FinnFrameNet:Compatibility

From Sanat

epäsopivuus

 • Salonen harmitteli auton epäsopivuutta omaan ajotyylinsä.

linja

 • veroprosentit linjassa naapurien kanssa, eikä suuria korotuksia esitetä.

loppusointu

 • Toinen ja neljäs säe ovat säännöllisesti keskenään loppusoinnussa.
 • Sille mitalle rakennetut säkeet ovat 12:tavuisia ja kaksi perätysten olevaa säettä kuuluu aina yhteen siten että ne ovat loppusoinnussa keskenään.
 • Siinä ei ole kun joka toinen säe loppusoinnussa keskenään ( ei aina sitäkään ), johon tapaan myös wanha ruots. wirsi on rakettu.
 • Usein tavataan nelitavuisia sanoja keskenänsä loppusoinnussa: aukenevan ja raukenevan; puuduttanu' ja suututtanu 1; ajatellu 1 ja kajahdellu 1; hellällä ja leviällä.

noudattaa

 • Tämä noudattaa kansainvälisen liiton osoittamaa suuntaa, joka ilmenee olympiakisojen uintiohjeiman laajentamisessa vastaavalla tavalla.

olla ristiriita

 • S. 242 väittelijä katsoo työnantajan tulkintaprerogatiivin olevan ristiriidassa sen kanssa, että osapuolia on kohdeltava samalla tavoin.
 • Kun kunnanjohtaja Helge Häkkinen totesi esityksen olevan ristiriidassa konsulttiyhtiön laatiman myyntitoimeksiannon kanssa.
 • Täytyykin valittaa sitä, että hän ei ole tässä onnistunut sillä hän on luonut tulkintansa liian kapealle pohjalle ja tehnyt eräiden lähteiden perusteella uusia tulkintoja, jotka ovat ristiriidassa aikaisemman tutkimuksen kanssa eivätkä tule noiden lähteiden kautta perustelluiksi.
 • Vaikka voimassaolevan lainsäädäntömme ja ihmisoikeussopimuksen määräyksien vertailu onkin pyritty suorittamaan mahdollisimman huolellisesti, saattaa silti löytyä säännöksiä, jotka ovat ristiriidassa sopimuksen määräyksien kanssa.
 • Toinen on se, että suomalaiset vuonna 1939 olivat parinkymmenen vuoden ajan nähneet, miten ihanteet ja todellisuus olivat ristiriidassa Neuvostovaltiossa ja miten vapaaehtoisuus tällaisessa järjestelmässä pelasi.
 • Toisaalta on ymmärrettävää, että esimerkiksi Martta-yhdistyksessä näitä vaihtoehtoisia käsityksiä kotitaloudesta ei juurikaan tuotu esille, koska ne olivat ristiriidassa järjestön omaksuman perhekäsityksen kanssa.
 • Niinpä niitä velvoitettiin edelleen noudattamaan eräässä knk. kirjeessä vuodelta 1667 sen johdosta, että Pietari Brahe oli Turun akatemian kanslerina hyväksynyt erään ehdotuksen akatemian omiksi säännöiksi ja piispa Terseus oli vahvistanut ne käytännössä sovellettaviksi, mutta että oli aiheutunut epäselvyyttä sen johdosta, että nämä säännöt olivat ristiriidassa yliopiston sääntöjen kanssa.
 • LH on katsonut, että rasiteoikeuksien perustaminen ja käyttö oli ristiriidassa alueen useiden rauhoitusmääräysten kanssa.
 • Puolueen marxilaisuus on selitetty vallankumoukselliseksi fraseologiaksi, joka oli ristiriidassa puolueen reformistisen toiminnan kanssa.
 • Myös lähetyssaarnaajat osallistuivat kaupankäyntiin, vaikka Suomen Lähetysseuran asenne lähetyssaarnaajien sekaantumiseen kauppaan oli 1870-luvun alussa jyrkän kielteinen ja sen katsottiin olevan ristiriidassa evankelisen tehtävän kanssa.
 • Eikö tämä ole täysin ristiriidassa niiden todistelujen kanssa, joiden mukaan arkistoista olisi poistettu vallankaappauksen valmistelusta kertovat asiakirjat?

olla yhtäpitävä

 • Tähän annetut vastaukset eivät monessakaan tapauksessa ole yhtäpitäviä todellisuuden kanssa.
 • Jos muoto ja mitta eivät ole yhtäpitäviä, ei muutkaan todistelut auta.
 • tulleen kristityksi, mutta eihän sinusta sitä voi huomata. " „ Onpa kovin ikävää ", vastasi tämä nuori mies ", jollei elämäni ja tunnustukseni ole yhtäpitävää. " „ En minä sitä tarkoittanut ", vastasi toveri. „ Mutta katso, minä olen ajatellut kristityitä aivan toisenlaisiksi.
 • Elleivät oppi ja elämä ole yhtäpitävää, on samaa kuin saarnaisi itse kuitenkaan läpäisemättä koetta.

sointua yhteen

 • Edellinen sointuu yhteen liiton perusajatuksen kanssa, jälkimmäistä ei voi sen kanssa yhdistää.
 • Näin tehden paremmin huomaa mikä väri ja myöskin millainen pinta parhaiten sointuu yhteen erilaisten valokuvien kanssa.

sopia yhteen

 • Jäsenyysneuvotteluissa on hänen mielestään selvitettävä, kuinka nämä keinot sopivat yhteen esimerkiksi EY-maiden verotuksen yhtenäistämistavoitteisiin.
 • Trent ei näköjään ole vakuuttunut siitä, että Cassandra ja minä sovimme yhteen.
 • Ajattele, miten hauskaa on näyttää maailmalle, miten hyvin me sovimme yhteen. "
 • On myös muistettava, että etikka ja alumiinikattila eivät sovi yhteen.
 • Tytöiltä odotetaan jo varhain vahvaa työpanosta, eikä tavallinen päiväkoulu sovi yhteen työkiireinen kanssa.
 • Preventiivinen oikeussuoja ei yleensä sovi yhteen tämän järjestelmän kanssa.
 • Huolimatta yhä lisääntyvästä alkoholin käytöstä, katsottiin, ettei retkeily ja alkoholi sovi yhteen.
 • Samalla on pakko nähdä, ettei se täysin sovi yhteen tiukimmalle vedetyn normaalirangaistusajattelun kanssa.
 • Tufon mukaan venäläisvalmisteiset MiGit eivät sovi yhteen Naton kaluston kanssa.
 • He rakastavat toisiaan, mutta kuitenkaan he eivät koskaan voi sopia yhteen.
 • Rukouksen perussävelen tulee sopia yhteen rukoilijan perussävelen kanssa.
 • Sitä paitsi asevientikieltoon osallistuneet Ame- rikan valtiot nimenomaisesti katsoivat, että vain toiseen sodan osapuoleen kohdistetut asevientirajoitukset eivät sovi yhteen puolueettomuusperiaatteiden kanssa.
 • Seuraelämä ja liikeasiat eivät koskaan sovi yhteen.
 • Kauttaaltaan saa sen vaikutelman, että suunnattoman tietomassan eri osaset tukevat toisiaan, että toisistaan riippuvat suhdeluvut ovat luontevat, että aikaisempien tutkijain taidokkaat monografiat yksittäisistä kaupungeista antavat tuloksia, jotka täysin sopivat yhteen niiden johtopäätösten kanssa, joihin de Vries monimutkaisissa laskelmissaan on päätynyt.
 • Vihreät ovat vaalien jälkeen esittäneet näkemyksiä, jotka sopivat yhteen Kokoomuksen periaatteellisten linjausten kanssa.
 • Mielipiteet käyvät ristiin, siitä kuinka määräysvallan keskittyminen tietylle osakkeenomistajaryhmälle sopii yhteen yhdenvertaisuuden vaatimuksen kanssa.
 • Ts. miten Molotovin selitys sopii yhteen tämän rauhanvälitystehtävän kanssa?
 • Kirjaa lukematta on vaikea kuvitella kuinka huumori ja Hitler sopivat yhteen.
 • Erästä tai eräitä poikkeuksia lukuunottamatta koossa ovat ne Suomen parhaat jääkiekkoilijat, jotka fyysisesti ja psyykkisesti sopivat yhteen.
 • Asiallisesti hyvä näin, mutta miten tämä sitten sopii yhteen OTL:n soveltamisen kanssa?
 • Halusimme tekstin tueksi symbolikuvan, joka mahdollisimman hyvin sopii yhteen otsikon kanssa.
 • Miten tämä kanta sopii yhteen Renton arvoteoreettisten lähtökohtien kanssa?
 • Ulkopoliittinen johto saattoi olla perustellustikin sitä mieltä, ettei pidä elämöidä EYjäsenyydellä, joka ei sovi yhteen perinteisen suomalaisen ulkopolitiikan kanssa.
 • Hormian tulkinta ei sovi yhteen myöskään takaisinsaantijärjestelmän kanssa.

toinen vastata

 • Huonompi kirjoittaja olisi tällaisen joustavan painottamisen sijasta päätynyt väkinäiseen rinnastamiseen ja lähtenyt hakemaan molemmista kunnista toisiaan vastaavia tietoja, vaikkei tulos olisi ollut luonteva.
 • » Kontekstuaaliseen ymmärtämiseen » sisältyy Skinnerin mukaan toinenkin virheellinen oletus: että » tarkoittaminen » ja » ymmärtäminen » olisivat toisiaan vastaavia termejä.

törmätä yhteen

 • Tekstitys Teksti-tv:n s. 333. 17.05 Perhe on paras Osa 6 / 50. Amerikkalainen komediasarja perheestä, jossa vanhempien ja lasten arvot törmäävät yhteen yllättävällä tavalla.
 • on tullut markkinatilaisuus, jolloin monien mielestä törmäävät yhteen henkiset ja taloudelliset perusarviot,

yhdenmukainen

 • - Suomessa sovelletut normit ovat osoittautuneet liian tulkinnanvaraisiksi, jotta lääkärit kykenisivät tekemään yhdenmukaisia päätöksiä kuljettajien terveydentilasta, sanoo ylilääkäri Aulikki Wallin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta.

yhteensopimaton

 • Hän luki sitä nyt hyvin ahkerasti ja huomasi heti, että sodat, joita silloin raivosi ympäri Europan, olivat yhteensopimattomia Kristuksen oman rakkauden opin kanssa.
 • Sentähden, ne kaksi asiaa ovat kokonaan yhteensopimattomia; ne itse asiassa hävittävät toisensa.
 • Itse asiassa tarjotaan nykyään lukijoille loogillisessa suhteessa niin yhteensopimattomia asioita, ettei kukaan 25 wuotta takaperin olisi uskaltanut sellaisia tuoda esiin.
 • Tässä piilee jotakin nurinkurista, jotakin yhteensopimatonta.
 • » että uuden kansallisen lainsäädännön voimaantulo estyy siinä määrin, kuin se olisi yhteensopimatonta yhteisönormien kanssa. »
 • Komitea korosti, että monet ihmiset pakenivat Tsekkoslovakiasta poliittisen vainon takia ja heidän omaisuutensa kansallistettiin joko poliittisista syistä tai itse paon vuoksi; tätä taustaa vasten olisi yhteensopimatonta KP-sopimuksen kanssa vaatia pysyvää paluuta maahan ehtona omaisuuden palauttamiselle tai korvauksen maksamiselle ( kappale 11.6; ks. vastaavasti tapaus Adam v. Tsekin tasavalta, 586 / 1994, kappale 12.6 ).
 • Mutta myös Suomessa historiantutkijat eivät poikkea vakiintuneesta versiosta silloin, kun jotain sen kanssa yhteensopimatonta ilmenee, hän sanoo ilkikurinen pilke silmäkulmassa, ja muistuttaa samantien, että poikkeuksiakin löytyy.
 • Mielestäni Halijoki yrittääkin sovittaa toisiinsa kahta yhteensopimatonta elementtiä, eikä tulkintatilanteiden kolmijaolla ole tässä relevanssia.
 • Ne kaksi ovat yhteensopimattomat.
 • Viittoma- ja puhekieli ovat niin erilaiset ja yhteensopimattomat kuin tuli ja vesi.
 • Edellisen johdesta tahdomme esittää jonkun ajatuksen sen väitteen tueksi, etteivät kristinusko ja kansallisuus sittenkään ole yhteensopimattomat.
 • Mutta jos molemmat sovellutetaan menneeseen tai nykyiseen aikaan, niin ne ovat yhteensopimattomat.
 • Vakuutussumma, viikkomaksu ja taulu ovat yhteensopimattomat.
 • Eikä sitäkään ymmärrä minkätähden Norjan ja Ruotsin kansat ovat niin äärettömän yhteensopimattomat, kuten norjalaiselta puolelta » väitetään, » vaikka esim. kieli molemmilla on melkein yhtä ja samaa.

yhteensopiva

 • Mainittakoon tämän ohessa vielä, että samaan purkkiin voidaan keittää säilöön erilaisia, yhteensopivia kasvislajeja.
 • Sen mukaan valtioiden tulisi tarkistaa niitä velvoittavia kansainvälistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksiaan siten, että ne ovat yhteensopivia valtioita kansainvälisesti sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.
 • Molemmat toimivat hyvin, mutta ne eivät ole yhteensopivia keskenään.
 • Uskon täytyy aina olla jossakin suhteessa maalliseen tietoisuuteen, s. o. niihin ihmisissä vallitseviin vakuutuksiin, jotka nojauvat kokemukseen ja järkeen, joko siten että usko ja maallinen tietoisuus ovat yhteensopivia taikka siten että ne ovat keskenänsä vastakohtaisia.
 • Kuten myös yhteensopivia hameita, housuja, paitoja ja puseroita.
 • Keskinäisen avustussopimuksen luonnoksessa on itse asiassa perussäännön hallitsevien ajatusten kanssa huonosti yhteensopivia kohtia, niin että eräitten sopimuksen määräysten täytyisi jäädä kuolleeksi kirjaimeksi, jos sovellettaisiin perussääntöä ilman ehtoja ja rajotuksia.
 • On tietysti tarpeetonta sanoa, että tämä nyt ei ollut oikein yhteensopivaa sanan tarkoituksen kanssa, mutta siihen sisältyi joka tapauksessa se, että hän erään ajan sai saarnata ylhäisimmille piireille, jotka kokoontuivat kuulijoina kreivinnan salonkiin.
 • Toisaalta EY-tuomioistuin katsoi, että eurooppaoikeuden suhteen on yhteensopivaa se, että kanteen nostamista varten on säädetty kohtuullinen kansallinen määräaika, jonka noudattamatta jättämisestä seuraa oikeudenmenetys.
 • Mutta oven ulkopuolella oli kaksi melko huonosti yhteensopivaa herrasmiestä antautunut ystävälliseen keskusteluun.
 • Esim. keltaiset, mutta samaa väriä kuin peite tai jotain yhteensopivaa ruskeata väriä.
 • Jo pitemmän aikaa on suurin osa asemapäälliköistä jäänyt pois Virkamiesyhdistyksen haaraosastojen kokouksista, joka jo on osottanut iän ja harrastusten suhteen enemmän yhteensopivan virkamiesten liiton tarpeellisuutta.
 • Ruumiiltaan ja luonteeltaan yhteensopivan miehen ja naisen puhdasta rakkautta hän pitää rodun kehittymisen ihanteellisena ehtona.
 • Taloussuunnitelmat antavat kuvan valtiontalouden pitkän ajan kehityksestä ja tekevät mahdolliseksi lähivuosien rahoitustarpeiden ja -mahdollisuuksien kanssa yhteensopivan budjetin laatimisen.

yhteensopivuus

 • Ongelman ydin on Crusoen yhteensopivuus minkä tahansa olemassaolevan prosessorin kanssa, koska erilaisten käskyjen tulkkaaminen heikentää suorituskykyä.
 • Planktonin ravintoarvojen ohella matkalla selvinnee muutakin; ainakin tämän rohkean avioparin yhteensopivuus tulee testattua moneen kertaan.
 • Avioliittokandidaattien mahdollinen yhteensopivuus varmistetaan vielä ennen häiden suunnittelun alkamista astrologisten karttojen avulla.
 • Hallitusneuvotteluissa epämääräisesti muotoillut linjaukset muun muassa veropolitiikasta testaavat hallituskumppaneiden yhteensopivuutta viimeistään ensi kevään energiaveroratkaisujen yhteydessä.
 • Realistinen uskottavuus taas tarkoittaisi sitä, että kerronnalta edellytetään tietynlaista yhteensopivuutta ns. yleisen tietämyksen kanssa, pelkkä lähteiden
 • Hallitus aikoo kuitenkin seurata lapsiperheiden elämätilanteiden muutosta ja parantaa tarvittaessa eri tukimuotojen yhteensopivuutta.
 • Tiettyä viehätystä historian lopun ajatukselle on antanut sen psykologinen yhteensopivuus muiden lopunajan merkkien kanssa.
 • Jos direktiiviin perustuvan lain yhteensopivuus direktiivin kanssa riitautetaan, tuomari joutuu asettamaan samat kysymykset, jotka listasin edellä jaksossa 5.2. Oikeuslähteiden merkitystä ja laintulkintaoppia koskevat ETA:n vaikutukset ovatkin mielestäni pitkälle yhteisiä sekä oikeustutkimukselle että tuomioistuinten ratkaisutoiminnalle.
 • Niiden avulla voidaan turvata telelaitteiden ja -verkkojen yhteensopivuus.
 • Listalla ovat mm. itäautojen suosiminen, isojen autojen syrjiminen, EEC sopimuksemme yhteensopivuus Gatt-säännöstöön, tiukat sähköntarkastus ja lihantarkastusmääräyksemme, Alkon ja Valtion viljavaraston monopolit, liikevaihtoveromme laskutapa jne. Tullien merkitys Suomelle on melko vähäinen.
 • Asutustarinoiden ja kalmistojen kyläkohtainen yhteensopivuus on niin hyvä, ettei kyse voine olla sattumasta.
 • Entä näyttelijöiden esittämien roolihahmojen yhteensopivuus.
 • Positiivisinta uusissa sävelmissä Koivusen mukaan niiden yhteensopivuus jumalanpalveluksen muiden elementtien kanssa.
 • Lisäksi harvinaiset veriryhmät voivat toisinaan aiheuttaa haittoja, vaikka saajan ja veripussin veren yhteensopivuus aina testataankin.
 • Tässä kohden minua jää askarruttamaan KW:n käsityksen yhteensopivuus sen kanssa, mitä esimerkiksi Ross on ajatellut oikeuskäsitteiden semanttisesta referenssistä ja toisaalta näitä käsitteitä käyttävien oikeustieteen väitteiden empiirisestä vahvistamisesta.
 • Hän korostaa, että turnauksessa eivät ratkaise vain taito ja fysiikka - pitkissä turnauksissa ratkaisevia tekijöitä ovat yksilöiden henkinen kapasiteetti ja koko joukkueen yhteensopivuus.
 • G7-maiden sopimissa suurhankkeissa kehitetään muun muassa kansainvälisten tietoverkkojen yhteensopivuutta, tietotekniikan avulla tapahtuvaa opetusta. elektronisia kirjastoja, museoita ja taidegallerioita, ympäristötietopankkeja, terveydenhoitojärjestelmiä. merenkulun tur-
 • Ensimmäiseksi ei tule ajatelleeksi siian ja omenan yhteensopivuutta, mutta niin vain tällä listalla on Puumalan siikaa omenacarpacciopedillä.
 • Perus-pc voitti lähinnä siksi, että se lupasi parempaa yhteensopivuutta työnantajieni tietokoneiden kanssa.
 • Merikuljetusten kilpailukyvyn lisäämiseksi ja eri kuljetusmuotojen yhteensopivuuden edistämiseksi on vielä paljon työtä EU:ssa.
 • Tutkimus osoittaa, että naiset haluavat testata ensin seksuaalisen yhteensopivuuden kumppaninsa kanssa ja päättää vasta sitten, onko tämä muutoinkin " sopiva ".
 • Se tekee myös esityksiä kunnan sosiaali-ja terveydenhuollon yhteensopivuuden parantamisesta sekä muita esityksiä terveydenhuollon ke-
 • Yhtenäinen mittajärjestely takaa komponenttien yhteensopivuuden.
 • Ja niin herää kysymys: mikä on sisäisten syntaktisten rakenteiden yhteensopivuuden ja kongruenssin suhde?

???

 • - Puutteeksi koettiin se, että monikaan ei voinut tehdä koulutustaan vastaavaa työtä.
FEE 
degree (info)
frequency (info)
item_1 (info)
item_2 (info)
items (info)
manner (info)
parameter (info)
place (info)
time (info)