Rapola:Lähdeluettelo A-L

From Sanat
Lyhenne Viite
Aamu ja Ehtoo Anon (suom.) 1837: Chr. C. Sturm, Jokapäiväiset Aamu- ja Ehto- - Rukoukset. 3. p. Turku.
Aapis-kirja Matthias Akiander 1850a, Lukemisen alku-oppi, tahi Aapis-kirja. Helsinki.
Ahlman - Forsman sk 1885 Ferdinand Ahlman ja Kaarlo Forsman, Svenskt-Finskt Lexikon. 3., lisätty ja korjattu painos. Toim. K. Forsman. Helsinki.
Ahlman 1867 Ferdinand Ahlman, Kasvatustieteellisiä sanoja ruotsista suomeksi. Tidskr. utg. af Ped. För. i Finland, 39–48.
Ahlman sk 1865 Ferdinand Ahlman, Svenskt-Finskt Lexikon. Ruotsalais-suomalainen sanakirja. Helsinki.
Ahlman sk 1872 Ferdinand Ahlman, Ruotsalais-suomalainen sanakirja. 2. painos. Helsinki. [1. p. 1865]
Ahlman sk 1874 Ferdinand Ahlman, Ruotsalais-suomalainen ja suomalais-ruotsalainen sanakirja. Helsinki.
Ahlman sk 1883 Ferdinand Ahlman, Ruotsalais-suomalainen sanakirja. 2. lisätty painos. Helsinki.
Ahlman sk 1884 Ferdinand Ahlman, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. 2. lisätty painos. Helsinki.
Ahlqvist kirje August Ahlqvist 1847b, kirje, julkaistu SKS:n pöytäkirjoissa 7.4.1847.
Ajanviete Otto Tarvanen (suom.) 1836: J. Tengström, Ajanviete lapsille. Helsinki.
Akiander kirje Matthias Akiander, kirje Lönnrotille 27.9.
Almanakka Almanakan liitekirjoituksia [1822–1825, 1827, 1844, 1846]
Apost. Bref Matthias Gottlund (suom.) 1821, Försök till en omarbetad finsk tolkning af apostlarnes sändebref. Åbo.
Arv. Elias Lönnrot 1844, Suomen kansan arvoituksia ynnä 189 Viron arvoituksen kanssa. [2. lisätty painos Helsingissä 1851.]
Asetus 12.2.1812 Kejsarillisen Majestetin Armollinen Instructioni eli Ojennus-Kirja Prokuratorille Kejsarillisesa Suomen Hallitus-Raadisa. Turku. Pg 2006. [Myös 31.1.]
Asetus 1.8. 1821 Keisarillisen Majestetin Armollinen Julistus, Tamberen kaupungin säätämisestä Waba-kaupungiksi. Helsinki. Pg 2278
Asetus 1828 lähemmin identifioitumaton asetus
Asetus 19.10.1829 Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollinen Reglementti Sweaborin Fästningin yhteistä Wankihuonetta varten. Helsinki. Pg 2513
Asetus 3.8.1830 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Suomen Suuren Ruhtinan Maalla Säätystä Kunnia-merkistä - -. Helsinki. Pg 2543 [Myös 15.8.]
Asetus 7.10. 1830 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus poishajotetuille Suomen Skarpskyttä- eli Jääkäri- Bataljooneille omistetuista palkka-eduista. Helsinki. Pg 2545.
Asetus 27.3. 1832 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Uudenmaan, Hämenlinnan, St. Mikkelin ja Kuopion uutten Maaherrain-Läänein jakamisesta Joutikuntiin ja Joudin alouksiin. Helsinki. Pg 2587.
Asetus 3.7.1834 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Suomenmaan nuoruuden opettamisesta. Helsinki. Pg 2637 [Myös 15.7.]
Asetus 12.8.1834 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Studeeraaville. Helsinki. Pg 2638.
Asetus 20.6.1837 Paloavunsuostumus, Kiskon ja Kiikalan Pitäjäin käräjäkunnassa. Turku 1839. Pg 2754
Asetus 17.2.1838 Keisarillinen Majesteetin Armollinen Julistus kuinka sakko on jaettawa, johon kaupungin asukkaita langetetaan--. Helsinki. Pg 2778.
Asetus 17.12.1839 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Reglementti Työ- ja Ojennus-huoneille Suomessa. Helsinki. Pg 2828
Asetus 26.12.1839 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Heinolan residensin säätämisestä Maa-kaupungiksi. Helsinki. Pg 2830
Asetus 9.4.1840a Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus veroparseelien muuttamisesta Suomen Isoruhtinanmaassa. Helsinki. Pg 2852
Asetus 9.4.1840b Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus rahan muuttamisesta kowaksi myntiksi Suomen Isoruhtinanmaassa. Helsinki. Pg 2853
Asetus 21.4.1840 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus siitä, mitä vaariin otetavana on täytettäissä [rahan muutosta]. Helsinki. Pg 2854 TAI Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Suomen waihetus-depositioni ja laina-bankin muutetusta järjestyksestä ja waihetus-konttuorien asettamisesta muutamihin maakunnan kaupunkeihin. Helsinki. Pg 2855
Asetus 5.5.1840 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus eri osakunnan säätämisestä Keisarillisen Suomen Senaatin huoneenhallitus-departementtiin. Helsinki. Pg 2857
Asetus 25.5.1840 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus erinäisistä säänteistä Suomen Isoruhtinanmaassa annettuin reisupassien wäärän käytännön estämiseksi. Helsinki. Pg 2859
Asetus 19.11.1840 Tieto expeditionein eli kirjain ja toimitusten lunastuksesta Suomen Howräteissä, yli-oikeuksissa ja usiammissa muissa ammattikunnissa --. Helsinki. Pg 2876
Asetus 30.11.1840 Wero-hinnan määrä Wiipurin Läänissä Wuonna 1840. Wiipurin maa-Konttoorissa. Helsinki. Pg 2878 TAI Keisarillisen Majesteetin Plakaatti neljästä, yhteisestä, juhlallisesta kiitos-, paasto-, parannus-, ja rukous-päivästä --. Helsinki. Pg 2879
Asetus 9.4.1841 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus että sotasäädyn expeditioni Keisarillisesta Suomen Senaatista lakkaa --. Helsinki. Pg 2906 [Myös 21.4.]
Asetus 21.6. 1841a Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus elementaar-oppilaitoksista. Helsinki. Pg 2911
Asetus 21.6.1841b Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus erinäisistä asioista, jotka ovat vaariin otettavat - - elementaar-oppilaitoksista. Helsinki. Pg 2913
Asetus 16.7.1841 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus paloviinan polttamisesta Suomenmaassa. Helsinki. Pg 2923
Asetus 8.11.1841 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus menetyksestä siviili-asioissa ylipään ja erin omaiten isojaon asioissa, jotka koskevat Wenäjän greekkalaisen pappikunnan oikeutta, paitsi muuta. Pg 2931
Asetus 29.12.1841a Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, ajasta jonka perästä Ruotsin setelit - - herkeevät käymästä Suomessa. Helsinki. Pg 2941
Asetus 27.4. 1842 Keisarillisen Majesteetin Armollinen - - Taksa, jonka jälkeen ekspeditionein eli kirjain ja toimitusten lunastus Suomen howräteissä, yli-oikeuksissa, ja muissa ammattikunnissa, eksekutorein tykönä ja ala-oikeuksissa on maksettava. Helsinki. Pg 2961.
Asetus 15.3. 1843a Keisarillisen Majesteetin Armollinen Instruktioni eli Sääntö Tullipiirien päämiehille Suomessa. Helsinki. Pg 3008
Asetus 10.5. 1843b Instruktioni eli Ohjennus Rajafiskaaleille riikin rajan tienoissa -- Pg 3013. Helsinki
Asetus 10.5. 1843c Instruktioni eli Ohjennus Rajafiskaaleille Wiipurin läänissä. Helsinki Pg 3014
Asetus 15.6.1848 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Maanmittauksen-hallituksesta ja - - maanmittaus-staattiin kuuluvista palvelusmiehistä. Helsinki. [< Suomen maanmittari-yhdistyksen aikakauskirja 1947.] Pg 3342, vrt. 3343
Asetus 17.4. 1849 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus siitä, mitä Papin-eksaminaa pidettäissä Suomen hiippakunnissa pitää waariin otettaman. Helsinki. Pg 3411.
Asetus 24.4. 1850 Lisäys siihen Instruksioniin eli Sääntöön Suomen kaupaston Asiamiehille Wenäjänmaassa -- Helsinginkaupungissa -- 24 p. huhtikuuta. Armollisen käskyn jälkeen: Carl Björkman. Helsinki. Pg 3484. [Kerran lipulla ilm. virh. 1859]
Asetus 1851 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, väliaikaisen forst-mestaruus eli Metsänhallitus-staatin säätämisestä Suomeen, annettu 14.1.; Helsinki. Pg 3548, TAI Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Metsistä Suomen Isoruhtinanmaassa, annettu 9.9.; Helsinki. Pg 3581.
Asetus 14.1.1851 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, väliaikaisen forst-mestaruus eli Metsänhallitus-staatin säätämisestä Suomeen, annettu 14.1.; Helsinki. Pg 3548, TAI Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Metsistä Suomen Isoruhtinanmaassa, annettu 9.9.; Helsinki. Pg 3581.
Asetus 21.8.1851 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Reglementti Seilaus-Kouluille Suomessa. Helsinki. Pg 3574
Asetus 1.10.1852 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus säätämisistä, jotka Hänen Aleksanderin-Universiteetillensa Suomessa uloskäytettyin uutten asetusten suhteen ovat vaariinotettavat. Helsinki. Pg 3664
Asetus 11.7.1857 lähemmin identifioitumaton asetus
Asetus 1860 lähemmin määrittelemätön asetus
Asetus-Kokous Suomen suuriruhtinanmaan asetus-kokous. Helsinki 1860–1877.
Asianajaja Pietari Hannikainen (suom.) 1847: Robert Trapp, Asianajaja eli lain-opillinen käsi-kirja Suomen kansalle. Viipuri.
Autuuden opin ja jumal. hist. Gustaf Rancken 1831, Autuuden opin ja jumalisuuden historia. 3. ylöspano. Helsingfors ja Turku.
Biblia Biblia. Helsinki 1852.
BWW Beilage zum Wiborgs Wochenblatt. Wiborg.
Cannelin sk 1903 Knut Leopold Cannelin, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. 3. laajennettu painos. Porvoo.
Cannelin sk 1908 Knut Leopold Cannelin, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Laajempi painos 1–2. Porvoo.
Cannelin sk 1938 Knut Leopold Cannelin, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. 5. p. Porvoo.
Cannelin sk 1939 Knut Leopold Cannelin, Ruotsalais-suomalainen sanakirja. 5. p. Porvoo.
Canth kirje kirjeitä vuosilta 1880–1892. Julkaistu teoksessa Minna Canth, Kirjeitä vuosilta 1860-1897. Toim. Irja Harmas, Helle Kannila, Greta Thesleff ja Hilja Vilkemaa. Helsinki 1944. [Sarjassa Kootut teokset V, lyh. lipuilla Canth Kirj.]
Cholera Tietoja Kulkewasta Cholera-taudista, Waariin-ottamuksista sitä wastoin, niin myös wälikappaleista taudin parantamiseksi. Helsinki 1831.
Christillisyys Johan Frosterus 1829, Käsi-kirja christillisyyden opissa. Helsinki.
Corander kirje 1848 kirje Ahlqvistille. SKS:n kirjekokokoelma, n:o 141.
Duo prima Volmar Kilpinen 1832, Duo prima capita Anabaseoos Kyrou Xenophontaea. Fennice translata. Helsingfors. [< Setälä, Kielentutkimus ja oikeakielisyys, s. 198–199.]
Elias Lönnrot August Ahlqvist 1884, Elias Lönnrot. Helsinki.
Enon Opetuksia I Antero Varelius 1845a, Enon Opetuksia Luonnon asioista I. Helsinki.
Enon Opetuksia I, 2. p Antero Varelius 1855, Enon Opetuksia - - I. 2. p. Turku.
Enon Opetuksia II Antero Varelius 1856, Enon Opetuksia - - II. Turku.
Ens. alkeet Gustaf Eurén (suom.) 1858: G. G. Bredow, Ensimmäiset alkeet Ihmiskunnan historiassa. Turku.
Erkko kirje 1884 Erkko, kirje 16.1.1884. Ks. Kirjallisuuden tutkijain seuran vuosikirja VII, 17.
Eroitus R. Mellin (suom.) 1852: P. L. Sellergren, Eroitus Jesuksen nuoruuden ja ison osan välillä nykyisestä nuorisosta. Oulu.
Erwast sk 1888 Suomalais-saksalainen sanakirja. SKST 69. Helsinki.
Eräkäs Paavo Tikkanen (suom.) 1846: Adam Öhlenschläger, Eräkäs. Annikka II. Helsinki.
Esim. Juhani Aho 1886b, Esimerkin vuoksi. Jyväskylä.
Eukl Volmar Kilpinen (suom.) 1847: Euklides, Neljä ensimäistä Kirjaa ynnä viidennen määritykset Euklideen Alkeista mittaustieteessä. Helsinki.
Eukl. alk. Pekka Aschan (suom.) 1859: Euklideen alkeista kuusi ensimmäistä kirjaa eli tasapinta-mitannon oppi. Kuopio.
Europaeus kirje 1847 kirje M. A. Castrénille, julkaistu teoksessa A. R. Niemi (toim.), D. E. D. Europaeuksen kirjeitä ja matkakertomuksia, Suomi IV:3, s. 54–56.
Europaeus sk 1853 David Emmanuel Daniel Europaeus, Ruotsalais-suomalainen sanakirja. SKST 16. Helsinki.
Eurén sk 1860 Gustaf Erik Eurén, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Hämeenlinna.
Eva ja Maria Abraham Engblom (suom.) 1853: K. M. Franzén, Eva ja Maria. Turku.
Finsk Grammatik Reinhold von Becker 1823, Finsk Grammatik. Turku.
Flora Fennica Elias Lönnrot 1860, Flora Fennica. Suomen kasvisto. Helsinki.
Flora Fennica 2. p. Elias Lönnrot 1866, Flora Fennica. Suomen kasvio. Uusi laitos. Helsinki.
FSpr Fabian Collan 1847, Finsk Språklära. Förra Delen. Formläran. Helsingfors.
Försök af F. Gr. Jaakko Juteini 1818, Försök till utgivande af Finska Grammatik. Wiborg. [Julkaistu nimellä Jakob Judén.]
Geitlin Puhe Gabriel Geitlin 1857, Puhe, jonka Kristin-uskon vuonna 1157 Suomeen saattamisen muistoksi, - - toukokuun 27:nä päivänä - - lausui - -. Helsinki. [< Mikkola, Hämärän ja sarastuksen ajoilta, s. 372.]
Geitlin päiväk Gabriel Geitlin 1870, päiväkirja- tai muistikirjamerkintä 22.11.1870. [< Mikkola, Hämärän ja sarastuksen ajoilta, s. 407.]
Geitlin sk 1883 Johan Gabriel Geitlin, Suomalais-latinainen sanakirja. Helsinki.
Genetz sk 1887 Arvid Jännes, Ruotsalais-suomalainen sanakirja. Hämeenlinna.
Geografia August Ahlqvist (suom.) 1844: L. S. Platou, Geografia eli maan opas. [Myöh. painoksia nimellä Yleinen maatiede, näistä käytetty ainakin 4. p. 1871]
GK Aleksis Kivi 1870, Seitsemän veljestä. Somistanut Akseli Gallén-Kallela. Porvoo 1934. [Joskus viitattu myös Kiven Koottujen teosten I osan kautta.]
Godenhjelm sk 1873 Bernhard Fredrik Godenhjelm, Saksalais-suomalainen sanakirja. Helsinki.
Godenhjelm sk 1906 Bernhard Fredrik Godenhjelm, Saksalais-suomalainen sanakirja. 2., uudistettu laitos. Edellinen osa. Helsinki.
Godenhjelm sk 1916 Bernhard Fredrik Godenhjelm, Saksalais-suomalainen sanakirja. 2., uudistettu laitos. Jälkimmäinen osa. Helsinki.
Gottlund päiväk Carl Axel Gottlundin päiväkirja. Otteita julkaistu teoksessa Ilmari Heikinheimo, Kaarle Aksel Gottlund. Elämä ja toiminta. 1. osa. Porvoo 1933.
Granlund kirje kirje 3.9.1866, viitattu teoksessa Kohtamäki, Juhana Fredrik Granlund s. 193.
Gustav II Adolph A. J. Veänänen 1857, Kuningas Gustav II Adolphin historia. Helsinki.
Hahnsson sk 1899 Johan August Hahnsson ym., Ruotsalais-suomalainen sanakirja. Helsinki. [1. vihko jo 1884, viittauksia myös 1897]
Helenius sk 1838 Carl Helenius, Suomalainen ja Ruozalainen Sana-Kirja. Turku.
Helman Juhani Aho 1886a, Helmanin herra. Jyväskylä.
Herän. Juhani Aho 1894, Heränneitä. Porvoo.
Herätys ja valitus Carl Borg 1807, Herätys- ja valitus-huuot. Julkaisematon arkkivirsi.
Hirvenampujat Malakias Costiander (suom.) 1855: J. L. Runeberg, Hirvenampujat. Suomi I:14. Helsingfors 1856.
HMB Helsingfors Morgonblad. Helsingfors.
HS Hengellisiä Sanomia. Helsinki. [Lyh. lipuilla myös Hengell. San.]
Huutavan ääni Henrik Renqvist (suom.) 1836a: Topp, Huutavan ääni korvessa lunastetuille sieluille päästäksensä pois perkeleen pauloista. 4. p. Helsinki. [1. p. 1833]
Huutolaiset Theodol[inda] Hahnsson 1887, Huutolaiset. Porvoo.
Hyvänt. neuvoja Lönnrot – Schartau 1834, Gustava Schartau'n Hyväntahtoisia Neuvoja Katovuosina - - Suomennetut ja lisätyt. Helsinki.
Hyödylliset P. J. Sumelius 1837, Hyödylliset tiedot yhteiselle kansalle. II jakso. Helsinki. [I jakso myös 1837.]
Hyödylliset III P. J. Sumelius 1838, Hyödylliset tiedot yhteiselle kansalle. III jako. Turku.
Hämeenkyrö Yrjö(-)Koskinen 1851, Kertomus Hämeenkyrön pitäjästä. Suomi I:11. Helsingfors 1852.
Hämeenmaa A.W. Lindgren 1864, Hämeenmaa. Kuvaelmia Suomen maakunnista. Turku.
Hämäläinen Hämäläinen. Hämeenlinna.
Ihmisen elo Elias Lönnrot 1836, Muistelmia ihmisen elosta kaikkina aikoina. Oulu. [I osa ja II osan alku, loppu Ticklénin.]
IL Ilmoitus-Lehti. Helsinki.
Ingman sk m s. a. merkintöjä Renvallin välilehditettyyn sanakirjaan
Isabella Fredrik Ahlqvist (suom.) 1868: Isabella. Jyväskylä.
Isänmaa Arvid Järnefelt 1898, Isänmaa. 2. p. Helsinki. [1. p. 1893]
Jesuksen Eläm. Wilh. Carlsson 1864, Jesuksen Kristuksen Elämäkerran Sisältö Ajan-järjestyksessä Neljästä Ewangeliumista. Turku.
JKJ J. W. Murman (suom.) 1859: Thorsten Rudenschöld, Johdatus kansakoulun järjestämiseen. Suom. Kuopio.
Johd. Suom. K. Rietrikki Polén 1858, Johdanto Suomen kirjallishistoriaan. Yliopistollinen kirjoitus. Helsinki.
Joululahj. Pietari Hannikainen 1846, näytelmä Joululahjukset. Kanava.
JSOK Samuel Roos 1851, Johdatus sanain oikeaan kirjoittamiseen. Turku.
Jum.-oppi Matthias Akiander (suom.) 1850b: Anders Erik Norbe[c]k, Jumaluus-oppi. Helsinki.
Juteinille vast. J. Fr. Ahlqvist 1819, Siht. Jak. Juteinille vastauxexi hänen kelvottomain ja usein juuri hävittömäin runoinsa päälle. Käsikirjoitus. [< Setälä, Kielentutkimus ja oikeakielisyys, s. 203–204.]
Jälkilauseita Antero Varelius 1847, Jälkilauseita laadelmalle Bidrag till Finlands kännedom i ethnographiskt hänseende. Suomi I:17. Helsingfors 1848.
Jäänlähtö Johan Henrik Eklöf 1849, Jäänlähtö-aiaat Kokemäen virrassa vuosina 1801–1849, todenvaihe-laskulla määrätyt. Suomi I:9. Helsingfors.
Jääsken ja Kirvun kielim. U. T. Sirelius 1894, Lauseopillisia tutkimuksia Jääsken ja Kirvun kielimurteista. Suomi III:10. Helsinki.
Kaffe Anon (suom.) 1855: Kaffe ja tupakki. Turku.
Kaksois-veljekset Theodol[inda] Hahnsson 1875, Kaksois-veljekset. 2. p. Helsinki. [1. p. 1870]
Kalev. Karjal. August Ahlqvist 1887, Kalevalan karjalaisuus. Helsinki.
Kalevala Elias Lönnrot 1835, Kalevala. Helsinki.
Kallavesi Kallavesi. Bilag till Saima. Kuopio.
Kanava Kanava, Sanansaattaja Wiipurista. Viipuri.
Kansakoulun Musikki H. Ronkainen 1884, Kansakoulun Musikki- eli Lauluoppi. Helsinki.
Kansan lehti Kansan lehti. Jyväskylä.
Kanteletar Elias Lönnrot 1840, Kanteletar taikka Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä. Helsinki.
Kanteletar nuorisolle Rafael Herzberg 1874, Kanteletar nuorisolle. Kokous kauniimmista Kantelettaren lauluista. Helsinki.
Kappeli August Ahlqvist (suom.) 1846: C. J. L. Almqvist, Kappeli. Annikka 1. Helsinki.
Kasv. oppi. Ferdinand Ahlman (suom.) 1871: H. R. Rüegg, Kasvatustieteen oppikirja. Helsinki.
Kasvikon Elias Lönnrot 1858, Kasvikon oppisanoja. Suomi I:18. Helsingfors 1859.
Keckman sk m Carl Nicklas Keckmanin merkintöjä välilehditetyissä sanakirjoissa (Lindforsin v. 1815 ilmestynyt ruotsalais-latinalainen sanakirja; Renvall 1823–1826)
Keckman, kirjeitä 1830, 1835 – 1837 Carl Nicklas Keckmanin kirjeitä.
Kemia Julius Krohn 1860, Kemiallisia tiedesanoja. Suomi I:20. Helsingfors 1862.
KHS Kuopion Hiippakunnan Sanomia. Kuopio.
KHS = Kuopion Hiippakunnan Sanomia KHS = Kuopion Hiippakunnan Sanomia. Kuopio.
Kieletär Kieletär. Helsinki. [I vihko 1871, 2–4. vihko 1872, 5. vihko 1873, 6. vihko 1874, II jakson 1 annos 1875.]
KIH I Yrjö(-)Koskinen 1864, Kertomuksia ihmiskunnan historiasta I. Helsinki.
KIH II Yrjö(-)Koskinen 1865, Kertomuksia ihmiskunnan historiasta II. Helsinki.
KIH VI Julius Krohn 1867, Kertomuksia ihmiskunnan historiasta VI. Helsinki.
KIH VII Julius Krohn 1874, Kertomuksia ihmiskunnan historiasta VII. Uusin aika. Helsinki.
Kilpinen kirje 1843 Volmar Kilpisen kirje Lönnrotille 23.12. 1843. Julkaistu teoksessa E. N. Setälä, Oikeakielisyys ja kielentutkimus s. 207.
Kilpinen kk lähemmin identifioimattomissa olevia käsikirjoituksia 1845 ja 1847
Kilpinen sk s 1844b Volmar Kilpinen, Försök till en medicinsk Terminologi för Finska Språket. Duodecim n:o 3–4, s. 98–104. Helsinki 1902.
Kirkko-Post. Frans Osk. Durchman – And. Wilh. Ingman (suom.) 1848: Martti Luther, Kirkkopostillan evankeliumi-osa. Vaasa.
Kirkkoveisu D. H. Kukkasela 1857, Kirkkoveisun neuvoja ja opetuksia ynnä suomalaisten virtten nuottikirjan ja messun sekä - -. Turku.
Kiroilia Anon 1841, Kiroilian Rukous eli Kirouxen Selitys. Toinen pränttitoimitus. St. Pietarbori.
Kiroilia 3. p. Anon 1844, Kiroilian Rukous eli Kirouxen Selitys. Kolmas pränttitoimitus. St. Pietarbori.
Kivi kirje Aleksis Kiven kirjeitä 1855–1870. Julkaistu teoksessa Aleksis Kivi, Kootut teokset IV. Julk. E. A. Saarimaa. Helsinki 1915.
KKL Kirjallinen Kuukauslehti. Helsinki.
Kok. suom. laul. Elias Lönnrot 1845, Kokeita suomalaisessa laulannossa. Suomi I:5. Helsingfors 1846.
Kolmiomittaviivain Johan Henrik Eklöf 1848, Kolmiomittaviivain merkillisimmät yhtisoudet ynnä tasannes-kolmiomitanto. Helsinki.
Kolumbus Otto Tarvanen 1846c, Kristopher Kolumbuksen elämän vaiheet. Helsinki.
Koralikirja Antti Nordlund 1850, Suomalaisten virtten koralikirja. Vaasa.
Koti-Lääkäri Elias Lönnrot 1839, Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri. Helsinki.
Koulujärjestys 1843 Keisarillisen Majesteetin --- Gymnaasi- ja Koulu-järjestys Suomen Isoruhtinaanmaalle. Annettu Helsinginkaupungissa, 6 p. Marraskuuta 1843. Helsinki 1844. [Lipuilla lyhenteenä GKJ 1844.]
Koulujärjestys 1856 Keisarillisen Majesteetin --- Gymnaasi- ja Koulu-järjestys Suomen Isoruhtinaanmaalle. Annettu Helsinginkaupungissa 7 p Huhtik. 1856. Helsinki 1856. [Lipuilla lyhenteenä GKJ 1856.]
Kovan onnen lapsia Minna Canth 1888, Kovan onnen lapsia. Kootut teokset III. Helsinki.
KP A.W. Ingman (suom.) 1872: Martti Luther, Kirkkopostillan evankeliumi-os. [2. p. 1875.]
KPT-albumi Ylioppilas-Albumi J. V. Snellman'in 75 vuotisen syntymäpäivän muistoksi 12 p. Toukokuuta 1881. Helsinki.
Kreikan kieli-oppi G. Cannelin 1863, Kreikan kieli-oppi alotteleville. Helsinki.
Krist. Vaellus Jakob Johan Malmberg (suom.) 1815: Johan Bunian, Yhden Kristityn Waellus Autuahan Ijankaikkisuteen. 2. p. Turku. [1. p. 1809]
Kristillinen tosine I Johan Ahlholm (suom.) 1862: G.E. Leo, Kristillinen uskonnon ja kirkon historia eli tosine. Suom. nimellä J[uhana] Saarinen. 1. osa. Kuopio.
Kristillinen tosine II Johan Ahlholm (suom.) 1863: G.E. Leo, Kristillinen uskonnon ja kirkon historia eli tosine. Suom. nimellä J[uhana] Saarinen. 2. osa. Kuopio.
Kristilliset ajatukset Henrik Renqvist (suom.) 1830: R. Lucas, Päivä-Kirja eli kristilliset ajatukset kunakin päivänä kuukaudesta. Suom. Borgo.
Krohn kirje kirjeitä 1857, 1859, 1860, 1862/1863, 1863. Alkupäästään julkaistu teoksessa Helmi Krohn (toim.), Nuoren ylioppilaan kirjeitä 1850-luvulta, Helsinki 1918. Loppuosa lähemmin identifioimattomista arkistolähteistä.
Krohn kk Julius Krohn, lausunto Kiven Karkureista [s.a., julkaistu vasta 1897]
KSH I Julius Krohn 1869a: Kertomuksia Suomen historiasta I osa. Hämeenlinna
KSH II Julius Krohn 1872: Kertomuksia Suomen historiasta II osa. Hämeenlinna.
Kultala Carl Nicklas Keckman (suom.) 1834: Johann Heinrich Daniel Zschokke, Kultala. Helsinki.
Kummituksia Jaakko Juteini 1819, Kummituksia, elli Luonnollisia Aawis-juttuja, Walistuksen lisäksi. Suom. Viipuri.
Kummituksia 2. p. Jaakko Juteini 1858b, Kummituksia. Jak. Juteinin kirjoja IX.
Kuvaelmia 1808 Oscar Aukusti Frithiof Blomstedt 1858, Kuvaelmia 1808 vuoden sodasta Suomessa. Helsinki.
KVK Kansanvalistusseuran kalenteri. Helsinki.
Kysymysmerkkiä K. A. Heman 1885, Kysymysmerkkiä. [Nimimerkillä Kah.] Hämeenlinna.
Käsi-kirja Karl Ferdinand Forström 1862, Käsi-kirja laki-asioista I. Helsinki.
Lasku-tapula Antero Varelius 1859, Tekemistö valtointen Lasku-tapulain myötä. Turku.
Last. Juhani Aho 1891, Lastuja. Kuopio.
Lasten K. Jaakko Juteini 1816a, Lasten Kirja. Viipuri.
Lasten K. 4. p. Jaakko Juteini 1858a, Lasten Kirja. Jak. Juteinin kirjoja VI. Viipuri.
Lasten tie A. J. Veänänen (suom.) 1852: Jaakoppi Abbotti, Lasten tie siveyteen ja autuuteen. Helsinki.
Lauluja Anakr. E. A. Ingman (suom.) 1834: Lauluja Anakreonilta ynnä myös Laulu Sapfolta. Helsinki.
LB Litteraturblad. Kuopio / Helsingfors.
Lea Aleksis Kivi 1869, Lea. Näytelmiä II. Viipuri.
Lisäv. Elias Lönnrot 1886, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Lisävihko, toim. A. Kallio.
LKK Elias Lönnrot (suom.) 1863: J. P. Palmén, La'in opillinen käsikirja. Helsinki.
LL A. Rahkonen 1868 (suom.): Nils Johan Berlin, Lukukirja luonnontieteessä. Helsinki.
LM Lukemisia Maamiehille. Viipuri. [> SKK XII, s. 314.]
LSKH Lukemisia Suomen Kansan Hyödyksi, Savo-Karjalaisten Oppivaisten toimittamia. Helsinki 1845 - 1847.
LT Otto Tarvanen (suom.) 1846a: Lyhykäinen tieto Taivaasta ja Maasta, Auringosta, Tähdistä ja Kuusta. Helsinki.
Lu'unlasku E. J. W. Bonsdorff 1868, Lu'unlaskun oppikirja kansakoulun tarpeeksi. Viipuri.
Lukemisia kansalle Lukemisia kansalle. Porvoo.
Luonnonkirja Z. Topelius, Luonnonkirja. 14. korjattu painos. Helsinki 1911.
Luontokappalten Karl Gustaf Wivolin (suom.) 1849: Th. Bauer, Luontokappalten kovasta menettämisestä varoitus. Turku.
Luurankoiset A. J. Mela 1882, Suomen luurankoiset. Helsinki.
Luvun-laskennon opp. Alexander Ferdinand Borenius 1844, Luvun-laskennon oppikirja. 1. p. Helsinki. [2. p. 1848.]
Luvun-laskennon opp. 2 Alexander Ferdinand Borenius 1848, Luvun-laskennon oppikirja. 2. painos. Helsinki.
Luvun-lasku Karl Gustaf Wivolin, 1859, Luvun-laskun oppikirja koulujen tarpeeksi. Turku.
Luvunlasku Malakias Costiander (suom.) 1862: P. A. von Zweigberg, Luvunlaskun Opetuskirja. I osa. Helsinki. [2. p. 1870; II osa 1864.]
LVKS Suomalais-ruotsalainen laki- ja virkakielen sanasto. Helsinki 1883. [Aineskokoelmaan viitattu myös vuosiluvulla 1882.]
Lyh. kert. vouti-opp. Samuel Roos (suom.) 1845b, Lyhyt kertomus vouti-oppilaisillen Suomen maan-viljelys-opistossa annetuista neuvoista. Turku.
Lyhykäisiä tietoja Anon 1836, Lyhykäisiä tietoja yhteiselle kansalle paraaltaan liikkuvasta Poltto- eli Feeberi-taudista. Helsinki 1836.
Lyhyt neuvo Jaakko Juteini 1816b, Lyhyt neuvo Lapsen Opettajalle. Viipuri.
Lyhyt runous-oppi B. F. Godenhjelm 1891, Lyhyt runous-oppi. Helsinki.
Lyhyt silmäys Torsten Gustaf Aminoff 1873, Lyhyt silmäys itäisten Suomensukuisten kansain historiaan. Koitar 2. Helsinki
Lyhyt tapa tutkia F. O. Durchman (suom.) 1850: Martti Luther, Lyhyt tapa tutkia Kymmeniä Käskyjä, Uskoa ja Isä meitä. Toinen panos. [Pg 1067, mutta tämän mukaan vuoden po. 1849]
Lönnrot August Ahlqvist 1884, Elias Lönnrot. Helsinki.
Lönnrot kirje 1831 kirjeitä. Julkaistu teoksessa O. J. Brummer & W. Tarkiainen, Poimintoja vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta koulujen tarpeiksi, Helsinki 1930/1938/1947. [Käytetty useita painoksia.]
Lönnrot kirje 1833 kirje, julkaistu teoksessa Suomen kansalliskirjallisuus XI, s. 525.
Lönnrot kirje 1834 kirje, julkaistu teoksessa Loihtoja (SKST 194, Hki 1932), s. III.
Lönnrot kirje 1835 kirjeitä. Julkaistu teoksessa O. J. Brummer & W. Tarkiainen, Poimintoja vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta koulujen tarpeiksi, Helsinki 1930/1938/1947. [Käytetty useita painoksia.]
Lönnrot kirje 1836 kirje, julkaistu teoksessa Aarne Anttila, Elias Lönnrot II, s. 196.
Lönnrot kirje 1848 kirje, julkaistu teoksessa Suomen kansalliskirjallisuus XI, s. 530.
Lönnrot sk 1851 Elias Lönnrot ym., Ryskt, svenskt och finskt handlexikon.
Lönnrot sk 1870 Elias Lönnrot, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Vihko 4.
Lönnrot sk 1872 Elias Lönnrot, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Vihko 5.
Lönnrot sk 1874 Elias Lönnrot, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Vihko 7/8/osa I.
Lönnrot sk 1877 Elias Lönnrot, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Vihko 11.
Lönnrot sk 1878 Elias Lönnrot, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Vihko 12.
Lönnrot sk 1880 Elias Lönnrot, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Vihko 14 / II osa.
Lönnrot sk 1886 Elias Lönnrot, Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Lisävihko, toim. A. Kallio. [Lyh. sanalipuilla: Lisäv.]
Lönnrot sk ts 1847 Elias Lönnrot, Ruotsin, Suomen ja Saksan Tulkki. Helsinki.