TransFrameNet:Seeking to achieve

From Sanat

seek.v

 • Unions bargaining with individual employers, or at industry level
  Ammattiliitot, jotka neuvottelivat yksittäisten työnantajien kanssa tai teollisuuden kanssa
  ,
  sought
  pyrkivät
  to maximize the return to their members for working
  maksimoimaan jäsentensä saaman tuoton
  ,
  welfare benefits being unaffected by the negotiations
  sosiaalietuuksista, joihin neuvottelut eivät vaikuta
  .
 • I
  Minä
  am
  <empty>
  desperately
  epätoivoisesti
  seeking
  haluan
  to obtain a Router Crafter lathe
  hankkia puuntyöstösorvin
  .
 • The Revenue
  Tuloista
  only
  vain
  seek
  pyritään
  to charge the 35 per cent rate
  veloittamaan 35 % vero
  if the income of the non-resident trust has a UK source
  , jos ulkomailla asuvan henkilön rahastotulot ovat Isosta-Britanniasta lähtöisin
  .
 • He had loved his younger brother with a fierce, protective love capable of showing no mercy to
  those who
  niitä kohtaan, jotka
  sought
  pyrkivät
  to harm him
  vahingoittamaan häntä
  .
 • Heron shows in his article a deep sympathy with Braque's work, which, incidentally, was
  a sort of painting
  sellainen maalaus
  he himself
  , jota hän itse
  was
  <empty>
  seeking
  halusi
  to practise
  maalata
  at the time
  aikoinaan
  .
 • The tour is necessary, they say, to raise funds to create a safe environment for Barnes's art --
  funds
  rahastolle
  they
  , jota he
  had
  olivat
  originally
  alunperin
  sought
  etsineet
  by trying to sell up to $100 million in paintings
  yrittäessään myydä 100 miljoonan dollarin arvosta maalauksia
  .
 • If on the other hand, the stress is maintained,
  strain relief
  vedonpoisto
  is
  <empty>
  sought
  pyritään samaan aikaan
  by converting the excess free energy into heat, thereby stimulating the thermal motion of the segments back to their original positions
  muuntamalla ylimääräinen vapaa energia lämmöksi ja täten stimuloimalla segmenttien lämpöliikettä takaisin alkuperäisille paikoilleen
  .
 • Judith
  Judith
  for her part
  sought
  haki
  security
  turvaa
  for Charles and herself
  itselleen ja Charlesille
  in new alliances
  uusista liittoutumista
  .
 • His reasons were all based on his search for Rectitudo in mind and will, as
  he
  hän
  had
  on
  sought
  etsinyt
  it
  sitä
  for the past thirty years
  viimeiset kolmekymmentä vuotta
  .
 • Instead,
  they
  he
  sought
  hakivat
  strength
  voimaa
  for their socialist cause
  sosialistisille syilleen
  through allying the Soviet regime with the anti-imperialist struggles of Asia
  liittoutumalla Neuvostohallinnon kanssa Aasian imperialismin vastaisessa taistelussa
  .
 • Seasonal workers do not have the security of full-time employment, since
  they
  heidän
  must
  on
  seek
  etsittävä
  other means of support
  muita tukitapoja
  for part of the year
  osalle vuotta
  .
 • The programme had changed:
  a collie dog
  collie
  was now gambolling about, apparently
  seeking
  etsiessään
  aid
  apua
  for a distressed shepherd
  pulassa olevalle paimenelle
  .
 • Maudie Mycroft could see
  she
  että hän
  was wasting her time
  seeking
  etsiessään
  sympathy
  sympatiaa
  from the women
  naisille
  and she picked up her shopping bag.
 • Employees of one local authority
  Yhden paikallisen viranomaisen työntekijöitä
  have not, however, been prevented in the past from
  seeking
  asettumasta
  election to the council of another local authority
  ehdolle toisen paikallisen viranomaisen neuvostoon
  .
 • The Division
  Osasto
  continues
  to
  <empty>
  actively
  aktiivisesti
  seek
  etsimistä
  new uses for the platinum group metals
  platinaryhmän metallien uusien käyttötarkoitusten
  both through R & D programmes and marketing campaigns
  sekä tuotekehitysohjelmien että markkinointikampanjoiden avulla
  .
 • I should also mention the young Schumann, but then I have immediately to qualify:
  in his Symphonic Etudes
  symfonisissa etydeissään
  ,
  he
  hän
  consciously
  tietoisesti
  seeks
  hakee
  an orchestral sonority
  orkestraalista mahtavuutta
  .
 • Similarly,
  a migrating bird
  muuttolintu
  could be
  saattaa
  seeking
  etsiä
  a particular patterning of the stars or an instinctive orientation to the Earth's magnetic field
  tiettyä tähtikuviota tai suunnistaa vaistonvaraisesti Maan magneettikentän mukaan
  .
 • Mr Ashdown said he could be blamed for forcing a second election, but
  he
  hän
  was
  <empty>
  seeking
  pyrki
  PR
  suhdetoimintaan
  because it was central to a coalition that would ensure a stable government
  , koska se oli keskeistä koalitioille, joka varmistaisi vakaan hallituksen
  .
 • Mr Chris Spry, for the London Ambulance Service, said
  the army's help
  , että armeijan apua
  was
  <empty>
  sought
  pyydettiin
  because crews were not using their radios to answer emergency calls
  , koska työntekijät eivät käyttäneet radioitaan hätäpuheluihin vastaamiseen
  .
 • In the following example
  Seuraavassa esimerkissä
  the teacher
  opettaja
  has
  on
  quite deliberately
  melko tarkoituksellisesti
  sought
  pyrkinyt
  to initiate interest in the comparison of ages and heights
  herättämään kiinnostusta iän ja pituuden vertailuun
  ,
  by arranging for older brothers and sisters to visit the group
  järjestämällä vanhemmat veljet ja sisaret käymään ryhmän luona
  .
 • Assignments to important committees
  toimeksiantoja tärkeille komiteoille
  are thus
  täten
  actively
  aktiivisesti
  sought
  etsivät
  by members of Congress
  Kongressin jäsenet
  ,
  through their party leaders who allocate them
  niitä jakavien puoluejohtajien kautta
  .
 • Mr Saville also admitted it was almost certain that
  his group
  hänen ryhmänsä
  would
  tulisi
  seek
  hakemaan
  grants
  korvauksia
  from the Welsh Office or the Welsh Development Agency
  Walesin ministeriöltä tai WDA:lta
  for the reclamation of the site, which is scarred by toxic waste tips
  alueesta, joka on täynnä myrkyllisiä kaatopaikkoja
  .
 • I'm delighted to learn that
  his advice
  hänen neuvojaan
  has been
  on
  sought
  pyydetty
  in the present enterprise
  nykyisessä yrityksessä
  .
 • The peace-makers of Europe
  Euroopan rauhanrakentajat
  sought
  pyrkivät
  in the Vienna Settlement of 1815
  Wienin sopimukseen vuonna 1815
  to reinstate the legitimise, dynastic principle rather than to give expression to the new political forces of nationalism and liberalism
  palauttaakseen laillisen dynastian sen sijaan, että olisivat ilmentäneet uusia poliittia nationalismin ja liberalismin voimia
  .
 • At the same time
  Samaan aikaan
  help
  apua
  was
  <empty>
  sought
  haettiin
  from France, which sent troops to the east coast
  Ranskasta, joka lähetti joukkojaan itärannikolle
  .
 • European Community funding
  EU-rahastoa
  is being
  <empty>
  sought
  pyydetään
  for the scheme to upgrade the city's rivers and canals and nearby land
  mukaan kaupungin jokien ja kanavien sekä läheisten maa-alueiden päivityssuunnitelmaan
  .
 • In his day Wilson was very conscious of some of the injustices from which the weavers suffered, and
  through his pen
  kynänsä avulla
  he
  hän
  sought
  pyrki
  to champion their cause
  puolustamaan heidän asiaansa
  .
 • In A Theory of Justice
  Oikeusteoriassaan
  Rawls
  Rawls
  seeks
  etsii
  a method for rationally determining the principles of justice
  menetelmää oikeusperiaatteiden rationaaliseen määrittelyyn
  .
 • Jean Davies, who is also vice-chairman of the North Wales Coastal Forum
  Jean Davies, joka toimii myös Pohjois-Walesin rannikkofoorumin varapuheenjohtajana
  ,
  is
  <empty>
  now
  nyt
  seeking
  etsii
  support
  tukea
  from council colleagues
  kollegoiltaan
  for her demand
  vaatimuksilleen
  .
 • Inspired by Darwin's cousin, Francis Galton (1822-1911)
  Darwinin serkun Francis Galtonin (1822-1911) inspiroimina
  ,
  the biometricians
  biometriatutkijat
  sought
  pyrkivät
  to provide hard evidence that a population subjected to selection pressure exhibited a measurable difference after a few generations
  antamaan vahvoja todisteita siitä, että valinnan paineessa elävä populaatio oli mitattavasti erilainen muutaman sukupolven päästä
  .
 • While the party contains
  many who
  monia, jotka
  actively
  aktiivisesti
  seek
  etsivät
  peace and reconciliation
  rauhaa ja sopua
  , it would be wrong to think of them in any sense as overcoming the basic conflictual components of bloc power in Ireland.
 • The number of
  people in the catchment area of the resource centre who
  niiden ihmisten määrä resurssikeskuksen sairaalapiirissä
  now
  , jotka nyt
  seek
  etsivät
  residential care
  kotihoitoa
  has dropped dramatically.
 • However, it is quicker, more convenient, and produces social control more economically, to deal with a small number of organization leaders than
  to
  <empty>
  seek
  hakeutua
  to achieve a dialogue directly with citizens
  suoraan vuoropuheluun kansalaisten kanssa
  .
 • Those few councils which
  Ne harvat valtuustot, jotka
  sought
  pyrkivät
  substantially
  merkittävästi
  to exceed government guidelines
  ylittämään hallituksen ohjeet
  were brought sharply into line.
 • If
  wide coverage
  kattavaa peittoa
  is
  <empty>
  sought
  haetaan
  (eg for a new Do-it-Yourself product or a new consumer banking service)
  (esim. uusi tee-se-itse- -tuote tai uusi kuluttajien pankkipalvelu)
  , then a television advertisement put out at a peak viewing time would be the most effective.
 • Far from co-operating
  Kaikkea muuta kuin yhteistyökykyinen
  , however,
  the Metropolitan
  Metropolitan
  sought
  pyrki
  to `mislead, confuse and divert ``investigators
  johtamaan harhaan, sekoittamaan ja suunnata tutkijoiden mielenkiinnon toisaalle
  by, for instance, labelling objects from the Lydian hoard `East Greek Treasures
  esimerkiksi merkitsemällä lyydialaiset aarteet "itäkreikkalaisiksi aarteiksi".
  .
FEE 
agent (info)
beneficiary (info)
circumstances (info)
degree (info)
depictive (info)
duration (info)
explanation (info)
manner (info)
means (info)
purpose (info)
sought_entity (info)
source (info)
state_of_affairs (info)
time (info)
verb_chain