TransFrameNet:Convey importance

From Sanat

emphasize.v

 • That's something that we do have to work on and
  I
  minä
  can't
  en voi
  emphasize
  painottaa
  it
  sitä
  too strongly
  liikaa
  .
 • It
  Sitä ,
  can not be
  ei voida
  emphasised
  painottaa
  too strongly
  liikaa
  that our unemployment problems do not stem from the installation of such equipment
  että työttömyysongelmamme eivät johdu näiden laitteiden asennuksesta
  .
 • It
  Sitä
  is
  <empty>
  emphasized
  painotetaan
  still further
  edelleen
  when we see that of the latter group none has external lockboard battens
  , kun näemme, ettei jälkimmäisellä ryhmällä ole ulkoisia estäviä sidoksia
  .
 • Emphasise
  Painota
  the importance of continued record keeping
  jatkuvan kirjaamisen tärkeyttä
  .
 • Perhaps
  the cultural divide
  kulttuurista kahtiajakoa
  was
  <empty>
  emphasized
  painotettiin
  by being lovers
  ryhtymällä rakastavaisiksi
  and she quickly found she had nothing to say to him.
 • The point
  näkökohtaa
  was
  <empty>
  emphasised
  painotti
  in Ecclesiastes
  Saarnaajan kirjan
  by the Preacher
  Saarnaaja
  :
 • `The problem is not the computers, ``
  "Tietokoneet eivät ole ongelma",
  the Admiral
  amiraali
  emphasized
  painotti
  .
 • In a wide-ranging discussion
  Laaja-alaisessa keskustelussa
  ,
  the groups
  ryhmät
  emphasised
  painottivat
  the importance of cross-departmental liaison in integrating delivery and assessment, and the time and resources required for the additional assessment
  osastojen välisen yhteyshenkilön tärkeyttä integroitaessa tuloksia ja arviointia, sekä aikaa ja resursseja, joita tarvitaan lisäarviointiin
  .
 • Services
  Palvelualat
  have thus
  ovat täten
  frequently
  toistuvasti
  emphasized
  painottaneet
  the need for custody, punishment and control rather than for rehabilitation and reintegration
  huostaanoton, rangaistuksen ja valvonnan tärkeyttä kuntoutuksen ja uudelleenintegroinnin sijaan
  .
 • Referees
  Erotuomarit
  also
  emphasised
  painottivat
  the lack of a control in the study
  valvonnan puutetta tutkimuksessa
  .
 • The preceding section
  Edellisessä osassa
  has
  on
  emphasised
  painotettu
  the day-to-day actions in the money market
  päivittäisiä toimenpiteitä rahoitusmarkkinoilla
  , but it is also useful at this stage to look at the aggregate position in recent years which is shown in Table 6.2.
 • Several of the examples quoted above
  Useat yllä annetuista esimerkeistä
  emphasize
  painottavat
  the extent to which each of Gloucester's acquisitions, as well as bringing new families into his orbit, consolidated his influence elsewhere
  , kuinka paljon kukin Gloucesterin hankinnoista sekä uusien perheiden saaminen radalleen konsolidoivat hänen vaikutustaan muualla
  .
 • The project
  Projekti
  has
  on
  emphasized
  painottanut
  how important the carnyx was to its makers
  , kuinka tärkeää carnyx oli tekijöilleen
  .
 • It
  should be
  Pitäisi
  emphasised
  painottaa
  that when acid was applied directly to the duodenal mucosa without prior irritation, there was no difference in mucosal resistance in the three dietary groups tested in our study
  , että kun happoa käytettiin suoraan pohjukaissuolen limakalvoon ilman ärsytystä, limakalvon resistanssia ei havaittu eroa tutkimuksessa testatussa kolmessa ruokavalioryhmässä
  .
 • A: I think
  I
  minun
  must
  täytyy
  emphasise
  korostaa
  to the public
  yleisölle
  that it would be quite pointless to travel to St Joseph's
  , että olisi melko merkityksetöntä matkustaa St. Josephiin
  .
 • Brian
  Brian
  repeatedly
  toistuvasti
  emphasised
  painotti
  that he placed a high value on incidental conversations with the nursing staff
  , että hän asetti suuren painoarvon satunnaisille keskusteluille hoitohenkilökunnan kanssa
  .

stress.v

 • Throughout the conference
  Koko konferenssin ajan
  Bush
  Bush
  stressed
  korosti
  the need to couple environmental action with economic feasibility
  tarvetta ympäristön toimien ja taloudellisen toteutettavuuden yhdistämiseen
  .
 • This is particularly necessary, given that
  Moscovici
  Moscovici
  has
  on
  repeatedly
  toistuvasti
  stressed
  painottanut
  that there is a theory of social representations
  , että on olemassa teoria sosiaalisesta edustuksesta
  (Moscovici, 1983, 1985).
 • In the chapter on evolution
  Evoluutiota käsittelevässä osiossa
  ,
  Stuart
  Stuart
  rightly
  oikeutetusti
  stresses
  painottaa
  the importance of a good stratigraphic and geographic record for studies of changes over time between species
  hyvän geofysikaalisten ja maantieteellisten tutkimuksen hyvän kirjaamisen merkitystä lajien välisten ajan myötä tapahtuvien muutosten havaitsemiseksi
  .
 • In their sermons -- and particularly the ones they delivered at the Assizes --
  Jumalanpalveluksessa - ja erityisesti Assizesissa tapahtuneissa -
  Anglican clergymen
  englantilaiset kirkonmiehet
  continually
  jatkuvasti
  stressed
  painottivat
  the need for judges, magistrates and juries to enforce the laws against the Nonconformists
  tuomareiden ja raatien vaikutusta nonkonformisteja vastaan säädettyjen lakien voimaan saattamisessa
  .
 • As
  we
  me
  have
  olemme
  stressed
  painottaneet
  repeatedly
  toistuvasti
  ,
  the understanding Christian knows not only what he believes but why he believes
  että on tärkeää ymmärtää Christianin tietävän, paitsi mitä hän uskoo, myös miksi hän uskoo
  .
 • The skills involved in drafting work, examining what has been written and thinking about what has been written in relation to the original purpose of the assignment are
  skills which
  taitoja, joita
  teachers
  opettajat
  stress
  korostavat
  heavily
  voimakkaasti
  .
 • In the document, Central Document No. 2
  Asiakirjassa "Central Document No. 2"
  ,
  Deng
  Deng
  stressed
  painotti
  the need for adopting new economic reforms, including stock market and enterprise reform
  tarvetta ottaa käyttöön uusia talousuudistuksia mukaan lukien osakemarkkinat ja yritysuudistukset
  .
 • The workshop
  Työpajassa
  also
  stressed
  painotettiin
  that there needs to be an awareness built into the local communities that their health service was being attacked
  , että paikallisissa kunnissa on oltava tietoisuus siitä, että terveyspalveluja kohtaan on hyökätty
  .
 • We
  Me
  have
  olemme
  so far
  tähän mennessä
  stressed
  painottaneet
  the similarity of strike waves
  lakkoaaltojen samanlaisuutta
  .
 • Wulfstan
  Wulfstan
  also
  repeatedly
  toistuvasti
  stressed
  painotti
  the importance of justice
  oikeuden tärkeyttä
  .
 • Rightly
  oikeutetusti
  ,
  he
  Hän
  stresses
  painottaa
  economic, political and ideological dimensions as well as `top-down ``and `bottom-up perspectives
  taloudellisia, poliittisia ja ideologisia mittasuhteista sekä korkeinta ja alinta perspektiiviä
  .
 • Gorbachev
  Gorbachev
  ,
  over the summer
  kesän aikana
  ,
  stressed
  painotti
  the importance of concluding a new agreement of this kind, and equally, of maintaining a common state framework
  tällaisten uusien sopimusten tärkeyttä sekä vastaavasti yhteisvaltion kehyksen ylläpitämistä
  .
 • He
  Hän
  stresses
  painottaa
  the ability to market as one of the key competencies
  kykyä markkinoida eräänä tärkeimmistä ominaisuuksista
  .
 • It
  Se
  stressed
  painotti
  the need for their broadest possible implementation
  laajimman mahdollisen toteutuksen tarvetta
  .
 • Purchasers
  Ostajat
  will
  <empty>
  often
  usein
  stress
  korostavat
  their reluctance to become involved in a Dutch auction
  haluttomuuttaan ottaa osaa hollantilaiseen huutokauppaan
  .
 • The adviser
  Neuvonantaja
  stressed
  painotti
  that it needed to be a constructive exercise
  , että harjoituksen pitää olla rakentavaa
  .

underline.v

 • The experience
  Kokemus
  underlined
  korosti
  for Cuckney
  Cuckneylle
  the importance of having clear goals in a crisis and being determined not to waver from the chosen course of action
  selkeiden tavoitteiden merkitystä kriisissä ja määrätietoisuutta olla horjumatta valitusta suunnasta
  :
 • Most reports of this incident
  Useimmat tätä tapausta koskevat raportit
  underlined
  korostivat
  Mrs White's loss
  rouva Whiten menetystä
  , or used her son as a metaphor for the `death of hope ``in a precinct riddled with drugs.
 • In October 1989
  Lokakuussa 1989
  an Amnesty International report
  Amnesty Internationalin raportti
  underlined
  korosti
  the increasing use of the death penalty for drug-related offences
  kuolemanrangaistuksen käytön kasvua huumerikoksissa
  .
 • Taylor
  Taylor
  yesterday
  eilen
  underlined
  korosti
  the lighter mood in the England camp
  kevyempää tunnelmaa Englannin leirillä
  when he kidded journalists: “ I am afraid Gazza's taken a bad knock and I've drafted in Vinnie Jones … ”
  naurattaessaan lehdistöä: "Pelkään Gazzan saaneen pahan iskun ja olen palkannut Vinnie Jonesin … "
 • Perhaps
  this
  tämä
  simply
  vain
  underlines
  korostaa
  another of Rupert Hall's points
  toista Rupert Hallin näkökohdista
  .
 • These
  Niitä
  were
  <empty>
  underlined
  korostettiin
  yesterday
  eilen
  by the League's decision to bar Owen Oyston, the radio station owner who has said he would be willing to back Knighton's offer, from an interest in United
  Liigan päätöksellä hyllyttää Owen Oyston, radioaseman omistaja, joka on sanonut olevansa halukas tukemaan Knightonin tarjousta Unitedin intressien kannalta
  .
 • She
  Hän
  underlined
  korosti
  her potential
  mahdollisuuksiaan
  yesterday
  eilen
  in the World Championships here
  täällä pidetyissä maailmanmestaruuskisoissa
  when, though moving up a weight, managed to work her way through to fifth place
  kun hän onnistui saavuttamaan viidennen sijan painonnoususta huolimatta
  .
 • It
  Se
  surely just
  underlines
  korostaa
  that Merseyrail is prepared to accept delays of up to 59 minutes
  sitä, että Merseyrail on valmis hyväksymään jopa 59 minuutin viiveen
  .
 • The need to survive, which always dictates the moral standards of society
  Tarve selviytyä, mikä aina sanelee yhteiskunnan moraaliset standardit
  ,
  once more
  jälleen kerran
  underlined
  korosti
  the role of the women
  naisen roolia
  .
 • Makhoul
  Makhoul
  sometimes
  joskus
  underlines
  korostaa
  this
  tätä
  by not filling in some areas completely
  jättämällä jotkin alueet täyttämättä kokonaan
  .
 • Brown
  Brown
  underlined
  korosti
  a populist stance
  populistista asennetta
  by refusing individual campaign contributions of over $100
  kieltäytymällä yli sadan dollarin yksittäisistä kampanjalahjoituksista
  , and promised a crusade against what he called ``the unholy alliance of private greed and corrupt politics in Washington.
 • The backbenchers' unrest
  Takapenkkiläisten levottomuutta
  was
  <empty>
  underlined
  korostivat
  by the rousing ovation they gave to Chancellor Nor-man Lamont at a private meeting yesterday
  kasvavat suosionosoitukset, jotka he antoivat kansleri Norman Lamontille eilisessä yksityistapaamisessa
  .
 • Further differences between the stars
  muitakin eroja tähtien välillä
  were
  <empty>
  underlined
  korosti
  by Schaffner
  Schaffner
  .
 • Sherrington
  Sherrington
  underlines
  korostaa
  the statement that `the brain is always the part of the nervous system which is constructed upon and evolved upon the ```distance receptor organs'
  väittämää, jonka mukaan aivot ovat aina osa hermojärjestelmää, joka on rakennettu ja joka toimii "etäisyysreseptoreina" toimivien elinten päällä
  .
 • Madonna
  Madonna
  underlined
  korosti
  the material's dark and dangerous appeal
  materian pimeää ja vaarallista vetovoimaa
  in her book, Sex
  kirjassaan "Sex"
  , and designer John McKitterick's back-zipped jeans helped wannabe sex kitten Kylie Minogue kick away her girl-next-door image.
 • It
  Se
  has also
  on myös
  underlined
  korostanut
  the urgent need for sufficient Government funds to pay for a massive recovery programme
  kiireellistä tarvetta riittävistä julkisista varoista massiivisen korjausohjelman kattamiseksi
  .
 • In both cases
  Molemmissa tapauksissa
  prose
  proosa
  underlines
  korostaa
  the distance between the conversational style of the courtiers and the variously absurd verse-styles of the inset play
  etäisyyttä hovimiesten keskustelutyylin ja siihen useinkin järjettömän päälle liimatun säemuotoisen tyylin välillä
  .
 • That
  Se
  clearly
  selvästi
  underlines
  korostaa
  the need for a change in the appeal court system to allow people to have their cases brought before the court without the necessity of a five-year campaign by friends and families
  muutostarvetta vetoomustuomioistuinjärjestelmässä, jonka avulla ihmiset saavat juttunsa käsittelyyn ilman viiden vuoden ystävien ja perheen masinoima kampanjaa
  .
 • It
  Se
  sounded rather apologetic and
  explicitly
  erityisesti
  underlined
  korostavan
  that it was nothing to do with Bagshaw
  sitä, ettei sillä ollut mitään tekemistä Bagshaw'n kanssa
  .

underscore.v

 • A series of disasters
  Onnettomuuksien sarja
  has
  on
  underscored
  alleviivannut
  the point
  näkökohtaa
  .
 • Its comparative absence of autonomy
  Sen verrattain olematon autonomiaa
  is
  <empty>
  underscored
  alleviivaa
  by the very absence of `prophets ``in the field
  kentältä puutuvat profeetat
  .
 • This
  Tämä
  underscores
  alleviivaa
  the paradoxical nature of these investments: while they invest in notoriously volatile markets, the returns they produce are extremely solid, as befits an investment which is also a hedge
  investointien ristiriitaista luonnetta: kun he investoivat tunnetusti vaihteleville markkinoille, saadut voitot ovat erittäin suuria, mikä edistää sijoituksia, jotka myös on tehty varman päälle
  .
 • This
  Tämä
  underscores
  alleviivaa
  the need for it to provide more than musical training for its members
  sen tarvetta tarjota enemmän kuin musiikillista koulutusta jäsenilleen
  .
FEE 
addressee (info)
circumstances (info)
degree (info)
event_description (info)
frequency (info)
iteration 
manner (info)
means (info)
medium (info)
message (info)
particular_iteration (info)
period_of_iterations (info)
speaker (info)
time (info)
verb_chain