TransFrameNet:Cause change of strength

From Sanat

fortify.v

 • Henry claimed custody of the child but
  her kinsmen
  hänen sukulaismiehensä
  fortified
  voimistivat
  their castles
  heidän linnojaan
  and refused to hand her over.
 • In 1643, during the Civil War
  Vuonna 1643, sisällissodan aikana
  ,
  Prince Rupert
  prinssi Rupert
  fortified
  vahvisti
  the town
  kaupunkia
  again as winter quarters for the King's Army.
 • Edward the Elder
  Edward Vanhempi
  fortified
  vahvisti
  the town
  kaupunkia
  in 917 when Watling Street was the frontier between the Saxons and the Danes
  vuonna 917, jolloin Watling Street oli raja saksien ja tanskalaisten välillä
  .
 • Then
  Sitten
  King Edward I had
  it
  sitä
  fortified
  vahvistanut
  with walls and a moat
  muureilla ja vallihaudalla
  .
 • Men's intolerance
  Miesten suvaitsemattomuutta
  is
  <empty>
  fortified
  vahvistaa
  by their power
  heidän valtansa
  .
 • He scowled and once more she was forcibly reminded of his Viking heritage,
  the cold, hard power that
  kylmästä, kovasta vallasta, joka
  had
  oli
  fortified
  voimistanut
  the Norsemen
  viikinkejä
  as they had bounded from their makeshift camps intent on conquest
  heidän matkatessaan tilapäisleirittymiltään valloittamaan
  .
 • Bridges
  Siltoja
  were also
  myös
  fortified
  vahvistettiin
  at this time
  siihen aikaan
  and the Monnow Bridge in the Welsh border region is a survivor (481).
 • In Nigel Lawson's first year as Chancellor
  Nigel Lawsonin ensimmäisenä vuotena valtiovarainministerinä
  ,
  he
  hän
  fortified
  voimisti
  himself
  itseään
  with whisky and soda
  viskillä ja limonadilla
  , but tempered his consumption latterly by sipping spritzers while upping alcohol duties.
 • Dislike of party lists
  Inhoa puolueluetteloita kohtaan
  is
  <empty>
  often
  usein
  fortified
  voimistaa
  by dark suspicions about the quality of the candidates they supposedly include
  synkät epäilyt niiden oletettavasti sisältämien ehdokkaiden laadusta
  .
 • In south Wales
  Etelä-Walesissa
  these manor houses
  näitä kartanoita
  were
  oli
  often
  usein
  heavily
  raskaasti
  fortified
  vahvistettu
  and, because of this, are frequently referred to as castles.
 • Innocent's building at the Vatican
  Vatikaanin Viattomien rakennusta
  was
  <empty>
  fortified
  vahvistettiin
  with towers and an encircling wall
  torneilla ja ympäröivällä muurilla
  and was meant for longer residence.
 • The access to Lombardy
  Kulkuväylän Lombardyyn
  had already been
  oli jo
  fortified
  vahvistanut
  by Desiderius
  Desiderius
  ,
  with defensive positions in the Alpine gorges at Ivrea and Susa
  puolustusasemilla Alppien kuiluissa Ivreassa ja Susassa
  .
 • It
  Sitä
  was
  olivat
  greatly
  paljon
  fortified
  vahvistaneet
  by an army research unit based in the United Kingdom, and by a unit established in Australia where antimalarials were systematically evaluated in controlled clinical trials in army volunteers
  Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva armeijan tutkimusyksikkö ja Australiassa perustettu yksikkö, jossa malarialääkkeitä arvioitiin järjestelmällisesti kontrolloiduissa kliinisissä kokeissa armeijan vapaaehtoisilla
  .
 • The Keynesian Yellow Book
  Keynesiläistä Keltaista Kirjaa
  ,
  fortified
  vahvisti
  by a sharp and confident pamphlet, We Can Conquer Unemployment
  pureva ja itsevarma pamfletti Me voimme kukistaa työttömyyden
  , gave them that.
 • On 23 August 1939
  Elokuun 23. päivänä 1939
  this feeling
  tätä tunnetta
  was
  <empty>
  fortified
  vahvisti
  by an event quite unforeseen on the Left and, indeed, by many others
  tapahtuma, jota vasemmisto tai monet muutkaan eivät osanneet aavistaa
  .
 • Although partially ruined,
  the watchtower
  vartiotornia
  had been rebuilt and
  fortified
  vahvistaneet
  by Skarsnik's Goblins
  Skarsnikin peikot
  .

reinforce.v

 • Pre-assault bombardments were made when surprise was unnecessary, as in most Pacific island assaults when
  the Japanese
  japanilaiset
  could not
  eivät voineet
  reinforce
  vahvistaa
  a garrison
  varuskuntaa
  .
 • Advances in molecular genetics
  Molekyyligenetiikan edistysaskeleet
  have
  ovat
  reinforced
  vahvistaneet
  that view
  sitä näkemystä
  .
 • For the study of social need and welfare policy this is clearly right; yet
  it
  se
  unwittingly
  tahattomasti
  helps
  to
  <empty>
  reinforce
  vahvistamaan
  the stereotypes
  stereotypioita
  .
 • To get money you've got to present
  an image of disability that
  vammasta kuva, joka
  reinforces
  vahvistaa
  rather than changes
  the stereotype
  stereotypiaa
  -- flaxen-haired moppets in callipers.
 • The student's behaviour
  opiskelijan käytöstä
  is
  <empty>
  reinforced
  vahvistavat
  by approval and self-satisfaction
  Hyväksyntä ja itsetyytyväisyys
  .
 • It was not until the first half of the fourteenth-century that
  Azzone Visconti
  Azzone Visconti
  reinforced
  vahvisti
  the structure
  rakennetta
  with walls
  seinillä
  .

strengthen.v

 • We hope that sharing this experience will encourage
  others
  muita
  to
  <empty>
  strengthen
  vahvistamaan
  the bond with parents and to establish a working relationship which deepens mutual respect and understanding of each other's worlds
  sidettä vanhempien kanssa ja solmimaan toimivan suhteen, joka syventää keskinäistä kunnioitusta ja toisten maailmojen ymmärrystä
  .
 • Oxford United
  Oxford United
  are set
  to
  <empty>
  strengthen
  vahvistamisen
  their squad
  joukkueensa
  by signing striker Nicky Cusack from Darlington
  kiinnittämällä hyökkääjä Nicky Cusackin Darlingtonista
 • Many in the Latin American/Caribbean Group of staff, in discussing this paper, disagreed strongly that
  scholarships
  apurahat
  usually
  efficiently
  tehokkaasti
  strengthen
  vahvistavat
  the poor
  köyhiä
  .
 • The pro-Stuart exiles
  Stuartia kannattavia maanpakolaisia
  were
  <empty>
  greatly
  suuresti
  strengthened
  vahvisti
  early in the new reign
  uuden valtakauden alussa
  by the arrival of two formerly powerful new allies
  Kahden aiemmin vaikutusvaltaisen uuden liittolaisen saapuminen
  .
 • Wimpol is clearly a leader in the quality geophysical survey market,
  a position
  asema, jota
  we
  me
  will
  <empty>
  strengthen
  vahvistamme
  in 1993
  vuonna 1993
  by the enhancement of offshore based data processing systems and the geographic expansion of our overall geophysical capability
  lisäämällä merellä sijaitsevia tiedonkäsittelyjärjestelmiä ja laajentamalla kokonaisvaltaista geofysikaalista suorituskykyämme maantieteellisesti
  .
 • These relationships
  Näitä suhteita
  were probably
  todennäköisesti
  strengthened
  vahvisti
  by the fact that a number of family relations of senior politicians were employed by foreign mining companies
  se, että ulkomaiset kaivosyhtiöt palkkasivat vanhempien poliitikkojen sukulaisia
  .
 • In a good gradation,
  new material
  uusi materiaali
  would
  <empty>
  strengthen
  vahvistaisi
  the old
  vanhaa
  by the process of facilitation
  helpottamalla
  .
 • Hartlepool
  Hartlepool
  have
  on
  strengthened
  vahvistanut
  their Willington connection
  yhteyttään Willingtoniin
  with the appointment of Tony McAndrew as their new youth coach
  nimittämällä Tony McAndrew'n uudeksi nuorten valmentajaksi
  .
 • `This is just one of the many ways in which
  Wedgwood
  Wedgwood
  is
  <empty>
  strengthening
  vahvistaa
  links with local schools
  suhteita paikallisiin kouluihin
  .
 • Mr. Pitt said
  KPMG
  KPMG
  were
  <empty>
  strengthening
  vahvistaa
  their presence
  läsnäoloaan
  in the south-east
  kaakossa
  and had chosen Gatwick as the focal point for their work for the region's business community.
 • We are unlikely to reach any definite agreement, but
  the debates
  väittelyt
  will
  <empty>
  strengthen
  vahvistavat
  us
  meitä
  for the next time, and weaken the impact of tangential arguments about policy presentation.

weaken.v

 • The combination of movement in the brick core, ingress of moisture and the corrosion of iron cramps has produced
  numerous cracks in the marble skin which
  marmoripäällykseen lukuisia halkeamia, jotka
  have further
  ovat lisää
  weakened
  heikentäneet
  the structure
  rakennetta
  .
 • In the case of monuments and historical buildings,
  the erosion and damage
  eroosio ja vauriot
  can destroy carvings and statues and
  weaken
  heikentää
  building structures
  rakennusten rakenteita
  .
 • It goes without saying that once the primary structure has failed there must be provision for the failure to be detected by some means before
  the redundant structure itself
  tarpeetonta rakennetta itseään
  is
  <empty>
  weakened
  heikentävät
  by continuous flight loads
  jatkuvat lentokuormat
  .
 • Elsewhere, typhus carried off
  many who
  monia
  had been
  <empty>
  weakened
  heikentämiä
  by starvation
  nälkiintymisen
  ; in Chesterfield the pestilence was almost certainly bubonic plague.
 • Diana
  Diana
  has
  on
  weakened
  heikentänyt
  it
  sitä
  by being popular
  olemalla suosittu
  .
 • But she'd led a troopship full of auxiliaries to their deaths;
  she
  hän
  was wounded herself, and
  weakened
  heikentämä
  with pain and drugs
  kivun ja lääkkeiden
  .
 • However,
  during the 1970s
  1970-luvun aikana
  ,
  the socialist element
  sosialistista ainesta
  was
  <empty>
  weakened
  heikensi
  with the departure of labour leaders
  työväenpuolueen johtajien lähtö
  .
 • But
  by then
  siihen mennessä
  their finances
  heidän raha-asioitaan
  were already
  olivat jo
  weakened
  heikentäneet
  by the takeover frenzy of the late 1980s and by their alliance with Robert Campeau, whom they helped buy Federated Stores in the United States
  myöhäisen 1980-luvun yrityskaappausvimma sekä heidän yhteistyönsä Robert Campeaun kanssa, joka auttoi heitä ostamaan Federated Storesin Yhdysvalloissa
  .
 • Their numerous wingless progeny
  Niiden lukemattomat siivettömät jälkeläiset
  weaken
  heikentävät
  and distort
  young plant growth
  nuorta kasvinkasvua,
  as they feed
  sillä ne syövät
  , spread virus diseases and produce sticky honeydew which disfigures leaves and encourages sooty mould.
 • The incident
  Tapaus
  weakened
  heikensi
  British claims to be considered a powerful ally in European affairs
  Britannian vaatimusta siitä, että sitä pidettäisiin vaikutusvaltaisena liittolaisena Euroopan asioissa
  .
 • A more educated, literate, and rational society
  Sivistyneempi, luku- ja kirjoitustaitoisempi ja rationaalisempi yhteiskunta
  weakens
  heikentää
  their effect
  niiden vaikutusta
  ; contraceptive knowledge and practice spreads first in the more educated classes, then to poorer people.
FEE 
agent (info)
cause (info)
circumstances (info)
containing_event (info)
degree (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
patient (info)
place (info)
time (info)
verb_chain