TransFrameNet:Convey importance

  From Sanat

  emphasize.v

  • That's something that we do have to work on and
   I
   minä
   can't
   en voi
   emphasize
   painottaa
   it
   sitä
   too strongly
   liikaa
   .
  • It
   Sitä ,
   can not be
   ei voida
   emphasised
   painottaa
   too strongly
   liikaa
   that our unemployment problems do not stem from the installation of such equipment
   että työttömyysongelmamme eivät johdu näiden laitteiden asennuksesta
   .
  • It
   Sitä
   is
   <empty>
   emphasized
   painotetaan
   still further
   edelleen
   when we see that of the latter group none has external lockboard battens
   , kun näemme, ettei jälkimmäisellä ryhmällä ole ulkoisia estäviä sidoksia
   .
  • Emphasise
   Painota
   the importance of continued record keeping
   jatkuvan kirjaamisen tärkeyttä
   .
  • Perhaps
   the cultural divide
   kulttuurista kahtiajakoa
   was
   <empty>
   emphasized
   painotettiin
   by being lovers
   ryhtymällä rakastavaisiksi
   and she quickly found she had nothing to say to him.
  • The point
   näkökohtaa
   was
   <empty>
   emphasised
   painotti
   in Ecclesiastes
   Saarnaajan kirjan
   by the Preacher
   Saarnaaja
   :
  • `The problem is not the computers, ``
   "Tietokoneet eivät ole ongelma",
   the Admiral
   amiraali
   emphasized
   painotti
   .
  • In a wide-ranging discussion
   Laaja-alaisessa keskustelussa
   ,
   the groups
   ryhmät
   emphasised
   painottivat
   the importance of cross-departmental liaison in integrating delivery and assessment, and the time and resources required for the additional assessment
   osastojen välisen yhteyshenkilön tärkeyttä integroitaessa tuloksia ja arviointia, sekä aikaa ja resursseja, joita tarvitaan lisäarviointiin
   .
  • Services
   Palvelualat
   have thus
   ovat täten
   frequently
   toistuvasti
   emphasized
   painottaneet
   the need for custody, punishment and control rather than for rehabilitation and reintegration
   huostaanoton, rangaistuksen ja valvonnan tärkeyttä kuntoutuksen ja uudelleenintegroinnin sijaan
   .
  • Referees
   Erotuomarit
   also
   emphasised
   painottivat
   the lack of a control in the study
   valvonnan puutetta tutkimuksessa
   .
  • The preceding section
   Edellisessä osassa
   has
   on
   emphasised
   painotettu
   the day-to-day actions in the money market
   päivittäisiä toimenpiteitä rahoitusmarkkinoilla
   , but it is also useful at this stage to look at the aggregate position in recent years which is shown in Table 6.2.
  • Several of the examples quoted above
   Useat yllä annetuista esimerkeistä
   emphasize
   painottavat
   the extent to which each of Gloucester's acquisitions, as well as bringing new families into his orbit, consolidated his influence elsewhere
   , kuinka paljon kukin Gloucesterin hankinnoista sekä uusien perheiden saaminen radalleen konsolidoivat hänen vaikutustaan muualla
   .
  • The project
   Projekti
   has
   on
   emphasized
   painottanut
   how important the carnyx was to its makers
   , kuinka tärkeää carnyx oli tekijöilleen
   .
  • It
   should be
   Pitäisi
   emphasised
   painottaa
   that when acid was applied directly to the duodenal mucosa without prior irritation, there was no difference in mucosal resistance in the three dietary groups tested in our study
   , että kun happoa käytettiin suoraan pohjukaissuolen limakalvoon ilman ärsytystä, limakalvon resistanssia ei havaittu eroa tutkimuksessa testatussa kolmessa ruokavalioryhmässä
   .
  • A: I think
   I
   minun
   must
   täytyy
   emphasise
   korostaa
   to the public
   yleisölle
   that it would be quite pointless to travel to St Joseph's
   , että olisi melko merkityksetöntä matkustaa St. Josephiin
   .
  • Brian
   Brian
   repeatedly
   toistuvasti
   emphasised
   painotti
   that he placed a high value on incidental conversations with the nursing staff
   , että hän asetti suuren painoarvon satunnaisille keskusteluille hoitohenkilökunnan kanssa
   .

  stress.v

  • Throughout the conference
   Koko konferenssin ajan
   Bush
   Bush
   stressed
   korosti
   the need to couple environmental action with economic feasibility
   tarvetta ympäristön toimien ja taloudellisen toteutettavuuden yhdistämiseen
   .
  • This is particularly necessary, given that
   Moscovici
   Moscovici
   has
   on
   repeatedly
   toistuvasti
   stressed
   painottanut
   that there is a theory of social representations
   , että on olemassa teoria sosiaalisesta edustuksesta
   (Moscovici, 1983, 1985).
  • In the chapter on evolution
   Evoluutiota käsittelevässä osiossa
   ,
   Stuart
   Stuart
   rightly
   oikeutetusti
   stresses
   painottaa
   the importance of a good stratigraphic and geographic record for studies of changes over time between species
   hyvän geofysikaalisten ja maantieteellisten tutkimuksen hyvän kirjaamisen merkitystä lajien välisten ajan myötä tapahtuvien muutosten havaitsemiseksi
   .
  • In their sermons -- and particularly the ones they delivered at the Assizes --
   Jumalanpalveluksessa - ja erityisesti Assizesissa tapahtuneissa -
   Anglican clergymen
   englantilaiset kirkonmiehet
   continually
   jatkuvasti
   stressed
   painottivat
   the need for judges, magistrates and juries to enforce the laws against the Nonconformists
   tuomareiden ja raatien vaikutusta nonkonformisteja vastaan säädettyjen lakien voimaan saattamisessa
   .
  • As
   we
   me
   have
   olemme
   stressed
   painottaneet
   repeatedly
   toistuvasti
   ,
   the understanding Christian knows not only what he believes but why he believes
   että on tärkeää ymmärtää Christianin tietävän, paitsi mitä hän uskoo, myös miksi hän uskoo
   .
  • The skills involved in drafting work, examining what has been written and thinking about what has been written in relation to the original purpose of the assignment are
   skills which
   taitoja, joita
   teachers
   opettajat
   stress
   korostavat
   heavily
   voimakkaasti
   .
  • In the document, Central Document No. 2
   Asiakirjassa "Central Document No. 2"
   ,
   Deng
   Deng
   stressed
   painotti
   the need for adopting new economic reforms, including stock market and enterprise reform
   tarvetta ottaa käyttöön uusia talousuudistuksia mukaan lukien osakemarkkinat ja yritysuudistukset
   .
  • The workshop
   Työpajassa
   also
   stressed
   painotettiin
   that there needs to be an awareness built into the local communities that their health service was being attacked
   , että paikallisissa kunnissa on oltava tietoisuus siitä, että terveyspalveluja kohtaan on hyökätty
   .
  • We
   Me
   have
   olemme
   so far
   tähän mennessä
   stressed
   painottaneet
   the similarity of strike waves
   lakkoaaltojen samanlaisuutta
   .
  • Wulfstan
   Wulfstan
   also
   repeatedly
   toistuvasti
   stressed
   painotti
   the importance of justice
   oikeuden tärkeyttä
   .
  • Rightly
   oikeutetusti
   ,
   he
   Hän
   stresses
   painottaa
   economic, political and ideological dimensions as well as `top-down ``and `bottom-up perspectives
   taloudellisia, poliittisia ja ideologisia mittasuhteista sekä korkeinta ja alinta perspektiiviä
   .
  • Gorbachev
   Gorbachev
   ,
   over the summer
   kesän aikana
   ,
   stressed
   painotti
   the importance of concluding a new agreement of this kind, and equally, of maintaining a common state framework
   tällaisten uusien sopimusten tärkeyttä sekä vastaavasti yhteisvaltion kehyksen ylläpitämistä
   .
  • He
   Hän
   stresses
   painottaa
   the ability to market as one of the key competencies
   kykyä markkinoida eräänä tärkeimmistä ominaisuuksista
   .
  • It
   Se
   stressed
   painotti
   the need for their broadest possible implementation
   laajimman mahdollisen toteutuksen tarvetta
   .
  • Purchasers
   Ostajat
   will
   <empty>
   often
   usein
   stress
   korostavat
   their reluctance to become involved in a Dutch auction
   haluttomuuttaan ottaa osaa hollantilaiseen huutokauppaan
   .
  • The adviser
   Neuvonantaja
   stressed
   painotti
   that it needed to be a constructive exercise
   , että harjoituksen pitää olla rakentavaa
   .

  underline.v

  • The experience
   Kokemus
   underlined
   korosti
   for Cuckney
   Cuckneylle
   the importance of having clear goals in a crisis and being determined not to waver from the chosen course of action
   selkeiden tavoitteiden merkitystä kriisissä ja määrätietoisuutta olla horjumatta valitusta suunnasta
   :
  • Most reports of this incident
   Useimmat tätä tapausta koskevat raportit
   underlined
   korostivat
   Mrs White's loss
   rouva Whiten menetystä
   , or used her son as a metaphor for the `death of hope ``in a precinct riddled with drugs.
  • In October 1989
   Lokakuussa 1989
   an Amnesty International report
   Amnesty Internationalin raportti
   underlined
   korosti
   the increasing use of the death penalty for drug-related offences
   kuolemanrangaistuksen käytön kasvua huumerikoksissa
   .
  • Taylor
   Taylor
   yesterday
   eilen
   underlined
   korosti
   the lighter mood in the England camp
   kevyempää tunnelmaa Englannin leirillä
   when he kidded journalists: “ I am afraid Gazza's taken a bad knock and I've drafted in Vinnie Jones … ”
   naurattaessaan lehdistöä: "Pelkään Gazzan saaneen pahan iskun ja olen palkannut Vinnie Jonesin … "
  • Perhaps
   this
   tämä
   simply
   vain
   underlines
   korostaa
   another of Rupert Hall's points
   toista Rupert Hallin näkökohdista
   .
  • These
   Niitä
   were
   <empty>
   underlined
   korostettiin
   yesterday
   eilen
   by the League's decision to bar Owen Oyston, the radio station owner who has said he would be willing to back Knighton's offer, from an interest in United
   Liigan päätöksellä hyllyttää Owen Oyston, radioaseman omistaja, joka on sanonut olevansa halukas tukemaan Knightonin tarjousta Unitedin intressien kannalta
   .
  • She
   Hän
   underlined
   korosti
   her potential
   mahdollisuuksiaan
   yesterday
   eilen
   in the World Championships here
   täällä pidetyissä maailmanmestaruuskisoissa
   when, though moving up a weight, managed to work her way through to fifth place
   kun hän onnistui saavuttamaan viidennen sijan painonnoususta huolimatta
   .
  • It
   Se
   surely just
   underlines
   korostaa
   that Merseyrail is prepared to accept delays of up to 59 minutes
   sitä, että Merseyrail on valmis hyväksymään jopa 59 minuutin viiveen
   .
  • The need to survive, which always dictates the moral standards of society
   Tarve selviytyä, mikä aina sanelee yhteiskunnan moraaliset standardit
   ,
   once more
   jälleen kerran
   underlined
   korosti
   the role of the women
   naisen roolia
   .
  • Makhoul
   Makhoul
   sometimes
   joskus
   underlines
   korostaa
   this
   tätä
   by not filling in some areas completely
   jättämällä jotkin alueet täyttämättä kokonaan
   .
  • Brown
   Brown
   underlined
   korosti
   a populist stance
   populistista asennetta
   by refusing individual campaign contributions of over $100
   kieltäytymällä yli sadan dollarin yksittäisistä kampanjalahjoituksista
   , and promised a crusade against what he called ``the unholy alliance of private greed and corrupt politics in Washington.
  • The backbenchers' unrest
   Takapenkkiläisten levottomuutta
   was
   <empty>
   underlined
   korostivat
   by the rousing ovation they gave to Chancellor Nor-man Lamont at a private meeting yesterday
   kasvavat suosionosoitukset, jotka he antoivat kansleri Norman Lamontille eilisessä yksityistapaamisessa
   .
  • Further differences between the stars
   muitakin eroja tähtien välillä
   were
   <empty>
   underlined
   korosti
   by Schaffner
   Schaffner
   .
  • Sherrington
   Sherrington
   underlines
   korostaa
   the statement that `the brain is always the part of the nervous system which is constructed upon and evolved upon the ```distance receptor organs'
   väittämää, jonka mukaan aivot ovat aina osa hermojärjestelmää, joka on rakennettu ja joka toimii "etäisyysreseptoreina" toimivien elinten päällä
   .
  • Madonna
   Madonna
   underlined
   korosti
   the material's dark and dangerous appeal
   materian pimeää ja vaarallista vetovoimaa
   in her book, Sex
   kirjassaan "Sex"
   , and designer John McKitterick's back-zipped jeans helped wannabe sex kitten Kylie Minogue kick away her girl-next-door image.
  • It
   Se
   has also
   on myös
   underlined
   korostanut
   the urgent need for sufficient Government funds to pay for a massive recovery programme
   kiireellistä tarvetta riittävistä julkisista varoista massiivisen korjausohjelman kattamiseksi
   .
  • In both cases
   Molemmissa tapauksissa
   prose
   proosa
   underlines
   korostaa
   the distance between the conversational style of the courtiers and the variously absurd verse-styles of the inset play
   etäisyyttä hovimiesten keskustelutyylin ja siihen useinkin järjettömän päälle liimatun säemuotoisen tyylin välillä
   .
  • That
   Se
   clearly
   selvästi
   underlines
   korostaa
   the need for a change in the appeal court system to allow people to have their cases brought before the court without the necessity of a five-year campaign by friends and families
   muutostarvetta vetoomustuomioistuinjärjestelmässä, jonka avulla ihmiset saavat juttunsa käsittelyyn ilman viiden vuoden ystävien ja perheen masinoima kampanjaa
   .
  • It
   Se
   sounded rather apologetic and
   explicitly
   erityisesti
   underlined
   korostavan
   that it was nothing to do with Bagshaw
   sitä, ettei sillä ollut mitään tekemistä Bagshaw'n kanssa
   .

  underscore.v

  • A series of disasters
   Onnettomuuksien sarja
   has
   on
   underscored
   alleviivannut
   the point
   näkökohtaa
   .
  • Its comparative absence of autonomy
   Sen verrattain olematon autonomiaa
   is
   <empty>
   underscored
   alleviivaa
   by the very absence of `prophets ``in the field
   kentältä puutuvat profeetat
   .
  • This
   Tämä
   underscores
   alleviivaa
   the paradoxical nature of these investments: while they invest in notoriously volatile markets, the returns they produce are extremely solid, as befits an investment which is also a hedge
   investointien ristiriitaista luonnetta: kun he investoivat tunnetusti vaihteleville markkinoille, saadut voitot ovat erittäin suuria, mikä edistää sijoituksia, jotka myös on tehty varman päälle
   .
  • This
   Tämä
   underscores
   alleviivaa
   the need for it to provide more than musical training for its members
   sen tarvetta tarjota enemmän kuin musiikillista koulutusta jäsenilleen
   .
  FEE 
  addressee (info)
  circumstances (info)
  degree (info)
  event_description (info)
  frequency (info)
  iteration 
  manner (info)
  means (info)
  medium (info)
  message (info)
  particular_iteration (info)
  period_of_iterations (info)
  speaker (info)
  time (info)
  verb_chain