poikki

From Sanat

poikki (adv.-adp.)

 • (Written Ludic) poikki
 • (Southern Ludic) poiki ~ poikki
 • (Middle Ludic) poikki
 • (Northern Ludic) poikki ~ poikk ~ (N) poiki

Translations

 • (Russian) поперёк
 • (Russian) пополам
 • (Russian) через
 • (Russian) поперек
 • (Finnish) poikki
 • (Finnish) poikittain
 • (Finnish) poikkipäin
 • (Finnish) poikkipuolin
 • (Finnish) yli

Examples

 • (Written Ludic) lendži lind poikki därves
 • (Russian) летела птица через озеро
 • (Written Ludic) leikata poikki
 • (Russian) перерубить
 • (Southern Ludic) poikki d’ärves (~ d’oges) kod’iin’e laul.
 • (Russian) через озеро (реку) - домик
 • (Finnish) poikki järven (joen) on pieni talo
 • (Northern Ludic) poikki reges
 • (Russian) поперёк саней
 • (Finnish) poikki reen
 • (Northern Ludic) ojis poikki
 • (Russian) через ручьи
 • (Finnish) purojen yli

See also