Sanat:EVE/tutkimushistoriasivut/Teoslyhenteet

  From Sanat

  Yleiset käytänteet

  Teoslyhenteitä käytetään tutkimushistoriasivujen taulukoissa. Lyhenteet on otettu sellaisenaan Santeri Junttilan laatimasta kantasuomen balttilaislainojen tutkimushistoriataulukosta, joten kaikkia luettelon lyhenteitä ei ole tutkimussivujen taulukoissa käytetty. Monet ovat tutkimushistorian kannalta marginaalisia julkaisuja (kuten päivälehtiä), joissa etymologioita on mainittu, mutta ei esitetty niistä mitään sellaista uutta, mikä kuuluisi tutkimussivujen taulukoihin.

  Uusia taulukoita tehdessä on syytä paitsi käyttää tässä lueteltuja lyhenteitä, myös päivittää luetteloon siitä puuttuvat lyhenteet, jolloin se kehittyy tarkoituksenmukaisemmaksi.

  Lyhenteitten avulla on mahdollista identifioida alan keskeisimmät julkaisut, mutta kaikkien lähteitten tunnistamiseen eivät parhaatkaan lyhenteet riitä. Tätä tarkoitusta varten verkkosanakirjan toimitus kerää etymologista bibliografiaa Uralilainen etymologinen tietokanta -hankkeen yhteydessä.

  Lyhenteitten päätarkoituksena on erottaa toisistansa saman kirjoittajan samana vuonna ilmestyneet teokset.

  Aidot monografiat eivät saa lyhennettä (ellei kirjoittajalta ole ilmestynyt niitä useampia saman vuoden aikana). Tiettyjen sarjojen yhteen nidotut, mutta itsenäisiksi sivunnumeroidut ja kaksiosaisella sarjanumerolla (I: 1 jne.) merkityt (ts. muuten monografioina kohdellut) suunnilleen artikkelin mittaiset teokset kuitenkin saavat lyhenteen, koska niitä on todennäköisemmin voitu samalta kirjoittajalta julkaista samana vuonna kuin aito monografia. Tämä ei kuitenkaan koske niitä sarjoja, joitten yhteen nidotut ja kaksiosaisella sarjanumerolla varustetut osat ovat monografioitten mittaisia. Lyhenne on vain kohdassa Monografiasarjojen lyhenteet mainituilla sarjoilla (joista monet ovat sittemmin lakanneet sivunnumeroimasta artikkelitansa itsenäisiksi).

  Jokainen lehti saa oman lyhenteensä, ts. ei ole yleistä lyhennettä lehdelle. Poikkeuksena ovat vuosikirjat, joita kohdellaan sarjojen tavoin. Lehdistä mainitaan kustantaja ja/tai painopaikka vain, jos on syytä olettaa ne alalla huonosti tunnetuiksi tai jos niillä on täysnimikaimoja.

  Sarja, johon kuuluu kokoelmateoksia, saa oman lyhenteensä, mikäli tietokannassa (tällä hetkellä: balttilaislainatutkimushistoriataulukossa) on useampi siihen kuuluva osa. Jos kokoomateos ei kuulu mihinkään sarjaan tai kuuluu sarjaan, jolla ei ole muita osia tietokannassa, se saa yleisen lyhenteen.

  Yleisiä lyhenteitä ovat:

  tsk ensyklopediat ja tietosanakirjat
  hist historian yleisteokset (eli sisäiseen kattavuuteen pyrkivät historiateokset)
  yl muut aiheensa kattavaan kuvaukseen pyrkivät yleisteokset, kuten käsikirjat

  Muut kokoomateokset eivät pyri aiheensa kattavaan kuvaukseen, vaan julkaisevat yksittäisiä tutkimusartikkeleita löyhästi jonkin aiheen ympäriltä. Näitten yleisiä lyhenteitä ovat:

  vsk vuosikirjat
  kongr kongressijulkaisut
  sem seminaarijulkaisut
  symp symposiumijulkaisut
  konf konferenssijulkaisut, ts. kaikkiin sellaisiin esitelmätilaisuuksiin liittyvät julkaisut, joita ei ole nimetty symposiumeiksi, seminaareiksi eikä kongresseiksi
  jk juhla- ja muistokirjat (tästä on poikettu tutkimussivujen taulukoissa käyttämällä lyhennettä FS [Jubilaari])
  kok kaikki muut kokoomateokset
  komm Toisen kirjoittajan teoksessa (monografiassa) julkaistu esipuhe, jälkisanat tai muu kommentti

  Lehtien lyhenteet

  AASF Annales Academiae Scientiarum Fennicae (B)
  ABäG Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
  ABS Acta Baltico-Slavica
  AIHUH Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B. Linguistica:
  Aika Aika
  Akad Akadeemia
  AL Acta Linguistica
  ALH Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungariae
  Alko Alkoholipolitiikka
  ALL Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai
  ANF Arkiv för Nordisk Filologi
  ÁNyT Általános nyelvészeti tanulmányok
  AÖAW Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
  AphKl Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
  APhS Acta Philologica Scandinavica. Tidskrift for nordisk sprogforskning.
  ArxT Arx Tavastica (Hämeenlinnan historiallisen seuran julkaisu.)
  ASL Annali: Sezione linguistica (Istituto Orientale di Napoli.)
  ASlPh Archiv für slavische Philologie
  AuE Arheoloģija un etnogrāfija
  Ausl Das Ausland
  Ba Baltistica
  BAISS Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St-Petersbourg
  BaLi Baltic Linguistics
  BB Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen
  BF Baltu Filoloģija
  BGdSL Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
  BibO Bibliotheca Orientalis
  BSI Балто-славянские исследования
  BSLP Bulletin de la Société de Linguistique de Paris
  CB Commentationes Balticae
  Dchr Diachronica
  Drau Draugija
  EFOu Études Finno-Ougriennes
  EIpRJa Этимологичecкиe иccлeдoвaния пo pycскомy языкy
  EK Eesti Keel
  EKi Eesti Kirjandus
  EKK Eesti Keel ja Kirjandus
  EL Eesti Loodus
  ERMA Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat
  ERMA Etnograafia Muuseumi aastaraamat
  ERÜA Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat
  ESA Emakeele Seltsi aastaraamat
  ESA Emakeele Seltsi aastaraamat
  ESS Etelä-Suomen Sanomat
  ESUKA Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri
  ESY Eurasian Studies Yearbook
  EthE Ethnologia Europaea
  Ethg Ethnographia
  Etim Этимология
  ETSRA Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat
  FBR Filologu Biedrības raksti
  FL Folk-Liv
  FLH Folia Linguistica Historica
  FM Finskt Museum (Finska fornminnesföreningen, Helsingfors.)
  Fms Folkmålsstudier
  Folkl Folklore. An electronic journal of folklore
  FT Finsk Tidskrift (Föreningen Granskaren. Åbo.)
  FU Fenno-Ugrica
  FUD Folia Uralica Debreceniensia
  FUF Finnisch-Ugrische Forschungen
  FUFA Finnisch-Ugrische Forschungen. Anzeiger
  Fugr Финно-угристика (Межвузовский сборник научных трудов. Типография «Красный Октябрь».)
  FUM Finnisch-Ugrische Mitteilungen
  FUS Fenno-Ugrica Suecana
  FuS Frühgeschichte und Sprachwissenschaft (Gerold & Co., Wien.)
  Fv Fornvännen (K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm.)
  GB Der Ginkgo Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa.
  GRev Germanic Review
  GRM Germanisch-Romanische Monatschrift
  HA Historian aitta
  HAikk Historiallinen Aikakauskirja
  Hbl Hufvudstadsbladet
  HEL Histoire, Épistémologie, Langage
  Hk Hiidenkivi
  Horis Horisont
  HS Helsingin Sanomat
  HS Kuuk Helsingin Sanomat. Kuukausiliite
  IF Indogermanische Forschungen
  IFS Иcтоpикo-филoлoгичecкий cбopник (Кoми книжнoe Издательство, Cыктывкар.)
  IJ Indogermanisches Jahrbuch
  IJDLLR International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction
  IL Incontri Linguistici
  IMM Izglītības Ministrijas Mēnesraksts (Rīga.)
  Incog Incognita :
  IORJaiS Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесносты Императорской Академіи Наук
  JaiLi Язык и Литepaтypa
  JBSt Journal of Baltic Studies
  JFSt Journal of Finnish Studies
  JIESt Journal of Indo-European Studies
  JLR Journal of Language Relationship
  KjK Keel ja Kirjandus
  Kk Kielikello
  KKaj Koti-Kajaani
  KKIU Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused
  Kp Kieliposti
  Krat Kratylos Jahrgang
  Ks Kotiseutu
  KSAT Kertomus Suomen Akatemian toiminnasta vuosina –
  KSDPI Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
  KSz Keleti Szemle
  Kultl Kultūrologija. Istorinės vietos, atmintys, tapatumai (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius.)
  KV Kalevalaseuran vuosikirja
  KZ Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
  KZ Historische Sprachforschung
  Lang Language (Baltimore.)
  LBa Linguistica Baltica Universitas, Cracow.)
  LBru Linguistica Brunensia (Masarykova univerzita, Brno.)
  LevT Levende Talen (J. B. Wolters, Groningen.)
  Liet Lietuva
  LietM Lietuvos mokykla (Kaunas.)
  LietT Lietuvių tauta
  Ling Linguistica (Ljubljana.)
  LKK Lietuvių kalbotyros klausimai (Leidykla „Mintis“, Vilnius.)
  LMAD Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai (serija A)
  Loom Looming
  LPo Lingua Posnaniensis
  LSa Länsi-Savo
  LU Linguistica Uralica
  LVS Lempäälän–Vesilahden Sanomat
  LZAV Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis
  LZAV Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis
  MaTu Maaseudun Tulevaisuus
  MKa Mūsų kalba
  Mnny Magyar népnyelv
  MNy Magyar Nyelv
  MNysz Magyar Nyelvészet
  MNyőr Magyar Nyelvőr
  MO Le Monde Oriental
  MTANyOK A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei
  Mutu Muinaistutkija
  Names Names. Journal of the American Name Society.
  NéN Néprajz és Nyelvtudomány
  NMÉ A Néprajzi Múzeum Értesitője
  NoB Namn och Bygd
  NoWELE North-Western European Language Evolution
  NphM Neuphilologische Mitteilungen
  NTS Norsk tidskrift for sprogvidenskap
  NyK Nyelvtudományi Közlemények
  NyKÚE A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei
  ÖFVSF Öfversigt af Finska vetenskap-societetens förhandlingar
  OK Oma Keel
  Olevik Olewik
  OnU Onomastica Uralica
  Or Orientalia Nova series
  Orbis Orbis
  OSlP Oxford Slavonic Papers (Clarendon Press, Oxford.)
  Osma Osma (Suomen museoliitto, Helsinki.)
  Parn Parnasso
  PhiFU Philologia Fenno-Ugrica
  PoBa Ponto-Baltica
  PrFi Prace Filologiczne Tom
  RBa Res Balticae
  REHeFU Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes
  RESl Revue des Études Slaves (Imprimerie Nationale, Paris.)
  RFV Русский Филологический Вѣстникъ
  RiLi Ricerche linguistiche (Bardi editore, Roma.)
  RIO Revue Internationale d’Onomastique (Paris.)
  RMNN Retrospective Methods Network Newsletter
  RosA Российская Археология
  RozpriSpr Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału filologicznego Akademii Umiejętności (Kraków, Nakładem Akademii Umiejętności.)
  RSKk Rozentāls-seuran kulttuurikirja
  RSl Rocznik Slawistyczny
  SBd Språkliga Bidrag
  ScSl Scando-Slavica (Munksgaard, Copenhagen.)
  SFAW Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften (Helsinki.)
  SFU Coвemскoe финно-угровeдeниe
  SGEG Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat
  SGEG Sitzungsberichte der Gelehrten estnischen Gesellschaft (zu Dorpat)
  Sj Sananjalka
  SK Suomen Kuvalehti
  SksT Sanakirjasäätiön toimituksia
  SKYJL SKY Journal of Linguistics
  SlEER Slavonic and East European Review (London.)
  SlRev Slavic Review
  SLSF Svenska landsmål och svenskt folkliv
  SM Suomen Museo
  SMl Suomen musiikkilehti (Kaarlo Kekoni, Tampere.)
  SoK Sprog och Kultur (Universitetsforlaget, Aarhus.)
  Sõnas Sõnasõel (Tartu Riiklik Ülikool.)
  SoS Saga och sed. Gustav Adolfs Akademiens årsbok
  Soter Σωτηρ (Lietuvos Universiteto Teologijos-Filosofijos Fakulteto Teologijos Skyrius. Kaunas.)
  SPhCl Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien.)
  Spr Die Sprache (Verlag der Wiener Sprachgesellschaft, Wien.)
  SS Suomalainen Suomi
  SSD Suomen Sosiaalidemokraatti
  STEP Suomalainen Tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat
  StEtCr Studia etymologia Cracoviensia
  StF Studia Fennica
  StFU Studi Finno-Ugrici
  StiL Studies in Language
  StItLita Studi italiani di linguistica teorica ed applicata (Bologna.)
  StLi Studia Linguistica (C. W. K. Gleerup, Lund – Einar Munksgaarden, Copenhague.)
  StMySl Studia Mythologica Slavica
  StNph Studia Neophilologica
  StNph Studia Neophilologica
  StOr Studia Orientalia
  StSept Studia Septentrionalia. Lapponica
  StSlF Studia Slavica Finlandensia
  StVil Studium Vilnense
  STVsk Suomalainen Tiedeakatemia. Vuosikirja
  Suomi Suomi
  SUSA Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
  SuSu Suomen Suku
  ŠvD Švietimo Darbas (Kaunas.)
  SviE Svio-Estonica
  THA Turun Historiallinen Arkisto
  Tiede Tiede 2000
  Tiede Tiede
  TIJa Тpyды Института Языкознания
  TiTa Tieteessä tapahtuu
  TIZ Techmers Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft
  TiŽ Tauta ir Žodis
  TM Tekniikan Maailma
  TMNI Тpyды Mарийского нayчнo-иccлeдoвaтeльского инститyтa языка, литepaтypы и иcтоpии.
  TsD Tautosakos darbai
  Tulim Tulimuld (Sven Sandström, Lund.)
  TvSk Tijdschrift voor skandinavistiek Band :
  UAJ Ural-Altaische Jahrbücher
  UAJNF Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge
  UAura Uusi Aura
  UngJ Ungarische Jahrbücher
  US Uusi Suomi
  UUÅ Språkvetenskapliga Sällskapets Förhandlingar (Uppsala Universitets Årsskrift)
  UUÅ Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala förhandlingar Jan (Uppsala Universitets Årsskrift)
  Vairas Vairas
  Valv Valvoja (SKS, Helsinki.)
  VFUMa Вопросы финно-угроведения (Марийский научно-исследовательский институт при Совете Министров Марийской АССР – Институт языкознания АН СССР, Йошкар-Ола.)
  VFUMd Вопросы финно-угровeдeния (Мордовскoе книжное издательство, Саранск.)
  Vir Virittäjä
  VJa Вопросы языкознания
  VMJa Вопросы марийского языкознания. Cбopник cmameй.
  VMO Вопросы марийской ономастики
  VO Вопросы ономастики
  WdSl Die Welt der Slaven
  Word Word
  WSlJ Wiener Slavistisches Jahrbuch
  WuS Wörter und Sachen
  WZHUB Wissenschafttliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe
  ZDA Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
  ŽmiK Žmonės ir kalba (Leidykla "Mokslas", Vilnius.)
  ŽMNP Журналъ Министерства народнаго просвѣщенiя
  ZOf Zeitschrift für Ostforschung
  ZÖG Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien
  ZSl Zeitschrift für Slawistik
  ZSlPh Zeitschrift für slavische Philologie

  Kokoelmasarjojen lyhenteet

  ANF Arkiv för nordisk filologi G. W. K. Gleerup, Lund.
  AUU Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala.
  BaPr Baltistica ... priedas Leidykla "Mintis", Vilnius.
  BaPr Baltistica ... priedas Vilniaus mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
  BaPr Baltistica ... priedas Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius.
  BKFNF Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk Societas Scientiarum Fennica, Helsinki.
  CF Castrenianumin toimitteita Finno-Ugrian Society – Department of Finno-Ugrian Studies of the University of Helsinki, Helsinki.
  CIFU Congressus ... Internationalis Fenno-Ugristarum
  CIFU Problems of Uralistics. Contributions to the 7th International Congress of Finno-Ugrists, Debrecen, August 27 – September 2, 1990. Analytical Review in Two Volumes. Moscow.
  CIFU Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов II Наука, Москва.
  CILT Current issues in linguistic theory John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia. (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science)
  CSIE Copenhagen Studies in Indo-European Museum Tusculanum Press, Copenhagen.
  EFOu Études Finno-Ougriennes A.D.É.F.O., Budapest
  EKIT Eesti Keele Instituudi Toimetised Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
  EST Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised Valgus, Tallinn.
  Fc Fennistica Åbo Akademis Förlag, Åbo.
  FFC FF Communications Academia Scientiarum Fennicae, Helsinki.
  FIG (Proceedings of the …) Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Wiesbaden.
  FIG Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden.
  FUc Fenno-ugristica Tartu Riiklik Ülikool, Tartu. (Tartu Riikliku Ülikooli toimetised)
  FUc Fenno-Ugristica University of Tartu, Tartu.
  FUF Finnisch-Ugrische Forschungen Helsinki.
  HA Historian aitta Gummerus, Jyväskylä.
  IB Indogermanische Bibliothek Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg.
  InnB Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft Innsbruck.
  JIEStM Journal of Indo-European Studies Monograph Institute for the Study of Man, Washington, D. C.
  KKTKJ Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja Oy Edita Ab, Helsinki.
  KV Kalevalaseuran vuosikirja WSOY, Porvoo – Helsinki.
  MSN Mémoires de la Société Néo-philologique à Helsingfors Helsingfors.
  MSN Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki Helsinki.
  NK Nordisk kultur Stockholm Oslo København.
  NoWELE North-Western European Language Evolution Odense.
  NoWELES North-Western European Language Evolution Supplement Series Amsterdam – Philadelphia.
  OFUJa Василий Ильич Лыткин, Клара Евгеньевна Майтинская, Károly Rédei (toim.): Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. Издательство „Наука“, Москва.
  OnU Onomastica Uralica Debrecen – Helsinki.
  PoG Papers on Grammar Herder Editrice, Roma.
  SBd Språkliga Bidrag Lund.
  SKST Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia Helsinki.
  SlH Slavica Helsingiensia Helsinki.
  SSGL Studies in Slavic and General Linguistics Rodopi, Amsterdam – New York
  StFL Studia Fennica Linguistica Finnish Literature Society, Helsinki.
  StNoF Studier i nordisk filologi Helsingfors. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland)
  StOr Studia Orientalia Suomen Itämainen Seura, Helsinki.
  Suomi Suomi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  SUST Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia Helsinki.
  Tl Tietolipas Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  TRÜT Eesti NSV Tartu Riikliku Ülikooli toimetised RK “Teaduslik Kirjandus”, Tartu. (Filoloogilised teadused)
  TRÜT Tartu Riikliku Ülikooli toimetised Tartu Riiklik Ülikool, Tartu.
  TRÜT Tartu Riikliku Ülikooli toimetised Tartu.
  UH Uralica Helsingiensia Helsinki.
  UT Urálisztikai Tanulmányok ELTE BTK Finnugor Tanszék & Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest.
  UT Urálisztikai Tanulmányok Wien – Budapest.
  VGEG Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused Tartu.
  VIT Võro Instituudi Toimõndusõq Võro.
  VSUA Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Harrassowitz Verlag in Kommission, Wiesbaden.
  VSUA Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

  Monografiasarjojen lyhenteet

  AASF Annales Academiae Scientiarum Fennicae ((Ser) B) Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki.
  AASF Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia (Sarja) B) Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki.
  ASGW (Des ... Bandes der) Abhandlungen der Philologisch-historischen Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschft der Wissenschaften Bei B. G. Teubner, Leipzig.
  ASSF Acta Societatis scientiarum Fennicae Druckerei der Finnischen Litteraturgesellschaft, Helsingfors.
  AUU Acta Universitatis Upsaliensis Almqvist & Wiksell International, Uppsala. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis, Nova series
  BKFNF Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors.
  CB Commentationes Balticae Baltisches Forschunginstitut, Bonn.
  Eac Euroasiatica Istituto Universario Orientale, Napoli.
  LUÅ Lunds Universitets Årsskrift C. W. K. Gleerup, Lund.
  SSFCHL Societas Scientiarum Fennica. Commentationes humanarum litterarum. Helsingfors.
  StF Studia Fennica Haavio–Penttilä, Helsinki.
  StNoF Studier i nordisk filologi Helsingfors Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland.
  StOr Studia Orientalia Societas Orientalis Fennica, Helsinki.
  Suomi Suomi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  SUSA Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja Helsinki.
  SUST Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia Helsingfors.
  SVSU Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala Uppsala – Leipzig.
  SVSU Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala Almqvist & Wiksell, Uppsala.
  SVSU Skrifter utgivna av Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala Almqvist & Wiksell, Uppsala.
  TSYJ Turun suomalaisen yliopiston julkaisuja Turku.
  TÜT Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused (B) Tartu.
  UUÅ Uppsala Universitets Årskrift Almqvist & Wiksell, Uppsala.

  Sanakirjojen lyhenteet

  Etymologisten sanakirjojen (ja kielikartastojen) erottamiseksi muista monografioista niistä käytetään Kirjoittaja-sarakkeessa aina lyhennettä kirjoittajan nimen sijaan. (Erityistapaus on Kluge, joka on sekä sanakirjan ensimmäisen tekijän nimi, sanakirjan nimi että sanakirjan lyhenne.) Tämä ei koske muita sanakirjoja, vaikka niissä olisi etymologisia mainintoja. Tässä luettelossa näitäkin on selvyyden vuoksi mukana kirjoittajansa nimen kohdalla.

  Vrt. kuitenkin Muiden teosten lyhenteet -kohtaa alla.

  Useammasta niteestä koostuviin sanakirjoihin merkitään myös niteen numero, mikäli niteissä on omat sivunnumerointinsa (olkoonkin, että käytäntö on useimmissa tapauksissa ylimääräinen, koska sanakirjoihin viitataan aina sub verbum ja osakin yleensä paljastuu ilmestymisvuodesta).

  ADW Schade, Oskar 1882 Altdeutsches Wörterbuch. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle a. S.
  ALEW ALEW 2015 ≡ Wolfgang Hock (päätoim.): Altlitauisches etymologisches Wörterbuch 1–3. Baar-Verlag, Hamburg.
  ANEW Vries, Jan De 1961 Altnordisches etymologisches Wörterbuch. E. Brill, Leiden.
  BMEŽ Kregždys, Rolandas 2012 Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis. Mokslo monografija. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius.
  BSW Trautmann, Reinhold 1923 Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
  Büga Būga, Kazimieras 1924a Lietuvių kalbos žodynas. I sąsiuvinis. Valstybės spaustuvė, Kaunas.
  Büga Būga, Kazimieras 1925a Lietuvių kalbos žodynas. II sąsiuvinis. Valstybės spaustuvė, Kaunas.
  DELG Chantraine, Pierre 1968 Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Klincksieck, Paris.
  DEO Nielsen, Niels Åge 1976 Dansk etymologisk ordbog. Ordenes historie. 3. reviderede udgave med et tillæg. Gyldendal, København.
  DEWOS Steinitz, Wolfgang 1967 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 2. Lieferung. Akademie-Verlag, Berlin.
  DEWOS Steinitz, Wolfgang 1972 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 5. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
  DEWOS Steinitz, Wolfgang 1974 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 6. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
  DEWOS Steinitz, Wolfgang 1975 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 7. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
  DEWOS Steinitz, Wolfgang 1984 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 11. Lieferung. Akademie Verlag, Berlin.
  EDBIL Derksen, Rick 2015 Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 13. Brill, Leiden – Boston.
  EDG Beekes, Robert 2010 Etymological dictionary of Greek. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 10. Brill, Leiden – Boston.
  EDL Vaan, Michiel de 2008 Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 7. Brill, Leiden – Boston.
  EDPG Kroonen, Guus 2013 Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 11. Brill, Leiden – Boston.
  EDSIL Derksen, Rick 2008 Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series Volume 4. Brill, Leiden – Boston.
  EES EES 2012 ≡ Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar (toim.): Eesti etümoloogiasõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
  EEW Mägiste, Julius 1982–83 Estnisches etymologisches Wörterbuch I–XII. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  EKET Raun, Alo 1982 Eesti keele etümoloogiline teatmik. Maarjamaa, Rooma–Toronto.
  EKNES Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 1977 ≡ Цыганкин, Д. В. – Мосин, М. В.: Эрзянь келень нурькине этимологической словарь. Мордовской книжной издательствась, Саранск.
  EKR EKr 2016 ≡ Peeter Päll & Marja Kallasmaa: Eesti kohanimeraamat. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
  EONDS I Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1903 Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Første bind A–M. Kristiania.
  EONDS II Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1906 Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Andet bind N–Ø. Kristiania.
  ESČ Jegorov, V. G. 1964 ≡ Егоров, В. Г.: Этимологический словарь чувашского языка. Чувашское Книжнoe Издательство, Чебоксары.
  ESMa I Gordejev, Fjodor 1979 ≡ Гордеев, Ф. И.: Этимологический словарь марийского языка. Том 1. А–Б. Марийское книжное издательство, Йошкар-Ола.
  ESMa II Gordejev, Fjodor 1983 ≡ Гордеев, Ф. И.: Этимологический словарь марийского языка. Том 2. В–Д. Марийское книжное издательство, Йошкар-Ола.
  ESMo Veršinin, V. 2004 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянской и мокшанской) языков. Том I . Йoшкар-Oлa.
  ESMo Veršinin, V. 2005 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянской и мокшанской) языков. Том II . Йoшкар-Oлa.
  ESMo Veršinin, V. 2005 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянской и мокшанской) языков. Том III . Йoшкар-Oлa.
  ESMo Veršinin, V. 2009 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Том IV. Йошкар-Ола.
  ESMo Veršinin, V. 2011 ≡ Вершинин, В. И.: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Том V. Йошкар-Ола.
  ESR Preobraženskij 1910–14 ≡ Пpeoбрaжehcкий, A.: Этимoлогичecкий cлoвapь pyccкогo языкa. Том первый А–О. Mocква.
  ESR I Vasmer, Max 1964 ≡ Фacmep, Maкc: Этимологичecкий cлoвaрь pycского языкa. Пepeвoд c нeмeцкого и дoпoлнения O. H. Tpyбaчeвa. Toм I (A – Д). Издательство ”Пpoгpecc”, Mocквa.
  ESR II Vasmer, Max 1967 ≡ Фacmep, Maкc: Этимологичecкий cлoвaрь pycского языкa. Пepeвoд c нeмeцкого и дoпoлнения O. H. Tpyбaчeвa. Toм II (E – Myж). Издательство ”Пpoгpecc”, Mocквa.
  ESR III Vasmer, Max 1971 ≡ Фасмер, Макс: Этимологический словарь русского языка в четырех томах. Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Том III (Муза-Сят). "Прогресс", Москва.
  ESR IV Vasmer, Max 1973 ≡ Фасмер, Макс: Этимологический словарь русского языка в четырех томах. Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Том IV (T-Ящур). "Прогресс", Москва.
  EV Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 1998 ≡ Цыганкин, Д. В. – Мосин, М. В.: Этимологиянь валкс. Мордовской книжнoй издательствась, Саранск.
  EV Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 2015 ≡ Цыганкин, Д. В. – Мосин, М. В.: Этимологиянь валкс. Издательство Мордовско, Саранск.
  EWAiA I Mayrhofer, Manfred 1992 Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. I. Band. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
  EWAiA II Mayrhofer, Manfred 1996 Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. II. Band. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
  EWSS Miklosich, Franz 1886 Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen. Wilhelm Braumüller, Wien.
  EWTsch EWTsch 2013 ≡ Bereczki, Gábor: Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari). Der einheimische Wortschatz. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 86. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.
  EWUng EWUng 1993 ≡ Loránd Benkő (toim): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Bd. 1, A-Kop. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  EWUng EWUng 1995 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  FSBN Huldén, Lars 2001 Finlandssvenska bebyggelsenamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 635. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors.
  FUV Collinder, Björn 1955 Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Almqvist & Wiksell, Stockholm.
  FUV Collinder, Björn 1977 Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Second Revised Edition. Helmut Buske Verlag, Hamburg.
  GED Lehmann, Winfred P. 1986 A Gothic Etymological Dictionary. E. J. Brill, Leiden.
  GEW Frisk, Hjalmar 1970 Griechisches etymologisches Wörterbuch. Band II: Κρ –Ω. Carl Winter Universitätsverlag Heidelberg.
  Grimm Grimm, Jacob – Wilhelm 1957 Deutsches Wörterbuch. Zehnte Band dritte Abteilung Stob – strollen. Verlag von S. Hirzel, Leipzig.
  HGE Orel, Vladimir 2003 A handbook of Germanic etymology. Brill, Leiden – Boston.
  IECD Mann, Stuart E. 1984–87 An Indo-European comparative dictionary. Helmut Buske Verlag, Hamburg.
  IESO I Abajev, V. I. 1958 ≡ Aбaeb, B. И: Иcтоpикo-этимологичecкий cлoвapь oceтинcкoгo языкa. Toм I. A–К’. Издательство Академии Наук СССР, Москва–Ленинград.
  IESO II Abajev, V. I. 1973 ≡ Абаев, В. И.: Историко-этимологический словарь осетинского языка. Том II. L–R. Издательство „Наука“, Ленинград.
  IESO III Abajev, V. I. 1979a ≡ Абаев, В. И.: Историко-этимологический словарь осетинского языка. Том III. S–T’. Издательство „Наука“, Ленинград.
  IESO IV Abajev, V. I. 1989 ≡ Абаев, В. И.: Историко-этимологический словарь осетинского языка. Том IV. U–Z. Издательство „Наука“, Ленинград.
  IEW Pokorny, Julius 1959 Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Band. Bern und München.
  IslEW Jóhannesson, Alexander 1956 Isländisches etymologisches Wörterbuch. Francke Verlag, Bern.
  KESK Lytkin, Vasili & Guljajev, V. 1970 ≡ Лыткин, B. И – Гуляeв, B. И: Кpaткий этимологический словарь коми языка. Издательство „Наука“, Москва.
  Kettunen Kettunen, Lauri 1938 Livisches Wörterbuch. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  KEWA I Mayrhofer, Manfred 1956 Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Band I: A–TH. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
  KEWA II Mayrhofer, Manfred 1963 Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Band II: D–M. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
  Kluge Kluge, Friedrich 1894 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
  Kluge Kluge, Friedrich 1899 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Sechste, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
  Kluge Kluge, Friedrich 1910 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Siebente, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
  Kluge Kluge, Friedrich 1915 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Achte, verbesserte und vermehrte Auflage. Karl J. Trübner, Straßburg.
  Kluge Kluge, Friedrich 1921 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Neunte durchgesehene Auflage. Berlin.
  Kluge Kluge, Friedrich 1924 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Zehnte, verbesserte und vermehrte Auflage. Walter De Gruyter & Co, Berlin und Leipzig.
  Kluge Kluge, Friedrich & Götze, Alfred 1934 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Elfte Auflage. Walter De Gruyter & Co, Berlin und Leipzig.
  Kluge Kluge, Friedrich & Götze, Alfred 1951 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Fünfzehnte, völlig neubearbeitete Auflage. Walter de Gruyter & Co, Berlin.
  Kluge Kluge, Friedrich & Mitzka, Walther 1957 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17. Auflage, bearbeitet von Wather Mitzka. Walter de Gruyter & Co., Berlin.
  Kluge Kluge, Friedrich & Mitzka, Walther 1960 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Auflage, bearbeitet von Wather Mitzka. Walter de Gruyter & Co., Berlin.
  Kluge Kluge, Friedrich & Seebold, Elmar 1995 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 23., erweiterte Auflage.
  Kluge Kluge, Friedrich & Seebold, Elmar 2002 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage.
  Kluge Kluge, Friedrich & Seebold, Elmar 2011 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., durchgesehene und erweiterte Auflage.
  LÄGLOS I LÄGLOS I 1991 ≡ Kylstra, Andries Dirk – Hahmo, Sirkka-Liisa, Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Band I: A–J. Rodopi, Amsterdam.
  LÄGLOS II LÄGLOS II 1996 ≡ Kylstra, Andries Dirk – Hahmo, Sirkka-Liisa, Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Band II: K–O. Rodopi, Amsterdam.
  LÄGLOS III LÄGLOS III 2012 ≡ Kylstra, Andries Dirk – Hahmo, Sirkka-Liisa, Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Band III: P–Ä. Rodopi, Amsterdam.
  LatEW I Walde, Alois & Hofmann, J. B. 1938 Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 3. neuarbeitete Auflage. Erster Band A – L. Carl Winter, Heidelberg.
  LatEW II Walde, Alois & Hofmann, Johann Baptist 1954 Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 3. neuarbeitete Auflage. Zweiter Band M – Z. Carl Winter, Heidelberg.
  LEV Karulis, Konstantins 1992 Latviešu etimoloģijas vārdnīca I–II. Avots, Rīga.
  LEW Fraenkel, Ernst 1965 Litauisches etymologisches Wörterbuch 2. Göttingen.
  LEW Fraenkel, Ernst 1955–62 Litauisches etymologisches Wörterbuch 1. Göttingen.
  Lönnrot Lönnrot, Elias 1874 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Edellinen osa A–M. SKS, Helsingissä.
  Lönnrot Lönnrot, Elias 1880 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Jälkimäinen osa N–Ö. SKS, Helsingissä.
  M–E Endzelīns, Jānis 1923–25 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. I sējums. Izglītības ministrija, Rīga.
  M–E Endzelīns, Jānis 1925–27 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. II sējums. Kultūras fonds, Rīga.
  M–E Endzelīns, Jānis 1927–29 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. III sējums. Kultūras fonds, Rīga.
  M–E Endzelīns, Jānis 1929–32 K. Mü̃lenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. IV sējums. Kultūras fonds, Rīga.
  MKNES Cygankin, Dmitri & Mosin, Mihail 1981 ≡ Келих, М. А. – Мосин, М. В. – Цыганкин, Д. В.: Мокшень кялень нюрьхкяня этимологическяй словарь. Мордовское книжное издательство, Саранск.
  MSzFE MSzFE 1967 ≡ A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár I. A– Gy. Főszerkesztő La­kó György. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  MSzFE MSzFE 1971 ≡ A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár II. H–M. Főszerkesztő Lakó György. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  MSzSz Bárczi, Géza 1941 Magyar szófejtő szótár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.
  MUSz Budenz, József 1873 Magyar-ugor összehasonlító szótár. I füzet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
  MUSz Budenz, József 1875 Magyar-ugor összehasonlító szótár. II füzet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
  MUSz Budenz, József 1879 Magyar-ugor összehasonlító szótár. IV füzet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
  NDEW Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1910 Norwegisch-dänisches etymologisches wörterbuch. Auf grund der übersetzung von dr. H. Davidsen neu bearbeitete deutsche ausgabe mit literaturnachweisen strittiger etymologien sowie deutschem und altnordischem wörterverzeichnis. Erster Teil A–O. Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.
  NDEW Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1911 Norwegisch-dänisches etymologisches wörterbuch. Auf grund der übersetzung von dr. H. Davidsen neu bearbeitete deutsche ausgabe mit literaturnachweisen strittiger etymologien sowie deutschem und altnordischem wörterverzeichnis. Zweiter Teil P– Ø. Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.
  NEO Torp, Alf 1919 Nynorsk etymologisk ordbok. Oslo.
  NES Häkkinen, Kaisa 2004 Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, Helsinki.
  NES Häkkinen, Kaisa 2020 MOT Nykysuomen etymologinen sanakirja. (Sähköinen sanakirja, käytettävissä maksullisena sanakirja.fi-palvelussa.) Kielikone Oy, Helsinki.
  Neuhaus Neuhaus, Johannes 1908 Kleine Finnische Sprachlehre nebst einem Wörterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen Entlehnungen. Julius Groos, Verlag, Heidelberg.
  Neuhaus Neuhaus, Johannes 1919 Kleine Finnische Sprachlehre nebst einem Wörterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen Entlehnungen. Zweite Auflage. Julius Groos, Verlag, Heidelberg.
  NIL NIL 2008 ≡ Wodtko, Dagmar S. & Irslinger, Britta & Schneider, Carolin: Nomina im indogermanischen Lexikon. Universitätsverlag Winter, Heidelberg.
  NSS Häkkinen, Kaisa 1987 Nykysuomen sanakirja 6. Etymologinen sanakirja. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo – Helsinki – Juva.
  ODEE Onions, Charles Talbut 1966 The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press, Oxford.
  OSNJa Illič-Svityč, Vladislav 1976 ≡ Иллич-Свитыч, В. М.: Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь l – ź. Издательство „Наука“, Москва.
  Paasonen–Donner Paasonen, Heikki & Donner, Kai 1926 H. Paasonens Ostjakisches wörterbuch nach den dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammenstellt, neu transskribiert und herausgegeben von Kai Donner. Société Finno-Ougrienne, Helsingfors.
  PapuLab Endzelīns, Jānis & Hauzenberga, E. 1934 Papildinājumi un labojumi K. Mü̃lenbacha latviešu valodas vārdnīcai. Rīga.
  PJa I Toporov, Vladimir 1975 ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь A–D. Издательство „Наука“, Москва.
  PJa II Toporov, Vladimir 1979 ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь E–H. Издательство „Наука“, Москва.
  PJa III Toporov, Vladimir 1980a ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь I–K. Издательство „Наука“, Москва.
  PJa IV Toporov, Vladimir 1984 ≡ Топоров, В. Н.: Прусский язык. Словарь K–L. Издательство „Наука“, Москва.
  PKEŽ I Mažiulis, Vytautas 1988 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 1. A-H. “Mokslas”, Vilnius.
  PKEŽ II Mažiulis, Vytautas 1993 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 2. I-K. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
  PKEŽ III Mažiulis, Vytautas 1996 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 3. L–P. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
  PKEŽ IV Mažiulis, Vytautas 1997 Prūsų kalbos etimologijos žodynas 4. R–Z. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius.
  REW I Vasmer, Max 1953 Russisches etymologisches Wörterbuch 1. Heidelberg.
  REW II Vasmer, Max 1955 Russisches etymologisches Wörterbuch 2. Heidelberg.
  REW III Vasmer, Max 1958 Russisches etymologisches Wörterbuch 3. Heidelberg.
  Saagpakk Saagpakk, Paul Friidrih 1982 Eesti-inglise sõnaraamat. Yale University Press, New Haven – London.
  SanS Meri, Veijo 1982 Sanojen synty. Etymologinen sanakirja. Gummerus, Jyväskylä.
  SanS Meri, Veijo 1985 Sanojen synty. Etymologinen sanakirja. Neljäs, täydennetty painos. Gummerus, Jyväskylä.
  SAOB SAO 13 1935 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Trettonde bandet instrument–kazik. Lund.
  SAOB SAO 15 1939 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Femtonde bandet kram–leuterera. Lund.
  SAOB SAO 16 1942 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Sextonde bandet lev–markgäld. Lund.
  SAOB SAO 24 1965 ≡ Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Tjugufjärde bandet s–segmentera. Lund.
  SEGV Barbera, Manuel 1994 A Short Etymological Glossary of the Votic Language. Presso l'autore (edizione privata), Torino – Pavia.
  SEJL Smoczyński, Wojciech 2007 Słownik etymologiczny języka litewskiego. Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Wilno
  SEO Hellquist, Elof 1922 Svensk etymologisk ordbok. C. W. K. Gleerups Förlag, Lund.
  SEO Hellquist, Elof 1939 Svensk etymologisk ordbok.
  SKES SKES I 1955 ≡ Toivonen, Yrjö Henrik: Suomen kielen etymologinen sanakirja I. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  SKES SKES II 1958 ≡ Toivonen, Yrjö Henrik – Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes: Suomen kielen etymologinen sanakirja II [ko–palvoa]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  SKES SKES III 1962 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes: Suomen kielen etymologinen sanakirja III [pamata–roska]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  SKES SKES IV 1969 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes: Suomen kielen etymologinen sanakirja IV [roskooli–teili]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  SKES SKES V 1975 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes – Peltola, Reino: Suomen kielen etymologinen sanakirja V [teini–vatoa]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  SKES SKES VI 1978 ≡ Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes – Peltola, Reino: Suomen kielen etymologinen sanakirja VI [vatrata–ööttää]. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
  SLES Häkkinen, Kaisa 2013 Suomalaisen linnunnimistön etymologinen sanakirja. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 4. Turku.
  SlEW Berneker, Erich 1908–13 Slavisches etymologisches Wörterbuch. Erster Band A–L. Carl Winter’s Universitätsbuchhandlund, Heidelberg.
  SP SP 2007 ≡ Sirkka Paikkala (toim.): Suomalainen paikannimikirja. Karttakeskus – Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki.
  SSA I SSA I 1992 ≡ Erkki Itkonen (päätoim.): Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Osa 1, A–K. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  SSA II SSA II 1995 ≡ Ulla-Maija Kulonen (päätoim.): Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Osa 2, L–P. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  SSA III SSA III 2000 ≡ Ulla-Maija Kulonen (päätoim.): Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Osa 3, R–Ö. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  TESz I TESz I 1967 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I (A–Gy). Akadémiai Kiadó, Budapest.
  TESz II TESz II 1970 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II (H–O). Akadémiai Kiadó, Budapest.
  TESz III TESz III 1976 ≡ Loránd Benkő (päätoim.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára III (Ö–Zs). Akadémiai Kiadó, Budapest.
  Turunen Turunen, Aimo 1949 Kalevalan sanakirja. SKS:n toimituksia 235. Helsinki.
  Turunen Turunen, Aimo 1979 Kalevalan sanat ja niiden taustat. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Lappeenranta.
  UEW UEW 1988 ≡ Károly Rédei (päätoim.): Uralisches etymologisches Wörterbuch. Band I–II. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
  VA Bjorvand, Harald & Lindeman, Fredrik Otto 2007 Våre arveord. Etymologisk ordbok. Revidert og utvidet utgave. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Novus forlag, Oslo.
  VEWT Räsänen, Martti 1969 Versuch eines etymologischen Wörterbuch der Türksprachen. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVII,1. Helsinki.
  Vuorela Vuorela, Toivo 1958 Kansatieteen sanasto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  Vuorela Vuorela, Toivo 1979 Kansanperinteen sanakirja. WSOY, Porvoo.
  Vuorela Vuorela, Toivo 1964b Kansatieteen sanasto. Toinen, uudistettu painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  VW Donner, Otto 1874 Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen I. Frenckell & Sons bokhandel, Helsingfors.
  VW Donner, Otto 1876 Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen II. Frenckell & Sons bokhandel, Helsingfors.
  VW Donner, Otto 1888 Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen III. Frenckell & Sons bokhandel, Helsingfors.
  VWI Walde, Alois & Hofmann, J. B. 1928–30 Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Herausgegeben und bearbeitet von Julius Pokorny. I Band. Berlin – Leipzig.
  Wessman Wessman, V. E. V. 1926 Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. Andra häftet. Helsingfors.
  YSaS Lehtiranta, Juhani 1989 Yhteissaamelainen sanasto. SUST 200. Helsinki.

  Muiden teosten lyhenteet

  Kielikartastot saavat lyhenteen etymologisten sanakirjojen tapaan. Yhteismonografiat lyhennetään vain, jos niillä on vähintään kolme tekijää.

  ALE Mario Alinei (toim.): Atlas Linguarum Europae. Commentaires. Van Gorcum, Assen.
  BVA 2009 ≡ Anna Stafecka, Danguolė Mikulėnienė (toim.): Baltu valodu atlants – Baltų kalbų atlasas – Atlas of the Baltic Languages. Riga – Vilnius.
  IMSK I 2004 ≡ Tuomi, Tuomo (päätoim.): Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  IMSK II 2007 ≡ Tuomi, Tuomo (päätoim.): Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  IMSK III 2010 ≡ Tuomi, Tuomo (päätoim.): Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  NP 2008 ≡ Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna – Sjöblom, Paula: Nimistöntutkimuksen perusteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  TK 2006 ≡ Zigmas Zinkevičius, Aleksiejus Luchtanas, Gintautas Česnys: Tautos kilmė. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius.