FinnFrameNet:Custom

From Sanat

konventio

 • Niiden voi nähdä käsittelevän nykytaiteessa yleisiä teemoja, kuten taidemaailman sääntöjä ja konventioita, kuvagenrejä, mediamaailmaa, anonyymiä " jokamiestä ", toden ja epätoden rajaa ja ristiriitaa, väkivaltaa, kaaosta, toistoa.
 • Suomi ei ollut ratifioi- nut keskeisiä konventioita, joiden noudattamista pidettiin Suomessa vapaaehtoisena.
 • Lex mercatoriaan positiivisesti suhtautuvat tutkijat näyttävät sisällyttävän siihen kansainvälisenä yhteistyönä syntyneitä velvoittavia kaupan säädöksiä, kuten yhtenäislakeja ja kansainvälisiä konventioita.
 • pohtia, mitä retorisia ja kerronnallisia konventioita historiantutkimus käyttää.
 • Toinen selitys voisi löytyä Hollywood-elokuvan kerronnallisista konventioista — tai laajemmin koko länsimaisen kulttuurin draamallisesta perinteestä.
 • Uudet suuntaukset näyttivät osoittavan, että valtio on ideaalinen konstruktio; että intressit eivät identifioidu valtioihin, vaan mitä erilaisimpiin subja supravaltiollisiin ryhmiin ja rakenteisiin; että jopa intressien tunnistaminen on riippuvaista kulttuurisista ja historiallisista konventioista; ettei etuja voi erottaa siitä, minkä toimijat näkevät eduikseen - mikä puolestaan edellyttää tutkimukselta positivismin korvaamista empaattisella hermeneutiikalla.
 • Ringbom nostaa hänen tärkeimmiksi tutkimuksikseen pitkälti luonnoksiksi jääneet tutkielmat eleiden ja liikkeiden kuvaamisen konventioista.
 • Ydinvahinkojen korvaamisjärjestelmän lisäksi tekijä on laajalti paneutunut vahingonkorvausoikeuteen yleensä ja aiheen kansainvälisyyden vuoksi myös vertailevaan tutkimukseen ja kansainvälisten konventioiden aiheuttamaan ongelmakenttään.
 • Huomattava osa konferenssiin osallistuneista noin neljästäsadasta tutkijasta ei ollut kiinnostunut niinkään teologiasta tai perinteisestä kirkkohistoriasta vaan ennemminkin uskonnon sosiaalihistoriasta, uskonnollisten konventioiden merkityksestä menneisyyden eri osa-alueiden kannalta.

käytäntö

 • Missä määrin edellinen rahasto käytäntöineen tulee vastaisuudessa täyttämään sille asetettuja toivomuksia, on vaikeata edeltäpäin sanoa.
 • Mutta mitä sanottaisiin arkkitehdeistä, jotka eivät tahtoisi luoda muuta kuin komeita monumentaalirakennuksia, kovin rajoitettuine käytäntöineen, mutta jättäisivät käytännöllisen elämän tarpeet, liike- ja asuntotalot tykkänään oman onnensa nojaan?
 • Koko meidän uudenaikaisella kultturillamme tapoineen ja käytäntöineen on usein pienimmissä yksityiskohdissaankin juurensa menneisyydessä — jos me vain asiaa tarkemmin tutkimme, olemme tämän todeksi havaitseva.
 • Ennustettava oikeusympäristö ja uskonnon pohjustama metodinen, ei-dualistinen talousetiikka rationalisoituvine käytäntöineen ovat kapitalismin peruspilarit, lumosta vapaa tieteellinen maailmankuva ehkä niiden johdannaisenakin kolmas.
 • Jos tämän ajatuksen liittää havaintoon rikosoikeusnormien teknistymisestä, voi käydä niin, että Foucault'n erilaisissa laitoselämän käytännöissä kuvaama anonyymi kurinpidon mikrovalta 25 löytyykin nyt myös juridis-poliittisen alueelta, rikosoikeusjärjestelmän » sisältä », eikä sitä tarvitse etsiä puhtaasti ei-juridiselta alueelta.
 • Elämme subjekteina historiallisesti ja kulttuurisesti välittyneissä traditioissa, käytännöissä ja instituutioissa, jotka tarjoavat yhteisöllisen perustan menneisyyden tapahtumien ja ilmiöiden ymmärtämiselle.
 • Meidän ammatillinen käytäntömme oli toista kuin meidän marxilaiset teoriamme, toista ja parempaa.
 • Meidän käytäntömme on, että 15-vuotta täyttäneiden näpistyksistä ilmoitetaan poliisille.
 • Direktiivien ja käytäntömme ristiriita ei ole ylipääsemätön
 • Vaara-käsitteeseen pohjaavalla systematiikalla saatetaan näin rikkoa niitä yhteiskunnallisia käytäntöjä vastaan, joiden varaan kansalaisten kokemus sallitun ja kielletyn rajoista rakentuu.
 • Vero-oikeudellinen oikeuskäytäntö voi kuitenkin vakiintua myös verolautakuntatasolia, ja KHO on usein ollut haluton luomaan prejudikaattinormia vakiintuneita käytäntöjä vastaan.
 • Kallio on väitöskirjassaan asettunut pitkälti samalle kannalle kuin Palanko ym. ja myös Bruun on Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 1988 julkaistussa artikkelissaan asettunut erityisesti Ruotsin käytäntöön viitaten varovaisesti tukemaan tätä » vastuuläpimurtoa » ( ansvarsgenombrott ).
 • 111. On esitetty, etta vuoden 1966 uudistus olisi merkinnyt EOA 20,2 §:n sisällön muuttamista verrattuna aikaisempaan lakiin siten, etta lainsäätäjä vasta nyt olisi sallinut yleisten etuoikeuksien soveltamisen ulosmittauksessa ja näin myöntynyt jo aikaisemmin laista poikenneeseen käytäntöön.
 • Tähän sisältyi ehkä eniten uutta tietoa, kun lähes neljäkymmentä esitelmöitsijää eri maista ja maanosista kuvasi Ranskan vallankumouksen aatteiden leviämistä ja vaikutusta maittensa työväenliikkeisiin, yhteiskuntaluokkiin, älymystöön ja poliittiseen käytäntöön aina tälle vuosisadalle asti.
 • Mustaherukan osalta käytäntönä on ollut se, että tuontilupia ei myönnetä, jos teollisuudella on kotimaista maijaa varastossa.
 • Useimmilla on käytäntönä kuitenkin edelleen se, että kun kengistä on kannat mennyttä ne heitetään pois ja ostetaan uudet.
 • Vanhastaan on ollut käytäntönä, että virkoja on perustettu myös tavallisia työtehtäviä eikä vain julkisen vallan käyttöä varten.
 • Tästä syystä käytäntönä onkin yleisemmin pudottaa painoa muilla keinoin.
 • Toiset suosivat sivu- ja tarakkalaukkuja, joillain on käytäntönä yksi iso lätkäkassi muutamalla mustekalalla tavaratelineelle.
 • Se ei ollut käytäntö ruotsinkielisissä liikkeissä, joissa oli tendenssinä rekrytoida johtajat tutusta piiristä.
 • Booth kuitenkin vakuttaa, ettei tämä ole käytäntö hänen omassa yliopistossaan, vastaa asiapitoisesti sekä lopettaa kommenttinsa tottuneen debatöörin vakiotemppuun: toiveeseen saada jatkokeskustelun pohjaksi paljon tarkemmat määritelmät siitä, mitä itse kukin milläkin termillä ja väitteellä itse asiassa tarkoittaa.
 • - Suosittelen kuntia laatimaan menettelytapaohjeet, jotta yhteinen käytäntö toteutuisi.
 • Oikeudellisten käytäntöjen paljastavaa kritiikkiä edustavat Foucault'n ohjelmaa toteuttavat genealogiat kuten Ewaldin kertomus sosiaalisen oikeuden käytännöistä.
 • Oikeusvarmuus ja ennakoitavuus vaativat takaisinsaannin kaltaisen jälkikäteisen oikaisukeinon kohdalla melko ' subsumtiivista ' eli sanamuotoja lähellä pysyvää tulkintaa, etenkin äskettäin laadittujen lakiformulaatioiden osalta, mutta toisaalta taloudellisten realiteettien ja liike-elämän käytäntöjen muuttumiset ja / tai osapuolten kekseliäisyyden kasvu aiheuttavat monesti vahvoja paineita ekstensiivisen tulkinta-asenteen suuntaan.

perinne

 • Viime viikon keskiviikkona matkaan lähtenyt leirijoukkue tutustui Borneossa sademetsässä asuvaan Iban-heimoon, joka esitteli heille pääkallonmetsästyksen perinnettään.
 • Maaliskuun 25 päivän rahasto-niminen säätiö on vaalinut lähes koko tämän vuosisadan eleettömästi arvokasta perinnettään: » Kuinka koko suomalaisen kansan kehitykselle ja edistymiselle oli välttämätöntä, että suomalainen lakimieskunta saataisiin varttumaan ».
 • Japanin Masahiko Harada jatkoi Bischofshofenissa omaa mäkiviikon pikku perinnettään eikä osallistunut karsintaan.
 • Kouluissa on sosialidemokraattisen ohjelman mukaan annettava tarpeellinen tieto kristillisestä perinteestämme sekä muista kirkoista ja uskonnoista, mutta opettajalta ei saa edel. lyttää kuulumista mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.
 • Suomalaisen fantasiakirjallisuuden tulisi Sinisalon mielestä lähteä omasta, rikkaasta perinteestämme eikä anglosaksisista
 • Toiseksi he positivismin perinteestämme huolimatta olivat kaikki luonnonoikeusajattelijoita.
 • Rehtorien vuoropuhelussa on ollut ruutia, niin kuin tiedeyhteisöjen parhaisiin perinteisiin kuuluukin.
 • Hallinto-oikeuden yleiset opit ovat suurelta osalta yhteisiä kaikissa pohjoismaissa, joiden hallinto-oikeustieteen pohjana on ranskalais-isaksalainen ajatusmaailma sovellettuna paikallisiin pohjoismaisiin perinteisiin ja olosuhteisiin.
 • Meillä on paljon Suomen naisten perinteinä eri käsityötapoja, jotka pyrkivät väkistenkin menemään maan rakoon sentähden, että niiden taitajat kuolevat vanhuuttaan ja niitä ei ole nuori polvi opetellut.
 • Niin, tällä erää teillä on ne oikeudet, jotka olette saaneet historiallisina perinteinä ja joista maan suomenkielinen väestö ei pääse osalliseksi.
 • Eräs sellainen esimerkki on Jörn SANDNEsin vertaileva artikkeli ranskalaisesta annales-koulukunnasta ja norjalaisesta agraari- ja paikallishistoriallisesta perinteestä.
 • Ehkä kiinteimmin edelläolevaan asiaan liittyy kirjoittajien käsitys yleisen historian perinteestä Suomessa.
 • Kaikki ne seikat, jotka erottavat Angela Merkelin CDU:n vanhasta perinteestä, puoltavat nyt hänen valintaansa.
 • Pystyttämämme Kollaan Vasama odottaa ja velvoittaa meitä ylläpitämään ja siirtämään arvokkaan perinteemme tuleville polville.
 • Meidän perinteemme viittaavat siis veteen.
 • Mistä arkeologinen perinteemme koostuu?
 • Suomalainen liberalismi tulikin — turvallisuuspoliittista 6 kansallista näkökulmaa painottaessaan — edustamaan poikkeusta yleiseurooppalaisiin liberaalisiin perinteisiin verrattuna.
 • Juha Varto provosoi lisää väittämällä, että filosofian perinne on Suomessa historiatonta analyyttista filosofiaa.
 • Mikkelin Shakkikerhon kinkkuturnauksia on pelattu jo 70-luvulta lähtien, joten siitä on jo muodostunut lähes kolmekymmenvuotinen perinne.
 • Eri asia on, ettei sivistysvaltio voi hyväksyä tyttöjen sukupuolielimien silpomista, joka on kivulias ja julma toimenpide eikä perustu uskonnon edellyttämään perinteeseen.
 • Kaunis kauttaus kuuluu japanilaiseen perinteeseen.

tapa

 • Sdp:n valtuustolla ei ole tapana irroitella sen paremmin sanallisesti kuin poliittisestikaan.
 • Kauppias Mikkoselta voisi kyllä vuokrata auton », hän sanoi lopulta, » mutta Mikkosella ei ole tapana lähteä kyytiin näin pyhäpäivisin. »
 • 26 Tästä lausumasta tulee mieleen Korhosen tapa luennolla esittää muutamin sanoin kuivan ironisia huomautuksia, jotka tarkkaavaisissa kuulijoissa herättivät hiljaista hilpeyttä.
 • Ks. myös Samuli Paulaharju, Syn- tymä, lapsuus ja kuolema, Vienan Karjalan tapoja ja us- komuksia, Kalevalaseuran julkaisuja 2 ( 1924 ), s. 168 — 169.
 • Samalla kalastus- ja metsästysoikeus sidottiin maanomistukseen vastoin paikallisia tapoja.
 • Tämä henki elää suomalaisten laeissa ja laitoksissa, heidän tietämyksessään ja tavoissaan.
 • He tosin antavat Kristukselle jonkun määrätyn aseman heidän uskonnollisissa tavoissaan, mutta eivät sitä paikkaa, jonka Jumala on Hänelle määrännyt.

tavanomainen

 • Hänestä Itävallan hallitusneuvottelut ovat tavanomaista demokratiaa: ollaan siirtymässä keskusta-vasemmisto-hallituksesta keskusta-oikeisto-hallitukseen.

tottumus

 • Jos huomaamme olevamme liian varmoja jostakin asiasta, tai pidämme jotakin ehdottomasti totena tai oikeana, tulee meidän ottaa asia uudelleen ajateltavaksemme, ennen kun se on ehtinyt siirtyä aivojemme siihen lokeroon, jossa säilytämme ennakkoluuloj amme ja tottumuksiamme. ilmenee ennen kaikkea kehityskykynä, kykynä kehittyä joka päivä entistä paremmaksi, viisaammaksi j a täydellisemmäksi.
FEE 
behavior (info)
behaviour 
descriptor (info)
domain (info)
frequency (info)
place (info)
protagonist (info)
reason (info)
society (info)
time (info)