FinnFrameNet:Communicate categorization

From Sanat

esittää

 • Tiedotusvälineet esittävät mielellään politiikan henkilöiden välisenä pelinä ja lyövät samalla laimin yhteiskunnallisten asiakysymysten käsittelyn.
 • 20. Kyseessä ovat karkeat, useasta eri lähteestä kootut eri menetelmillä tehdyt arviot jotka esitetään tässä vain vihjeenä suuruusluokasta ja kehityssuunnasta.
 • Kukin ratkaisee kantansa itse ja vastaa siitä myös itse, me vain esitämme asianlaidan sellaisena kuin totuuden valo sen paljastaa.

kuvailla

 • Hän kuvailee rauhanhäiritsijät hiukan yli kaksikymmenvuotiaiksi miehiksi.
 • Kaupunginjohtaja Pertti Hietala kuvailee tilannetta huolestuttavaksi, muttei toivottomaksi.
 • Markku Ahtela kuvailee itseään realistiseksi pankinjohtajaksi.
 • Tässä ei ole suinkaan yritys kuvailla niitä yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin käsitellään niitä ihon syfiliksen yhteydessä ja annetaan joitakin alkeistietoja, jotka voivat teidän mieltänne erikoisesti kiinnostaa.
 • Sen sijaan annamme mestarin kuvailla matkavaikutelmiaan omin sanoin sellaisina, kuin hän ne esitti eri henkilöille.
 • Hänellä oli ihmeellinen kyky kuvailla asiat aivan ihmeellisen viehättäviksi; olisin voinut pitää hänen puheitaan kaupunkilaisen kuvitelmina, ellen olisi kuullut niitä suoraan maalaisen suusta.
 • Kiinteistöjen isännöitsijä Heikki Rautiainen kuvailee rakennuskantaa tasaisen huonoksi.
 • Böhm kuvailee sitä jättimäiseksi markkina-alueeksi.

kuvata

 • Retretin taiteellinen johtaja Jouko Heinonen kuvaa taidekeskusta Rubensin arvokkaiden teosten vuoksi pankin ja sairaalan välimuodoksi.
 • Tuore Suomen Tieyhdis- j tyksen puheenjohtaja, maaher- j ra Kalevi Kivistö kuvaa yhdistystä vapaaksi kansalais- ja painostusjärjestöksi.
 • Kaija Kärkinen kuvaa itseään sekä näyttelijäksi että laulajaksi.
 • Me olemme kuvanneet opettajistoa aivan kuin se olisi yksi ja yhtenäinen, ja totta onkin, että yhteistoiminnan henkeä eri kiistelevien ryhmien välillä on ollut havaittavissa viime vuosikymmenenä; mutta totta on yhä myöskin, että viime luvussa esittämämme erilaisuudet eri koulumuotojen välillä, mitkä ovat syvällisten perinteiden ja tapojen aiheuttamia, ulottuvat opettajiinkin ja vaikuttavat joka käänteessä hallituksen toimintaan.
 • Vaikka ei suinkaan voi epäillä, että kansanliuolloviranomaiset kuvaisivat tilanteen synkemmäksi kuin se on, ja vaikka moni seikka, kuten sotaväen suuret tarpeet, kuljetusvaikeudet yin. kiristävät muutenkin epätyydyttävää tilannetta, voi ehkä kuitenkin hienoksellaan olettaa, että siitä annettu uusin kuva on jonkin verran todellisuutta synkempi.
 • Valuuttamarkkinoilla kaupankäynti oli edelleen verraten rauhallista, sen sijaan rahamarkkinoilla vaihto vilkastui hieman ja sitä kuvattiin " normaaliksi ".
 • Mutta kun muistaa, miten meidän vanhoillisemme aikoinaan realistista suuntaa soimasivat, miten sitä kuvattiin nuorison turmelukseksi, synniksi ja onnettomuudeksi, miten meidän kirjallinen akatemiamme — Suomalaisen Kirjallisuuden Seura — aikoinaan antoi „ Papin rouvalle " pienen palkinnon, senkin anoastaan sen. muodollisen etevyyden " takia, — niin tun luupa kummalta tosiaankin, eitä nykyään voidaan jo Suomen ylioppilaskunnassa nostaa kysymys kunnian, kotuksesta Zolan kuoleman johdosta.
 • Nixon kuvasi vuotta 1971 " vedenjakajan vuodeksi ", jonka aikana Yhdysvallat teki dramaattisen avauksen Kiinaan päin ja loi pohjan uusille suhteille Neuvostoliittoon.
 • Kun Sir Elvvoodin hiljaiset värit ilmestyi Suomen bändikartalle, yhtye joutui keksimään kokonaan uuden määreen kuvaamaan sointiaan.
 • Olet kuullut jonkun kuvaavan murheita paketeiksi, joissajumala lähettää siunauksiaan.

kuvaus

 • Sinun pelkkä kuvauksesi hänestä riittäköön meille tästä lähtien!
 • Oli oikein hauskaa lukea eloisa kuvauksesi Mannerheimin käynnistä. »
 • Sinun kuvauksesi koirasta on sanasta sanaan samanlainen kuin sinun veljesikin!

luokitella

 • - " Se on kuitenkin vielä edelleen-ja aiheellisesti enemmän vakautus- kuin tulevaisuus- ja turvallisuusbudjetti, jollaiseksi valtiovarainministeri näyttää sen luokitelleen, Kalliomäki puhui.

luonnehdinta

 • Autenttisten sitaattien väliin hän on sijoittanut lyhyitä selittäviä ja johdattavia kommentteja, joissa usein myös esitetään sattuvia luonnehdintoja 1600-luvun keskeisistä elämänilmiöistä.
 • Toki kilpailukirjasta löytyy sanallisiakin luonnehdintoja kanin piirteistä.
 • Kirjallisuushistoriamme kuuluisimpiin kaunokirjallisen tuotteen luonnehdintoihin kuuluu " mynttäämätöntä kultaa ".
 • Olen ihastuneena perehtynyt Ruudun teräviin luonnehdintoihin ja mestarillisiin kielikuviin sekä todennut suvereenisuuden, jolla hän hallitsee laajan aineistonsa.
 • 1863 — 78 ja asiantunteviin luonnehdintoihin eri säätyjen merkittävimmistä miehistä.
 • Tulev. ) " Mielenkiintoisia ovat varsinkin hänen luonnehdintansa eräistä tuon ajan tapahtumiin vaikuttaneista henkilöhahmoista sekä heidän toimintansa motivointia koskevat kohdat. "
 • Suku ja suvun perintö saa niin ikään luonnehdintansa ensi lehdillä.
 • Erittäin hyvänä dokumenttiohjelmana pidin Osmo Visiirin vierailua suuressa kustannusliikkeessä, missä fil. tri Yrjö Jäntti esitteli kirjailijoitten muotokuvia sekä " pystejä kansakunnan kaapin päällä " v Haastateltava sai kertomuksiinsa harvinaisen paljon elävyyttä ja huumoriakin, ja hänen luonnehdintansa useista taideteoksista oli erittäin osuvaa ottaen huomioon myös kirjailijoitten taiteellisen luonteen ja laadun.
 • Johdantoluvussa kirjoittaja rajaa tutkimuskohteensa ja esittää oman luonnehdintansa tutkimuksestaan.
 • Etykistä kirjailijalla oli oma luonnehdintansa: juoropialaisjefropialainen kokous ( suunnilleen sillä tavalla amerikkalainen ja venäläinen Euroopan ääntävät ).
 • Niissä hänen rehevä luonnehdintansa parhaiten pääsi oikeuksiinsa.
 • sesti paikkakunnan säätyläisiä, Kianto oli närkästyttänyt ujostelemattomilla henkilökohtaisilla luonnehdinnoilla, jotka olivat kiusallisen hyvin maaliin osuvia.
 • Kun objektit määritellään niiden tuottamistavan kautta eikä epämääräisillä taideilmiöiden luonnehdinnoilla, päästään lähemmäksi teatterin tekemistä, Salosaari sanoi.
 • Laitisen arviot ja luonnehdinnat ovat niin asiallisesti kuin tyylillisesti erinomaiset.
 • Toisaalta en tiedä, kuinka pitkälle Heikistä ulkopuolisten tekemät luonnehdinnat pitävät paikkansa.

luonnehtia

 • Ja näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että kantaja rangaistusta vaatimatta luonnehtisi korvausvaatimuksensa perustana olevan teon rikokseksi.
 • - En luonnehtisi tilannetta valtataisteluksi.
 • Liturgian yleissävyn ehkä hyvin luonnehtisi viittaamalla kuoron alinomaa uusimaan: " Herra armahda ".
 • Kolmas ja tärkein muistutus on se, että teoksessa ei luonnehdita Schaumanin teologista kantaa.
 • Turhaan ei kuluvaa ja tulevaakin vuotta luonnehdita voimakkaimmaksi rakennuskaudeksi aikoihin.
 • Viimeksi mainitussa väkivalta on määritelty persoonaan kohdistuvaksi ( Gewalt gegen eine Person ), ensiksi mainitussa sitä ei luonnehdita millään tavalla.
 • 122 Lainsäädännöllisestä tilanteesta Saksassa todettakoon, että BGB on velaksiannon ( Darlehen, 607 § ) ja talletuksen ( Verwahrung, 688 § ) osalta legalisoinut reaalisopimusteorian; sitova sopiminen myöhemmin toimeenpan- tavasta velaksiannosta ja tallettamisesta on kylläkin mahdollista, mutta tällaisia sopimuksia ei luonnehdita Darlehen- tai Verwahrung -sopimuksiksi, vaan luvantasopimuksiksi.
 • Prosenteissa menokasvua ei luonnehdita suureksi, mutta markkamääräisesti isossa hallintokunnassa nousut ovat tuntuvia.
 • Valtuuston puheenjohtaja Pirkko Juuti on luonnehtinut seminaaria tilaisuudeksi, jossa valtuutetut voivat vapaasti puida asioita keskenään.
 • Belgrad on luonnehtinut joukkomurhaa lännen verukkeeksi, jonka varjolla Nato voi puuttua tilanteeseen.

määritellä

 • Valaisin häntä ikäjakauman mukanaan tuomista musiikkimakujen eroavaisuuksista; suomalaisethan määrittelevät itsensä enemmänkin tango- tahi humppakansaksi.
 • Vihervuorta kannattavat määrittelevät hänet " nuorehkoksi edistykselliseksi ympäristöjuristiksi ".
 • - Eräässä Burman historiaa käsittelevässä tutkielmassa todetaan, että " Burmalaista kansakuntaa luotaessa... vähemmistön käsite muuttui, kun yksi ryhmä määritteli itsensä kansakunnaksi, tällöin kaikista muista ryhmistä tuli vähemmistöjä. "
 • Tutkimuksessaan professori Juntunen määritteli liikunnan toiminnaksi, jossa aivojen liikkeestä seuraa toimintaa, joka johtaa sydämen ja verenkiertoelimistön rasittamiseen.
 • Aki Parviainen määritteli sen " triplalimboksi ".
 • Nypykät määrittelee itsensä suomalaiseksi populääriyhtyeeksi, tällä hetkellä alansa sui Töitä polkan parissa on riittänyt 11 miehelle.
 • Klassisessa filosofiassa ei tällaisella ajattelulla ole mitään tekemistä moraalin kansa: esim. aristotelinen filosofia määrittelee moraalin siksi elämänalueeksi, joka koskee ihmisen henkilökohtaista kasvua hyväksi ihmiseksi.
 • Historiantutkija Hannu Salmi määritteli katastrofin joko luonnononnettomuudeksi tai tekniikan pettämisestä aiheutuvaksi suuronnettomuudeksi.
 • Tämän vuoksi lähestyttäessä poikkeavan käyttäytymisen ongelmaa ei voida unohtaa yhteiskunnan rakenteellisia tekijöitä: Teot, jotka määritellään rikollisiksi, koetaan vaaraksi yhteiskunnan kiinteyden ja koosstqjysymisen kannalta.
 • Hakijan on määriteltävä tutkimusalansa, ajan, jonka hän aikoo ulkomailla viipyä ja matkaohs jelmansa — sekä jos joku sattuu omaamaan taidon vieraissa kielissä — ilmoituksen siitä.
 • Miten puolueen on määriteltävä suhteensa tämän väestön eri kerroksiin?
 • Diltheyn tapa määritellä kokemus poikkeaa loogisen empirismin mukaisesta, koska hän tarkoittaa erityistä sisäistä kokemusta ( innere Erfahrung ) 45.
 • nissä monille tulee halu määritellä itsensä uudelleen, ponnistella. kasvaa ja toteuttaa yksilöllisyyttä.

määritellä uudelleen

 • Los Angeles Times -lehti kuvaa Princeä " vallankumoukselliseksi taiteen luojaksi, jonka visiot määrittelevät uudelleen musiikintekemisen ehdot ".
 • Palkkatyö haluttaisiin määritellä uudelleen
 • Tällöin työtaistelutoimenpide voitaisiin tekijän ehdotuksen mukaan määritellä uudelleen siten, että tilanteet, joissa työstä pidättäytyimisoikeus on olemassa, eivät kuuluisi sen piiriin.
 • Kitsiä ne ovat, mutta niin ihmeen valloittavaa, että elokuvan taide pitää määritellä uudelleen värien, muotojen ja sävelmien leikiksi.
 • Siksi ehdokkaat tuntuvat nostavan koulupolitiikkamme yhdeksi keskeiseksi aiheeksi koulunaloittamisiän uudelleen määrittelemisen.
 • Kirjailijoiden piti määritellä uudelleen itsensä ja suuntautua afrikkalaiseen kulttuuriin.
 • Tässä laissa on työntekijäin oikeus vuosilomaan määritelty uudelleen ja entistä yhtenäisemmin.
 • Samalla määriteltiin uudelleen myöskin kilogramma.
 • Liiton toimiala määriteltiin uudelleen pyrkimällä teollisuusliittoperiaatetta toteuttamaan.
 • verran perjantaina, jolloin hallitus määritteli uudelleen kantansa kiistanalaiseen lähtötasokysymykseen.

määritelmä

 • Ryhdyttäessä sitten tarkastamaan, ovatko määritelmämme saaneet aikaan suuremman yhtenäisyyden ja kiinteyden työoikeuteemme kuin Ruotsissa on laita, on ennen kaikkea tietenkin tutkittava niiden sanamuotoja.

määritelmä mukaan

 • liittomme on — sääntöjensä mukaan — suurin piirtein sellainen, jollaiseksi ammattiyhdistyksen luonteen ylempänä määrittelimme.
 • ' Näin määrittelimme tehtävämme ensimäisessä numerossamme viime elokuussa, ja että tässä olemme saavuttaneet maamme laajojen työväenjoukkojen kannatuksen ja hyväksy- misen, siitä on nyt todisteena voimakas vasemmistovirtaus maamme työväenliikkeessä ja lehtemme näin lyhyenä vaikutusaikana saavuttama menestys.
 • Saadaanko ehdottoman äärettömän pienen käsite, tuo alussa määrittelemämme outo ilmiö, tapetuksi?
 • Törkeätä lievempää pahoinpitelyä on käsiteltävä sillä tavoin, että ensinnä määritellään sen yläraja eli aikaisemmin määrittelemämme vaikean ruumiinvamman käsite ja sitten selitetään, mitä sen alarajalla, lievällä pahoinpitelyllä tarkoitetaan.
 • Beijingin hallituksen määritelmän mukaan Taiwan on osa Kiinan kansantasavaltaa, jonka johdossa on Kiinan ainoa laillinen hallitus.
 • Yleisesti me määrittelemme ammattiosaston siten, että se on samalla paikkakunnalla " olevien samaan ammattikuntaan kuuluvien työläisten yhtymä.

määrittää

 • Kriminologi määrittää itsensä normina ja normaaliutena, lain subjektina.

pitää

 • Kirjoittaja ei mainitse sitä, että Neuvostoliitto piti asiakirjaa niin merkittävänä, että se talletettiin YK:n suhteeristössä — toimenpide, joka viittaa siihen, että NL pitää asiakirjaa oikeudellisesti sitovana.
 • Hän piti yhteistyötä ja keskustelua myös muiden oppiaineiden edustajien kanssa stimuloivana, mutta piti vaarana, että tutkimuksen kohde jää samalla problematisoimatta.
 • Mutta hän piti suomea äidinkielenään ja maan varsinaisena kielenä, joka historiallisista syistä oli jäänyt hoitoa vaille.

uudelleenmäärittely

 • Ongelmana eivät sen vuoksi ole omaisuuden käsitteen uudelleenmäärittely tai kaikkien tai tiettyjen omaisuuslajien suojan kumoaminen.

???

 • Edellämainittu määritelmä pohjaa WHO:n näkemyksiin hoitotyöstä yhteiskunnallisena toimintana.
 • 1. Muotoilemalla aiheeni kriminaalipolitiikan ja rikosoikeussysteemin väliseksi konjunktioksi olen esittänyt olettamuksen, että niiden välillä vallitsee looginen suhde.
 • He leimaavat sen velvollisuuden teoksi kansallisuuden tähden.
 • Lontoon puolalaiset leimaavat päätöksen " Puolan viidenneksi jaoksi ".
 • Hänen suoranaiset vastustajansa leimaavat hänet despootiksi ja tyranniksi, häikäilemättömän kunnianhimoiseksi kapinoitsijaksi, joka taistelee muka kansan enemmistöä vastaan ja pommituttaa pakenevia naisia sekä lapsia.
 • He leimaavat sen teeskentelyksi.
 • Mies leimaa väitteet vain neuroottisen tytön kuvitelmiksi, mutta pian Tess ei tiedä kumpaa pitäisi enemmän pelätä; potilastaan vai rakastettuaan.
 • Millä kirotun oikeudella sinä soimaat malaijilaisia raakalaisiksi?
FEE 
category (info)
criteria (info)
depictive (info)
frequency (info)
item (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
particular_iteration (info)
speaker (info)
time (info)