kindittada

From Sanat

kindittada (v.)

 • (Written Ludic) kinditt/ada, -au, -i
 • (Southern Ludic) kind’i/tada, -tab, -t’ ~ -t’ii; -tetaze, -tet’ihe
 • (Middle Ludic) kin’d’i/ttai, -ttau, -tti (OFM)
 • (Northern Ludic) kin’d’i- ~ kiin’d’i/ttädä, -tän, -t’in

Translations

 • (Russian) закреплять
 • (Russian) закрепить
 • (Russian) прикреплять
 • (Russian) прикрепить
 • (Russian) укреплять
 • (Russian) укрепить
 • (Russian) прижимать
 • (Russian) прижать
 • (Russian) перетягивать
 • (Russian) перетянуть
 • (Russian) тужить
 • (Russian) теснить
 • (Russian) крепить
 • (Russian) затуживать
 • (Finnish) kiinnittää
 • (Finnish) ahdistaa
 • (Finnish) puristaa
 • (Finnish) tiivistää

Examples

 • (Written Ludic) aižad pidau regeh kindittada
 • (Russian) оглобли нужно к саням прикрепить
 • (Written Ludic) kindittada rugal
 • (Russian) клеить, заклеивать
 • (Southern Ludic) aižad n’ämad pidab regehe kin’d’itada
 • (Russian) оглобли эти нужно к саням прикрепить
 • (Finnish) aisat nämä pitää rekeen kiinnittää
 • (Middle Ludic) kin’d’ittäu
 • (Russian) ahdistaa, puristaa

See also