TransFrameNet:Accomplishment

From Sanat

accomplish.v

 • They
  He
  accomplish
  suorittavat
  this task
  tämän tehtävän
  by listening to papers delivered on them and by attending `pray-ins ``in which they pray to the Implied Reader
  kuuntelemalla heille esitettyjä papereita ja osallistumalla protesteihin, joissa he rukoilevat Implisiittistä Lukijaa
  .
 • Leonie
  Leoniella
  had exactly one hour
  to
  <empty>
  accomplish
  saada päätökseen
  her mission
  tehtävänsä
  .
 • In the past 200 years
  Edeltävän 200 vuoden aikana
  ,
  America
  Amerikka
  has
  on
  accomplished
  tehnyt
  feats which took other countries years to achieve
  urotekoja, joiden saavuttamiseen muilta mailta kesti vuosilta
  .
 • In any transient situation there are always
  institutions and individuals
  laitoksia ja yksilöitä
  that are able to anticipate the need for change and are sufficiently flexible to be able
  to
  <empty>
  accomplish
  saamaan päätökseen
  the transition
  siirtymän
  early and in an orderly fashion
  ajoissa ja hyvässä järjestyksessä
  .
 • You
  <empty>
  can
  Voit
  accomplish
  saada aikaan
  much more
  paljon enemmän
  without any damage to health or mental stability
  ilman vahinkoja terveydelle tai henkiselle vakaudelle
  .
 • Indeed
  very few presidents in the last half century
  vain harva presidentti viimeisen puolen vuosisadan aikana
  have
  on
  accomplished
  saanut aikaan
  much
  paljon
  in the way of substantial policy change
  mitä tulee merkittäviin poliittisiin muutoksiin
  .
 • Recent and current work demonstrates incontrovertibly that
  if a child is adept at segmenting heard speech into sub-word constituents before tackling the task of learning to read
  jos lapsi on taitava jaottelemaan kuultua puhetta sanaa pienempiin osiin ennen kuin hän on opetellut lukemaan
  ,
  this task
  tämä tehtävä
  will be
  tulee olemaan
  accomplished
  saavutettavissa
  much more easily
  paljon helpommin
  .
 • He
  Hän
  accomplished
  sai aikaan
  much
  paljon
  while director of the Metropolitan Museum of Art
  Metropolitanin taidemuseon johtajana
  , but today is apparently content to sit out the art world harbouring bitter memories of what might have been.
 • Good-nights were exchanged and he left the shop with a feeling of satisfaction, as if
  a rather difficult task
  vaikea tehtävä
  had been
  olisi
  successfully
  menestyksekkäästi
  accomplished
  saatu valmiiksi
  .
 • With some hindsight we began to realise that
  the design and control of large systems
  suurten järjestelmien muotoilua ja ohjausta
  can not be
  ei voisi
  successfully
  menestyksekkäästi
  accomplished
  saada valmiiksi
  without exceedingly large quantities of information
  ilman äärimmäisen suuria tietomääriä
  .
 • Of course this made it clear that von Neumann's ``proof needed reappraisal,
  a task
  tehtävä jonka
  successfully
  menestyksekkäästi
  accomplished
  suoritti
  by John Bell
  John Bell
  .
 • Amidst much cheering
  Runsaan kannustuksen keskellä
  ,
  this figure
  tämä luku
  was
  oli
  easily
  helposti
  accomplished
  saavutettavissa
  ,
  with a single nineteen, a double nineteen and a double fifteen
  yhden yhdeksäntoista, kahden yhdeksäntoista ja kahden viidentoista kanssa
  .
 • Similarly,
  the gradual introduction of more challenging activities intended to facilitate language development
  kielen kehistystä helpottamaan tarkoitettujen haastavampien tehtävien asteittainen käyttöönotto
  is likely
  to be
  <empty>
  more easily
  helpommin
  accomplished
  toteutettavissa
  in a small class with specialist teachers
  pienessä luokassa, jossa on asiantuntevia opettajia
  .
 • As at Tyburn
  Samoin kuin Tyburnissa
  ,
  hanging
  hirttäminen
  was
  <empty>
  accomplished
  toteutettiin
  by making the felon mount a ladder, the noose about his neck.
  pakottamalla rikollinen kiipeämään tikkaita hirttosilmukka kaulan ympärillä.
 • As a means of establishing the specific.problem, and therefore the level of model interpretation
  Keinona tietyn ongelman toteamiseksi ja siten mallin tulkinnan tasona
  ,
  a quick look at the local geometry
  nopea vilkaisu paikalliseen geometriaan
  may be
  voidaan
  accomplished
  toteuttaa
  using the wireframe edge representation
  käyttämällä sivujen rautalankaesitystä
  .
 • Enrichment of the hydrogen content
  Vetypitoisuuden lisääminen
  is
  on
  accomplished
  toteutettu
  by passing the syn-gas mixed with steam over an iron catalyst
  kuljettamalla höyryn kanssa sekoitettua synteettistä kaasua rautakatalysaattorin läpi
  ,
  when the mildly exothermic `water gas shift reaction ``occurs
  jolloin tapahtuu lievästi eksoterminen "vesi-kaasuvaihtoreaktio"
  ,
 • This
  Tämä
  was
  <empty>
  accomplished
  saavutettiin
  indirectly
  epäsuorasti
  by measuring pancreatic polypeptide (PP) secretion, which is known to be dependent on cholinergic tone and reduced during hyperglycaemia in healthy subjects
  mittaamalla haiman polypeptidin (PP) erittyminen, minkä tiedetään riippuvan koliinipitoisuudesta ja vähenevän hyperglykemian aikana terveillä kohteilla
  .
 • This
  Tämä
  is
  <empty>
  accomplished
  saavutettiin
  on a precision free abrasive flat lapping machine
  tarkalla vapaasti liikkuvalla hiovalla tasohiertokoneella
  (Fig. 4.5b).
 • We have seen
  accomplished
  toteutettavan
  within a few brief months or years
  muutaman lyhyen kuukauden tai vuoden aikana
  reforms to which we should have assigned, not decades, but generations
  uudistuksia, joihin meidän olisi pitänyt määrätä, ei vuosikymmeniä, vaan sukupolvia
  .
 • The first of these
  Ensimmäinen näistä
  was
  <empty>
  accomplished
  saavutettiin
  with the discovery of a corn-drying oven
  keksimällä maissia kuivattava uuni
  but the second produced a severe shock.
 • ICD implantation
  Rytmihäiriötahdistimen asennus
  can now be
  voidaan nykyään
  accomplished
  toteuttaa
  with a mortality rate (including those 30% of patients who undergo concomitant bypass surgery) of considerably less than the 3-5.4% reported for early implantation experiences
  siten, että kuolleisuus (mukaan lukien ne 30 % potilaista, joille tehdään siihen liittyvä ohitusleikkaus) on selkeästi alle 3-5,4 % varhaisista asennuskokemuksista raportoitu
  .
 • On this occasion
  Tässä tapauksessa
  ,
  the three-and-a-half-kilometre journey over the Ponte della Liberta
  kolmen ja puolen kilometrin matka Ponte della Libertan yläpuolella
  was
  <empty>
  accomplished
  toteutettiin
  with ease and comfort
  helposti ja mukavasti
  .
 • The witness was subsequently recalled and it was established that
  her particular work (presumably some form of basting or binding)
  hänen vaativaa työtään (oletettavasti jonkinlaista harsimista tai sidontaa)
  could not be
  ei voisi
  accomplished
  suorittaa
  by machine
  kone
  .
 • Ingarden defines the act of reading as
  the `realization ``of the work
  teoksen toteutumisena
  which
  is
  <empty>
  accomplished
  tapahtuu
  as the reader progressively fills in the `spots of indeterminacy in it
  kun lukija edetessään täyttää sen "epämääräiset kohdat"
  (1931:246-54).
 • Riding on the back of a tempestuous wind
  Ratsastamalla myrskytuulen selässä
  ,
  this journey
  tästä matkasta
  became an epic of its time,
  being
  <empty>
  accomplished
  joka toteutettiin
  at a speed which remained unequalled until surpassed by an aeroplane more than a century later
  nopeudella, johon ei päästy ennen kuin lentokone ohitti sen yli sata vuotta myöhemmin
  .
 • This
  Tämän
  he
  hän
  accomplished
  saavutti
  at the sea-battle of Svold
  Svoldin meritaistelussa
  ,
  on 9 September 999
  9. syyskuuta 999
  .
 • In ethnomethodological terms, routine policing is
  a practical achievement
  käytännön saavutus
  accomplished
  toteutettu
  through the practices ordinary policemen and women use in `doing ``the tasks which comprise their job
  tavallisten poliisimiesten ja -naisten toiminnan avulla, heidän tehdessään työhönsä kuuluvia tehtäviä
  .
 • Much
  Paljon
  was
  <empty>
  accomplished
  saatiin aikaan
  in those years
  noina vuosina
  , and many achievements are recorded in the Library's Annual Reports for that period.
 • A full promenade along Cologne's inner ring, from Schipper's far north oasis at Neusserstrasse to Thomas Rehbein's and Monika Sprüth's new settlements at Wormserstrasse
  Koko kävelyn pitkin Kölnin sisäkehää, Schipperin kaukana pohjoisessa sijaitsevalta keitaalta Neusserstrassella Thomas Rehbeinin ja Monika Sprüthin uusiin asumuksiin Wormserstrassella
  can be
  voi
  accomplished
  toteuttaa
  in an hour
  tunnissa
  without jogging
  ilman juoksemista
  .
 • Fuelling stations incorporate `fast fill ``techniques, where
  fuelling
  tankkaamisen
  can be
  voi
  accomplished
  saada valmiiksi
  in a few minutes
  muutamassa minuutissa
  .
 • Complete sequence for both strands
  Kummankin juosteen koko sekvensointi
  was
  <empty>
  accomplished
  toteutettiin
  by primer-walking
  eristämällä alukkeita
  .
 • Thus, the workers ``movement was already showing
  the disintegration
  hajoaminen
  which
  was
  <empty>
  fully
  kokonaan
  accomplished
  toteutui
  in the destruction of the empire in the First World War
  imperiumin tuhossa ensimmäisessä maailmansodassa
  .
 • At this time the excitation is switched to phase let only and
  the transition to the final step
  siirtymä viimeiseen vaiheeseen
  is
  <empty>
  accomplished
  toteutetaan
  from a small initial error with consequently small overshoot
  pienestä alkuvirheestä, seurauksena pieni ylitys
  .
 • All this
  Kaikki tämä
  might well be
  voitaisiin
  accomplished
  toteuttaa
  in the comparatively open-ended context of adult or continuing education, which is not dominated by the teleology of the examination system
  aikuis- tai jatkokoulutuksen verrattain avoimessa kontekstissa, jota ei hallitse koejärjestelmän päämäärähakuisuus
  .
 • This task, the creation of new constructive ideals
  tätä tehtävää, uusien rakentavien ihanteiden luomista
  ,
  has hardly ever been
  Tuskin koskaan ovat
  accomplished
  saaneet aikaan
  by youth alone
  nuoret yksin
  .
 • Nowadays
  the rider
  pyöräilijä
  keeps the bike relatively upright deeper into the corner,
  accomplishing
  saaden aikaan
  the actual turning
  varsinaisen käännöksen
  in an instant
  hetkessä
  and then firing the bike out on the throttle.
 • Ideally,
  the disintegration and misintegration of the victim
  uhrin disintegraation ja misintegraation
  should
  pitäisi
  accomplish
  saada aikaan
  the detachment of the victim's will and intelligence from the victim's own interests and their attachment to the interests of the exploiter
  uhrin tahdon ja älyn erottumisen uhrin omista intresseistä ja niiden yhdistymisen hyväksikäyttäjän intresseihin
  .
 • Nine member states
  Yhdeksän jäsenvaltion
  have
  to
  <empty>
  accomplish
  toteuttaa
  this
  tämä
  within nine months
  yhdeksän kuukauden aikana
  , but Belgium, Germany and The Netherlands have negotiated twelve months for themselves.
 • Change in classroom practice is often talked about as if it were easy to effect and impatience expressed towards
  teachers
  opettajia
  who are unable
  to
  <empty>
  accomplish
  toteuttamaan
  it
  sen
  overnight
  yön aikana
  .
 • This
  Tämä
  has been
  on
  accomplished
  toteutettu
  in Switzerland
  Sveitsissä
  with such precision in the past that involuntary unemployment has been often in the low hundreds
  niin tarkasti aiemmin, että vastentahtoinen työttömyys on usein ollut muutamissa sadoissa
  .
 • Jeremy
  Jeremy
  obediently
  kuuliaisesti
  accomplished
  suoritti
  this task
  tehtävän
  .
 • It also implies
  work
  työtä
  which
  has been
  on
  previously
  aiemmin
  accomplished
  tehty
  , an inheritance handed down from one generation to another.
 • The crossing of Alpine passes
  Alppisolien ylitys
  was frequently
  usein
  accomplished
  suoritettiin
  only at night or blindfolded, as if ignoring the view would somehow make the journey safer
  vain öisin tai silmät sidottuina, ikään kuin näkymän huomiotta jättäminen tekisi matkasta jotenkin turvallisemman
  .

achieve.v

 • This
  Tämän
  can be
  voi
  most easily
  helpoimmin
  achieved
  saavuttaa
  by an observer who is present while the recording is being made and who can make a full transcription within a few hours
  tarkkailijan avulla, joka on paikalla, kun nauhoitusta tehdään, ja joka voi tehdä täyden transkription muutaman tunnin sisällä
  .
 • For many of them, indeed,
  reform in health care and elsewhere
  uudistus terveydenhuollossa ja muualla
  is
  on
  best
  parhaiten
  achieved
  saavutettavissa
  through command-and-control regulation
  komentoihin ja valvontaan perustuvilla säännöksillä
  .
 • Task lighting
  Kohdevalaistus
  is
  on
  best
  parhaiten
  achieved
  saavutettavissa
  with individual lights -- desk lamps, striplights under cupboards (in the kitchen), standard lamps, and table lamps
  yksittäisillä valoilla, työlampuilla, kaappien alla olevilla loisteputkilla (keittiössä), vakiolampuilla ja pöytälampuilla
  .
 • One year unemployment action plus one year adult training
  Yhden vuoden työttömyystoiminta sekä yhden vuoden aikuiskoulutus
  would
  <empty>
  achieve
  saisivat aikaan
  the long term objective
  pitkän aikavälin tavoitteen
  for those unemployed, with special needs
  erityistarpeisten työttömien kohdalla
  .
 • This spring
  Tänä keväänä
  , however,
  he
  hän
  had
  oli
  achieved
  saavuttanut
  his aim of owning his own stallion
  tavoitteensa omistaa oma ori
  .
 • Since a very large number of PARENTS have objected to the tests
  Koska hyvin monet VANHEMMAT ovat vastustaneet testejä
  , it seems
  the tests
  testeillä
  are not going
  to
  <empty>
  achieve
  saavuttamaan
  that aim
  tavoitetta
  .
 • Barry Riley of the Financial Times writes that `in the process of
  achieving
  saavuttaessaan
  great commercial success
  suuren kaupallisen menestyksen
  , accountants have come close to deprofessionalising themselves ``.
 • In colonic sections
  Paksusuolen leikkauksissa
  the optimal signal-to-noise ratio
  ihanteellinen häiriöetäisyys
  was
  <empty>
  achieved
  saavutettiin
  at three to four days
  kolmesta neljään päivässä
  .
 • This
  tämän
  he
  Hän
  clearly
  achieved
  saavutti
  at the world championships in Okinawa, Japan
  maailmanmestaruuskilpailuissa Okinawassa, Japanissa
  ,
  last year
  viime vuonna
  .
 • Just a hint of distortion is easy to obtain but there's still plenty of sustain --
  a situation
  tilanne
  which is possible but more difficult
  to
  <empty>
  achieve
  saavuttaa
  with SansAmp
  SansAmpilla
  .
 • Consequently the question arises, do we wish married and single people to be treated equally regarding their pension benefits and, if so, how
  can
  voidaan
  this
  tämä
  be
  <empty>
  achieved
  saavuttaa
  in a final salary pension scheme
  lopullisessa palkka-eläkesuunnitelmassa
  ?
 • STRATEGIES FOR CORPORATE SUCCESS
  Survival in financial markets, where a company raises its capital
  Selviytyminen finanssimarkkinoilla, joilla yhtiö lisää pääomaansa
  ,
  is
  <empty>
  achieved
  saavutetaan
  through success in the competitive markets where it makes its profits
  menestymällä kilpailevilla markkinoilla, joilla se saa liikevoittonsa
  .
 • The impression of `busyness ``
  Vaikutelma "kiireisyydestä"
  was
  <empty>
  achieved
  saavutettiin
  by setting up the 1953 Beaver Committee.
  asettamalla vuoden 1953 Majavavaliokunta
 • This
  sen
  he
  Hän
  achieved
  saavutti
  by using his knowledge of Zen, an ancient philosophy that he has studied `on and off ``for many years
  käyttämällä tietojaan zenistä, muinaisesta filosofiasta, jota hän oli opiskellut vaihtelevasti vuosien ajan
  .
 • Weaning from bolus doses
  Vieroitus bolusannoksista
  is
  <empty>
  achieved
  saavutetaan
  by decreasing the dose of morphine, not the frequency of administration, over 2 days or longer
  pienentämällä morfiiniannosta, ei harventamalla hoitoa, yli kahden päivän ajan tai pidempään
  .
 • The few quickly-processed updates that are handled first, if direct processing is adopted, are more than counterbalanced by the shorter overall run time and thus
  better average service performance
  parempi keskimääräinen palveluteho
  achieved
  saavutetaan
  by batching and sorting
  annostelemalla ja lajittelemalla
  .
 • Transfer of the human ADA gene into haematopoietic stem-cell precursors
  siirtämään ihmisen ADA-geeniä hematopoeettisiin kantasolun esiasteisiin
  has been
  on
  achieved
  onnistuttu
  in murine models
  Rottakokeissa
  , and long-term expression of the transplanted human ADA gene in rhesus monkeys has now been demonstrated.
 • Nevertheless in theory and to some extent in practice a programme of very far-reaching change was carried out; and
  this
  tämä
  was
  <empty>
  achieved
  saavutettiin
  in one of the most intellectually backward and undeveloped areas in Western Europe
  yhdessä älyllisesti takapajuisimmista ja alikehittyneimmistä alueista Länsi-Euroopassa
  .
 • Both planning and control
  Sekä suunnittelu että valvonta
  are difficult
  to
  <empty>
  achieve
  saada aikaan
  in this form of production
  tässä tuotantomallissa
  .
 • He again vigorously rejected the idea that
  a viable European defence policy
  toimintakykyinen eurooppalainen puolustuspolittiikka
  could be
  olisi mahdollista
  achieved
  saavuttaa
  in an EC context
  Euroopan komission puitteissa
  , and discussions were effectively stalled.
 • This
  Se
  has been
  <empty>
  achieved
  saavutettiin
  in part through the introduction of new incentives for mixed woodland -- particularly the farm woodland scheme -- and the removal of tax breaks for commercial (and therefore largely coniferous) forestry
  osittain ottamalla käyttöön uusia kannustimia sekametsämaita varten - erityisesti viljellyn metsämaan suunnitelmaa varten - ja poistamalla verohelpotuksia kaupalliselta (siksi suurelta osin havupuista koostuvasta) metsänhoidolta
  .
 • It was
  the only measure of its kind
  ainoa laatuaan oleva toimenpide joka
  achieved
  saavutettiin
  in wartime
  sota-aikana
  ; and it was achieved by agreement, despite the hiccoughs in its parliamentary progress.
 • Even in the case of smoking where
  some success
  jonkin verran onnistumisia
  has been
  on
  achieved
  saavutettu
  in persuading the public that smoking is undesirable
  vakuuttamalla ihmisiä siitä, että tupakoiminen on epämieluista
  , the reasons for success remain largely obscure.
 • Partial randomization of presentation order
  Esiintymisjärjestys osittain satunnaistettua
  was
  <empty>
  achieved
  saatiin
  using the video controller
  video-ohjaimen avulla
  .
 • `I think there has to be a realism about
  what
  mitä
  can be
  voidaan
  achieved
  saavuttaa
  without turning London into a fortress
  ilman, että Lontoosta tehdään linnoitus
  , ``he said.
 • On watercolour paper
  Vesiväripaperille
  ,
  graduated effects
  asteittaisia tehosteita
  are
  on
  easily
  helppo
  achieved
  saada aikaan
  by wiping back colour with the blender
  pyyhkimällä väriä pois sekoittimella
  .
 • The Clio's chassis engineers
  Clion alustan insinöörit
  were able
  to
  <empty>
  achieve
  saamaan aikaan
  this
  tämän
  by studying not only the design of the suspension, but also the way in which the suspension interacts with the entire body/chassis unit
  tutkimalla tukien muotoilun lisäksi tuen vuorovaikutusta koko runko-/alustayksikön kanssa
  .
 • Pipe
  Pipe
  has
  on
  achieved
  saavuttanut
  ever-increasing tallies
  aina vain paremmat tulokset
  in each of the 14 years since he took out a licence
  joka vuosi niiden 14 vuoden aikana, kun hänellä on ollut lupa
  .
 • Certified training of our food handlers and the results from recent follow-up testing have been very encouraging,
  delegates
  valtuutettujen
  achieving
  saavuttaessa
  an average pass mark of 83 per cent
  keskimäärin 83 prosentin arvosanan
  , testament to the quality of training given.
 • I knew that
  I
  <empty>
  could
  voisin
  achieve
  saada aikaan
  results
  tuloksia
  despite the difficulties
  vaikeuksista huolimatta
  , and I knew that I had been able to demonstrate the ability to work with people of other countries.
 • The user image
  Käyttäjän kuva
  achieves
  saavuttaa
  this
  tämän
  by means of options
  valinnoilla
  .
 • A programme of national assessment began in May 1978 and concerned itself with
  the standard
  tasoon
  achieved
  saavuttamaan
  by 11 year olds
  11-vuotiaiden
  .
 • The alleged purpose of improving the service and operating at a profit
  palvelun parantamisen ja voitokkaasti toimimisen oletetun päämäärän
  has
  on
  already
  jo
  been
  <empty>
  achieved
  saavuttanut
  by New Zealand Rail
  New Zealand Rail
  as a state-owned enterprise
  Valtion omistama yhtiö
  , as Bernard Hickey points out.
 • People have to make choices;
  some goals
  jotkin tavoitteet
  will be
  tullaan
  achieved
  saavuttamaan
  at the price of others
  toisten kustannuksella
  .
 • Report author Jill Krutick said that in the meantime the race was on among
  the large hotel chains
  suurten hotelliketjujen
  to
  <empty>
  achieve
  saavuttaa
  a pan-European presence
  läsnäolo koko Euroopassa
  with branded hotel products
  brändättyjen hotellituotteiden
  .
 • The group of people who form the membership of the company
  Yhtiön jäsenistön muodostama ryhmä
  were drawn together to assist in
  achieving
  saavuttamisessa
  the above objectives
  yllä olevien tavoitteiden
  with whatever professional expertise and personal knowledge they had at their command
  millä tahansa ammatillisella osaamisella tai henkilökohtaisilla tiedoilla, jotka heillä oli käytettävissään
  .
 • The investigators believe that
  PROLOG
  ESITOIMILLA
  achieves
  saavutetaan
  this
  tämä
  exceptionally well
  erityisen hyvin
  ,
  because of its flexible datastructuring; a control flow which needs very little attention from the programmer; and its simplicity and uniformity
  niiden joustavan tietorakenteen ja ohjausvirran, joka vaatii hyvin vähän huomioita ohjelmoijalta sekä sen yksinkertaisuuden ja yhtäläisyyden vuoksi
  .
 • Which all goes to show
  what
  mitä
  can actually be
  oikeasti voidaan
  achieved
  saavuttaa
  when an analogue master tape is lovingly transferred to compact disc
  kun alkuperäinen analoginen ääninauha muunnetaan rakastavasti CD-levyksi
  .
 • No dilatation was performed before or after insertion of
  the metal mesh stent whose complete expansion
  metalliverkko-osuuden, jonka täysi laajeneminen
  is
  <empty>
  spontaneously
  spontaanisti
  achieved
  saavutettiin
  after five days
  viiden päivän kuluttua
  .
 • This
  Se
  can be
  voidaan
  achieved
  saavuttaa
  provided that the LIFESPAN Manager has allowed auto-assessment of DCs in the configuration file
  olettaen, että ELINIKÄ-johtaja on sallinut DC:iden automaattisen arvioinnin konfiguraatiotiedostossa
  , otherwise an error will result.
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
duration (info)
explanation (info)
goal (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
outcome (info)
place (info)
time (info)
verb_chain