. 28.
 • In February 1990
  helmikuussa 1990
  a treaty
  sopimus
  was
  <empty>
  signed
  allekirjoitettiin
  between Denmark and East Germany
  Tanskan ja Itä-Saksan välillä
  aimed at combating oil and chemical pollution of the Baltic
  Baltian alueen öljy- ja kemikaalisaasteiden vastainen
  .
 • On 11 November, 1918,
  11. marraskuuta 1918
  the Armistice
  aselepo
  was
  <empty>
  signed
  solmittiin
  between Great Britain and her Allies, and Germany
  Ison-Britannian, liittoutuneiden ja Saksan välillä
  .
 • On June 12
  Kesäkuussa 12
  an accord
  sopimus
  was
  <empty>
  signed
  allekirjoitettiin
  between the RPR and the Union for French Democracy (UDF)
  RPR:n ja Ranskan demokraattisen liiton UDF:n välillä
  allowing for the two parties to put up joint candidates at local and legislative elections
  , joka mahdollistaa kahden osapuolen yhteisen ehdokkaan asettamisen paikallisiin ja valtiollisiin vaaleihin
  .
 • The directors' report
  Johtajan raportti
  should be approved by the board of directors and
  signed
  allekirjoitettava
  on behalf of the board
  johtokunnan puolesta
  by a director or the secretary of the company
  johtajan tai yrityksen sihteerin toimesta
  .
 • A contract for the joint exploitation of these resources
  Sopimus näiden varojen yhteisestä hyödyntämisestä
  was
  <empty>
  signed
  allekirjoitettiin
  on March 14, 1990
  14. maaliskuuta 1990
  ,
  with Kuwaiti and Soviet interests and major oil companies, notably Exxon and Mobil
  Kuwaitin ja Neuvostovallan edustajien sekä suurten öljy-yhtiöiden kuten Exxonin ja Mobilin välillä
  .
 • Mr Lamont said the move would take the Government two-thirds of the way down the road to
  the Rio commitment on global warming
  Rion sopimuksesta ilmaston lämpenemisestä
  ,
  signed
  , jonka allekirjoitti
  at the Earth Summit
  Earth Summit -huippukokouksessa
  last June
  viime kesäkuussa
  by the Prime Minister
  pääministeri
  .
 • Second was
  the frontier agreement between the two countries
  kahden maan rajasopimus
  signed
  , joka allekirjoitettiin
  at the 1975 OPEC summit in Algiers
  vuonna 1975 OPEC-huippukokouksessa Algiersissa
  .
 • The agreement
  Sopimus
  was
  <empty>
  signed
  allekirjoitettiin
  at the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna
  International Atomic Energy Agencyn (IAEA) päämajassa Wienissä
  by Hong Gun Pyo, North Korea's Deputy Nuclear Energy Minister, and Hans Blix, the IAEA Director-General
  allekirjoittajina Pohjois-Korean ydinenergiavaraministeri Hong Gun Pyo sekä Hans Blix, IAEA:n pääjohtaja
  .
 • The document
  Asiakirjan
  was
  <empty>
  signed
  allekirjoittajina
  by the Chair Glenys Thornton, the Secretary Terry Ashton, and the Treasurer Brian Nicholson
  olivat puheenjohtaja Chair Glenys Thornton, ministeri Terry Ashton ja valtionvarainministeri Brian Nicholson
  .
 • The atomic weapon had been developed in the expectation that it would be used if necessary; this was made explicit in
  the Hyde Park agreement
  Hyde Parkin sopimuksessa
  signed
  , jonka allekirjoittajina olivat
  by Roosevelt and Churchill
  Roosevelt ja Churchill
  in September 1944
  syyskuussa 1944
  .
 • Signed
  allekirjoittama
  by President Bush and Prime Minister Mulroney
  Presidentti Bushin ja pääministeri Mulroneyn
  on March 13
  13. maaliskuuta
  ,
  the agreement
  sopimus
  commits the USA to cutting sulphur dioxide (SO2) emissions to below 1980 levels by the year 2000.
 • THE public has applied for more than half of the £5.3billion water privatisation issue, with
  more than 1.4 million people
  yli 1,4 miljoonaa ihmistä
  signing
  allekirjoittanut
  cheques for an average of £2,000
  keskimäärin 2 000 punnan sekin
  .
 • Britain
  Britannia
  , too,
  signed
  allekirjoitti
  a commercial agreement with Spain
  kauppasopimuksen Espanjan kanssa
  in May 1948
  toukokuussa 1948
  .
 • Garry Parker
  Garry Parker
  yesterday
  eilen
  signed
  allekirjoitti
  a new four-year contract with Nottingham Forest
  uuden nelivuotisen sopimuksen Nottingham Forestin kanssa
  .
 • The USSR
  Neuvostoliitto
  had
  oli
  signed
  allekirjoittanut
  a Friendship and Cooperation Treaty
  YYA-sopimuksen
  with Iraq
  Irakin kanssa
  in 1972
  vuonna 1972
  .
 • Failing to get from Hitler the assistance he needed
  Koska tarvittavaa apua Hitleriltä ei saatu
  ,
  Franco
  Franco
  signed
  allekirjoitti
  a commercial agreement with the United Kingdom and Portugal
  kauppasopimuksen Ison-Britannian ja Portugalin kanssa
  on 24 July 1940
  24. heinäkuuta 1940
  .
 • China and Slovenia
  Kiina ja Slovenia
  signed
  allekirjoittivat
  a trade agreement
  kauppasopimuksen
  on Nov. 9
  9. marraskuuta
  in Beijing
  Pekingissä
  .
 • On July 4, 1989
  4. heinäkuuta 1989
  ,
  the government, business leaders and the CTV
  hallitus, yrityselämä ja CTV
  signed
  allekirjoittivat
  an economic pact
  taloussopimuksen
  to help reduce inflation and combat recession
  vähentääkseen inflaatiota ja taistellakseen lamaa vastaan
  .
 • I
  Minun
  had
  to
  <empty>
  sign
  allekirjoitettava
  a paper saying I'd be responsible for the arrears
  paperi, jossa ilmoitin olevani vastuussa rästeistä
  .
 • Thus, for example, a provision declaring signed accounts to be binding will not apply in the event that
  a partner
  kumppani
  is induced
  to
  <empty>
  sign
  allekirjoittamaan
  a false account
  virheellisen tilityksen
  believing it to be true
  siinä uskossa, että se on oikein
  .
 • United Germany and Poland
  Yhdistynyt Saksa ja Puola
  would
  tulevat
  sign
  allekirjoittamaan
  a treaty confirming their bilateral border (the Oder-Neisse line)
  sopimuksen, jossa vahvistetaan maiden välinen bilateraalinen linja (Oder-Neisse -linja)
  .
 • Before that fight
  Ennen ottelua
  ,
  Lewis and Bowe
  Lewis ja Bowe
  had
  olivat
  signed
  allekirjoittaneet
  an agreement stating the winner of the Lewis-Ruddock fight would face the winner of Bowe-Holyfield
  sopimuksen, jossa sovitaan, että Lewis-Ruddock -ottelun voittaja kohtaa Bowe-Holyfield -ottelun voittajan
  .
 • An agreement
  Sopimus
  was
  <empty>
  signed
  allekirjoitettiin
  to promote co-operation on economic, cultural, scientific and technological issues
  edistämään taloudellista, kulttuurista, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä
  .
 • The Propane Company, a London firm of traders,
  Lontoolainen kauppatalo Propane Company
  tried to break into the market by
  signing
  allekirjoittamalla
  a deal with the Chinese to sell the metals to European customers
  sopimuksen kiinalaisten kanssa metallien myynnistä eurooppalaisille asiakkaille
  .
 • On Oct. 31
  Lokakuun 31. päivänä
  the leaders
  johtajat
  signed
  allekirjoittivat
  a declaration pledging closer co-operation
  julkilausuman, jossa vedotaan läheisempään yhteistyöhön
  and agreed to meet annually in future.
 • By September 1939
  Syyskuuhun 1939 mennessä
  ,
  130,000 people
  130 000 ihmistä
  had
  oli
  signed
  allekirjoittivat
  the pledge
  vetoomuksen
  .
 • All
  he
  hänen
  had to do was to come round when you called and
  sign
  allekirjoittaa
  the death certificate
  kuolemanrangaistus
  with all particulars correct
  , jossa tiedot ovat oikein
  .
 • `The first was
  a kit deal with DMF
  sopimus DMF:n kanssa, joka
  I
  minun
  'm alleged
  to have
  <empty>
  signed
  allekirjoittaneen
  without any authority from the club
  ilman kerhon lupaa
  , which is a lie -- and he knows it.
 • It became clear, for example, that
  a contract
  sopimus
  signed
  , joka on allekirjoitettu
  without the artist having had independent legal advice
  ilman artistille annettuja riippumattomia lainopillisia neuvoja
  was virtually unenforceable.

signature.n

 • Under s 24 of the Bills of Exchange Act 1882,
  a cheque
  shekki
  bearing the forged
  signature
  allekirjoitus
  of the drawer
  sen osoittajan
  , however skilful, is wholly inoperative.
 • The
  signature
  allekirjoitus
  on this document
  tässä asiakirjassa
  is not my signature.
FEE 
agreement (info)
beneficiary (info)
co_participant (info)
depictive (info)
place (info)
purpose (info)
reason (info)
signatory (info)
signature 
time (info)
verb_chain