TransFrameNet:Being necessary

From Sanat

essential.a

 • Young male geladas acquire the
  skills
  taidot
  essential
  tarpeelliset
  for obtaining a harem
  haaremin hankkimisen kannalta
  within the context of life in an `all-male ``group
  pelkästään miehistä koostuvassa ryhmässä elämisen kontekstissa
  .
 • She maintains
  the changes
  muutokset
  were
  olivat
  essential
  välttämättömiä,
  to get the books back into libraries
  että kirjat voitiin saada takaisin kirjastoihin
  .
 • But for those searching for the stuff of rock'n'roll greatness, as yet they lack the scope and dynamics which is an
  essential
  olennainen
  ingredient
  ainesosa
  .
 • Clearly any method which can encourage greater participation and continued involvement of local people is not only a desirable educational tool, but an
  essential
  keskeinen
  prerequisite
  perusedellytys
  of healthy community development.
 • Breaking the link
  Yhteyden katkaiseminen
  is
  on
  essential
  olennainen
  for success
  menestyksen kannalta
 • In fact,
  cholesterol
  kolesteroli
  is
  on
  essential
  välttämätöntä
  for life
  elämälle
  .
 • They are also of fundamental importance for the local historian as they provide
  demographic data
  väestötieteellistä aineistoa
  essential
  välttämätöntä
  to a proper understanding of his chosen community
  hänen valitsemansa yhteisön kunnollisen ymmärtämisen kannalta
  .
 • Politics
  Politiikka
  is
  on
  essential
  elintärkeää
  to organizational survival
  organisaation selviytymisen kannalta
  .
 • But if
  testing
  testaaminen
  is not
  ei ole
  absolutely
  aivan
  essential
  välttämätöntä
  to the modern bomb-builder
  modernille pomminrakentajalle
  , why not abandon it anyway -- as a gesture of goodwill to the have-nots?
 • That's why
  women
  naiset
  are
  ovat
  so much more
  niin paljon
  essential
  välttämättömämpiä
  to men
  miehille
  than the other way round
  kuin toisin päin
  .
 • Reasonable inner quietness
  Kohtalainen sisäinen hiljaisuus
  is
  on
  essential
  olennaista
  for awareness of the subtle
  hienovaraisen tiedostamisen kannalta
  .
 • Having created your presentation it
  is
  on
  essential
  olennaista
  to practise it thoroughly
  harjoitella se perusteellisesti
  .
 • When facing an opponent
  Kun kohtaamme vastustajan
  , it
  is
  on
  essential
  olennaista
  to concentrate only on that man or woman and not on our fear
  keskittyä ainoastaan kyseiseen mieheen tai naiseen eikä omaan pelkoomme
  .
 • Lies
  Valheet
  are
  ovat
  essential
  välttämättömiä
  in life
  elämässä
  , says Professor Loyal Rue -- not only do we lie to others, we tell ourselves fibs to make us feel better.
 • The drawing of inferences is an essential part of discourse interpretation because very often
  essential
  olennaisiin
  information
  tietoihin
  is implied rather than being made explicit.
 • It
  is also
  on myös
  fairly
  melko
  essential
  olennaista
  to ensure that your desktop publishing package has a route through to high quality output devices such as typesetting systems
  varmistaa, että julkaisupaketin reitti kulkee korkealaatuisten tulostuslaitteiden, kuten ladontajärjestelmien, kautta
  .
 • If you are following a written design
  Jos seuraat kirjallista mallia
  , it
  is
  on
  essential
  olennaista,
  that you change colours on the rows given with the design and that you start at row one of the card (unless otherwise stated)
  että vaihdat värejä mallissa ilmoitetuilla riveillä ja että aloitat kortin ensimmäiseltä riviltä (jos ei ole toisin mainittu)
  .
 • Careful management
  Huolellinen johtaminen
  is thus
  on siten
  essential
  olennainen
  if agricultural enterprises are to survive
  maatalousyritysten selviytymisen kannalta
  .
 • With winch or car launches
  Vinssin tai autoalustojen kanssa
  , it
  is
  on
  essential
  olennaista
  to consider whether a cable break could result in a part of the cable falling on or near to a glider or anything else in mid-field
  miettiä, voisiko kaapelin katkeaminen saada aikaan sen, että osa kaapelista putoaisi liukujan päälle tai lähelle tai lähelle jotain muuta keskikentällä olevaa
  .
 • Nevertheless, local services play an
  essential
  olennainen
  part
  osa
  in the screening programme and in the day to day care of affected subjects (box 3).
 • Oxygen gas
  Happikaasu
  is not
  ei ole
  essential
  elintärkeää
  for all life
  kaiken elämän kannalta
  .
 • Proteins (the
  essential
  keskeiset
  building blocks of the body's cells
  kehon solujen rakennuspalikat
  ): in meat, liver, fish, dairy products, bread and flour, peas, beans, lentils and nuts.
 • Action
  Toiminta
  is
  on
  essential
  olennaista
  .
 • It is
  essential
  olennaista,
  when screwing a mirror to a wall
  kun peiliä kiinnitetään ruuvilla seinään
  that the wall is flat
  että seinä on tasainen,
  , and there should be a gap of around 3 mm behind the mirror to allow it to `breathe ``.
 • The last four
  Viimeiset neljä
  are
  ovat
  essential
  olennaisia
  .
 • It
  is
  on
  essential
  välttämätöntä
  that all attend
  että kaikki osallistuvat
  .

indispensable.a

 • Of course, for such an important issue, it
  is
  on
  indispensable
  välttämätöntä,
  that we talk frankly
  että me puhumme suoraan
  , ``Balawi said.
 • Despite the considerable losses of useful energy in the conversion process,
  electricity
  sähkö
  is
  on
  indispensable
  korvaamatonta
  for its flexibility of use
  sen käytön joustavuuden vuoksi
  .
 • In the minds of many respondents cotton wool was perceived as one of those
  indispensable
  korvaamattomista
  household requisites
  kotitalouden tarvikkeista,
  which is necessary for some tasks and handy for a great many more
  jotka ovat pakollisia joissakin tehtävissä ja käteviä todella monissa muissa
  .
 • The Mac
  Mac
  may be
  saattaa olla
  indispensable
  korvaamaton
  for the process of design work
  suunnittelutyön menetelmissä
  , but there is a dangerous temptation to think that desktop publishing makes designing on screen a piece of cake.
 • `
  The jury
  Valamiehistö
  is
  on
  indispensable
  korvaamaton
  to the common law justice system
  tapaoikeuden oikeusjärjestelmässä
  .
 • Efficient administration
  Tehokkaasta hallinnosta
  has become
  on tullut
  more and more
  yhä
  indispensable
  tarpeellisempi
  in expanding spheres of state intervention
  valtion väliintulon alan laajentamisessa
  .
 • Having regard to future possibilities as well as present realities,
  an exclusion clause
  rajoittava ehto
  would be
  olisi
  indispensable
  tarpeellinen
  in the new system
  uudessa järjestelmässä
  .
 • But, in the end, it is
  the caddie who
  mailapoika, joka
  is
  indispensable
  korvaamaton
  .
 • The supplement
  Täydennysosa
  is very modestly priced and
  will be
  on
  indispensable
  korvaamaton
  for those who use Mr Bramwell's book
  niille, jotka käyttävät herra Bramwellin kirjaa
  .

necessary.a

 • More substantial modifications
  Suuremmat muutokset
  may be
  saattavat olla
  necessary
  välttämättömiä
  to the system
  järjestelmälle
  for a particular task
  tiettyä tehtävää varten
  .
 • What modifications
  Mitkä muutokset
  are
  ovat
  necessary
  tarpeellisia,
  to ensure fuller curriculum access
  että voidaan varmistaa parempi pääsy kursseille
  ?
 • A
  necessary
  välttämätön
  evil
  paha
  for patients like Christine Tweddle.
 • It
  Se
  's not
  ei ole
  strictly
  ehdottoman
  necessary
  välttämätöntä
  , is it?
 • Where
  logically
  logiikan mukaan
  necessary
  välttämätöntä
  , it generates new linking text, and tries to rearrange the whole assembly of statements into their neatest logical tree.
 • It
  is clearly
  on selvästi
  necessary
  välttämätöntä
  to find a unified and consistent explanation of all these phenomena
  löytää yhtenäinen ja johdonmukainen selitys kaikille näille ilmiöille
  and by doing so to find ways of doing better in the future on all three points.
 • In commercial organisations, the prime aim is usually to maximise the return on capital invested to benefit the owners of the business or to secure further
  capital
  pääoma
  necessary
  tarvittava
  for growth
  kasvua varten
  .
 • Prostitutes
  Prostituoiduista
  became
  tuli
  necessary
  tarpeellisia
  as a result of monogamy since, as we noted, monogamy both forbids sexual freedom in wives and encourages it in husbands
  yksiavioisuuden tuloksena, sillä, kuten olemme huomanneet, yksiavioisuus kieltää vaimojen seksuaalisen vapauden ja kannustaa sitä aviomiehillä
  .
 • It
  suddenly
  yhtäkkiä
  seemed
  vaikutti
  necessary
  välttämättömältä
  to stake some claim openly
  varata jotain avoimesti itselleen
  .
 • It
  was only
  ainoastaan
  necessary
  tarvitsi
  for him
  hänen
  to cycle three hundred yards down the canal towpath
  pyöräillä kolmesataa jaardia kanavan hinauspolkua pitkin
  to get home
  päästäkseen kotiin
  , but three times to Yanto's knowledge he had ridden his bike into the canal.
 • This
  Tämä
  may be
  saattaa olla
  necessary
  tarpeen
  when, for instance, the DC has been activated through the wrong package
  esimerkiksi silloin, kun DC on aktivoitu väärällä paketilla
  .
 • Public provision
  Julkinen hankinta
  is
  on
  necessary
  tarpeen
  to live `an autonomous and purposive life ``
  "autonomisen ja tarkoituksellisen elämän" elämiseksi
  .
 • Beetle attack which has ceased requires little attention except for any
  necessary
  tarpeelliset
  repairs
  korjaukset
  to the damaged timbers.
 • In such cases
  Sellaisissa tapauksissa
  it
  is
  on
  necessary
  tarpeellista
  to work in opposition to the constraints of the context, so that the work can not be read as an affirmation of questionable ideologies and political power
  työskennellä kontekstin rajoitteita vastaan siten, että teosta ei voi lukea vahvistuksena kyseenalaisille ideologioille ja poliittiselle vallalle
  .
 • I'm organising a whip-round to buy the services of a reputable assassin, and don't envisage any problem in raising the
  necessary
  tarpeellisten
  funds
  varojen
  .
 • Was it
  so
  niin
  necessary
  välttämätöntä
  to his male pride
  hänen miehiselle ylpeydelleen
  to wring that admission from her
  puristaa tunnustus hänestä
  ?
 • At least a dozen visits
  vierailla vähintään tusina kertaa
  were
  Oli
  necessary
  tarpeen
  to the Public Record Office, the British Library, the National Monuments Record and the Institute of Historical Research in London
  valtionarkistossa, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliskirjastossa, kansallisperinnön arkistossa ja Lontoon historiallisen tutkimuksen instituutissa
  .
 • It
  's also
  on myös
  very
  erittäin
  necessary
  välttämätöntä
  to retain independence on both sides
  säilyttää itsenäisyys kummallakin puolella
  .
 • Sacrifices
  Uhrilahjat
  are
  ole
  no longer
  eivät enää
  necessary
  välttämättömiä
  ,
  as Christ himself has offered the final sacrifice, once for all
  koska Kristus itse tarjosi lopullisesti suurimman uhrilahjan
  .
 • Therefore the restrictions went beyond
  what
  mikä
  was
  oli
  necessary
  tarpeellista
  .
 • For all errors, the
  necessary
  tarpeelliset
  corrections
  korjaukset
  must be made before any installations or deinstallations will be accepted.

necessity.n

 • Now that it had disaffiliated it recognized the
  necessity
  välttämättömyyden
  of strengthening this co-operation
  tämän yhteistyön vahvistamisen
  .
 • The future demands for knowledge on this subject means more research
  is a real and
  tosiaan ja
  urgent
  kiireesti
  necessity
  tarvitaan
  .
 • Evelyn asked the cab driver to stop at the small supermarket near her house, bought the
  bare
  pelkästään
  necessities
  välttämättömyydet
  for a drink of tea and something simple to eat
  teetä ja jotain yksinkertaista syötävää varten
  .
 • Certainly marriage
  was very much a
  oli hyvin pitkälti
  practical
  käytännön
  necessity
  välttämättömyys
  for working class girls
  työväenluokan tytöille
  , and the chief hope was for a good bargain.
 • Where there are treaty procedures these should be attempted first, unless the
  necessity
  välttämättömyys
  for forcible action
  pakkotoimien
  is
  overwhelmimg
  ylivoimainen
  .
 • Growth
  Kasvua
  is a
  <empty>
  desperate
  kipeä
  necessity
  vaatimus
  for China and India, which between them account for a third of the global population, and other developing nations
  Kiinassa ja Intiassa, joissa on kolmasosa maapallon väestöstä, sekä muissa kehittyvissä maissa
  .
 • The
  necessity
  tarve
  for using very high doses of reagents, however, to detect in vitro phosphorylation of membranes
  käyttää erittäin suuria annoksia reagensseja kalvojen ulkopuolella tapahtuvan fosforylaation havaitsemiseen
  , is
  well recognised
  tunnetaan hyvin
  .
 • It
  is therefore a
  siksi on
  legal
  lainmukainen
  necessity
  vaatimus
  for almost all goat-keepers to have a copy of the MAFF Code of Welfare of Goats.
 • There is no
  necessity
  pakollista
  to use these words
  käyttää näitä sanoja
  , however.
 • Thus relieving them of the
  terrible
  kauheasta
  necessity
  pakosta
  of having to intervene directly
  puuttua suoraan
  .
 • It also represented license, an unusual small expense on a treat beyond the
  necessities
  välttämättömyyksien
  of Sara's food budget
  Saran ruokabudjetin
  .
 • Records of clothing and the other
  necessities
  välttämättömyyksistä
  and niceties of life are scanty.
 • Auditions
  Koe-esiintymiset
  are a
  ovat
  painful
  ikävä
  necessity
  välttämättömyys
  of life
  elämässä
  and not a fair judgement on your career but you have to go through them.
 • Thus it acts as an exact metaphor for the
  necessity
  välttämättömyydelle
  of a broad perspective
  laajan näkökulman
  in addressing any ecological question
  tarttuessa mihin tahansa ympäristökysymykseen
  .
 • Bargaining
  Neuvotteleminen
  is an
  on
  unavoidable
  vääjäämätön
  necessity
  perusedellytys
  in American politics
  Amerikan politiikassa,
  and negotiating skill is a central component of presidential power.
 • A home
  Koti
  is both a
  on sekä
  material
  aineellinen
  necessity
  perusedellytys
  and, if one is bought, it is usually a person's most expensive purchase.
 • If there's one
  nail-care
  kynsien hoidossa
  necessity
  välttämättömyys
  , it has to be a buffing pad.
 • These
  safety
  turva-
  necessities
  välttämättömyydet
  are cleverly hidden behind panels which were made to look like original military equipment.
 • This
  Tämä
  was a
  oli
  necessity
  välttämättömyys
  to qualify for a later call to the Bar
  vaatimusten täyttämiseksi baariin soitettua myöhempää puhelua varten
  .
 • The
  necessity
  välttämättömyys
  for this
  tämän
  arose from the catastrophic collapse in mining employment.
 • Dining
  Päivällisen syöminen
  is a
  on
  pleasurable
  miellyttävä
  necessity
  välttämättömyys
  and our menu delicious.
 • So
  necessity
  välttämättömyys
  it would seem was another reason why she tended to use just the one camera.

needed.a

 • The deep-grained uncompetitiveness of the British economy, most notably its persistent failure to produce a sufficient supply of
  needed
  tarvittavia
  skills
  taitoja
  , has to be part of the explanation of such a trade imbalance.
 • What
  mitä
  is
  <empty>
  needed
  Tarvitaan
  is enforcement.
 • Yes, all the
  needed
  tarvittavat
  equipment
  välineet
  was there, and in good order.

required.a

 • One of them had an intestinal perforation and
  required
  tarvitsi
  surgery
  leikkauksen
  .
 • Required
  Vaadittavat
  levels
  tasot
  of literacy and dexterity kept the supply of compositors, on the other hand, in better balance with the demands of the printing trade.
 • In cases where
  frequent access to cultures
  säännöllistä pääsyä kulttuureiden pariin
  is
  <empty>
  required
  tarvitaan
  (e.g.
  for serial observations
  sarjatarkkailua varten
  ) separate long-term and short-term incubators are advisable.
 • These, then, were the books that became
  required
  vaadittava
  reading
  lukeminen
  for those who came to Cumberland Lodge to debate such issues.
 • A series of simple push-buttons on the solid state device enables the
  required
  vaadittava
  temperature
  lämpötila-
  range to be set precisely.
 • Language is also a
  required
  pakollinen
  component
  osa
  in all course files (the mathematics file, the nursery file etc.).
 • Then, carefully, with nice pointed scissors, cut through both thicknesses (I do not use a ribber), the
  required
  tarvittava
  size
  koko
  of buttonhole.
 • Hence
  a pre-processing level
  esikäsittelyn taso,
  is
  <empty>
  required
  tarvitaan
  which determines the probable sequence
  joka määrittää todennäköisen sarjan
  (Wright, 1989).
 • What
  Mitä
  is
  <empty>
  required
  vaaditaan
  therefore is a method of compressing these definitions so that this combinatorial explosion is reduced.
 • `All they need to see is a squiggle on the
  required
  tarvittavalla
  line
  linjalla
  .
 • Courtney practised in Harley Street as a gynaecologist even though he has never passed the
  required
  vaadittavia
  exams
  kokeita
  .
FEE 
condition (info)
degree (info)
dependent (info)
dependent_individual (info)
descriptor (info)
domain (info)
reason (info)
required_entity (info)
requirement (info)
time (info)
verb_chain