TransFrameNet:Hindering

From Sanat

constrain.v

 • Our understand of
  the quality of later life before this revolution in attitudes
  myöhemmän elämän laadusta ennen tätä asenteiden vallankumousta
  is
  <empty>
  severely
  voimakkaasti
  constrained
  rajoittavat
  by the kinds of information which have survived
  Jäljelle jääneet tiedot
  .
 • Early systems
  vanhempia järjestelmiä
  were
  <empty>
  highly
  suuresti
  constrained
  rajoitti
  by technology
  Teknologia
  .
 • Since
  HWIM's grammar
  HWIM:n kielioppi
  was
  oli
  far less tightly
  selvästikin vähemmän
  constrained
  väkinäistä
  than the finite state grammar used in HARPY
  kuin HARPY:ssä käytetty rajallinen kielioppi
  , the system hypothesised a considerable number of words at the beginning of an utterance.
 • For some teachers, then,
  the presence of examinations
  kokeiden olemassaolo
  seems
  to
  <empty>
  constrain
  asettavan rajoja
  them
  heille
  in their approach to classroom teaching
  suhtautumisessa luokkahuoneopetukseen
  ; it limits innovation and inhibits their willingness to explore new teaching strategies.
 • In the early decades of the century
  Vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä
  ,
  evangelicals
  evankelisteja
  had been
  <empty>
  constrained
  pidätteli
  by the fear of revolution
  vallankumouksen pelko
  .
 • However,
  a real plant
  todelliselle tehtaalle
  will be
  <empty>
  constrained
  asettavat rajoja
  by the amount of already existing plant material and its needs
  nykyisten tehdasmateriaalien määrä ja tehtaan tarpeet
  .
 • Their interaction
  heidän välistä kanssakäymistään
  will not be
  eivät
  constrained
  rajoita
  by these roles
  Nämä roolit
  .
 • Erm some of which would be in the area of search but I think practically, for obviously drainage reasons, they wouldn't be a
  constraining
  rajoittava
  factor
  tekijä
  .
 • In interviewing pupils and parents
  Haastatellessaan oppilaita ja vanhempia
  Roger
  Rogeria
  is not
  ei
  constrained
  kahlinnut
  by the need to ensure that `acceptance ``of a place is conditional upon a future wish to leave
  tarve varmistaa, että paikan ”hyväksyminen” on tulevan lähtöhalun ehto
  .
 • Much anthropology has been written on
  the ways in which
  tavoista, joilla
  culture and social rules
  kulttuuriset ja sosiaaliset säännöt
  constrain
  rajoittavat
  women
  naisia
  .
 • Allen looked as if he would have liked to have said more, but
  the presence of Meryl
  Merylin läsnäolo
  evidently
  selvästikin
  constrained
  esti
  him
  häntä
  .
 • At the weekends
  viikonloppuisin
  ,
  we
  meitä
  are
  eivät
  no longer
  enää
  constrained
  kahlitse
  by the timetable of our weekdays
  Arkipäivien aikataulut
  and we may have a fuller social life in the evening.
 • There is, however, some interest in the opposite extreme when
  the side-walls
  sivuseinät
  are very definitely
  aivan varmasti
  constraining
  jarruttavat
  the flow
  virtausta
  .
 • That is,
  women
  naisilla
  are
  on
  more narrowly
  vähemmän
  constrained
  estoja
  sexually
  seksuaalisia
  than are men
  kuin miehillä
  .
 • Professional codes of conduct
  Ammatilliset käyttäymissäännöt
  will
  <empty>
  constrain
  kahlitsevat
  individuals
  yksilöitä
  and ultimately the law will deter extreme interpretation of rules.
 • For example, a rigid body may have
  some of its motions
  joitakin sen liikkeitä
  constrained
  rajoittavat
  by springs
  jouset
  , but two (or more) unconstrained; it will then have two (or more) equal zero frequencies.
 • At any point in time a shortage of either labour or markets is likely to be
  the dominant factor
  vallitseva tekijä
  constraining
  rajoittaa
  accumulation at the existing real wage level
  pääoman karttumista nykyisellä todellisella palkkatasolla
  .

encumber.v

 • This business
  Tätä yritystä
  is
  <empty>
  encumbered
  rasittaa
  by a large portfolio of undeveloped residential land which will dilute its ability to make a reasonable return on its assets for some time to come
  alikehittyneen asuinalueen laajuus, mikä heikentää sen kykyä saada kohtuullista tuottoa varoistaan vielä jonkun aikaa
  .
 • He
  Häntä
  was
  <empty>
  now
  nyt
  encumbered
  rasitti
  with a record that the voters generally regarded in an unfavourable light
  merkintä, jota äänestäjät katsoivat yleensä karsaasti
  .
 • His other holdings included the lordship of Chirk in the Welsh marches and land forfeited by Henry Beaufort duke of Somerset, although
  this
  tätä
  was
  <empty>
  encumbered
  rasittivat
  by the claims of two dowagers
  kahden leskirouvan kanteet
  .
 • Knighted in 1623, Evelyn first entered Parliament for Wilton in 1626, and ten years later succeeded to
  an estate
  tilan
  allegedly worth £2,000 per annum but
  heavily
  raskaat
  encumbered
  rasitti
  with debt
  velat
  .
 • They were a discredit to a country in which
  trade
  kauppaa
  was, moreover,
  still
  yhä
  encumbered
  rasittivat
  by the Navigation Acts which ensured preference for British shipping
  merenkulkulait, jotka takasivat etuoikeuden brittiläisille laivoille
  .
 • Many found it more attractive to take development decisions without
  being
  <empty>
  encumbered
  rasitteita
  by a publicly agreed plan
  julkisesti sovitun suunnitelman
  .
 • She
  Hän
  was indeed
  oli todellakin
  cruelly
  vaikeasti
  encumbered
  velkaantunut
  .
 • We
  Meitä
  are
  <empty>
  so
  niin
  encumbered
  rasittaa
  by having British literature in our foreground
  brittiläisen kirjallisuuden päähän takominen
  that … one must speak of it in disproportion.
 • Alas, headless flies can learn to hold their legs in a particular position to avoid a shock, and even solve the problem faster than
  those
  ne, joita
  still
  yhä
  encumbered
  rasittavat
  with brains
  aivot
  .
 • She must have realised that
  she
  hän
  was
  ollut
  no longer
  ei enää
  encumbered
  velkaantunut
  , but completely free.
 • If West Yorkshire can manage without a county council and manage well, and the West Yorkshire district councils can carry out the necessary functions, why does
  Derbyshire
  Derbyshireä
  have
  to be
  <empty>
  encumbered
  kuormittaa
  with a county council
  maakuntaneuvosto
  ?
 • As you will see,
  I
  minä
  am
  olen
  somewhat
  hieman
  encumbered
  velkaantunut
  , though not, I hope, for many days longer.
 • All these men
  Kaikkia näitä miehiä
  were
  <empty>
  encumbered
  rasittivat
  with their heavy loads
  raskaat kuormat
  and had only automatic pistols.

hamper.v

 • They blame Cdr Riek's faction for assisting Khartoum, and hope that
  the seasonal rains
  kausittaiset sateet
  will come soon and
  seriously
  merkittävästi
  hamper
  hidastavat
  government advances
  hallituksen toimien edistymistä
  .
 • Friends tell me that
  this
  tämä
  could
  saattaisi
  seriously
  merkittävästi
  hamper
  häiritä
  my chances of joining Athletico
  mahdollisuuksiani liittyä Athleticoon
  ,
  as it is rumoured your club is just an excuse for getting smashed four or five times a week
  koska huhujen mukaan urheiluseurasi on vain tekosyy kärsiä tappio neljä tai viisi kertaa viikossa
  .
 • Surgeons say
  the men's refusal to accept blood
  miesten kieltäytyminen verensaannista
  severely
  pahasti
  hampered
  vaikeutti
  their treatment
  heidän hoitoaan
  after their car was speared on a motorway crash barrier
  sen jälkeen, kun heidän autonsa oli iskeytynyt moottoritien suojakaiteeseen
  .
 • This quantity, coupled with the lack of recognised and acceptable ultimate disposal sites
  Tämä määrä ja sen lisäksi vielä tunnustettujen ja hyväksyttyjen loppusijoituspaikkojen puute
  ,
  is
  <empty>
  hampering
  vaikeuttavat
  nuclear power programmes
  ydinvoimaohjelmia
  in several countries
  monissa maissa
  .
 • Improvements in the snowmaking technology both in the USA and Europe mean that
  the high levels of humidity which
  korkeat kosteustasot, jotka
  previously
  aiemmin
  hampered
  vaikeuttivat
  artificial snowmaking
  tekolumen valmistamista
  in Scotland
  Skotlannissa
  can be overcome.
 • In many tuna sets most encircled dolphins are successfully released, but sometimes
  adverse weather conditions or equipment malfunctions
  vaikeat sääolosuhteet tai laiteviat
  can
  voivat
  hamper
  häiritä
  the efforts of even the best-intentioned and most experienced crews
  jopa kaikkein hyvää tarkoittavimpien ja kokeneimpien miehistöjen ponnisteluja
  .
 • Nationalism
  Nationalismi
  , too,
  has
  on
  long
  pitkään
  hampered
  häirinnyt
  progress
  kehitystä
  .
 • A series of natural disasters
  Luonnonmullistusten sarjat
  played a major part in
  hampering
  jarruttivat
  growth in Bangladesh's economy
  Bangladeshin talouskasvua
  in late 1988 and in 1989
  vuoden 1988 lopussa ja vuonna 1989
  .
 • Like other elements of the left-wing movement, however,
  activists in this sphere were subjected to extensive government oppression
  hallitus sorti voimakkaasti tämän alan aktivisteja
  ,
  which
  mikä
  prevented almost all activity until 1918 and
  hampered
  häiritsi
  it
  sitä
  severely
  pahasti
  from the late 1920s
  1920-luvun lopulla
  .
 • Enterprise in the third world
  kolmannen maailman yrityksiä
  tends
  to be
  <empty>
  hampered
  haittaa
  less
  vähemmän
  by lack of capital
  Pääoman puute
  than by bad economic policies and missing infrastructure
  kuin huonot talouspolitiikat ja puutteellinen infrastruktuuri
  .
 • There was a terrific amount to do, and
  her bandaged hand
  hänen kääreisiin sidottu kätensä
  hampered
  häiritsi
  her
  häntä
  , but she worked away doggedly until it was all done.
 • For part of the antenatal survey aluminium bowls were replaced by white plastic bowls
  Synnytystä edeltävässä tutkimuksessa alumiinikulhot korvattiin valkoisilla muovikulhoilla
  ,
  which
  mikä
  hampered
  vaikeutti
  interpretation of the clarity
  kirkkauden tulkintaa
  .
 • Fred Dawes
  Fred Dawesia
  played as club captain in every League match of 1936-37 but
  was
  <empty>
  badly
  pahasti
  hampered
  häiritsivät
  by injuries
  loukkaantumiset
  in 1937-38 when he was limited to just 15 appearances
  vuosina 1937–1938, jolloin hän pystyi osallistumaan vain 15 otteluun
  .
 • The application of particular methods
  erityismenetelmien soveltamista
  can be
  voivat
  hampered
  häiritä
  by cultural effects
  Kulttuurivaikutukset
  in a densely populated country like Britain
  Britannian kaltaisessa tiheästi asutussa maassa
  .
 • Intelligence sources in West Germany say that
  efforts to stop the current wave of IRA attacks
  ponnisteluja lopettaa nykyinen IRA-hyökkäysten aalto
  have not been
  eivät ole
  hampered
  jarruttaneet
  by rivalries
  vihollisuudet
  and that different organisations have been co-operating well together.
 • Although this transfer of responsibility makes sense in many ways,
  it
  se
  hampers
  vaikeuttaa
  continuity of care
  hoidon jatkumista
  for a group of people with long term needs
  ihmisryhmissä, joilla on pitkäaikaisia tarpeita
  .
 • Certainly
  it
  se
  does
  <empty>
  hamper
  estää
  waste elimination
  kuona-aineiden poistumista
  ,
  bloating the body with retained water
  turvottaen kehon siihen kertyvällä vedellä
  .

hinder.v

 • In turn, members of the innovatory networks identified individual managers or particular functions whose
  overt opposition to, or lack of enthusiasm for the change strategy
  muutosstrategiaa koskeva avoin vastustus tai innostuksen puute
  seriously
  merkittävästi
  hindered
  estävät
  its progress
  sen eteenpäin viemistä
  .
 • Exploration of this area
  Tämän alueen tutkimusta
  has been
  ovat
  greatly
  paljon
  hindered
  hankaloittaneet
  by the presence of lower Tertiary volcanics
  matalammat tertiaariset tulivuoret
  , for on seismic profiles these largely obscure the underlying geology of the basin.
 • Unproductive guilt
  Hedelmätön syyllisyys
  hinders
  häiritsee
  your behaviour
  käyttäytymistäsi
  in a variety of ways
  monin tavoin
  .
 • You
  Sinun
  must realize, my lord, how important they are and not
  hinder
  häirittävä
  them
  heitä
  in their beautiful lives
  upeassa elämässään
  .
 • And
  working at the Shakespeare School of English
  työnteko Shakespeare School of English -koulussa
  doesn't exactly
  ei juurikaan
  hinder
  haittaa
  me
  minua
  in that direction
  tässä pyrkimyksessäni
  .
 • Narrow neutrality consists in helping or
  hindering
  häiritä
  them
  heitä
  to an equal degree
  yhtäläisesti
  in those activities
  näissä toimissa
  and regarding those resources that they would wish neither to engage in nor to acquire but for the conflict.
 • In the first case the speculator with entrepreneurial initiative may identify land with
  numerous problems
  useita ongelmia
  hindering
  häiritseviä
  development
  kehitystä
  , and attempt to resolve these by negotiation.
 • Moss's loyalty to British manufacturers like Cooper, Jaguar, Frazer-Nash and ERA
  Mossin lojaalius brittiläisille valmistajille, kuten Cooper, Jaguar, Frazer-Nash ja ERA
  certainly
  hindered
  vaikeutti
  his early progress
  hänen kehitystään alkuvaiheessa,
  as they could not provide cars good enough to compete with the European manufacturers
  koska he eivät pystyneet tarjoamaan riittävän hyviä autoja voidakseen kilpailla eurooppalaisten valmistajien kanssa
  .
 • Since none of these parties has passed the 5,000-member threshold,
  they can not be officially registered
  niitä ei voida virallisesti rekisteröidä
  ,
  which
  mikä
  hinders
  vaikeuttaa
  their organisational work
  heidän organisationaalista työtään
  .
 • But
  he
  hänellä
  would be
  tulisi olemaan
  hindered
  hankalaa,
  unless he knew the methods and presuppositions of the Church and its clergy.
 • Until that happens
  Ennen tämän toteutumista
  ,
  the UK
  Yhdistyneiden Kuningaskuntien
  is
  on
  hindered
  vaikea
  in its support for international initiatives to encourage abolition in other countries
  tukea kansainvälisiä aloitteita käytännön lopettamisen rohkaisemiseksi muissa maissa
  .
 • Four people, having served their community, have been confined for some seven years and now find that
  their right of appeal
  heidän muutoksenhakuoikeuttaan
  is being
  <empty>
  hindered
  vaikeuttavat
  by some legal technicality or misinterpretation of the law
  jotkin lain oikeudelliset teknisyydet tai virheelliset tulkinnat
  .
 • This action seems to be
  a retrograde step that
  askel taaksepäin, joka
  will
  <empty>
  hinder
  estää
  the exchange of medical graduates between the English speaking communities on either side of the Atlantic
  lääketieteellisen loppututkinnon suorittaneiden vaihdon englanninkielisten yhteisöjen välillä kummallakin puolella Atlanttia
  .
 • A TOP Catholic public school
  ARVOSTETTUA katolilaista julkista koulua
  was yesterday accused of
  hindering
  vaikeuttamisesta
  a police investigation into a pervert priest
  perverssiä pappia koskevan poliisitutkinnan
  .
 • The Conservative Party in this country
  Tämän maan konservatiivipuoluetta
  has been
  on
  hindered
  jarruttanut
  by the concept that winning the argument automatically means winning the people
  käsite, jonka mukaan väittelyn voittaminen tarkoittaa automaattisesti ihmisten voittamista
  .
 • And although one or two other trials, in the 1890s for example, centred around birth control,
  at no time after 1877
  missään vaiheessa vuoden 1877 jälkeen
  was
  birth-control propaganda
  syntyvyyden säännöstelypropagandaa
  hindered
  estetty
  by law
  lailla
  .
 • In many large churches, built to enable the greatest possible numbers to attend Sunday Mass
  Monissa suurissa kirkoissa, jotka on rakennettu sitä varten, että mahdollisimman monet voisivat osallistua sunnuntain messuun
  ,
  the circumstances of worship
  jumalanpalvelun olosuhteet
  too often
  liian usein
  hinder
  häiritsevät
  an effective liturgy of the Word
  Sanan liturgista tehokkuutta
  .
 • In 1537 Ralph Sadler complained to Cromwell about the probable consequences of an enforced withdrawal: `
  My absence from the court
  Poissaoloni oikeussalista
  will
  <empty>
  so much
  niin paljon,
  hinder
  häiritsee
  me
  minua
  that I shall never be able to recover
  etten tule koskaan pääsemään sen yli
  .
 • `
  Don't
  Älä
  hinder
  häiritse
  me
  minua
  , ``said Jaq.
 • He accused
  these conservatives
  näitä konservatiiveja
  of
  hindering
  estämisestä
  renovation of society
  yhteiskunnan uudistamisen
  under the pretext of populism or of safeguarding ideological purity
  populismin tai ideologisen puhtauden suojelemisen varjolla
  .
 • Two proposed sites in Blackbird Leys have been included in the Green Belt
  Viheralueelle oli sisällytetty kaksi ehdotettua mustarastaiden niittonurmipaikkaa
  ,
  which
  mikä
  could
  saattaisi
  hinder
  häiritä
  the commercial development United says will be needed to help pay for the new all seater stadium
  kaupallista kehitystä, jota tarvitaan Unitedin mukaan uuden istuimilla varustetun stadionin maksamiseen
  .
 • One thing's for sure,
  the sons and daughters of all those rich Tories who bulldozed through this crackpot curriculum
  kaikkien niiden konservatiivipuolueen rikkaiden jäsenten poikia ja tyttäriä, jotka on työnnetty tämän hullun oppisuunnitelman läpi,
  won't be
  ei tulla
  hindered
  estämään
  in any way
  mitenkään
  .

impede.v

 • Unrelated participles
  Erilliset partisiipit
  do not usually
  eivät yleensä
  seriously
  merkittävästi
  impede
  vaikeuta
  a reader's understanding
  tekstin ymmärtämistä
  , but they are generally considered incorrect forms.
 • Since wage pressure is
  the main factor
  päätekijä
  impeding
  jarruttava
  the reduction of unemployment
  työttömyyden laskua
  much work has been done on the factors affecting this.
 • Holding the candle before him, Luther led the boy to the far end of the landing,
  his awkward movements
  hänen kömpelöt liikkeensä
  impeding
  hankaloittivat
  his progress
  hänen etenemistään
  .
 • This high level is a primary risk in heart disease, since
  excess cholesterol
  ylimääräinen kolestori
  builds up a sticky silt-like deposit in the arteries,
  impeding
  vaikeuttaen
  the passage of blood
  verenkiertoa
  and increasing the pressure on the heart.
 • `If any were against the proposal, either they were too lily-livered to protest -- or else
  they
  heitä
  were
  <empty>
  impeded
  jarrutti
  by the rush for the exits
  poistuvien suuri määrä
  !
 • Exports to the USA
  Yhdysvaltoihin suuntautuvaa vientiä
  had, however, been
  kuitenkin
  impeded
  hankaloittivat
  during the late 1980s
  1980-luvun lopulla
  by US obstacles, placed in retaliation against `unfair practices ``
  Yhdysvaltain asettamat esteet kostotoimena ”epäreiluja käytäntöjä” vastaan
  .
 • Cobden's hero was the trader, who had no use for
  protective tariffs which
  suojatulleille, jotka
  impeded
  haittasivat
  the expansion of commerce between nations
  valtioiden välisen kaupan laajentumista
  .
 • Likewise,
  aesthetically lacquered trappings
  esteettisesti lakatut päällekkäispainannat
  dramatically
  huomattavasti
  impede
  haittaavat
  the movements of the drama's main characters
  draaman päähahmojen liikkeitä
  .
 • These bearing-plinths are often damaged,
  impeding
  estävät
  the working of the bearings
  laakereiden toiminnan
  and putting stress on the road deck.
 • How could she notice such a trivial detail when
  her vision
  hänen näkönsä
  was
  <empty>
  impeded
  sumensivat
  by tears
  kyyneleet
  ?
 • The flow of water in and out of the Pool
  Veden virtaus lammikkoon ja siitä pois
  is
  on
  so greatly
  niin suuresti
  impeded
  estynyt,
  that evaporation under the grilling sun has made the waters very salty indeed
  että vedet ovat todellakin hyvin suolaisia paahtavassa auringossa tapahtuvan haihtumisen vuoksi
  .
 • But these overall success rates are much higher than the pass rates at individual examination sessions, because
  many candidates' progress through the examinations
  useiden tenttijöiden tenttien suorittamista
  is
  <empty>
  impeded
  hidastavat
  because they have to resit
  uusintatentit
  .
 • Goram's prodigious clearance sent McCoist racing into the Belgians' box, where
  he
  häntä
  looked
  to be
  <empty>
  impeded
  estettiin
  .
 • If the police come to interview Frau Morenz,
  do not
  älä
  impede
  estele
  but let me know.
 • This is particularly important for the newly toilet-trained who might have a mishap if
  they
  heitä
  are
  <empty>
  impeded
  häiritään
  !

inhibit.v

 • One of
  the major factors
  päätekijöistä
  inhibiting
  haittaavista
  greater improvements in consumption levels
  kulutustasojen merkittävää kohentumista
  is inflation, to which food prices become very vulnerable.
 • Press monopolies
  Lehdistömonopolit
  inhibit
  estävät
  those with different views
  niitä, joilla on eriäviä näkemyksiä,
  from launching out on their own
  esittämästä omia mielipiteitään
  .
 • Formation of all three eicosanoids
  Kaikkien kolmen eikosanoidin muodostuminen
  was
  <empty>
  inhibited
  ehkäistiin
  after treatment with indomethacin (2 mg / kg) for eight days
  kahdeksan päivää kestäneellä indometasiinihoidolla (2 mg/kg)
  .
 • The reduction by vascular endothelium and infiltrating mononuclear cells
  Vaskulaarisen endoteelin ja imeytyvien mononukleaaristen solujen aiheuttama vähentyminen
  was
  <empty>
  inhibited
  estettiin
  in cultures with nitrogen saturation or with 1 mM para-benzoquinone
  typpikyllästetyissä tai 1 mM parabentsokinonia sisältävissä viljelmissä
  .
 • Even with this limited aim
  Jopa tällä rajoitetulla päämäärällä
  ,
  the strains of war
  sodan rasitteet
  severely
  pahasti
  inhibited
  häiritsivät
  its capacity to pursue any serious reforms
  sen kykyä jatkaa mitään perusteellisia uudistuksia
  .
 • As long as the bird's eye is visible, it is automatically giving the cat
  a `stare ``that
  ”tuijotuksen”, joka
  inhibits
  estää
  its attacking lunge
  sitä hyökkäämästä
  .
 • Neither is it immediately obvious to us how important it is
  to
  <empty>
  inhibit
  ehkäistä
  our automatic responses
  automaattireaktiomme
  .
 • `
  We
  Me
  actually
  inhibit
  rajoitamme
  our speech patterns
  puhemallejamme
  by worrying what others are thinking of use
  huolehtimalla, mitä muut ajattelevat niistä
  .
 • Growth
  kasvua
  has been
  on
  inhibited
  jarruttanut
  by lack of access to many of the critical technologies
  Monien tärkeiden teknologioiden saannin puute
  ,
  despite the use of plant construction firms as intermediaries
  siitä huolimatta, että välikätenä on käytetty tehtaiden rakennusyrityksiä
  .
 • When you are in pain
  Kun kärsit kivuista
  ,
  movement
  liikkeen
  is generally
  yleensä
  inhibited
  estää
  by the body's reflex mechanism
  kehon refleksimekanismi
  .
 • Hostility in older children
  vanhempien lasten vihamielisyyden
  is frequently
  usein
  inhibited
  estää
  from open expression
  Avoin ilmaisu
  as inner controls are developed
  sisäisten valvontamekanismien kehittyessä
  .
 • During an acute hyperglycaemia of 8 and 15 mmol/l
  Akuutin 8 ja 15 mmol/l:n hyperglykemian aikana
  the gall bladder contraction in response to CCK-33
  sappirakon supistuminen reaktiona CCK-33:hen
  was
  <empty>
  inhibited
  estettiin
  in a dose dependent manner
  annosteluriippuvaisesti
  .
 • However,
  increased use
  laajempaa käyttöä
  is being
  <empty>
  seriously
  merkittävästi
  inhibited
  haittasivat
  by technical and conceptual difficulties
  tekniset ja konseptuaaliset ongelmat
  .
 • These protective effects of calcium
  näitä kalsiumin suojaavia vaikutuksia
  are not
  ei
  inhibited
  estänyt
  by a fourfold increase in dietary phosphate
  Ravintofosfaatin nelinkertaistaminen
  .
 • Binding
  Sitominen
  was
  <empty>
  inhibited
  estettiin
  by an anti-LFA-1 blocking antibody specific for CD11a, monoclonal antibody 38
  CD11a:n erityisellä anti-LFA-1-estovasta-aineella, monoklonaalisella vasta-aineella 38
  (ref.19) (Fig .4 a).
 • Drivers
  Kuljettajia
  will be
  <empty>
  inhibited
  kiellettiin
  from driving too close to the car in front of them
  ajamasta liian lähellä edessä olevaa autoa
  ,
  for fear of being swamped in its foam
  koska sen vaahdon pelättiin peittävän auton alleen
  .
 • These
  Nämä
  in turn
  inhibit
  inhiboivat
  some adjacent cells
  joitakin viereisiä soluja
  but excite others further away, and so on.
 • War conditions added to the general impetus for change but at the same time
  they
  ne
  also
  inhibited
  jarruttivat
  change
  muutosta
  .
 • If the war was not the cause of that subsequent economic growth -- either wholly or in part
  Jos sota ei ollut syypää tähän myöhempään talouskasvuun – joko kokonaan tai osaksi
  -- then clearly
  it
  se
  did not
  ei
  seriously
  merkittävästi
  inhibit
  jarruttanut
  it
  sitä
  .
 • However,
  throughout the 1930s
  koko 1930-luvun
  these preparations
  näitä valmisteluja
  were
  <empty>
  seriously
  merkittävästi
  inhibited
  jarrutti
  by the fact that all civil defence discussions were conducted in an atmosphere of secrecy and pessimism
  se tosiasia, että kaikkia siviilipuolustuskeskusteluja käytiin salamyhkäisessä ja pessimistisessä ilmapiirissä
  .
 • Atropine and the 5HT 2 antagonist, ketanserin
  Atropiini ja 5HT 2:n vastavaikuttajalääke, ketanseriini
  , also
  significantly
  merkittävästi
  inhibited
  hidastivat
  5HT induced ICJ transit
  5HT indusoidun ICJ:n läpikulkua
  , but not to concentrations below that of ia saline.
 • Such categories
  Tällaiset kategoriat
  naturally facilitate interaction within linguistic communities and
  inhibit
  estävät
  interaction between communities
  yhteisöjen välisen kanssakäymisen
  to the extent that they differ in their conceptual and communicative economies
  niiden käsitteellisten ja viestinnällisten talouksiensa erilaisuuden vuoksi
  .
 • Through her handling techniques
  Käsittelytekniikoidensa ansiosta
  she
  hän
  has to be able to control and
  inhibit
  estämään
  the abnormal tonus or tension in the patient's affected muscles
  epänormaalin tonuksen tai jännitteen potilaan vaurioituneissa lihaksissa
  .

interfere.v

 • Brain injury, due for example to trauma or to stroke, or to experimental lesions,
  Esimerkiksi trauman, iskun tai kokeellisten vammojen aiheuttama aivovaurio
  seriously
  merkittävästi
  interferes
  häiritsee
  with perception
  havaintokykyä
  and may remove perception completely, either temporarily or permanently.
 • The thought riled her, causing
  a rising anger which
  vihan nousevan, mikä
  interfered
  häiritsi
  with her work
  hänen työtään,
  until voices made her aware that Silas and Doreen were standing beside the reception desk
  kunnes hän tajusi äänistä Silasin ja Doreenin seisovan vastaanottotiskin vieressä
  .
 • This would effectively end
  the problems of over-production which
  liikatuotanto-ongelmat, jotka
  have
  ovat
  interfered
  häirinneet
  with the workings of the European Community's Common Agricultural Policy
  Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan toimintaa
  .
 • I'll make sure
  the drab
  se homssu
  never
  interferes
  häiritse
  in my plans
  suunnitelmiani
  again.
 • There are occasional reports in the medical journals of people not sleeping for extended periods of time when suffering from
  illnesses
  sairauksista
  interfering
  häiritsevistä
  with brain function
  aivotoimintaa
  .
 • In developing work in the classroom
  Kun työskentelemme luokkahuoneessa
  one's own expectations and experiences
  omat odotuksemme ja kokemuksemme
  often
  interfere
  häiritsevät
  with a child's progress
  lapsen edistymistä
  and it is important to be aware of this and exercise self control.
 • Wariness
  Varovaisuus
  began to snake through her, from her stomach to her solar plexus, somehow
  interfering
  häiritsi
  with her breathing
  hänen hengitystään
  .
 • His voice now carried across the quay to the boat,
  interfering
  häiritsi
  with the sombre piped music
  surumielinen taustamusiikki
  .
 • It
  Se
  uses the left side of our brain to project past failures, thus
  actively
  aktiivisesti
  interfering
  häiriten
  with our ability to overcome the negative impact that we face
  kykyämme selviytyä kohtaamastamme kielteisestä vaikutuksesta
  .
 • Falmouth is one of the few estuaries in England where
  the tides
  vuorovedet
  don't
  eivät
  interfere
  häiritse
  too much
  liian paljon
  , so realistic training for Mediterranean conditions is possible.

obstruct.v

 • But
  the interpretation
  tätä tulkintaa
  is
  <empty>
  obstructed
  häiritsee
  by the possibility of segregation of the minerals in the artefacts during burial
  mahdollisuus mineraalien segregaatiosta artefakteihin hautauksen aikana
  , thus normalising the results.
 • Hull hit back with a penalty try in the 48th minute when
  Aussie Scott Gale
  australialaista Scott Galea
  grubber kicked and
  was
  <empty>
  obstructed
  häiritsi
  by second rower Paul Dixon
  toinen rivimies Paul Dixon
  .
 • Light-controlled pedestrian crossings should obviate the need for central islands, which have the disadvantage of
  obstructing
  häiritsevät
  traffic flow
  liikennevirtaa
  by forcing cars to stop behind stationary buses
  pakottamalla autot pysähtymään pysäkeille pysähtyneiden linja-autojen taakse
  .
 • Bare patches at the hedge base are the result of
  excessive height, uncontrolled weed growth or a hedge profile which
  liiallisesta korkeudesta, rikkaruohojen vapaasta kasvusta tai pensasaidan muodosta, mikä
  obstructs
  estää
  light from filtering down
  valoa suodattumasta alas
  .
 • Discussion of the budget package
  keskustelua budjettipaketista
  was
  <empty>
  obstructed
  häiritsi
  by the opposition
  Oppositio
  in an attempt to compel the Liberal Democratic Party (LDP) government to force key LDP figures to testify concerning their role in the scandal.
 • In 1642
  he
  häntä
  was appointed by the House of Commons to give a weekly lecture at Lewisham, Kent, but
  was
  <empty>
  obstructed
  estivät
  by the vicar and some of the local inhabitants
  kirkkoherra ja jotkin paikalliset asukkaat
  .
 • `
  You
  Sinä
  've
  olet
  obstructed
  häirinnyt
  the police
  poliisia
  in the course of their duty
  heidän työtehtäviensä suorittamisessa
  .
 • The procedure failed in one patient because of failed puncture and dilatation and in another, whose
  cystic duct
  sappirakon tiehyt
  became
  <empty>
  obstructed
  tukkeutui
  during extraction of a Hartmann pouch stone (Table II)
  Hartmannin sappikiven poiston aikana (taulukko II)
  .
 • Israel
  Israel
  repeatedly
  toistuvasti
  and
  successfully
  onnistuneesti
  obstructed
  tukahdutti
  America's will
  Amerikan pyrkimyksen
  , at no particular cost to itself.
 • He
  Hän
  obstructed
  esti
  collection of ship money
  laivamaksun keräämisen
  in 1638
  vuonna 1638
  and Poole returned him to both 1640 Parliaments.
 • The police had asked a judge on Sept. 2 to authorize the arrest of Farias and of Collor's former private secretary Claudio Vieira, alleging that
  they
  he
  were
  <empty>
  obstructing
  häiritsivät
  the investigation into government corruption
  hallituksen korruption tutkintaa
  .
 • To label them prion diseases, which implies that the causal organism is a self replicating protein containing no nucleic acid, is
  to
  <empty>
  obstruct
  häirintää
  research
  tutkimuksen
  .
 • Many, however, were less pessimistic about
  the malevolent desire of powerful vested interests
  vaikutusvaltaisten, ikimuistoisista oikeuksista nauttivien pahansuovasta tahdosta
  to
  <empty>
  obstruct
  estää
  the progress of democracy and genuine peace
  demokratian edistyminen ja todellisen rauhan aikaansaaminen
  .
 • They all have a view to the greater expanse of Loch Torridon from their windows, although
  partly
  osittain
  obstructed
  peitti näkyviltä
  by the wooded Shieldaig Island
  metsäinen Shieldaigin saari
  .
 • When he turned to attack landscape he would either include a figure smudged on the periphery, dwindling in the distance, or portray
  anonymous couples or figures
  anonyymejä pareja tai hahmoja
  imprisoned by fences and
  obstructed
  peittivät näkyviltä
  by walls and trees
  seinät ja puut
  .
 • On Sept. 10 UN Assistant Secretary-General James C. Jonah told a news conference in Nairobi that he apologized for statements made by several UN officials accusing the government of
  obstructing
  häirinnästä
  relief operations
  hätäapuoperaatioiden
  in the south
  etelässä
  .
 • Bucharest's Otopeni terminal is a distant fortress of grey and black,
  its approach
  sen sisäänajotien
  obstructed
  peittävät näkyviltä
  by piles of rubble and tiny, dwindling buses winding across the runway
  kivimurskakasat ja kiitoradalla kiitävät pienet, kaukaisuuteen häipyvät linja-autot
  .
 • Producers
  tuottajia
  are
  <empty>
  obstructed
  estävät
  by governments
  Hallitukset
  in all sorts of ways
  erilaisin tavoin
  , but enterprises are, by and large, private.

trammel.v

 • He advises
  those
  niitä,
  less
  vähemmän
  trammelled
  sitoo
  by convention
  yleinen tapa
  than himself
  kuin häntä itseään,
  to adopt the use of key signatures for both horns and trumpets, except in obviously atonal music.
 • Oh baby, if
  I
  minä
  weren't so
  en olisi niin
  trammelled
  rajoitteinen
  , would I ever like to rev up and give this little sweetheart one cosmic klop on the jaw.
 • Trammelled
  Sidoksissa
  by my exhaustive cataloguing of habit, which I had continued to practise at Mr Broadhurst's insistence,
  perusteelliseen luokitteluuni, jota käytin edelleen Boradhurstin vaatimuksesta,
  my visual escapades
  visuaalisia hurjastelujani
  had become fully manageable.
 • Field Marshal Lord Wavell was strong in his support for the S.A.S. He had commented that one should never allow
  oneself
  itseään
  to be `
  <empty>
  trammelled
  kahlita
  by the bonds of orthodoxy
  ortodoksismin siteisiin
  ``.
FEE 
action (info)
circumstances (info)
concessive (info)
degree (info)
duration (info)
explanation (info)
frequency (info)
hindrance (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
protagonist (info)
reason (info)
time (info)
verb_chain