Etymologiadata:imsm:kakci

From Sanat

*kakci

Vastineet:

mksm. *kakci < kksm. *kakti < vksm. *kakta (P.K.)