Etymologiadata:imsm:hakë-

From Sanat

*hakë-

Vastineet:

mksm. *hakë- < vksm. *+ (P.K.)