Etymologiadata:imsm:impi

From Sanat

*imsm:impi

Vastineet:

mksm. *impi < kksm. *impi (P.K.)