Sanat:EVE/tutkimushistoriasivut/Teoslyhenteet

From Sanat

Yleiset käytänteet

Teoslyhenteitä käytetään tutkimushistoriasivujen taulukoissa. Lyhenteet on otettu sellaisenaan Santeri Junttilan laatimasta kantasuomen balttilaislainojen tutkimushistoriataulukosta, joten kaikkia luettelon lyhenteitä ei ole tutkimussivujen taulukoissa käytetty. Monet ovat tutkimushistorian kannalta marginaalisia julkaisuja (kuten päivälehtiä), joissa etymologioita on mainittu, mutta ei esitetty niistä mitään sellaista uutta, mikä kuuluisi tutkimussivujen taulukoihin.

Uusia taulukoita tehdessä on syytä paitsi käyttää tässä lueteltuja lyhenteitä, myös päivittää luetteloon siitä puuttuvat lyhenteet, jolloin se kehittyy tarkoituksenmukaisemmaksi.

Lyhenteitten avulla on mahdollista identifioida alan keskeisimmät julkaisut, mutta kaikkien lähteitten tunnistamiseen eivät parhaatkaan lyhenteet riitä. Tätä tarkoitusta varten verkkosanakirjan toimitus kerää etymologista bibliografiaa Uralilainen etymologinen tietokanta -hankkeen yhteydessä.

Lyhenteitten päätarkoituksena on erottaa toisistansa saman kirjoittajan samana vuonna ilmestyneet teokset.

Aidot monografiat eivät saa lyhennettä (ellei kirjoittajalta ole ilmestynyt niitä useampia saman vuoden aikana). Tiettyjen sarjojen yhteen nidotut, mutta itsenäisiksi sivunnumeroidut ja kaksiosaisella sarjanumerolla (I: 1 jne.) merkityt (ts. muuten monografioina kohdellut) suunnilleen artikkelin mittaiset teokset kuitenkin saavat lyhenteen, koska niitä on todennäköisemmin voitu samalta kirjoittajalta julkaista samana vuonna kuin aito monografia. Tämä ei kuitenkaan koske niitä sarjoja, joitten yhteen nidotut ja kaksiosaisella sarjanumerolla varustetut osat ovat monografioitten mittaisia. Lyhenne on vain kohdassa Monografiasarjojen lyhenteet mainituilla sarjoilla (joista monet ovat sittemmin lakanneet sivunnumeroimasta artikkelitansa itsenäisiksi).

Jokainen lehti saa oman lyhenteensä, ts. ei ole yleistä lyhennettä lehdelle. Poikkeuksena ovat vuosikirjat, joita kohdellaan sarjojen tavoin. Lehdistä mainitaan kustantaja ja/tai painopaikka vain, jos on syytä olettaa ne alalla huonosti tunnetuiksi tai jos niillä on täysnimikaimoja.

Sarja, johon kuuluu kokoelmateoksia, saa oman lyhenteensä, mikäli tietokannassa (tällä hetkellä: balttilaislainatutkimushistoriataulukossa) on useampi siihen kuuluva osa. Jos kokoomateos ei kuulu mihinkään sarjaan tai kuuluu sarjaan, jolla ei ole muita osia tietokannassa, se saa yleisen lyhenteen.

Yleisiä lyhenteitä ovat:

tsk ensyklopediat ja tietosanakirjat
hist historian yleisteokset (eli sisäiseen kattavuuteen pyrkivät historiateokset)
yl muut aiheensa kattavaan kuvaukseen pyrkivät yleisteokset, kuten käsikirjat

Muut kokoomateokset eivät pyri aiheensa kattavaan kuvaukseen, vaan julkaisevat yksittäisiä tutkimusartikkeleita löyhästi jonkin aiheen ympäriltä. Näitten yleisiä lyhenteitä ovat:

vsk vuosikirjat
kongr kongressijulkaisut
sem seminaarijulkaisut
symp symposiumijulkaisut
konf konferenssijulkaisut, ts. kaikkiin sellaisiin esitelmätilaisuuksiin liittyvät julkaisut, joita ei ole nimetty symposiumeiksi, seminaareiksi eikä kongresseiksi
jk juhla- ja muistokirjat (tästä on poikettu tutkimussivujen taulukoissa käyttämällä lyhennettä FS [Jubilaari])
kok kaikki muut kokoomateokset
komm Toisen kirjoittajan teoksessa (monografiassa) julkaistu esipuhe, jälkisanat tai muu kommentti

Lehtien lyhenteet

AASF Annales Academiae Scientiarum Fennicae (B)
ABäG Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
ABS Acta Baltico-Slavica
AIHUH Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B. Linguistica:
Aika Aika
Akad Akadeemia
AL Acta Linguistica
ALH Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungariae
Alko Alkoholipolitiikka
ALL Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai
ANF Arkiv för Nordisk Filologi
ÁNyT Általános nyelvészeti tanulmányok
AÖAW Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
AphKl Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
APhS Acta Philologica Scandinavica. Tidskrift for nordisk sprogforskning.
ArxT Arx Tavastica (Hämeenlinnan historiallisen seuran julkaisu.)
ASL Annali: Sezione linguistica (Istituto Orientale di Napoli.)
ASlPh Archiv für slavische Philologie
AuE Arheoloģija un etnogrāfija
Ausl Das Ausland
Ba Baltistica
BAISS Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St-Petersbourg
BaLi Baltic Linguistics
BB Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen
BF Baltu Filoloģija
BGdSL Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
BibO Bibliotheca Orientalis
BSI Балто-славянские исследования
BSLP Bulletin de la Société de Linguistique de Paris
CB Commentationes Balticae
Dchr Diachronica
Drau Draugija
EFOu Études Finno-Ougriennes
EIpRJa Этимологичecкиe иccлeдoвaния пo pycскомy языкy
EK Eesti Keel
EKi Eesti Kirjandus
EKK Eesti Keel ja Kirjandus
EL Eesti Loodus
ERMA Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat
ERMA Etnograafia Muuseumi aastaraamat
ERÜA Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat
ESA Emakeele Seltsi aastaraamat
ESA Emakeele Seltsi aastaraamat
ESS Etelä-Suomen Sanomat
ESUKA Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri
ESY Eurasian Studies Yearbook
EthE Ethnologia Europaea
Ethg Ethnographia
Etim Этимология
ETSRA Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat
FBR Filologu Biedrības raksti
FL Folk-Liv
FLH Folia Linguistica Historica
FM Finskt Museum (Finska fornminnesföreningen, Helsingfors.)
Fms Folkmålsstudier
Folkl Folklore. An electronic journal of folklore
FT Finsk Tidskrift (Föreningen Granskaren. Åbo.)
FU Fenno-Ugrica
FUD Folia Uralica Debreceniensia
FUF Finnisch-Ugrische Forschungen
FUFA Finnisch-Ugrische Forschungen. Anzeiger
Fugr Финно-угристика (Межвузовский сборник научных трудов. Типография «Красный Октябрь».)
FUM Finnisch-Ugrische Mitteilungen
FUS Fenno-Ugrica Suecana
FuS Frühgeschichte und Sprachwissenschaft (Gerold & Co., Wien.)
Fv Fornvännen (K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm.)
GB Der Ginkgo Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa.
GRev Germanic Review
GRM Germanisch-Romanische Monatschrift
HA Historian aitta
HAikk Historiallinen Aikakauskirja
Hbl Hufvudstadsbladet
HEL Histoire, Épistémologie, Langage
Hk Hiidenkivi
Horis Horisont
HS Helsingin Sanomat
HS Kuuk Helsingin Sanomat. Kuukausiliite
IF Indogermanische Forschungen
IFS Иcтоpикo-филoлoгичecкий cбopник (Кoми книжнoe Издательство, Cыктывкар.)
IJ Indogermanisches Jahrbuch
IJDLLR International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction
IL Incontri Linguistici
IMM Izglītības Ministrijas Mēnesraksts (Rīga.)
Incog Incognita :
IORJaiS Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесносты Императорской Академіи Наук
JaiLi Язык и Литepaтypa
JBSt Journal of Baltic Studies
JFSt Journal of Finnish Studies
JIESt Journal of Indo-European Studies
JLR Journal of Language Relationship
KjK Keel ja Kirjandus
Kk Kielikello
KKaj Koti-Kajaani
KKIU Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused
Kp Kieliposti
Krat Kratylos Jahrgang
Ks Kotiseutu
KSAT Kertomus Suomen Akatemian toiminnasta vuosina –
KSDPI Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
KSz Keleti Szemle
Kultl Kultūrologija. Istorinės vietos, atmintys, tapatumai (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius.)
KV Kalevalaseuran vuosikirja
KZ Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
KZ Historische Sprachforschung
Lang Language (Baltimore.)
LBa Linguistica Baltica Universitas, Cracow.)
LBru Linguistica Brunensia (Masarykova univerzita, Brno.)
LevT Levende Talen (J. B. Wolters, Groningen.)
Liet Lietuva
LietM Lietuvos mokykla (Kaunas.)
LietT Lietuvių tauta
Ling Linguistica (Ljubljana.)
LKK Lietuvių kalbotyros klausimai (Leidykla „Mintis“, Vilnius.)
LMAD Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai (serija A)
Loom Looming
LPo Lingua Posnaniensis
LSa Länsi-Savo
LU Linguistica Uralica
LVS Lempäälän–Vesilahden Sanomat
LZAV Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis
LZAV Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis
MaTu Maaseudun Tulevaisuus
MKa Mūsų kalba
Mnny Magyar népnyelv
MNy Magyar Nyelv
MNysz Magyar Nyelvészet
MNyőr Magyar Nyelvőr
MO Le Monde Oriental
MTANyOK A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei
Mutu Muinaistutkija
Names Names. Journal of the American Name Society.
NéN Néprajz és Nyelvtudomány
NMÉ A Néprajzi Múzeum Értesitője
NoB Namn och Bygd
NoWELE North-Western European Language Evolution
NphM Neuphilologische Mitteilungen
NTS Norsk tidskrift for sprogvidenskap
NyK Nyelvtudományi Közlemények
NyKÚE A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei
ÖFVSF Öfversigt af Finska vetenskap-societetens förhandlingar
OK Oma Keel
Olevik Olewik
OnU Onomastica Uralica
Or Orientalia Nova series
Orbis Orbis
OSlP Oxford Slavonic Papers (Clarendon Press, Oxford.)
Osma Osma (Suomen museoliitto, Helsinki.)
Parn Parnasso
PhiFU Philologia Fenno-Ugrica
PoBa Ponto-Baltica
PrFi Prace Filologiczne Tom
RBa Res Balticae
REHeFU Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes
RESl Revue des Études Slaves (Imprimerie Nationale, Paris.)
RFV Русский Филологический Вѣстникъ
RiLi Ricerche linguistiche (Bardi editore, Roma.)
RIO Revue Internationale d’Onomastique (Paris.)
RMNN Retrospective Methods Network Newsletter
RosA Российская Археология
RozpriSpr Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału filologicznego Akademii Umiejętności (Kraków, Nakładem Akademii Umiejętności.)
RSKk Rozentāls-seuran kulttuurikirja
RSl Rocznik Slawistyczny
SBd Språkliga Bidrag
ScSl Scando-Slavica (Munksgaard, Copenhagen.)
SFAW Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften (Helsinki.)
SFU Coвemскoe финно-угровeдeниe
SGEG Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat
SGEG Sitzungsberichte der Gelehrten estnischen Gesellschaft (zu Dorpat)
Sj Sananjalka
SK Suomen Kuvalehti
SksT Sanakirjasäätiön toimituksia
SKYJL SKY Journal of Linguistics
SlEER Slavonic and East European Review (London.)
SlRev Slavic Review
SLSF Svenska landsmål och svenskt folkliv
SM Suomen Museo
SMl Suomen musiikkilehti (Kaarlo Kekoni, Tampere.)
SoK Sprog och Kultur (Universitetsforlaget, Aarhus.)
Sõnas Sõnasõel (Tartu Riiklik Ülikool.)
SoS Saga och sed. Gustav Adolfs Akademiens årsbok
Soter Σωτηρ (Lietuvos Universiteto Teologijos-Filosofijos Fakulteto Teologijos Skyrius. Kaunas.)
SPhCl Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien.)
Spr Die Sprache (Verlag der Wiener Sprachgesellschaft, Wien.)
SS Suomalainen Suomi
SSD Suomen Sosiaalidemokraatti
STEP Suomalainen Tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat
StEtCr Studia etymologia Cracoviensia
StF Studia Fennica
StFU Studi Finno-Ugrici
StiL Studies in Language
StItLita Studi italiani di linguistica teorica ed applicata (Bologna.)
StLi Studia Linguistica (C. W. K. Gleerup, Lund – Einar Munksgaarden, Copenhague.)
StMySl Studia Mythologica Slavica
StNph Studia Neophilologica
StNph Studia Neophilologica
StOr Studia Orientalia
StSept Studia Septentrionalia. Lapponica
StSlF Studia Slavica Finlandensia
StVil Studium Vilnense
STVsk Suomalainen Tiedeakatemia. Vuosikirja
Suomi Suomi
SUSA Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
SuSu Suomen Suku
ŠvD Švietimo Darbas (Kaunas.)
SviE Svio-Estonica
THA Turun Historiallinen Arkisto
Tiede Tiede 2000
Tiede Tiede
TIJa Тpyды Института Языкознания
TiTa Tieteessä tapahtuu
TIZ Techmers Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft
TiŽ Tauta ir Žodis
TM Tekniikan Maailma
TMNI Тpyды Mарийского нayчнo-иccлeдoвaтeльского инститyтa языка, литepaтypы и иcтоpии.
TsD Tautosakos darbai
Tulim Tulimuld (Sven Sandström, Lund.)
TvSk Tijdschrift voor skandinavistiek Band :
UAJ Ural-Altaische Jahrbücher
UAJNF Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge
UAura Uusi Aura
UngJ Ungarische Jahrbücher
US Uusi Suomi
UUÅ Språkvetenskapliga Sällskapets Förhandlingar (Uppsala Universitets Årsskrift)
UUÅ Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala förhandlingar Jan (Uppsala Universitets Årsskrift)
Vairas Vairas
Valv Valvoja (SKS, Helsinki.)
VFUMa Вопросы финно-угроведения (Марийский научно-исследовательский институт при Совете Министров Марийской АССР – Институт языкознания АН СССР, Йошкар-Ола.)
VFUMd Вопросы финно-угровeдeния (Мордовскoе книжное издательство, Саранск.)
Vir Virittäjä
VJa Вопросы языкознания
VMJa Вопросы марийского языкознания. Cбopник cmameй.
VMO Вопросы марийской ономастики
VO Вопросы ономастики
WdSl Die Welt der Slaven
Word Word
WSlJ Wiener Slavistisches Jahrbuch
WuS Wörter und Sachen
WZHUB Wissenschafttliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe
ZDA Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
ŽmiK Žmonės ir kalba (Leidykla "Mokslas", Vilnius.)
ŽMNP Журналъ Министерства народнаго просвѣщенiя
ZOf Zeitschrift für Ostforschung
ZÖG Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien
ZSl Zeitschrift für Slawistik
ZSlPh Zeitschrift für slavische Philologie

Kokoelmasarjojen lyhenteet

ANF Arkiv för nordisk filologi G. W. K. Gleerup, Lund.
AUU Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala.
BaPr Baltistica ... priedas Leidykla "Mintis", Vilnius.
BaPr Baltistica ... priedas Vilniaus mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
BaPr Baltistica ... priedas Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius.
BKFNF Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk Societas Scientiarum Fennica, Helsinki.
CF Castrenianumin toimitteita Finno-Ugrian Society – Department of Finno-Ugrian Studies of the University of Helsinki, Helsinki.
CIFU Congressus ... Internationalis Fenno-Ugristarum
CIFU Problems of Uralistics. Contributions to the 7th International Congress of Finno-Ugrists, Debrecen, August 27 – September 2, 1990. Analytical Review in Two Volumes. Moscow.
CIFU Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов II Наука, Москва.
CILT Current issues in linguistic theory John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia. (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science)
CSIE Copenhagen Studies in Indo-European Museum Tusculanum Press, Copenhagen.
EFOu Études Finno-Ougriennes A.D.É.F.O., Budapest
EKIT Eesti Keele Instituudi Toimetised Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
EST Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised Valgus, Tallinn.
Fc Fennistica Åbo Akademis Förlag, Åbo.
FFC FF Communications Academia Scientiarum Fennicae, Helsinki.
FIG (Proceedings of the …) Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Wiesbaden.
FIG Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden.
FUc Fenno-ugristica Tartu Riiklik Ülikool, Tartu. (Tartu Riikliku Ülikooli toimetised)
FUc Fenno-Ugristica University of Tartu, Tartu.
FUF Finnisch-Ugrische Forschungen Helsinki.
HA Historian aitta Gummerus, Jyväskylä.
IB Indogermanische Bibliothek Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg.
InnB Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft Innsbruck.
JIEStM Journal of Indo-European Studies Monograph Institute for the Study of Man, Washington, D. C.
KKTKJ Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja Oy Edita Ab, Helsinki.
KV Kalevalaseuran vuosikirja WSOY, Porvoo – Helsinki.
MSN Mémoires de la Société Néo-philologique à Helsingfors Helsingfors.
MSN Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki Helsinki.
NK Nordisk kultur Stockholm Oslo København.
NoWELE North-Western European Language Evolution Odense.
NoWELES North-Western European Language Evolution Supplement Series Amsterdam – Philadelphia.
OFUJa Василий Ильич Лыткин, Клара Евгеньевна Майтинская, Károly Rédei (toim.): Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. Издательство „Наука“, Москва.
OnU Onomastica Uralica Debrecen – Helsinki.
PoG Papers on Grammar Herder Editrice, Roma.
SBd Språkliga Bidrag Lund.
SKST Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia Helsinki.
SlH Slavica Helsingiensia Helsinki.
SSGL Studies in Slavic and General Linguistics Rodopi, Amsterdam – New York
StFL Studia Fennica Linguistica Finnish Literature Society, Helsinki.
StNoF Studier i nordisk filologi Helsingfors. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland)
StOr Studia Orientalia Suomen Itämainen Seura, Helsinki.
Suomi Suomi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
SUST Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia Helsinki.
Tl Tietolipas Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
TRÜT Eesti NSV Tartu Riikliku Ülikooli toimetised RK “Teaduslik Kirjandus”, Tartu. (Filoloogilised teadused)
TRÜT Tartu Riikliku Ülikooli toimetised Tartu Riiklik Ülikool, Tartu.
TRÜT Tartu Riikliku Ülikooli toimetised Tartu.
UH Uralica Helsingiensia Helsinki.
UT Urálisztikai Tanulmányok ELTE BTK Finnugor Tanszék & Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest.
UT Urálisztikai Tanulmányok Wien – Budapest.
VGEG Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused Tartu.
VIT Võro Instituudi Toimõndusõq Võro.
VSUA Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Harrassowitz Verlag in Kommission, Wiesbaden.
VSUA Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

Monografiasarjojen lyhenteet

AASF Annales Academiae Scientiarum Fennicae ((Ser) B) Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki.
AASF Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia (Sarja) B) Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki.
ASGW (Des ... Bandes der) Abhandlungen der Philologisch-historischen Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschft der Wissenschaften Bei B. G. Teubner, Leipzig.
ASSF Acta Societatis scientiarum Fennicae Druckerei der Finnischen Litteraturgesellschaft, Helsingfors.
AUU Acta Universitatis Upsaliensis Almqvist & Wiksell International, Uppsala. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis, Nova series
BKFNF Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors.
CB Commentationes Balticae Baltisches Forschunginstitut, Bonn.
Eac Euroasiatica Istituto Universario Orientale, Napoli.
LUÅ Lunds Universitets Årsskrift C. W. K. Gleerup, Lund.
SSFCHL Societas Scientiarum Fennica. Commentationes humanarum litterarum. Helsingfors.
StF Studia Fennica Haavio–Penttilä, Helsinki.
StNoF Studier i nordisk filologi Helsingfors Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland.
StOr Studia Orientalia Societas Orientalis Fennica, Helsinki.
Suomi Suomi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
SUSA Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja Helsinki.
SUST Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia Helsingfors.
SVSU Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala Uppsala – Leipzig.
SVSU Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala Almqvist & Wiksell, Uppsala.
SVSU Skrifter utgivna av Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala Almqvist & Wiksell, Uppsala.
TSYJ Turun suomalaisen yliopiston julkaisuja Turku.
TÜT Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused (B) Tartu.
UUÅ Uppsala Universitets Årskrift Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Sanakirjojen lyhenteet

Etymologisten sanakirjojen (ja kielikartastojen) erottamiseksi muista monografioista niistä käytetään Kirjoittaja-sarakkeessa aina lyhennettä kirjoittajan nimen sijaan. (Erityistapaus on Kluge, joka on sekä sanakirjan ensimmäisen tekijän nimi, sanakirjan nimi että sanakirjan lyhenne.) Tämä ei koske muita sanakirjoja, vaikka niissä olisi etymologisia mainintoja. Tässä luettelossa näitäkin on selvyyden vuoksi mukana kirjoittajansa nimen kohdalla.

Vrt. kuitenkin Muiden teosten lyhenteet -kohtaa alla.

Useammasta niteestä koostuviin sanakirjoihin merkitään myös niteen numero, mikäli niteissä on omat sivunnumerointinsa (olkoonkin, että käytäntö on useimmissa tapauksissa ylimääräinen, koska sanakirjoihin viitataan aina sub verbum ja osakin yleensä paljastuu ilmestymisvuodesta).

ADW Schade, Oskar 1882 Altdeutsches Wörterbuch. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle a. S.
ALEW ALEW 2015 ≡ Wolfgang Hock (päätoim.): Altlitauisches etymologisches Wörterbuch 1–3. Baar-Verlag, Hamburg.
ANEW Vries, Jan De 1961 Altnordisches etymologisches Wörterbuch. E. Brill, Leiden.
BMEŽ Kregždys, Rolandas 2012 Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis. Mokslo monografija. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius.
BSW Trautmann, Reinhold 1923 Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
Büga Būga, Kazimieras 1924a Lietuvių kalbos žodynas. I sąsiuvinis. Valstybės spaustuvė, Kaunas.
Büga Būga, Kazimieras 1925a Lietuvių kalbos žodynas. II sąsiuvinis. Valstybės spaustuvė, Kaunas.
DELG Chantraine, Pierre 1968 Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Klincksieck, Paris.
DEO Nielsen, Niels Åge 1976 Dansk etymologisk ordbog. Ordenes historie. 3. reviderede udgave med et tillæg. Gyldendal, København.
DEWOS Steinitz, Wolfgang 1967 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 2. Lieferung. Akademie-Verlag, Berlin.
DEWOS Steinitz, Wolfgang 1972 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 5. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
DEWOS Steinitz, Wolfgang 1974 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 6. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
DEWOS Steinitz, Wolfgang 1975 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 7. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
DEWOS Steinitz, Wolfgang 1984 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 11. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
EDBIL Derksen, Rick 2015 Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 13. Brill, Leiden – Boston.
EDG Beekes, Robert 2010 Etymological dictionary of Greek. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 10. Brill, Leiden – Boston.
EDL Vaan, Michiel de 2008 Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 7. Brill, Leiden – Boston.
EDPG Kroonen, Guus 2013 Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 11. Brill, Leiden – Boston.
EDSIL Derksen, Rick 2008 Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 4. Brill, Leiden – Boston.
EES EES 2012 ≡ Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar (toim.): Eesti etümoloogiasõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
EEW Mägiste, Julius 1982–83 Estnisches etymologisches Wörterbuch I–XII. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
EKET Raun, Alo 1982 Eesti keele etümoloogiline teatmik. Maarjamaa, Rooma–Toronto.
EKNES Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 1977 ≡ Цыганкин, Д. В. – Мосин, М. В.: Эрзянь келень нурькине этимологической словарь. Мордовской книжной издательствась, Саранск.
EKR EKr 2016 ≡ Peeter Päll & Marja Kallasmaa: Eesti kohanimeraamat. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
EONDS I Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1903 Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Første bind A–M. Kristiania.
EONDS II Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1906 Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Andet bind N–Ø. Kristiania.
ESČ Jegorov, V. G. 1964 ≡ Егоров, В. Г.: Этимологический словарь чувашского языка. Чувашское Книжнoe Издательство, Чебоксары.
ESMa I Gordejev, Fjodor 1979 ≡ Гордеев, Ф. И.: Этимологический словарь марийского языка. Том 1. А–Б. Марийское книжное издательство, Йошкар-Ола.
ESMa II Gordejev, Fjodor 1983 ≡ Гордеев, Ф. И.: Этимологический словарь марийского языка. Том 2. В–Д. Марийское книжное издательство, Йошкар-Ола.
ESMo Veršinin, V. 2004 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянской и мокшанской) языков. Том I . Йoшкар-Oлa.
ESMo Veršinin, V. 2005 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянской и мокшанской) языков. Том II . Йoшкар-Oлa.
ESMo Veršinin, V. 2005 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянской и мокшанской) языков. Том III . Йoшкар-Oлa.
ESMo Veršinin, V. 2009 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Том IV. Йошкар-Ола.
ESMo Veršinin, V. 2011 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Том V. Йошкар-Ола.
ESR Preobraženskij 1910–14 ≡ Пpeoбрaжehcкий, A.: Этимoлогичecкий cлoвapь pyccкогo языкa. Том первый А–О. Mocква.
ESR I Vasmer, Max 1964 ≡ Фacmep, Maкc: Этимологичecкий cлoвaрь pycского языкa. Пepeвoд c нeмeцкого и дoпoлнения O. H. Tpyбaчeвa. Toм I (A – Д). Издательство ”Пpoгpecc”, Mocквa.
ESR II Vasmer, Max 1967 ≡ Фacmep, Maкc: Этимологичecкий cлoвaрь pycского языкa. Пepeвoд c нeмeцкого и дoпoлнения O. H. Tpyбaчeвa. Toм II (E – Myж). Издательство ”Пpoгpecc”, Mocквa.
ESR III Vasmer, Max 1971 ≡ Фасмер, Макс: Этимологический словарь русского языка в четырех томах. Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Том III (Муза-Сят). "Прогресс", Москва.
ESR IV Vasmer, Max 1973 ≡ Фасмер, Макс: Этимологический словарь русского языка в четырех томах. Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Том IV (T-Ящур). "Прогресс", Москва.
EV Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 1998 ≡ Цыганкин, Д. В. – Мосин, М. В.: Этимологиянь валкс. Мордовской книжнoй издательствась, Саранск.
EV Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 2015 ≡ Цыганкин, Д. В. – Мосин, М. В.: Этимологиянь валкс. Издательство Мордовско, Саранск.
EWAiA I Mayrhofer, Manfred 1992 Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. I. Band. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
EWAiA II Mayrhofer, Manfred 1996 Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. II. Band. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
EWSS Miklosich, Franz 1886 Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen. Wilhelm Braumüller, Wien.
EWTsch EWTsch 2013 ≡ Bereczki, Gábor: Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari). Der einheimische Wortschatz. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 86. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.
EWUng EWUng 1993 ≡ Loránd Benkő (toim): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Bd. 1, A-Kop. Akadémiai Kiadó, Budapest.
EWUng EWUng 1995 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Akadémiai Kiadó, Budapest.
FSBN Huldén, Lars 2001 Finlandssvenska bebyggelsenamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 635. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors.
FUV Collinder, Björn 1955 Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Almqvist & Wiksell, Stockholm.
FUV Collinder, Björn 1977 Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Second Revised Edition. Helmut Buske Verlag, Hamburg.
GED Lehmann, Winfred P. 1986 A Gothic Etymological Dictionary. E. J. Brill, Leiden.
GEW Frisk, Hjalmar 1970 Griechisches etymologisches Wörterbuch. Band II: Κρ –Ω. Carl Winter Universitätsverlag Heidelberg.
Grimm Grimm, Jacob – Wilhelm 1957 Deutsches Wörterbuch. Zehnte Band dritte Abteilung Stob – strollen. Verlag von S. Hirzel, Leipzig.
HGE Orel, Vladimir 2003 A handbook of Germanic etymology. Brill, Leiden – Boston.
IECD Mann, Stuart E. 1984–87 An Indo-European comparative dictionary. Helmut Buske Verlag, Hamburg.
IESO I Abajev, V. I. 1958 ≡ Aбaeb, B. И: Иcтоpикo-этимологичecкий cлoвapь oceтинcкoгo языкa. Toм I. A–К’. Издательство Академии Наук СССР, Москва–Ленинград.
IESO II Abajev, V. I. 1973 ≡ Абаев, В. И.: Историко-этимологический словарь осетинского языка. Том II. L–R. Издательство „Наука“, Ленинград.
IESO III Abajev, V. I. 1979a ≡ Абаев, В. И.: Историко-этимологический словарь осетинского языка. Том III. S–T’. Издательство „Наука“, Ленинград.
IESO IV Abajev, V. I. 1989 ≡ Абаев, В. И.: Историко-этимологический словарь осетинского языка. Том IV. U–Z. Издательство „Наука“, Ленинград.
IEW Pokorny, Julius 1959 Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Band. Bern und München.
IslEW Jóhannesson, Alexander 1956 Isländisches etymologisches Wörterbuch. Francke Verlag, Bern.
KESK Lytkin, Vasili & Guljajev, V. 1970 ≡ Лыткин, B. И – Гуляeв, B. И: Кpaткий этимологический словарь коми языка. Издательство „Наука“, Москва.
Kettunen Kettunen, Lauri 1938 Livisches Wörterbuch. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
KEWA I Mayrhofer, Manfred 1956 Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Band I: A–TH. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
KEWA II Mayrhofer, Manfred 1963 Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Band II: D–M. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
Kluge Kluge, Friedrich 1894 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
Kluge Kluge, Friedrich 1899 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Sechste, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
Kluge Kluge, Friedrich 1910 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Siebente, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
Kluge Kluge, Friedrich 1915 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Achte, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
Kluge Kluge, Friedrich 1921 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Neunte durchgesehene Auflage. Berlin.
Kluge Kluge, Friedrich 1924 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Zehnte, verbesserte und vermehrte Auflage. Walter De Gruyter & Co, Berlin und Leipzig.
Kluge Kluge, Friedrich & Götze, Alfred 1934 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Elfte Auflage. Walter De Gruyter & Co, Berlin und Leipzig.
Kluge Kluge, Friedrich & Götze, Alfred 1951 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Fünfzehnte, völlig neubearbeitete Auflage. Walter de Gruyter & Co, Berlin.
Kluge Kluge, Friedrich & Mitzka, Walther 1957 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17. Auflage, bearbeitet von Wather Mitzka. Walter de Gruyter & Co., Berlin.
Kluge Kluge, Friedrich & Mitzka, Walther 1960 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Auflage, bearbeitet von Wather Mitzka. Walter de Gruyter & Co., Berlin.
Kluge Kluge, Friedrich & Seebold, Elmar 1995 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 23., erweiterte Auflage.
Kluge Kluge, Friedrich & Seebold, Elmar 2002 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage.
Kluge Kluge, Friedrich & Seebold, Elmar 2011 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., durchgesehene und erweiterte Auflage.
LÄGLOS I LÄGLOS I 1991 ≡ Kylstra, Andries Dirk – Hahmo, Sirkka-Liisa, Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Band I: A–J. Rodopi, Amsterdam.
LÄGLOS II LÄGLOS II 1996 ≡ Kylstra, Andries Dirk – Hahmo, Sirkka-Liisa, Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Band II: K–O. Rodopi, Amsterdam.
LÄGLOS III LÄGLOS III 2012 ≡ Kylstra, Andries Dirk – Hahmo, Sirkka-Liisa, Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Band III: P–Ä. Rodopi, Amsterdam.
LatEW I Walde, Alois & Hofmann, J. B. 1938 Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 3. neuarbeitete Auflage. Erster Band A – L. Carl Winter, Heidelberg.
LatEW II Walde, Alois & Hofmann, Johann Baptist 1954 Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 3. neuarbeitete Auflage. Zweiter Band M – Z. Carl Winter, Heidelberg.
LEV Karulis, Konstantins 1992 Latviešu etimoloģijas vārdnīca I–II. Avots, Rīga.
LEW Fraenkel, Ernst 1965 Litauisches etymologisches Wörterbuch 2. Göttingen.
LEW Fraenkel, Ernst 1955–62 Litauisches etymologisches Wörterbuch 1. Göttingen.
Lönnrot Lönnrot, Elias 1874 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Edellinen osa A–M. SKS, Helsingissä.
Lönnrot Lönnrot, Elias 1880 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Jälkimäinen osa N–Ö. SKS, Helsingissä.
M–E Endzelīns, Jānis 1923–25 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. I sējums. Izglītības ministrija, Rīga.
M–E Endzelīns, Jānis 1925–27 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. II sējums. Kultūras fonds, Rīga.
M–E Endzelīns, Jānis 1927–29 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. III sējums. Kultūras fonds, Rīga.
M–E Endzelīns, Jānis 1929–32 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. IV sējums. Kultūras fonds, Rīga.
MKNES Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 1981 ≡ Келих, М. А. – Мосин, М. В. – Цыганкин, Д. В.: Мокшень кялень нюрьхкяня этимологическяй словарь. Мордовское книжное издательство, Саранск.
MSzFE MSzFE 1967 ≡ A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár I. A– Gy. Főszerkesztő La­kó György. Akadémiai Kiadó, Budapest.
MSzFE MSzFE 1971 ≡ A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár II. H–M. Főszerkesztő Lakó György. Akadémiai Kiadó, Budapest.
MSzSz Bárczi, Géza 1941 Magyar szófejtő szótár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.
MUSz Budenz, József 1873 Magyar-ugor összehasonlító szótár. I füzet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
MUSz Budenz, József 1875 Magyar-ugor összehasonlító szótár. II füzet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
MUSz Budenz, József 1879 Magyar-ugor összehasonlító szótár. IV füzet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
NDEW Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1910 Norwegisch-dänisches etymologisches wörterbuch. Auf grund der übersetzung von dr. H. Davidsen neu bearbeitete deutsche ausgabe mit literaturnachweisen strittiger etymologien sowie deutschem und altnordischem wörterverzeichnis. Erster Teil A–O. Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.
NDEW Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1911 Norwegisch-dänisches etymologisches wörterbuch. Auf grund der übersetzung von dr. H. Davidsen neu bearbeitete deutsche ausgabe mit literaturnachweisen strittiger etymologien sowie deutschem und altnordischem wörterverzeichnis. Zweiter Teil P– Ø. Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.
NEO Torp, Alf 1919 Nynorsk etymologisk ordbok. Oslo.
NES Häkkinen, Kaisa 2004 Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, Helsinki.
NES Häkkinen, Kaisa 2020 MOT Nykysuomen etymologinen sanakirja. (Sähköinen sanakirja, käytettävissä maksullisena sanakirja.fi-palvelussa.) Kielikone Oy, Helsinki.
Neuhaus Neuhaus, Johannes 1908 Kleine Finnische Sprachlehre nebst einem Wörterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen Entlehnungen. Julius Groos, Verlag, Heidelberg.
Neuhaus Neuhaus, Johannes 1919 Kleine Finnische Sprachlehre nebst einem Wörterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen Entlehnungen. Zweite Auflage. Julius Groos, Verlag, Heidelberg.
NIL NIL 2008 ≡ Wodtko, Dagmar S. & Irslinger, Britta & Schneider, Carolin: Nomina im indogermanischen Lexikon. Universitätsverlag Winter, Heidelberg.
NSS Häkkinen, Kaisa 1987 Nykysuomen sanakirja 6. Etymologinen sanakirja. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo – Helsinki – Juva.
ODEE Onions, Charles Talbut 1966 The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press, Oxford.
OSNJa Illič-Svityč, Vladislav 1976 ≡ Иллич-Свитыч, В. М.: Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь l – ź. Издательство „Наука“, Москва.
Paasonen–Donner Paasonen, Heikki & Donner, Kai 1926 H. Paasonens Ostjakisches wörterbuch nach den dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammenstellt, neu transskribiert und herausgegeben von Kai Donner. Société Finno-Ougrienne, Helsingfors.
PapuLab Endzelīns, Jānis & Hauzenberga, E. 1934 Papildinājumi un labojumi K. Mü̃lenbacha latviešu valodas vārdnīcai. Rīga.
PJa I Toporov, Vladimir 1975 ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь A–D. Издательство „Наука“, Москва.
PJa II Toporov, Vladimir 1979 ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь E–H. Издательство „Наука“, Москва.
PJa III Toporov, Vladimir 1980a ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь I–K. Издательство „Наука“, Москва.
PJa IV Toporov, Vladimir 1984 ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь K–L. Издательство „Наука“, Москва.
PKEŽ I Mažiulis, Vytautas 1988 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 1. A-H. “Mokslas”, Vilnius.
PKEŽ II Mažiulis, Vytautas 1993 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 2. I-K. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
PKEŽ III Mažiulis, Vytautas 1996 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 3. L–P. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
PKEŽ IV Mažiulis, Vytautas 1997 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 4. R–Z. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
REW I Vasmer, Max 1953 Russisches etymologisches Wörterbuch 1. Heidelberg.
REW II Vasmer, Max 1955 Russisches etymologisches Wörterbuch 2. Heidelberg.
REW III Vasmer, Max 1958 Russisches etymologisches Wörterbuch 3. Heidelberg.
Saagpakk Saagpakk, Paul Friidrih 1982 Eesti-inglise sõnaraamat. Yale University Press, New Haven – London.
SanS Meri, Veijo 1982 Sanojen synty. Etymologinen sanakirja. Gummerus, Jyväskylä.
SanS Meri, Veijo 1985 Sanojen synty. Etymologinen sanakirja. Neljäs, täydennetty painos. Gummerus, Jyväskylä.
SAOB SAO 13 1935 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Trettonde bandet instrument–kazik. Lund.
SAOB SAO 15 1939 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Femtonde bandet kram–leuterera. Lund.
SAOB SAO 16 1942 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Sextonde bandet lev–markgäld. Lund.
SAOB SAO 24 1965 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Tjugufjärde bandet s–segmentera. Lund.
SEGV Barbera, Manuel 1994 A Short Etymological Glossary of the Votic Language. Presso l'autore (edizione privata), Torino – Pavia.
SEJL Smoczyński, Wojciech 2007 Słownik etymologiczny języka litewskiego. Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Wilno
SEO Hellquist, Elof 1922 Svensk etymologisk ordbok. C. W. K. Gleerups Förlag, Lund.
SEO Hellquist, Elof 1939 Svensk etymologisk ordbok.
SKES SKES I 1955 ≡ Toivonen, Yrjö Henrik: Suomen kielen etymologinen sanakirja I. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
SKES SKES II 1958 ≡ Toivonen, Yrjö Henrik – Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes: Suomen kielen etymologinen sanakirja II [ko–palvoa]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
SKES SKES III 1962 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes: Suomen kielen etymologinen sanakirja III [pamata–roska]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
SKES SKES IV 1969 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes: Suomen kielen etymologinen sanakirja IV [roskooli–teili]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
SKES SKES V 1975 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes – Peltola, Reino: Suomen kielen etymologinen sanakirja V [teini–vatoa]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
SKES SKES VI 1978 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes – Peltola, Reino: Suomen kielen etymologinen sanakirja VI [vatrata–ööttää]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
SLES Häkkinen, Kaisa 2013 Suomalaisen linnunnimistön etymologinen sanakirja. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 4. Turku.
SlEW Berneker, Erich 1908–13 Slavisches etymologisches Wörterbuch. Erster Band A–L. Carl Winter’s Universitätsbuchhandlund, Heidelberg.
SP SP 2007 ≡ Sirkka Paikkala (toim.): Suomalainen paikannimikirja. Karttakeskus – Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki.
SSA I SSA I 1992 ≡ Erkki Itkonen (päätoim.): Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Osa 1, A–K. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
SSA II SSA II 1995 ≡ Ulla-Maija Kulonen (päätoim.): Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Osa 2, L–P. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
SSA III SSA III 2000 ≡ Ulla-Maija Kulonen (päätoim.): Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Osa 3, R–Ö. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
TESz I TESz I 1967 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I (A–Gy). Akadémiai Kiadó, Budapest.
TESz II TESz II 1970 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II (H–O). Akadémiai Kiadó, Budapest.
TESz III TESz III 1976 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára III (Ö–Zs). Akadémiai Kiadó, Budapest.
Turunen Turunen, Aimo 1949 Kalevalan sanakirja. SKS:n toimituksia 235. Helsinki.
Turunen Turunen, Aimo 1979 Kalevalan sanat ja niiden taustat. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Lappeenranta.
UEW UEW 1988 ≡ Károly Rédei (päätoim.): Uralisches etymologisches Wörterbuch. Band I–II. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
VA Bjorvand, Harald & Lindeman, Fredrik Otto 2007 Våre arveord. Etymologisk ordbok. Revidert og utvidet utgave. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Novus forlag, Oslo.
VEWT Räsänen, Martti 1969 Versuch eines etymologischen Wörterbuch der Türksprachen. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVII,1. Helsinki.
Vuorela Vuorela, Toivo 1958 Kansatieteen sanasto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Vuorela Vuorela, Toivo 1979 Kansanperinteen sanakirja. WSOY, Porvoo.
Vuorela Vuorela, Toivo 1964b Kansatieteen sanasto. Toinen, uudistettu painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
VW Donner, Otto 1874 Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen I. Frenckell & Sons bokhandel, Helsingfors.
VW Donner, Otto 1876 Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen II. Frenckell & Sons bokhandel, Helsingfors.
VW Donner, Otto 1888 Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen III. Frenckell & Sons bokhandel, Helsingfors.
VWI Walde, Alois & Hofmann, J. B. 1928–30 Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Herausgegeben und bearbeitet von Julius Pokorny. I Band. Berlin – Leipzig.
Wessman Wessman, V. E. V. 1926 Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. Andra häftet. Helsingfors.
YSaS Lehtiranta, Juhani 1989 Yhteissaamelainen sanasto. SUST 200. Helsinki.

Muiden teosten lyhenteet

Kielikartastot saavat lyhenteen etymologisten sanakirjojen tapaan. Yhteismonografiat lyhennetään vain, jos niillä on vähintään kolme tekijää.

ALE Mario Alinei (toim.): Atlas Linguarum Europae. Commentaires. Van Gorcum, Assen.
BVA 2009 ≡ Anna Stafecka, Danguolė Mikulėnienė (toim.): Baltu valodu atlants – Baltų kalbų atlasas – Atlas of the Baltic Languages. Riga – Vilnius.
IMSK I 2004 ≡ Tuomi, Tuomo (päätoim.): Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
IMSK II 2007 ≡ Tuomi, Tuomo (päätoim.): Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
IMSK III 2010 ≡ Tuomi, Tuomo (päätoim.): Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
NP 2008 ≡ Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna – Sjöblom, Paula: Nimistöntutkimuksen perusteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
TK 2006 ≡ Zigmas Zinkevičius, Aleksiejus Luchtanas, Gintautas Česnys: Tautos kilmė. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius.