TransFrameNet:Recording

From Sanat

document.v

 • In 1984
  Vuonna 1984
  over seven million compounds
  yli seitsemän miljoonaa yhdistettä
  were
  <empty>
  documented
  dokumentoitiin
  in the chemical literature
  kemian kirjallisuudessa
  .
 • The processes involved in the transformation of the earth sciences world-view
  Prosessit, jotka liittyvät geotieteellisen maailmankuvan muutokseen,
  are
  on
  documented
  dokumentoitu
  in recent studies
  viimeaikaisissa tutkimuksissa
  by Legrand and Stewart
  Legrandin ja Stewartin
  .
 • The early years
  Varhaiset vuodet
  are
  on
  documented
  dokumentoinut
  by Ronnie Ross, his saxaphone tutor, Brian Lane, his music teacher and George Underwood, who first met David in Bromley Cubs when both were nine years old
  hänen saksofoninopettajansa Ronnie Ross, hänen musiikinopettajansa Brian Lane sekä George Underwood, joka tapasi Davidin ensi kertaa Bromley Cubsissa, kun he molemmat olivat yhdeksänvuotiaita
  .
 • In relation to child care, for example,
  she
  hän
  documents
  kuvaa,
  how assistance given by mothers to daughters typically is more extensive than between sisters
  kuinka äitien tyttärilleen antama apu on tyypillisesti kattavampaa kuin siskosten välinen apu
  .
 • The adverse position of children living in these areas in the 1960s
  Näillä alueilla 1960-luvulla asuneiden lasten huono asema
  was
  <empty>
  abundantly
  perusteellisesti
  documented
  dokumentoitiin
  by major government reports
  tärkeimmissä hallituksen raporteissa
  .
 • They
  Ne
  will be
  <empty>
  documented
  dokumentoidaan
  in a substantial reference manual, the Guidelines for Text Encoding for Interchange
  tiedonhaun kannalta olennaisessa oppaassa Guidelines for Text Encoding for Interchange
  .
 • Yet it is worth remembering that
  the line of movement skirting the margin of the Taklamakan Desert
  siirtymälinjaa, joka kiertää Taklamakanin autiomaan reunaa,
  is
  on
  amply
  laajasti
  documented
  kuvattu
  in Chinese history
  Kiinan historiankirjoituksessa
  .
 • He
  Hän
  seldom
  harvoin
  troubles to verify a reference or
  document
  dokumentoimaan
  a case
  tapausta
  , his rejections tend to be magisterially dismissive, his judgements readily upstage even his most august victims.
 • Generations of philosophers
  Sukupolvien ajan filosofit
  have
  ovat
  documented
  kuvanneet
  this process
  tätä prosessia
  .
 • The views of people with learning difficulties
  Oppimisvaikeuksista kärsivien ihmisten näkemyksiä
  have been
  on
  documented
  dokumentoitu
  for the past 15 years
  viimeisten 15 vuoden ajan
  , so this is not new territory -- though sections on the attitudes of parents and staff throw light on neglected issues.
 • Members of the group
  Ryhmän jäsenet
  agree
  to
  <empty>
  document
  dokumentoimaan
  the project
  projektia
  with photographs and notes
  valokuvien ja muistiinpanojen avulla
  and to continue it after the Design students graduate.
 • This book
  Tämä kirja
  documents
  kuvaa
  the participation of women in a struggle centred around the concerns of rural India
  naisten osallistumista kamppailuun, joka keskittyy Intian maaseudun huolenaiheisiin
  .
 • Editor, --
  R J Jarrett
  R. J. Jarrett
  documents
  kuvaa
  the case against screening for diabetes in pregnancy
  raskauden aikaisen diabetesseulonnan vastustusta
  .

record.v

 • Today
  Tänään
  a coroner
  kuolemansyyntutkija
  recorded
  kirjasi raporttiinsa
  a verdict of accidental death
  syyksi tapaturmaisen kuoleman
  .
 • His vision was direct, concrete and simple and
  he
  hän
  recorded
  tallensi
  faithfully
  uskollisesti
  the accidents of every-day life
  arkielämän onnettomuudet
  .
 • Mother's and father's names, mother's address, and father's occupation
  Äidin ja isän nimet, äidin osoite ja isän ammatti
  are
  on
  routinely
  rutiininomaisesti
  recorded
  kirjattu
  on the birth certificate
  syntymätodistukseen
  .
 • The exploits of the doctor and his household of animals
  Tohtorin ja hänen eläimistä koostuvan kotitaloutensa uroteot
  were
  to be
  määrä
  recorded
  kirjata
  in twelve books, always set in England at some unspecified time in the middle of the last century
  kahteentoista kirjaan, jotka aina sijoittuivat Englantiin johonkin määrittelemättömään ajankohtaan viime vuosisadan puolivälissä
  .
 • Schools
  Koulut
  will
  <empty>
  record
  kirjaavat
  absence
  poissaolot
  in the normal way
  normaaliin tapaan
  .
 • Patients
  Potilaat
  assigned to receive steroids consumed an unrestricted diet and were asked
  to
  <empty>
  record
  kirjaamaan ylös
  their food intake
  nautittu ruoka
  during the first four weeks
  ensimmäisten neljän viikon aikana
  .
 • It was of course so important that
  it
  sen muistiin
  was
  <empty>
  recorded
  merkitsivät
  by the gospel writers
  evankeliumien kirjoittajat
  no less than five times
  peräti viisi kertaa
  .
 • During the procedure
  Toimenpiteen aikana
  pulse rate, blood pressure, and oxygen saturation
  pulssin, verenpaineen ja happisaturaation
  were
  <empty>
  recorded
  kirjasi ylös
  every minute
  joka minuutti
  by the research nurse
  tutkimushoitaja
  .
 • Changes in CBV
  CBV:n muutoksia
  were
  <empty>
  recorded
  tallensi
  continuously
  jatkuvasti
  by a cerebral oxygen monitor 105 Kritikon
  Aivojen hapettumista seuraava monitori 105 Kritikon
  (Johnson & Johnson).
 • The monastic chroniclers
  Luostarien kronikoitsijat
  especially
  erityisesti
  recorded
  kirjasivat ylös
  with high indignation
  suurella närkästyksellä
  the resolute enforcement of the Forest jurisdiction over clerical offenders
  metsän lainkäyttövallan määrätietoista toimeenpanoa papillisten rikoksentekijöiden kohdalla
  .
 • Of
  the 415 cases of death in custody
  Tutkintavankeudessa sattuneissa 415 kuolemantapauksessa, jotka
  recorded
  on kirjannut
  by Amnesty International
  Amnesty International
  since 1985
  vuodesta 1985 alkaen
  , police officials were imprisoned for murdering prisoners in just three cases.
 • Both Matthew and Luke
  Sekä Matteus että Luukas
  have
  ovat
  recorded
  kirjanneet
  the event
  tapahtuman muistiin
  in historical terms
  historiallisessa mielessä
  .
 • A Landsat TM image of Leicestershire
  Landsatin TM-kuva Leicestershirestä,
  recorded
  joka tallennettiin
  on a cloud-free day in July 1984
  pilvettömänä päivänä heinäkuussa 1984,
  constitutes the basic data source.
 • The events
  tapahtumat
  have been
  ovat
  recorded
  tallentaneet
  both by Ray Graham and John Roberts
  Sekä Ray Graham että John Roberts
  and we look forward to seeing the videos.
 • A variety of information
  Erilaista tietoa
  can be
  voidaan
  recorded
  tallentaa
  and catalogued including contacts, agencies and job applications.
 • Two contemporary diarists
  Kaksi päiväkirjaa pitänyttä aikalaista
  recorded
  kirjasi muistiin
  their impressions of Schweppe
  vaikutelmansa Schweppestä
  .
 • A female fieldworker certainly will not have access to
  some of the characteristically male speech events
  eräisiin tunnusomaisesti miehille tarkoitettuihin puhetapahtumiin, jotka
  recorded
  kirjasivat muistiin
  by Labov et al
  Labov et al
  .
 • Birth weight,
  the only measurement
  ainoa mittaus, joka
  recorded
  tallennetaan
  at birth
  syntymän hetkellä
  in Hertfordshire
  Hertfordshiressa
  , is a crude measure of fetal growth which summates head size, body length, and fatness.

register.v

 • Births
  syntymät
  registered
  rekisteröidyt
  during one month
  Yhden kuukauden aikana
  in each area
  kullakin alueella
  were randomly sampled.
 • That deal, valued at £700,000
  Tämä sopimus, joka oli arvoltaan 700 000 puntaa
  ,
  was
  <empty>
  registered
  rekisteröitiin
  too late for the two players to be available tonight
  liian myöhään, jotta nämä kaksi pelaajaa olisivat käytettävissä tänä iltana
  .
 • So in theory a computer, by comparing
  the pattern of voltages
  jännitekuviota
  registered
  rekisteröimää
  by the voltmeters
  jännitemittarien
  at all the portholes
  kaikkiin ikkunoihin kiinnitettyjen
  , could calculate the pattern of obstacles around the fish.
 • Between August 6 and 12
  Elokuun 6. ja 12. päivän välillä
  the NOAA satellite
  NOAA:n satelliitti
  registered
  rekisteröi
  11,904 fire points in the Amazon basin
  11 904 tulipaloa Amazonin jokialueella
  , with most of the fires around the fringes of the forest.
 • GRAEME HICK carved out another milestone in his career when during Worcestershire's match against Leicestershire at New Road he became
  the youngest player
  nuorin pelaaja,
  to
  joka
  register
  saavutti
  20,000 runs in first-class cricket
  20 000 juoksua ykkösluokan kriketissä
  .
 • No sooner had
  de Gaulle
  de Gaulle
  ended the Algerian nightmare and
  registered
  saavuttanut
  his political triumphs
  poliittiset riemuvoittonsa
  in late 1962
  vuoden 1962 lopulla
  than he became morbidly apprehensive of such a national relapse.
 • They
  Ne
  have
  ovat
  recently
  hiljattain
  registered
  saavuttaneet
  good wins against Wirral and Staffordshire
  hyviä voittoja Wirralista ja Staffordshiresta
  .
 • If you can not do this, you could put aside a certain amount of money as a reward for each time
  the scales
  vaa'at
  register
  näyttävät
  a drop in weight
  painon pudonneen
  .
FEE 
agent (info)
attribute (info)
degree (info)
duration (info)
frequency (info)
instrument (info)
language (info)
manner (info)
medium (info)
period_of_iterations (info)
phenomenon (info)
place (info)
time (info)
verb_chain