kindittada

  From Sanat

  kindittada (v.)

  • (Written Ludic) kinditt/ada, -au, -i
  • (Southern Ludic) kind’i/tada, -tab, -t’ ~ -t’ii; -tetaze, -tet’ihe
  • (Middle Ludic) kin’d’i/ttai, -ttau, -tti (OFM)
  • (Northern Ludic) kin’d’i- ~ kiin’d’i/ttädä, -tän, -t’in

  Translations

  • (Russian) закреплять
  • (Russian) закрепить
  • (Russian) прикреплять
  • (Russian) прикрепить
  • (Russian) укреплять
  • (Russian) укрепить
  • (Russian) прижимать
  • (Russian) прижать
  • (Russian) перетягивать
  • (Russian) перетянуть
  • (Russian) тужить
  • (Russian) теснить
  • (Russian) крепить
  • (Russian) затуживать
  • (Finnish) kiinnittää
  • (Finnish) ahdistaa
  • (Finnish) puristaa
  • (Finnish) tiivistää

  Examples

  • (Written Ludic) aižad pidau regeh kindittada
  • (Russian) оглобли нужно к саням прикрепить
  • (Written Ludic) kindittada rugal
  • (Russian) клеить, заклеивать
  • (Southern Ludic) aižad n’ämad pidab regehe kin’d’itada
  • (Russian) оглобли эти нужно к саням прикрепить
  • (Finnish) aisat nämä pitää rekeen kiinnittää
  • (Middle Ludic) kin’d’ittäu
  • (Russian) ahdistaa, puristaa

  See also