FinnFrameNet:Opinion

From Sanat

ajatella

 • Suuntasin ilmoituksen nuorille ja ajattelin että puoluetunnus ei sovi sellaiseen ilmoitukseen.
 • Kun työssä sitten tuli onnistumisia enemmän kuin epäonnistumisia, ajattelin, että olen pärjännyt siinä, mitä minulta odotettiin.
 • - Ennen kisaa ajattelin, että pronssi on se mistä lähdetään taistelemaan.

olettaa

 • Tämänkin tuloksen oletan johtuvan siitä, että veropetoksien törkeyttä arvioidessaan tuomioistuimet — hyvin mahdollisesti lain kirjaimesta johtuen — käyttävät varallisuusrikosten vastaavasta määrittelystä poikkeavia arviointiperusteita.
 • Tämä jäätävä hiljaisuus tyrmää minut, muuten oletan, että luulit minua toiseksi.
 • En usko yliarvioivani tuon ajan kokoomuslaisia, jos oletan, että tämäkin mahdollisuus kävi heidän mielessään.
 • Rakennuksen oletetaan valmistuvan saman vuoden kevääseen mennessä.
 • Hänen sairastumisensa oletetaan liittyvän presidentti Gorbatshovin syrjäyttämiseen tähdänneen vallankaappausyrityksen aiheuttamiin paineisiin.
 • Oletetaan, että niin sanottujen kovien tieteiden avulla syntyy uusia yrityksiä ja menestystä.
 • Tähän asti arkeologit ovat olettaneet, että muinaisia kultakoruja valmistettiin vain Kreikan kaupungeissa.
 • Tutkijat, jotka olivat olettaneet, että ensimmäisen sopeutumisvaiheen ohitettuaan siirtolaisryhmät alkavat nopeasti sulautua vastaanottajamaiden yhteiskuntaan, havaitsivat yllätyksekseen siirtolaisryhmien ja -yhteisöjen edelleen säilyneen jopa vuosikymmeniä suuren siirtolaisaallon päättymisen jälkeen, tosin luonteeltaan erilaisina kuin joukkomuuton kaudella.
 • Gadamer väittää, että tekstien ymmärtäminen on mahdotonta, jos tutkija ei oleta, että ne ilmaisevat täysin sen merkityksen, jonka niiden tekijä antoi niille.
 • Hallituskaan ei oleta, että kaikki esitykset ehdittäisiin käsitellä.
 • Oletetaan niin, koska asiata muuten on turha pohtia.

tuntua

 • Sitä paitsi naimisiinmeno ns. vanhanaikaisella perusteella ei tuntunut meistä oikealta, sillä toivottavasti emme ole yhdessä vain lasten takia.

usko

 • 13 Toisin sanoen: milloin agumentointi voidaan lopettaa siinä kohtuullisessa uskossa, että yksimielisyydelle on esitetty riittävät perusteet?
 • - Minä olen siinä uskossa, että tämä on Suomen kaikkien aikojen paras jääpallomaajoukkue, vaikka tulos ei osoita sitä.
 • Olin ollut vilpittömästi siinä uskossa, että edellä kuvattu käsitesekamelska ja sen pohjalle rakentuva lainoppi olisi jo unohdettu vuosisadan alun saksalaisen oikeustieteen pölyisiin loukkoihin.
 • Pitkään olin siinä uskossa, että vaikeaniminen orkesteri on kaikkea muuta kuin suomalainen.
 • Ne tekivät kaikessa hiljaisuudessa työtä vakaassa uskossa, että kansalaisvapaudet saavutetaan jossain vaiheessa.

uskoa

 • En usko, että vieraalla kielellä ja ulkomaalaisen toimesta on koskaan kirjoitettu Suomen historiasta näin pätevästi ja asiantuntevasti.
 • En usko, että historia on leikattavissa viipaleiksi.

uskomus

 • Mutta vuonna 1633 kirkko pakotti hänet luopumaan maan liikkeitä koskevasta uskomuksestaan.
 • Suomalainen pirunpuntari kertoo vanhasta uskomuksesta, että yläpuolellasi hyrräävä sudenkorento punnitsee pirun lähettiläänä ominaispainosi.
 • Voisimme hyödyntää myös sitä kiinnostusta, joka kumpuaa uskomuksesta, että suomalaiset ovat myyttinen luonnonkansajolla on yhteys luontoon.
 • Tähän hänen uskomuksensa perustuu.

???

 • Kysymys siitä, oliko asevelvollisella olosuhteet huomioon ottaen ollut perusteltua aihetta uskoa, että palvelukseenastumismääräys hänen laillisen esteensä vuoksi oli rauennut ja hän sen vuoksi oli ollut velvollinen astumaan palvelukseen vasta esteen lakkaamista seuraavana yleisenä vakinaiseen palvelukseen astumispäivänä, jollei häntä heti tuon syyn poistuttua määrätty saapumaan palvelukseen.
 • paitsi toistettujen huhujen ja puolitotuuksien merkitys, niin ennen kaikkea ne heijastavat kartoittajien uskoa toivottavaan todellisuuteen.
 • Maailman suurimmat messut ovat parhaillaan New Yorkin liepeillä ja niitä katsomassa uskotaan käyvän kymmeniä miljoonia ihmisiä kautta Amerikan ja muittenkin mantereitten.
 • Varmaan kaikki poikaosastolaiset aikomaan pitävät kunnia-asianaan liittyä Nuorukaisosastoon.
 • Ministeri oli Mikkelin vierailullaan huolissaan kansalaisten käsityksestä, joiden mukaan uhrien asema Suomessa olisi heikko.
 • Tämä koskee Tervosen analyysia Danielsonin käsityksestä suomalaisten historiallisesta identiteetistä.
 • Niinpä Heideggerin käsityksessä kielen keskeisestä merkityksestä maailman tulkinnassa on kiintoisaa yhtäläisyyttä Wittgensteinin kielianalyyttisen näkemyksen kanssa.
 • Tämä on perusteemana Whitmanin käsityksessä inhimillisestä ajatuksesta ja inhimillisestä mielipiteenmuodostuksesta.
 • Korhosen käsitys sielullisista tekijöistä poikkesi valistuksen ajattelusta ja sen vuoksi hän torjui mekaanisuuden ja teoriat, joita hänen aikaansa mennessä oli esitetty.
 • Työväenliikkeen tutkijoiden käsitys historiantutkimuksen lähdepohjasta, metodista ja tutkimuskohteesta ei poikennut vallitsevasta suuntauksesta.
 • Tämä on meidän käsityksemme mukaan meidän aikamme evankelisen kirkon uhkaavin vaara.
 • Myös romaanisten maiden, erityisesti Ranskan käsityksestä, että holhoojantoimi on etupäässä suvun asia, luovuttiin.
 • Sattumalta seuraava kappale alaotsakkeen » 4. Good Neighbourliness » jälkeen alkaa toisella, niinikään tekijälle tyypillisellä kirjoitustavalla: Hän aloittaa asian käsittelyn mielellään lainauksella, jonka hän ottaa jonkun toisen tutkijan käsityksestä koskien samaa ongelmaa.
 • Tämä koskee Tervosen analyysia Danielsonin käsityksestä suomalaisten historiallisesta identiteetistä.
 • Niinpä Heideggerin käsityksessä kielen keskeisestä merkityksestä maailman tulkinnassa on kiintoisaa yhtäläisyyttä Wittgensteinin kielianalyyttisen näkemyksen kanssa.
 • Tämä on perusteemana Whitmanin käsityksessä inhimillisestä ajatuksesta ja inhimillisestä mielipiteenmuodostuksesta.
 • Hormian käsitys kantajalle asetettavasta näyttövelvollisuudesta yksipuolisen tuomion tilanteessa romuttaa nähdäkseni koko yksipuolisen tuomion poissaolosanktioluonteen ja tekee yksipuolisesta tuomiosta oikeastaan vain ratkaisun rubriikkikysymyksen.
 • Toisaalta voi olla, ettei ylipäänsä voida puhua yleisestä rauhasta yksityisellä alueella ( vrt. edellä Sinisalon käsitys yleisestä järjestyksestä ).
 • Ensimmäisenä ei ole meidän käsityksemme siitä, mikä uskoon sopii.
 • - Meidän käsityksemme mukaan diplomatialle on annettava kaikki mahdollisuus onnistumiseen, hän tyytyi sanomaan.
 • Reilu vastustava kantakin on parempi kuin turhien kuvitelmien elättäminen.
 • Kukaan naisista ei tunne oikeaa Kalervoa, ehkä häntä ei ole olemassakaan. ehkä hän on vain naistensa omien uskomusten ja kuvitelmien rakennelma.
 • Tietenkin me mielikuvissamme suunnittelemme hankkivamme turkin, joka on kevyt, kaunis, kestävä ja halpa, mutta sellaista ei kukaan löydä, koska sellaista ei ole.
 • Mekanistinen käsitys edellyttää keskitettyä valtiota.
 • Toisaalta Braudelin käsitys jättää avoimeksi kysymyksen tällaisen yhden historian merkityksestä: missä ja miten se konkretisoituu?
 • Samalla hän epäilee, että Renvallin käsitys 1500-luvun suomalaisista perustuu yksipuoli- seen lähdeaineistoon.
 • Sillä tekijä huomauttaa, että oloja tuntematon arvelee maakuntaa karuksi ja pohjoisen asemansa vuoksi liian kylmäksi.
 • Uskon että Uptonin teksti sisältää elementtejä, jotka helpottavat ulkomaalaista lukijaa lähestymään niin eksoottista tapahtumaa kuin suomalainen sisällissota väistämättä on jo anglosaksillekin, romaanisesta maailmasta puhumattakaan.
 • Uskon, että vaatimus sinänsä on oikeansuuntainen.
 • Arvelen, että esimerkiksi Etelä- Pohjanmaan hietamaat eivät kärsi ihan yhtä herkästi, Sailasmaa sanoo.
 • - Arvelen, että tämä komitean esitys voi edistää sopimista.
 • Arvelen kuitenkin, että muutospaineet ovat liian suuria.
 • Arvelen, ettei kaikilla miniöillä ole vielä sellaista.
 • Tässä esityksessä, kuten alussa on mainittu, on lähdetty siitä oletuksesta, että vanha Pähkinäsaaren rauhan raja olisi päättynyt Pohjanlahteen Raahen seuduilla.
 • Noin sadan suomalaisen elämäntehtävä liittyi tavalla tai toisella historian tutkimiseen tai ainakin sen tuntemiseen, ja tämä sama joukko muodosti oppiainetta käsittelevän periodisen julkaisun potentiaalisen kirjoittajakunnan — näinkin vain lähtien siitä epärealistisesta oletuksesta, että kaikilla olisi ollut halua ja lahjoja kirjoittamiseen.
 • hymyilee miehen vanhalle lakille, vanhalle t paidalle, vanhalle solmiolle, mutta se erehtyy luulossaan, ettei mitään uutta auringon alla — Kuusisella on kyllä uutta: uusia hattuja, uusia käsineitä, uusia pai- toja, uusia solmioita...
 • ' Veljekset eivät olleet erehtyneet luulossaan, että Orris Ouden, rajaseudun kuuluisa metsänkävijä ja tähyäjä + ahtoi päästä heistä eroon, koska hänen oli suoritettava kovin vaarallinen tehtävä.
 • Molempien taustalla on oletus lainsäätäjän perimmäisestä rationaalisuudesta.
 • - Syksyllä tukipäätöstä tehtäessä oli oletus, että tappiollisen alun jälkeen liikenne lähtee sujumaan ja että liikennöinti vakiintuu.
 • Samoin voidaan itsemurhien lukuisuutta karenssiaikana selittää oletuksella, että vakuutussumman suorittamisen mahdollisuus, jos tulee todistetuksi että itsemurha on mielenhäiriössä tehty, on väikkynyt itsemurhaajan silmissä.
 • Mutkaisia, sorapäällysteisiä, kapeita katuja levennetään asfalttipäällysteisiksi, reunakiveyksellä varustetuiksi standardikaduiksi oletuksella, että kahden isonkin auton on pystyttävä sivuuttamaan toisensa.
 • Käyttäytymisvaatimuksen ilmaisevasta normista ja oletuksesta, että normin ilmaisevat faktavaatimukset ovat olemassa, ei siis voida deduktiivisesti johtaa enempää kuin yksilöllinen tiettyä tilannetta koskeva käyttäytymiskäsky.
 • Täytteenä on tietenkin vakituinen hallituspuolue RKP. Malli lähtee siitä oletuksesta, että sosialidemokraatit voittavat joka tapauksessa lisäpaikkoja.
 • Kuitenkin fennomaanisen historiankirjoituksen perusoletus, oletus kansallisen kultuurin autonomisuudesta, koskettaa hyvin tärkeää kysymystä, kysymystä siitä, mitkä tekijät selittävät kulttuurin kehitystä yleensä ja paikallisten kulttuurien kehitystä erityisesti.
 • Olinhan itse todennut seuraavat seikat, jotka puhuivat otaksuman puolesta: tyttö tuli joka aamu säännöllisesti taloomme, hän vei portinvartijalle salaperäisen viestin, tämä puolestaan antoi yhtä salaperäisen ja lyhyen vastauksen.
 • Pian kuulivat he työnsä lomassa järveltä päin nopeaa papatusta, joka ilmoitti Enkin otaksuman todeksi.
 • Alueen kuvernööri Azim Daudputa epäili pommin asettajaksi ulkomaalaisia terroristeja.
 • Hoyle ymmärsi nyt myös sen, mistä Delaney oli alkanut epäillä Bextonia.
 • — Ette mene nyt minnekään, minä epäilin teitä ensi hetkestä saakka.
 • Minä epäilin tätä koko ajan, Ralph sanoo osoittaen Boldania.
 • Huvilan tuhopolttoa epäillään Savitaipaleella
 • Soittajan ei ole kuitenkaan syytä epäillä heti ensimmäiseksi, että kaverilta on jäänyt puhelinlasku maksamatta, jos kuulee puhutun viestin puhelimestaan, vaan kannattaa kokeilla uudestaan ", sanoo Valkonen.
 • Gailin ja Nickin kuolema herättää epäilyksiä eräässä etsivässä, jonka on vaikea uskoa Dempseyn tarinaa itsepuolustuksesta.
 • Mutta Jumala teki myös kiusauksistani lopun ajallaan, niin etten sortunut epäilysteni alle.
 • Eräässä hänen kirjeessään luetaan: " Syvimpäin epäilysteni aikana en koskaan ole ollut ateisti siinä merkityksessä, että olisin kieltänyt Jumalan olemassaolon. "
 • Konkretisia tosiasioita en minäkään tosin kykene varsinaisesti epäilysteni tueksi tuomaan esiin.
 • Jälestäpäin sitten huomasin epäilysteni olleen aivan aiheettomat: vuosi toisensa jälkeen kului ja joka vuonna ukko säännöllisesti suoritti maksunsa vain niillä rahoilla, mitkä hän oli ansainnut mehiiäisillään.
 • „ Onhan mahdollista, että epäilysteni suhteen voisin hapuilla itseni johonkin selvyyteen; mutta minä en viitsi nähdä sitä vaivaa, minkä se maksaa, enkä ota askeltakaan siihen suuntaan.
 • Monta painaa epäilys: Jeesus ei tahdo minua ottaa mastaan epäilysteni takia.
 • Olemme kuitenkin kuulustelleet naista niin tarkkatili, että epäilysteni on täytynyt hälvetä.
 • Tarvitsen saada anteeksiantoa epäilysteni yli.
 • Mitä pitäisi tehdä epäilysteni voittamiseksi?
 • Aivan erikoisesti olin asennoitunut tarkkailemaan, millä tavoin Saksassa toteutetaan omatoimisuutta odottaen saavani arvokkaita kokemuksia erinäisten omatoimisuuden muotoja koskevien epäilysteni hälventämiseksi tai vahvistukseksi.
 • Saatuani tietää, että hän oli ollut naimisissa erään miehen kanssa Baltimoressa — mies ( kuoli sydänlhailvaukseen muutama kuukausi vihlkimisen jälkeen — tiesin epäilysteni olevan oikeat.
 • Vaimon epäilyksiä herätti miehen mukaansa varaama muoviletku.
 • WASHINGTON, 10. 9. ( STT — Reuter ) Ecuadorin epäilyksiä siitä, eitä Peru tekee hyökkäysyrityksen 20.000 miehen ja muutamien sota-alusten voimalla, tutkii komissio, johon kuuluvat Argentiinan, Brasilian, Chile ja Yhdysvaltain Rio de Janeirossa olevat sotilasasiamiehen ilmoitti panamerikkalaisen liiton puheenjohtaja Jose Mora torstaina.
 • Hän torjuu epäilyt, että Lampinen olisi tehtävässään hätäinen väliaikaisratkaisu, ja muistuttaa konsultin toimenkuvasta.
 • Tarkastaja Reijo Lähteenmäki Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiristä vahvistaa Rantalaisen epäilyt oikeiksi.
 • Kekkosen henkilöön kohdistetut epäilyt olivat poliittisesti kevyempiä, koska kommunistit säästivät oman osuutensa tulevaisuutta varten.
 • Kun työssä sitten tuli onnistumisia enemmän kuin epäonnistumisia, ajattelin, että olen pärjännyt siinä, mitä minulta odotettiin.
 • - Aikoinaan ajateltiin, että odottavan äidin pitää levätä mahdollisimman paljon ja painotettiin hengitysharjoitusten merkitystä.
 • Siksi pikkuparannuksia ei pidetty tavoittelemisen arvoisina, vaan niiden ajateltiin jopa huonontavan suurta asiaa ja " rämettävän " luokkataistelun.
 • S. 438: Käsiteltyään Itä-Suomen hovioikeuden tuomiota 4. 11. 1976 n:o 262 / 76, jossa perinnönjaon moitteen kohteena oli pesänjakajan suorittama jako, jonka mukaan leskelle oli avio-oikeuden nojalla annettu omistamastaan kaupunkikiinteistöstä puolet, otettuaan vastuun pesän veloista 11,15765 ° / o ja PK 8 luvun 2 §:n mukaisena avustuksena lisäksi 30,92008 % ja jossa loput kiinteistöstä oli jaettu 1,98056 ° / o:n osuuksin perittävän ensimmäisestä avioliitosta olleille rintaperillisille, väittelijä lausuu: » Useinhan on ajateltu, että juuri pesänjakajat välttävät puuttumista kiistanalaisiin kysymyksiin.
 • Luulet hetkisen olevasi yksin.
 • Sillä kenties voidaan kaksossyntyväisyyden ajatella johtuvan munasarjojen vilkkaasta toiminnasta.
 • Kun itse olen vuoden ajan koettanut yksipuolisten ja katkelmallisten, osittain epäluotettavien ja tahallisestikin väritettyjen tietojen perusteella muodostaa kokonaiskuvaa puna-armeijan kokoonpanosta, sijoituksesta ja taktiikasta, luulen ymmärtäväni, mikä tavaton apu olisi ollut sellaisesta venäläisestä kirjallisuudesta, jollaista meillä julkaisevat sekä tavalliset rivimiehet että komentavat kenraalit.
 • Eksklusivismi saa aikaan sen, että 'uuden historian' kannattajat luulevat olevan välttämätöntä sivuuttaa muut historioitsijat, jotka muodostavat tosiasiassa valtavan enemmistön ja ovat tahollaan pohdiskelleet ja tehneet työtä runsaasti.
 • Olisi kuitenkin väärin luulla, että lääkärien runsas tarjonta saarella olisi tehnyt tarpeettomiksi Kosin viranomaisten omat ponnistukset paikallisten lääkäripalvelujen saatavuuden säilyttämiseksi — jo koskisten lääkärien vilkas kysyntä hellenismin suurissa keskuksissa ja ylipäänsä heidän liikkuvuutensa antoivat aihetta huoleen.
 • Lienee selvää, että ainakin hänen ajatuksensa arvonvaraisten harkintaratkaisujen tekemisestä kuuluvat tämän syllogismin ulkopuolisen varsinaisen dialektiikan piiriin.
 • Heidän ajatuksensa tulevaisuudesta ovat kaksijakoiset: Suomeen on sopeuduttava, mutta ajatus paluusta kotimaahan tilanteen salliessa on koko ajan mielen pohjalla.
 • Keiteleeltä kotoisin olevan Jussi Pasasen ajatukset ovat kuitenkin tiukasti metsuri-metsäkoneenkuljettajan koulutuksessa ja juuri kaatovuorossa olevassa männyssä.
 • Heikki Huttu- Hiltusen ohjaama dokumentti tutustuttaa katsojat Nuoren Voiman Liiton nuoriin runoilijoihin ja heidän ajatuksiinsa runoudesta, sen merkityksestä ja toimintatavoista.
 • Tässä kohden Yrjö-Koskinen ei voinut yhtyä hänen ajatuksiinsa.
 • Näillä agitaattoreilla ei ole kerrassaan mitään aavistusta siitä, ettei heillä ole muita ajatuksia politiikasta, talouselämästä ja henkielämästä, kuin » porvarillisilla kaan ajattelijoilla », joita he vastustavat, ja että he pohjimmaltaan eivät pyri muuhun kuin siirtämään näiden ajatusten toteuttamisen toisiin käsiin niiden huostasta, joiden tehtävänä ne ovat tähän asti olleet.
 • Linnakankaan selvityksen jälkeen vero-oikeuden piirissä ei kukaan enää voine lähestyä huippu-urheilua siinä käsityksessä, että kysymyksessä olisi leikki tai harrastus, kuten vielä kymmenen vuotta sitten taisivat niin lainsäätäjät kuin lainkäyttäjätkin uskoa.
 • Kun linja-autonkuljettajien lakko oli toimeenpantu välittömästi sen jälkeen, kun työnantaja oli esittänyt yhteistoimintaneuvottelujen käymistä uusista irtisanomisista ja lomautuksista, työnantaja oli perustellusti voinut olla siinä käsityksessä, että lakon tarkoituksena oli ollut painostaa työnantajaa luopumaan suunnitelluista toimenpiteistä.
 • Mäkinen yhtyy osin käsitykseen, jonka mukaan vanhemmuuden taidot ovat vähän hukassa.
 • Johdatus tähän muutokseen voidaan aloittaa palaamalla historioitsijoiden tavanmukaiseen käsitykseen oman oppialansa suhteesta yhteiskuntatieteisiin.
 • Elämänrutiineihin ja kielen käyttämiseen merkistöineen päivineen on kuitenkin jo ehtinyt tottua siinä määrin, että ei ole enää pitkään aikaan tarvinnut ajatella asuvansa ulkomailla.
FEE 
cognizer (info)
constancy (info)
content (info)
degree (info)
duration (info)
evidence (info)
frequency (info)
manner (info)
opinion (info)
paradigm (info)
reason (info)
time (info)
topic (info)