FinnFrameNet:Seeking to achieve

From Sanat

etsiä

 • Presidentti Ramos on etsinyt tukea politiikalleen Aasian maista
 • - Asiat ovat EU-Suomessa menneet väärään järjestykseen, kun viljelijän on etsittävä toimeentuloa suurilla peltopintaaloilla ja karjan lukumäärällä.
 • - Matteus 5: 7. 42 Varmin tapa, millä joku saattaa etsiä laupeutta itselleen, on laupiaan mielenlaadun kehittäminen toisia kohtaan — osoittaa laupeutta ja tehdä se ilolla.
 • Teoreetikon ja filosofin tiedonintressi on erilainen: missä teoreetikko etsii vastauksia jonkin jo määritellyn viitekehyksen puitteissa, filosofi on annetuista viitekehyksistä periaatteessa vapaa.
 • Samalla Unep etsii keinoja estää öljyn aiheuttamia vahinkoja.

hakea

 • Myös Bulgaria hakee EY-jäsenyyttä
 • Sen sijaan hän hakee ratkaisua kilpailevien argumenttijärjestelmien välille konsensusmallista, tarkemmin sanoen yksimielisyyden käsitteestä.
 • Tämän välirauhan aikuiset kokemuksemme osoittavat myös, miten ahdistajamme tulisi hakemaan aiheita alituisiin selkkauksiin ja uuden hyökkäyksen aloittamiseen.

hakeutua

 • Suomen kieli ja psykologia kiinnostavat Lahdelmaa ja näitä aineita hän aikoo hakeutua opiskelemaan syksyllä.
 • Antsu Ollikainen Riikka Kervisen mielestä ulkomaille kannattaa kenen tahansa hakeutua opiskelemaan, mutta ennakkoluulottomuutta se vaatii.

haluta

 • - Olen pannut tähän työhön niin paljon aikaa, vaivaa ja ideoita, että haluan jatkaa sitä mahdollisimman pitkälle, sanoo myös sanoituksia tekevä Eeva Eloranta.
 • - Äitikin sanoi, että mene psykiatrille, muna minä haluan selvitä ongelmistani itse.

pyrkiä

 • Kun esimerkiksi lännenelokuvan tai kauhuelokuvan voi lajityyppinä palauttaa tiettyihin teemoihin ja jopa tiettyihin kerronnallisiin rakenteisiin, on historiallinen spektaakkeli lajityyppinä rajattava toisin: raamattu- ja antiikkispektaakkeleja sitoo yhteen ennen muuta se tosiseikka, että ne pyrkivät kuvaamaan samaa historiallista ajanjaksoa.
 • Markkinatalouteen kuuluu, että yritykset pyrkivät ottamaan hyödykkeistä sopivan hinnan saadakseen mahdollisimman suuren voiton.
 • Niillä pyritään välttämään yksityiskohtiin menevää teknistä sääntelyä.
 • 6. Kotirauhasäännöksillä siis pyritään suojaamaan yksityistä rauhantilaa.
 • Laivojen pysäyttämisellä järjestöt pyrkivät saamaan aikaan Alands Redarföreningin kanssa samanlaisen sopimuksen kuin Suomen varustamoyhdistyksen kanssa on jo tehty Persianlahden kuljetuksiin osallistuvien palkoista ja vakuutuksista.
 • Ne molemmat pyrkivät kartuttamaan tietoutta luonnosta ja yhteiskunnasta sekä niiden keskinäisestä suhteesta.
 • Juhani Suomi on pyrkinyt täyttämään mestarinsa mitat myös kynänkäyttäjänä.
 • Hallitus on pyrkinyt pehmentämään muutosta avustamalla erityisesti lapsiperheitä ja eläkeläisiä.
 • Todettakoon, että Yhdysvalloissa ulkoasiainvaliokuntien jäsenet pyrkivät ylläpitämään jatkuvaa kosketusta Washingtonissa vieraileviin ulkomaisiin asiantuntijoihin ja poliitikkoihin ulkopoliittisen asiantuntemuksensa kehittämiseksi.
 • Samalla kun hallintoviranomaisille olisi asetettava se vaatimus, että he oivaltavat asian laajakantoisuuden ja lähtevät töiden järjestelykysymyksessä siitä periaatteesta, ettei väestön siirtoja olisi aiheettomasti toteutettava eikä myöskään haettava työtä kokonaan uusilta aloilta, on rahalaitoksille asetettava se vaatimus, että ne pyrkivät työskentelemään tämän periaatteen mukaisesti, eivätkä aiheuta paniikkia kieltämällä luottoja yhtäkkiä.
 • Olennaista valituslupahakemuksessa olikin, että Oka pyrki ratkaisemaan konstruoimansa ristiriitaongelman viime kädessä oikeusnormien hierarkialla, lex superior -argumentilla.
 • Urho Kekkonen pyrki rakentamaan 1950-luvun alussa omaa valtakoneistoa puolueensa ohi, muun muassa Sakari Tuomiojan ja Teuvo Auran tuella, mutta kompastui omaan näppäryytensä.
 • Ylikangas näyttää, kuinka Forsman pyrki varmistamaan valmistelemansa 1889 rikoslain läpimenon verhoamalla sen konseksuksen suojakaapuun.
 • Linnoittamiskiellosta maamme pyrki vapautumaan 1938.

???

 • Päinvastoin, pyrimme hyötymään uudesta tilanteesta.
 • - Meillä on hyvin monenlaisia ihmisiä jäseninä ja pyrimme järjestämään jokaiselle mieluista tekemistä, sanoo Laina Utriainen.
 • Ne molemmat pyrkivät kartuttamaan tietoutta luonnosta ja yhteiskunnasta sekä niiden keskinäisestä suhteesta.
 • Valitettavasti vain useimmat historiantutkijat pyrkivät torjumaan tämän tiedon.
FEE 
agent (info)
cognizer (info)
explanation (info)
ground (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
sought_entity (info)
state_of_affairs (info)
time (info)