TransFrameNet:Come together

From Sanat

come together.v

 • Does not the proactivity need to be
  politicians of all parties
  kaikkien puolueiden poliitikkojen
  coming together
  kokoontumista
  and discussing and listening to each other rather than simply making pronouncements?
 • Several departments and levels may be represented in
  the groups which
  ryhminä, jotka
  come together
  kokoontuvat
  and accomplish more or less well defined objectives and then disperse.
 • Whereby
  the whole church family
  koko kirkkoperhe
  , broke up into groups for a period of education, and then
  came together
  kokoontuivat
  for a time of celebration and worship
  ylistystä ja palvontaa varten
  .
 • You remembered that this was where it had all begun and
  once a year
  kerran vuodessa
  you all
  te kaikki
  came together
  kokoonnuitte
  for a week or so
  suunnilleen viikoksi
  and paid tribute.
 • Four of the five protagonists of this story -- Greco-Macedonians, Romans, Jews and Celts
  Neljä viidestä tämän tarinan pääosan esittäjistä -- kreikkalaismakedonialaiset, roomalaiset, juutalaiset ja kelttiläiset
  --
  came together
  kokoontui
  for the first time
  ensimmäistä kertaa
  in the Hellenistic period
  hellenistisellä kaudella
  .
 • Thrown out of their homes, rejected by their families,
  they
  he
  come together
  kokoontuvat
  for protection
  hakemaan suojaa
  .
 • A group of 15 European firms in a range of businesses
  15 eurooppalaisen, eri aloja edustavan yrityksen muodostama ryhmä
  have
  on
  come together
  kokoontunut
  to create the European Software Institute to improve skills in developing computer software.
  luodakseen European Software Instituten, jolla parannetaan tietokoneohjelman kehittämisessä tarvittavia taitoja
 • Because we work in far-flung locations, it is very important for
  all the tutors
  kaikki opettajat
  to
  <empty>
  come together
  kokoontunut
  to discuss the programme
  keskustelemaan ohjelmasta
  every so often
  silloin tällöin
  .
 • At the end of their weekend residencies
  Viikonloppuoleskeluidensa päätteeksi
  ,
  Sylvia Kantaris, D M Thomas and Fiona Pitt-Kethley
  Sylvia Kantaris, D M Thomas ja Fiona Pitt-Kethley
  come together
  kokoontuvat
  to discuss images of and attitudes to erotic writing.
  keskustelemaan eroottisen kirjoittamisen mielikuvista ja siihen liittyvistä asenteista
 • These people -- ordinary working-class folk like me
  Nämä ihmiset -- tavallinen työväenluokan väki, kuten minäkin
  --
  had
  olivat
  come together
  kokoontuneet
  to celebrate a gay relationship and to wish it success and happiness.
  juhlistamaan homosuhdetta ja toivottamaan sille onnea ja menestystä
 • By contrast the ancient or classical stage, which was characterized by the city states of antiquity, arose as a result of
  several tribes
  useiden heimojen
  coming together
  kokoontumisesta
  to form a city.
  muodostaakseen kaupungin
 • The eight parties which
  Kahdeksan puoluetta, jotka
  had
  olivat
  come together
  kokoontuneet
  as the Kurdistan Front
  Kurdistanin rintamalle,
  took part on May 19 in elections for an executive leader and a 105-seat Iraqi Kurdistan National Assembly for the Kurds of northern Iraq.
 • When
  the group
  ryhmä
  comes together
  kokoontuu
  to discuss what might happen in the ensuing chapter, they return to the words of the text to support their evidence.
  keskustelemaan, mitä voisi tapahtua seuraavassa kappaleessa, he palaavat tekstin sanoihin tukeakseen omia näkemyksiään
 • These independent family groups
  Nämä itsenäiset heimoryhmät
  come together
  kokoontuvat
  in assemblies
  kokouksiin
  for such things as war, religion, and the settlement of disputes
  käsittelemään esimerkiksi sotaa ja uskontoa sekä ratkomaan erimielisyyksiä
  , but they do not really form an organic whole.
 • That threat, she said, was the reason why
  interested parties
  kiinnostuneet osapuolet
  had
  olivat
  come together
  kokoontuneet
  to work for an improvement.
  työstämään parannusta
 • Early in 1938
  Vuoden 1938 alussa
  several Trotskyist groups
  useat trotskilaiset ryhmät
  came together
  kokoontuivat
  in an attempt to form a unified British section of the Fourth International
  pyrkiäkseen muodostamaan yhtenäisen brittiläisen osaston Neljänteen internationaaliin
  .
 • A `typical ``Highlander workshop may revolve around
  25-30 people from 3-6 different community groups who
  25-30 ihmistä 3-6 eri yhteiskuntaryhmästä, jotka
  come together
  kokoontuvat
  , often
  for the first time
  ensimmäistä kertaa
  ,
  for a weekend residential session at the Center
  viikonlopun kestävään asukasistuntoon keskukseen
  .
 • On the third day of the course
  Kurssin kolmantena päivänä
  the group
  ryhmä
  came together
  kokoontui
  to share their experiences.
  jakamaan kokemuksiaan
 • The peoples of Europe
  Euroopan kansat
  would
  <empty>
  come together
  kokoontuisivat
  only
  when the Germans had found their national unity
  kun saksalaiset olisivat löytäneet kansallisen yhtenäisyytensä
  .
 • When
  people
  ihmiset
  come together
  kokoontuvat
  in groups
  ryhmiin,
  there will be a resonance between their inner worlds, or individual psychic realities, and the reality they collectively make.
 • Fifty four years later
  Viisikymmentäneljä vuotta myöhemmin
  the boys and their families
  pojat ja heidän perheensä
  came together
  kokoontuivat
  again
  uudelleen
  to honour their benefactors
  osoittamaan kunnioitusta hyväntekijöilleen
  in the garden at the Manor
  Manorin puutarhaan
  .
 • The crowd
  Väkijoukko
  came together
  kokoontui
  again
  uudelleen
  and hid Filmer and his flower and I felt the tension in my muscles subside, and realized I hadn't known I had tensed them.
 • The Junto was
  a group of moderate Whigs
  ryhmä maltillisia whigejä
  ,
  who
  jotka
  had
  olivat
  first
  ensimmäistä kertaa
  come together
  kokoontuneet
  in 1693--4
  vuosina 1693-94
  in the service of the central administration to support William's war effort
  keskushallinnon palvelukseen tukeakseen Williamin sotatoimia
  .
 • In Lucien's family,
  they
  he
  had only
  olivat vain
  come together
  kokoontuneet
  at the times appointed by the Church
  kirkon määrääminä aikoina
  : meals, various holidays, family councils and those mysterious, Church-nominated occasions when children were conceived.
 • They
  Heitä
  had been trained in their own callings -- pilots, navigators, gunners and wireless operator's -- and
  came together
  kokoontuivat
  at No 19 OTU Kinloss where they were to be trained on Whitleys
  kohteessa nro 19 OTU Kinloss, jossa heidät aiottiin kouluttaa Whitleysiä varten
  .
 • When
  the groups
  ryhmät
  come together
  kokoontuvat
  , particularly
  at board meetings
  hallituksen kokouksissa
  , differences are resolved in the long-term interests of the company so that it can remain profitable.
 • Responding to SCOTVEC's suggestions, however, the Prison Service has now created a support structure across institutions which ensures parity of standards and allows
  Instructors
  ohjaajien
  to
  <empty>
  come together
  kokoontumisen
  at regular intervals
  säännöllisin välein
  for staff development sessions
  henkilöstökehitystilaisuuksissa
  .
 • The planning will need to take account of the fact that
  the groups
  ryhmien
  should
  tulisi
  come together
  kokoontua
  at a later stage
  myöhemmässä vaiheessa
  .
 • Several doctors, professors and scientists
  Useita tohtoreita, professoreita ja tutkijoita
  came together
  kokoontui
  in London
  Lontoossa
  in November 1987
  marraskuussa 1987
  to compare notes on current research
  vertailemaan ajankohtaista tutkimusta koskevia muistiinpanoja
  .
 • As concern grew about this situation, particularly in the heartland of Soweto,
  parents
  vanhemmat
  came together
  kokoontuivat
  in community groups
  yhteisöryhmiin
  with students and progressive teachers
  opiskelijoiden ja edistysmielisten opettajien kanssa
  , and agreed upon an organized return to classes.
 • Before The Ring Culshaw
  Ennen The Ring Culshaw'ta
  ,
  Nilsson and Björling
  Nilsson ja Björling
  had
  olivat
  come together
  kokoontuneet
  in 1961
  vuonna 1961
  to record her first complete Verdi role, Amelia in Un ballo in maschera
  nauhoittamaan hänen ensimmäisen kokonaisen Verdi-roolinsa Ameliana Un ballo in mascherassa
  .
 • For the first time
  Ensimmäistä kertaa
  staff concerned with mapping and interpreting crustal structure in the third dimension
  henkilöstö, joka on perehtynyt maankuoren rakenteen kolmannen ulottuvuuden kartoitukseen ja tulkintaan,
  have
  on
  come together
  päässyt yksimielisyyteen
  in a single division, Thematic Maps and Onshore Surveys (TMOS)
  yhdestä jaottelusta nimeltä Thematic Maps and Onshore Surveys (TMOS)
  .
 • Soon after
  Pian sen jälkeen
  ,
  all the rabbits
  kaikki kanit
  had
  olivat
  come together
  kokoontuneet
  in a kind of hollow
  jonkinlaiseen koloon
  .
 • In every society
  human beings
  ihmiset
  come together
  kokoontuvat
  in groups and subgroups
  ryhmiin ja alaryhmiin,
  so that their social and physical environment can be modified to improve the quality of life (in food, shelter and leisure)
  jotta heidän sosiaalista ja fyysistä ympäristöään voidaan mukauttaa elämänlaadun parantamiseksi (ravinto, suoja ja vapaa-aika)
  .
 • Retired Sainsbury employees
  Eläköityneet Sainsburyn työntekijät
  came together
  kokoontuivat
  in grand style
  suuren maailman tyyliin
  in March and April
  maaliskuussa ja huhtikuussa
  to reminisce and share afternoon tea in the sumptuous surroundings of the Royal Lancaster Hotel
  muistelemaan ja jakamaan iltapäivän teehetken Royal Lancaster -hotellin ylellisessä ympäristössä
  .
 • Several local groups
  Useat paikalliset ryhmät
  came together
  kokoontuivat
  in 1901
  vuonna 1901
  to form the SR party
  muodostaakseen SR-puolueen
  , and were joined the following year by the émigré Agrarian Socialist League.
 • Compaq Computer Corp and Microsoft Corp
  Compaq Computer Corp ja Microsoft Corp
  came together
  kokoontuivat
  in Washington
  Washingtonissa
  yesterday
  eilen
  to announce that they have entered into a comprehensive agreement to develop new products and markets and to make personal computers easier to use
  ilmoittaen, että he ovat solmineet kattavan sopimuksen kehittääkseen uusia tuotteita ja markkinoita sekä tehdäkseen mikrotietokoneista helppokäyttöisempiä
  .
 • In early summer
  Kesän alussa
  ,
  three unionist parties and several other organisations, including one or two paramilitary,
  kolme unionistipuoluetta ja useita muita organisaatioita, mukaan lukien yksi tai kaksi puolisotilaallista,
  came together
  kokoontuivat
  in the United Unionist Action Council
  United Unionist Action Council -neuvostoon
  .
 • Small groups of patients and their family members
  Pienet potilasryhmät ja heidän perheenjäsenensä
  come together
  kokoontuvat
  with the staff members
  henkilökunnan jäsenten kanssa
  in meaningful work (preparation of medicine) and social interaction
  mielekästä työtä (lääkevalmistus) ja sosiaalista kanssakäymistä varten
  .
 • Chimpanzees
  Simpanssit
  often feed in groups and
  come together
  kokoontuvat
  with loud demonstrations in the feeding trees.
 • He was pleased to see how well they had all mixed, even though
  they
  he
  had admittedly
  olivat kieltämättä
  come together
  kokoontuneet
  with a common purpose
  yhteistä tarkoitusta varten
  .

gang together.v

 • But people, especially when
  they
  he
  ganged together
  kerääntyvät yhteen
  into that mysterious thing called a crowd
  mystiseksi asiaksi nimeltä väkijoukko
  , were his liberation.
 • Why
  did
  <empty>
  cells
  solut
  gang together
  kerääntyivät yhteen
  ; why the lumbering robots?

meet.v

 • Friendly support is offered by
  small groups of mothers and children
  pienien, äideistä ja lapsista koostuvien ryhmien
  meeting
  kokoontuessa
  regularly
  säännöllisesti
  in the daytime
  päiväsaikaan
  in each others houses
  toistensa kodeissa
  .
 • Working groups from all member countries
  Kaikkien jäsenmaiden työryhmät
  met
  kokoontuivat
  in Prague
  Prahassa
  on Oct. 23-25
  23.-25. lokakuuta
  to discuss the transformation of COMECON in keeping with ``market reactions
  keskustelemaan COMECON:in muuttumisesta vastatakseen "markkinoiden reaktioihin
  .
 • The group
  Ryhmä
  meets
  kokoontuu
  each term
  jokaisella toimikaudella
  to discuss strategy and targets
  keskustelemaan strategiasta ja päämääristä
  .
 • This group of people
  Tämä ihmisryhmä
  met
  kokoontui
  on a regular basis
  säännöllisesti
  to coordinate services and discuss professional issues
  koordinoimaan palveluja ja keskustelemaan ammatillisista asioista
  .
 • The group
  Ryhmä
  meet
  kokoontuu
  at Beech Village Hall where a Mother and Toddler organisation gather on Monday afternoon from 1.30 to 3.30
  Beech Village Hallissa, jossa äitien ja taaperoiden organisaatio kokoontuu maanantai-iltapäivällä klo 13.30 - 15.30
  .
 • A `users group
  "Käyttäjäryhmä
  ``
  meets
  kokoontuu
  about once a month
  kerran kuussa
  to consider any problems over access to the signal
  pohtimaan mahdollisia signaalin käytön ongelmia
  and has proved a useful forum for discussion of wider and longer-term issues.
 • The group
  Ryhmä
  meets
  kokoontuu
  the first Sat in the month
  kuukauden ensimmäisenä lauantaina
  .
 • ask
  each committee or team that
  kutakin komiteaa tai tiimiä, joka
  meets
  kokoontuu
  regularly
  säännöllisesti,
  to calculate its running costs and then insist that these are halved.
 • It provides a pleasant and relaxing place for
  businessmen
  liikemiesten
  to
  <empty>
  meet
  kokoontumisiin
  and talk about problems they might have and how they cope with them.
 • Sexism became an issue partly because
  women
  naiset
  were
  <empty>
  meeting
  kokoontuivat
  in groups
  ryhmiin
  to examine their own experiences and attitudes
  tarkastelemaan omia kokemuksiaan ja asenteitaan
  .
 • Labour groups
  Työväen ryhmät
  meet
  kokoontuvat
  significantly more frequently than Conservative groups
  huomattavasti säännöllisemmin kuin konservatiivien ryhmät
  (Widdicombe, 1986, para. 6.59).
 • The 28th session of the International Civil Aviation Organization (ICAO)
  Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 28. istunto
  met
  kokoontui
  in Montreal
  Montrealissa
  on Oct. 22-26
  22. - 26. lokakuuta
  .
 • Officials of Czech coalition parties
  Tšekkiläisten koalitiopuolueiden virkamiehet
  met
  kokoontuivat
  in Prague
  Prahassa
  on Oct. 13
  13. lokakuuta
  and agreed on major points of their republic's future constitution.
 • Importantly, it will provide a base for education and
  health professionals
  terveydenhuollon ammattilaisille
  to
  <empty>
  meet
  kokoontua
  with parents
  vanhempien kanssa
  .
 • Most
  Valtaosa
  would welcome it and would also appreciate an opportunity
  to
  <empty>
  meet
  kokoontua
  with other trainers
  muiden kouluttajien kanssa
  .
 • Iraqi Deputy Prime Minister Tariq Aziz
  Irakin varapääministeri Tariq Aziz
  met
  tapasi
  with Özal
  Özalin
  on June 12
  12. kesäkuuta
  , although diplomatic relations between the two countries remained officially suspended.
 • The 14-member delegation from the Straits Exchange Foundation (SEF)
  14-jäseninen delegaatio Straits Exchange Foundation -järjestöstä (SEF)
  met
  kokoontui
  with officials from the Chinese State Council's Taiwan Affairs Office
  Kiinan valtioneuvoston Taiwanin asioista vastaavan ministeriön kanssa
  for a round of talks
  keskustelukierrokselle
  on April 29
  29. huhtikuuta
  .
 • The Sanhedrin
  Sanhedrin
  did not
  ei
  meet
  kokoontunut
  at the high priest's house
  ylipapin talossa
  (Mark 14:53; Matt.
 • They
  He
  arranged
  to
  <empty>
  meet
  tapaamisen
  at eleven o'clock the next evening
  klo 23 seuraavana iltana
  .
 • More than 150 nuclear safety experts from 36 countries
  Yli 150 ydinturvallisuusasiantuntijaa 36 maasta
  met
  kokoontui
  in Vienna
  Wienissä
  on May 14-18
  14. - 18. toukokuuta
  to exchange information on operating experience at nuclear plants and to analyse new dimensions in nuclear safety
  vaihtamaan tietoja ydinvoimaloiden käyttökokemuksista ja analysoimaan ydinturvallisuuden uusia suuntauksia
  .
 • President Sali Berisha
  Presidentti Sali Berisha
  met
  tapasi
  with Jacques Delors, President of the European Commission
  Jacques Delors'n, Euroopan komission presidentin
  ,
  in Brussels
  Brysselissä
  on May 5
  5. toukokuuta
  .
 • In those days l'universite meant merely a collection of people —
  students
  opiskelijoita,
  who
  met
  kokoontuivat
  on a street corner, or in a public square or courtyard
  kadunkulmassa, julkisella aukiolla tai pihamaalla
  ,
  to hear a teacher lecture from a bench, or from an upstairs window or balcony
  kuunnellakseen opettajan luennoimista penkiltä, yläkerran ikkunasta tai parvekkeelta
  .
 • He had actually been acting as ``unofficial postman for several years,
  meeting
  tapaamaan
  the ships
  aluksia
  and putting the letters under his hat before touring the town to deliver them.
 • all right well um take care and maybe
  we
  me
  'll
  <empty>
  meet
  tapaamme
  up
  again
  taas
  sometime
  joskus

throng.v

 • Frogs
  Sammakot
  throng
  kokoontuvat
  in almost any site with high humidity and standing pools of water
  melkein missä tahansa, missä on hyvin kosteaa ja seisovia vesilammikoita
  .
 • That December
  the birds
  linnut
  thronged
  parveilivat
  near Gould's encampment
  lähellä Gouldin leiriä
  near Brezi.
 • I suppose the, the example of that is where a house wall was pushed in by the,
  the mass
  massa,
  that
  was
  <empty>
  thronging
  parveili
  outside the Brunwick gates
  Brunwickin porttien ulkopuolella
  .
FEE 
configuration (info)
frequency (info)
individuals (info)
iteration 
manner (info)
particular_iteration (info)
party_1 (info)
party_2 (info)
place (info)
purpose (info)
time (info)
verb_chain