Etymologiadata:imsm:kaha

From Sanat

*imsm:kaha

Vastineet:

mksm. *kaha < vksm. *? (P.K.)