TransFrameNet:Evoking

From Sanat

conjure.v

 • Her mind kept flicking back to the python smile of the assassin,
  conjuring
  tuo mieleen
  images of what might have been
  kuvia siitä, mitä olisi voinut olla
  : death, blood, pain.
 • To speak as I have of meteorite `concentrations ``
  Puhuminen "meteoriittipitoisuuksista", kuten olen puhunut,
  may
  voi
  conjure
  tuo mieleen
  the wrong image
  väärän kuvan
  .
 • Secondly,
  it
  se
  conjures
  tuo mieleen
  the Wild West
  villin lännen
  by virtue of its position as the middle of a line of three forts, Fort William to the south, and Fort George to the north
  koska se sijaitsee keskellä kolmen linnakkeen muodostamaa linjaa; etelässä on Fort William ja pohjoisessa Fort George
  .
 • Somehow
  it
  se
  conjures
  tuo mieleen
  images of smuggling days
  kuvia salakuljetuksen aikakaudesta
  , perhaps because of its standing as the chief gathering place for the seafarers of former times.

evoke.v

 • Like all art forms,
  music
  musiikki
  evokes
  herättää
  emotion
  tunteita
  in the listener
  kuuntelijassa
  and whether or not the particular piece of music is to the listener's liking is based on a number of factors.
 • Every day objects
  arkiset esineet
  ,
  now grown quaint with age
  Nyt iän myötä viehättäviksi muuttuneet
  ,
  evoke
  herättävät
  memories
  muistoja
  in everyone old enough to remember them
  jokaisessa, joka on tarpeeksi vanha muistamaan ne,
  and give youngsters a chance to see how their grandparents lived.
 • Well, if there's
  one aircraft which
  yksi lentokone, joka
  can
  voi
  still
  yhä
  evoke
  herättää
  memories of those Cold War days
  muistoja kylmän sodan päivistä,
  this is it.
 • With the ability to convey deep emotion
  Kyvyssä ilmaista syviä tunnetiloja
  ,
  evoke
  herättää
  strong feeling
  vahvoja tuntemuksia
  and rekindle atmosphere,
  colour
  väri
  is one of the most powerful elements within a composition.
 • New Delhi
  New Delhi
  was built by the British early this century and
  evokes
  herättää
  memories of a different era
  muistoja erilaisesta aikakaudesta
  with its wide avenues, beautiful gardens and imposing buildings
  laajoine puistokatuineen, kauniine puutarhoineen ja näyttävine rakennuksineen
  .
 • During the 1970s
  1970-luvulla
  there was
  a China boom in Japan which
  Japanissa oli Kiina-buumi, joka
  seemed
  to
  <empty>
  evoke
  tuovan mieleen
  the old image of China as a source of civilization and ideas
  vanhan kuvan Kiinasta sivistyksen ja ideoiden lähteenä
  .
 • Use then, as you roughly plan your book,
  some locality which
  jotakin seutua, joka
  for you
  sinussa
  evokes
  herättää
  a strong mood
  vanhan tunnetilan
  .
 • `This car sucks! ``
  "Tämä auto on hanurista! "
  evokes
  herätä
  no sexual image
  seksuaalisia mielikuvia
  ,
  even when comically revived in the `commercial for the 6000 SUX in Robo Cop (1987)
  vaikka se elvytettäisiin koomisesti 6000 SUX:n "mainoksessa" Robo Copissa (1987)
  .
 • The emotive function uses words to
  Tunnepitoinen funktio käyttää sanoja
  evoke
  herättääkseen
  subjective feelings or attitudes
  subjektiivisia tunteita tai asenteita
  ,
  by means of the associations that words carry with them
  sanojen sisältämien assosiaatioiden keinoin
  .
 • In many respects
  monessa suhteessa
  Hardy's birthplace
  Hardyn syntymäpaikka
  evokes
  herättää
  a quintessential vision of the English country cottage
  tyypillisen vision englantilaisesta maalaismökistä
  ,
  with its thatched roof, old-fashioned garden and secluded setting
  olkikattoineen, vanhanaikaisine puutarhoineen ja suojaisine ympäristöineen
  .
 • A patriotic feeling or the witnessing of a noble or generous action
  Patrioottinen tunne tai jalon tai anteliaan toiminnan todistaminen
  can
  voi
  evoke
  herättää
  the same emotion
  saman tunnetilan
  .
 • He was hard and warm, and
  the faint musky tang of his aftershave teased her nostrils
  hänen partavetensä hento, myskinen tuoksu kiusoitteli hänen sieraimiaan
  ,
  evoking
  herättäen
  memories she would far rather had lain dormant
  muistoja, jotka hän olisi mieluummin jättänyt unholaan
  .
 • I remember vividly
  the response which
  reaktion, jonka
  this
  tämä
  evoked
  herätti
  among many of my parliamentary colleagues
  monissa parlamenttikollegoissani
  .
 • In fact, given
  the bitterness
  karvaudesta, jota
  the memory of Cherith
  muisto Cherithistä
  still
  yhä
  evoked
  herätti
  , she wondered why he'd decided to confide in her at all.
 • In this image
  Tässä kuvassa
  Nizan
  Nizan
  evokes
  aiheuttaa
  the plight not merely of one individual, but of an entire class
  ahdinkoa, ei vain yhdelle yksilölle vaan koko luokalle
  .
 • The next question that this prompts, is
  what response
  minkä reaktion
  does
  this
  tämä
  evoke
  herättää
  in you
  sinussa
  ?
 • Of the other verbs denoting causality, get and occasion resemble cause more than force and oblige do in that
  they
  ne
  evoke
  saavat aikaan
  causality
  syysuhteisuuden
  without the idea of coercion
  ilman ajatusta pakottamisesta
  .
 • Bridal Gown It's that time of the month:
  Gladwell's debut collection
  Gladwellin debyyttimallisto
  evokes
  tuo mieleen
  the cyclical nature of womanhood
  naiseuden jaksottaisen luonteen
  ,
  throwing down a bloodied gauntlet in the shape of these gripping stories and essays
  haastaen näiden mukaansatempaavien tarinoiden ja kirjoitelmien muodon
 • As a woman
  Naisena
  she
  hän
  evoked
  herätti
  a protective courtesy, mingled with astonishment
  hämmästykseen sekoittuvaa suojelevaa huomavaisuutta
  ,
  in her hosts
  isännissään
  .
 • Putting the volumes aside, Greg tried to consider
  the personality
  persoonaa
  they
  heidän
  evoked
  aikaan saamaansa
  as a whole
  kokonaisuutena
  .
 • Although he has travelled the world, Edinburgh and
  the family memories
  perhemuistot
  it
  sen
  evokes
  mieleen tuomat
  , are still profoundly important to Graeme Souness.
 • One can indeed use could in a positive sentence
  Could-sanaa voidaan todellakin käyttää positiivisessa virkkeessä
  evoking
  tuoden mieleen
  a past capacity which was never even exercised
  menneisyyden mahdollisuuden, jota ei koskaan kuitenkaan tapahtunut
  : (11) Ten years ago, the super-powers could already destroy the world 1000 times over.
 • In previous psychomechanical studies, the infinitive has been defined as
  a quasi-nominal form of the verb
  verbin näennäiseksi nominaalimuodoksi
  evoking
  tuoden mieleen
  its event
  tapahtuman
  as not yet realized
  vielä tapahtumattoman
  (cf.
 • Where do evokes the infinitive as a reality,
  the modals
  modaalit
  evoke
  herättävät
  it
  sen
  as a potentiality
  mahdollisuutena
  .
 • Death
  Kuolema
  evoked
  sai aikaan
  perhaps
  kenties
  the chief expression of traditional social life
  pääasiallisen osoitus perinteisestä sosiaalisesta elämästä
  -- every man in death commands a multitude.
 • But as we descend the evolutionary scale, and
  the human paradigm
  ihmisen paradigma
  is
  more distantly
  yhä epämääräisemmin
  evoked
  tulee mieleen
  in the diffusive movements of fish, birds, and insects
  kalojen, lintujen ja hyönteisten hajaantuneista liikkeistä
  , we will be uncertain what to say.
 • One reason why the ability of
  the conditional cues
  ehdollisten vihjeiden
  to
  <empty>
  evoke
  herättää
  such expectancies
  sellaisia odotuksia
  might facilitate learning comes from theories of animal working memory.
 • Indeed this corresponds exactly to the meaning of
  the perfect infinitive
  perfektin infinitiivin
  ,
  which
  joka
  does not
  ei
  evoke
  aiheuta
  the event come
  seuraavaa tapahtumaa
  directly but rather indirectly
  suoraan, vaan pikemminkin epäsuorasti
  ,
  through the result phase which this event leaves behind it in time
  tulosvaiheella, jonka tämä tapahtuma jättää taakseen ajassa
  .
 • Conditioning with a pre-trained A allows the associatively activated representation of X to acquire associative strength and thus
  B
  B
  will be able
  to
  <empty>
  evoke
  aiheuttamaan
  responding
  reaktion
  by virtue of its association with the X representation
  yhteydellään X:n edustukseen
  .
 • The second
  Hetki
  will be
  <empty>
  evoked
  saadaan aikaan,
  when the consequences of the stimulus are uncertain
  kun ärsykkeiden seuraukset ovat epävarmoja
  ; it is this reflex that tracks the value of α. *
 • One among several identifiable functions of code switching in the British Caribbean community is personation -- creating or
  evoking
  saada aikaan
  a character
  hahmo
  by the use of a particular speech style embedded in talk in another style
  käyttämällä tiettyä puhetyyliä upotettuna keskusteluun toisella tyylillä
  .
 • The murky and seedy, small-time underworld of pre-war Brighton
  synkän ja nuhruisen, sotaa edeltävän Brightonin vähäpätöisen alamaailman, jonka
  is
  on
  brilliantly
  nerokkaasti
  evoked
  herättänyt
  by the Master
  Mestari
  in this most gripping of his `entertainments ``
  tässä hänen kaikkein mukaansatempaavimmassa "viihteessään"
  .
 • Order and tell
  Määrääminen ja käskeminen
  are like get but
  simply
  yksinkertaisesti
  evoke
  tuo mieleen
  more specific means of obtaining a result
  erityisempiä keinoja tuloksen hankkimiseen
  .

recall.v

 • He had sat in the store-room behind the shop here and told her how someone in the club had sung
  a song that
  laulua, joka
  recalled
  muistutti
  his Nelly
  hänen Nellystään
  to him
  häntä
  .
 • This
  Tämä
  recalled
  muistutti
  ,
  that sound broadcasting fell within the state monopoly of telecommunications, discharged by the PTT
  että ääniradiolähetys kaatui valtion televiestintämonopoliin, jonka PPT vapautti
  .
 • The military aspect of the crusade is subliminally suggested by the gentle figure who handles his firing weapon in
  varied positions which
  erilaisissa asennoissa, jotka
  recall
  tuovat mieleen
  those of a fighting force
  taistelujoukkojen vastaavat
  .
 • For many
  Monille
  ,
  these works
  nämä työt
  recall
  tuovat mieleen
  childhood memories
  lapsuusmuistoja
  ; they were the silent witnesses to countless formative experiences.
 • The art of Gallienus' reign
  Gallienuksen valtakaudella taide
  recalled
  muistutti
  happier days under the emperors of the second century AD
  onnellisemmista päivistä keisarien vallan alla toisella vuosisadalla jKr.
  .
 • They would also hear the `elementary ``which the detective never spoke, but see
  nothing
  ei mitään
  recalling
  muistuttavaa
  the panache and finesse of the famous works
  kuuluisien töiden itsevarmuudesta ja taidokkuudesta
  .

remind.v

 • Even to pose such questions
  Pelkästään sellaisten kysymysten esittäminen
  reminds
  muistuttaa
  us
  meitä
  that there was a large element of chance in the emergence of Mrs Thatcher.
  siitä, että rouva Thatcherin nousussa oli suuri mahdollisuuden elementti
 • Hilary Robarts's sultry handsomeness emphasized her own very different look,
  an old-fashioned, carefully tended but unselfconscious prettiness which
  vanhanaikaista, huolella hoidettua mutta epäitsetietoista kauneutta, joka
  reminded
  muistutti
  him of photographs
  häntä valokuvista
  of the late thirties
  kolmekymmentäluvun lopulta
  .
 • In fact,
  Andrew's tone
  Andrew'n äänensävy
  reminds
  muistuttaa
  me
  minua
  at times
  toisinaan
  of Marc Bolan
  Marc Bolanista
  , particularly when he's playing the percussive, rhythmic section across bars 4 and 5.
 • More than 6 ft tall with short hair and in his forties,
  Spiro
  Spironin
  is said
  to have
  <empty>
  reminded
  muistuttaneen
  Waite
  Waitea
  of Sean Connery in his James Bond days
  Sean Connerysta tämän James Bond -aikoina
  .
 • `
  You
  Sinä
  remind
  muistutat
  me
  <empty>
  of her
  häntä
  very much
  hyvin paljon
  .
 • The present generation of British and American literary Marxists
  Brittiläisen ja amerikkalaisen kirjallisuuden marxistien nykyinen sukupolvi
  remind
  muistuttaa
  me
  minua
  of the small boy in Joyce's story, `Araby ``, who got to the bazaar just as it was closing
  Joycen Araby-tarinasta pienestä pojasta, joka meni basaariin juuri silloin, kun se oli sulkeutumassa
  .
 • He snorted through his nose instead of laughing, and emitted a curious whistling sound
  Hän tuhahti nenästään sen sijaan, että olisi nauranut, ja päästi oudon, viheltävän äänen
  ,
  reminding
  muistuttaen
  her
  naista
  of his snoring at night, which made the whole room vibrate and set ornaments rattling
  hänen yöllisestä kuorsauksestaan, joka sai koko huoneen tärisemään ja koriste-esineet helisemään
  .
 • `
  You
  Sinä
  , ``said Scarlet, `
  sometimes
  joskus
  remind
  muistutat
  me
  minua
  of my mum
  äidistäni
  .
 • For a moment,
  he
  hän
  reminded
  muistutti
  Melissa
  Melissan mielestä
  of Lou
  Louta
  in his haste to defend a loved one
  kiireessään puolustaa rakastaan
  , but she had seen how his knuckles whitened on hearing the story and guessed what he must be thinking.
 • The sight of an open pub
  Avoinna olevan pubin näkeminen
  told him how much time had passed and also
  reminded
  muistutti
  him
  häntä
  of his normal comfort
  normaalista hyvinvoinnista
  in moments of stress
  stressaavina hetkinä
  .
 • He
  Hän
  reminded
  toi mieleeni
  me
  <empty>
  of Benjamin
  Benjaminin
  with his dry wit
  kuivakalla älyllään
  , sardonic observations and palpable honesty.
 • Lydia put her head on one side
  Lydia asetti päänsä toiselle puolelle
  ,
  reminding
  muistuttaen
  Annie
  Annien mielestä
  of a little sparrow
  pientä varpusta
  with her darting beady eyes
  nappisilmineen
  .
 • Lawrence has demanded a battling performance after
  a Watford defeat that
  Watfordin tappion, joka
  reminded
  muistutti
  him
  häntä
  of the FA Cup knockout by Portsmouth
  Portsmouthin tyrmäyksestä FA Cupissa
  .
 • There was
  nothing
  ei mitään
  to
  <empty>
  remind
  muistuttamassa
  him
  häntä
  of Eileen
  Eileenistä
  .
 • He
  Hän
  reminded
  muistutti
  Riven
  Rivenin mielestä
  a little
  hieman
  of the Bicker he had known at the bothy
  Bickeriä, jonka hän oli tuntenut mökissä
  .
 • It
  Se
  reminded
  muistutti
  her
  hänestä
  of the river bank where Pa and the boys went to cut rushes at weekends so that Ma and Billy could work all week
  joenpenkkaa, jonne Pa ja pojat menivät leikkaamaan vihviläkasveja viikonloppuisin, jotta Mary ja Billy pystyvät työskentelemään koko viikon
  .
 • I
  Minua
  was
  <empty>
  reminded
  muistutettiin
  of the black iron horse silhouettes which decorate the Wolverhampton to Shrewsbury railway line in England
  mustista rautahevosen muotoisista silueteista, jotka koristivat Wolverhamptonista Shrewsburyyn vievää junanrataa Englannissa
  .
 • SEEING THE ARTICLE on the `109 in the July issue of FlyPast
  ARTIKKELIN NÄKEMINEN FlyPastin heinäkuun numerossa 109
  reminded
  toi mieleeni
  me
  <empty>
  of the first time I saw it
  ensimmäisen kerran, jolloin näin sen
  .
 • Dining a few nights later at the Beefsteak,
  I
  <empty>
  was
  <empty>
  reminded
  toi mieleeni,
  by a bright spark
  kirkas kipinä
  that Home Secretaries scarcely ever become Prime Ministers
  että sisäministereistä tuskin koskaan tulee pääministereitä
  .
 • It is evident that Polybius self-consciously turned this meeting Into a Socratic episode, and
  Paul Friedlander
  Paul Friedlanderia
  was
  <empty>
  reminded
  muistutettiin
  of the opening scene of the ``Greater Alcibiades
  Greater Alcibiadesin alkukohtauksesta
  (Am.
 • Their hope has been realized, by rather than for miscreants;
  their rhetoric
  heidän retoriikkansa
  reminds
  muistuttaa
  us
  meitä
  that Victorian values did not produce an orderly society.
  siitä, että viktoriaaniset arvot eivät muodostaneet järjestyksenmukaista yhteisöä
 • On the lighter side
  it
  se
  reminded
  muistutti
  him
  häntä
  of Stamford
  Stamfordista
  and he wondered how Burden had got on.
 • But
  songs like `This Is How It Feels ``and `Commercial Rain
  laulut, kuten "This Is How It Feels" ja "Commercial Rain"
  might perhaps
  voivat kenties
  remind
  muistuttaa
  America
  Amerikkaa,
  there is a world away from what Hollywood and the TV likes to project
  että on olemassa muutakin maailmaa kuin se, minkä Hollywood ja televisio haluaa tuoda esiin
  .
 • Oh,
  that
  se
  reminds
  tuo mieleen
  me
  minulle
  --

ring a bell.v

 • Somehow
  Jollakin tapaa
  it
  se
  rings a bell
  soittaa kelloja
  .
 • Last week's note on the animal antics that Durham County Fire Brigade gets up to
  Viime viikon kommentti eläimellisistä tempuista, joita Durhamin maakunnan palokunta puuhailee
  rang a bell
  tuntui jollakin tapaa tutulta
  with reader H Featherstone from Bishop Auckland
  lukija H. Featherstonesta, Bishop Aucklandista
  .
 • To readers of this column
  tämän kolumnin lukijoille
  does
  <empty>
  the name Rosenstein
  nimi Rosenstein
  ring a bell
  Tuntuuko tutulta
  ?
 • The name
  Nimi
  rang a
  soitti
  vague
  hämärästi
  bell
  kelloja
  .
 • `
  Your mention of Thorn House
  Mainitsemasi Thorn House
  rang a
  soitti
  little
  jollakin tapaa
  bell
  kelloja
  with me.
 • The only thing that
  Ainoa asia, joka
  rang a bell
  soitti kelloja
  for Portland
  Portlandista
  was when they announced the defence cuts -- and they all cheered.
FEE 
cognizer (info)
degree (info)
duration (info)
feature (info)
manner (info)
phenomenon (info)
reason (info)
stimulus (info)
time (info)
verb_chain