TransFrameNet:Summarizing

From Sanat

outline.v

 • The three equations taken together embody
  both of the major predictions
  molemmat pääennusteet
  outlined
  , jotka on annettu
  in the rational expectations macroeconomic model developed in chapter 4
  kappaleen 4 makrotalouden mallissa rationaalisista odotuksista
  .
 • The formal elements of this type of government
  Tämän kaltaisen hallituksen muodolliset elementit
  will be
  <empty>
  more fully
  tarkemmin
  outlined
  hahmotellaan
  in the next chapter
  seuraavassa kappaleessa
  .
 • He
  Hän
  had
  oli
  outlined
  hahmotellut
  to him
  tälle
  a `Project for a Scientific Psychology ``
  projektia tieteellisestä psykologiasta
  in 1895
  vuonna 1895
  , and it was at about this time that Freud began to become dissatisfied with Breuer's approach.
 • The best action open to you at the moment is to undertake a re-entry course which conforms to
  the criteria
  kriteereitä
  outlined
  , jotka on annettu
  in the UKCC's Guidelines for Good Practice
  UKCC:n "Guidelines for Good Practice" -ohjeissa
  .
 • It was the logical outcome of
  the tactics of drawing out opposing defenders
  puolustajia vastustavasta taktiikasta
  originally
  outlined
  laati
  by Chapman
  Chapman
  at Northampton
  Northamptonissa
  .
 • But if the world radio community accepts
  the plans
  suunnitelmat
  outlined
  laatimat
  by the home secretary
  sisäministerin
  , the BBC's assignments will stay the same width.
 • Its aim
  Sen tarkoituksena
  ,
  outlined
  , kuten määriteltiin
  at its first meeting
  ensimmäisessä kokouksessa
  on 17 December 1940
  17. joulukuuta 1940
  , was `to agree on the Railway Shops and how much reserve capacity could be allowed to the various Supply Departments.
 • Its position
  sen aseman
  was
  <empty>
  outlined
  määritteli
  by Prime Minister Li Peng
  pääministeri Li Peng
  during talks with Germany's visiting Environment Minister, Klaus Töpfer
  neuvotteluissa Saksassa hänen olleessaan tapaamassa ympäristöministeri Klaus Töpferiä
  .
 • One week later
  Viikkoa myöhemmin
  ,
  as the plane took off from Nice for London airport
  kun kone nousi Lontoon lentokentältä kohti Nizzaa
  ,
  Adam
  Adam
  outlined
  kertoi
  his arrangements
  järjestelyistään
  to Elinor
  Elinorille
  .
 • If
  the events
  tapahtumat
  outlined
  järjestelemät
  by Kelly
  Kellyn
  came as a shock or a surprise, he concealed it in his calm measured tones.
 • I
  Minä
  would like
  to
  <empty>
  outline
  käydä läpi
  some of the major terms of the legislation, the far reaching implications it has for unemployed people and what we as a local group are trying to do to combat it
  joitakin lainsäädännön tärkeimpiä termejä ja niitä kauaskantoisia vaikutuksia, joita sillä on työttömille, ja mitä me paikallisena ryhmänä yritämme tehdä asian suhteen
  .
 • An experimental study of children's behaviour
  Lasten käyttäytymistä koskeva kokeellinen tutkimus
  outlines
  antaa
  a possible answer
  mahdollisen vastauksen
  .
 • The central point of the system
  järjestelmän keskeinen päämäärä
  outlined
  määrittelemä
  in The German Ideology
  Saksalaisen ideologian
  is spelled out particularly clearly: `The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.
 • A diagram
  Kaaviota
  may be used to summarise a lecture, or group of lectures, or
  to
  <empty>
  outline
  esittelemiseksi
  a plan
  suunnitelman
  .
 • Kiet
  Kiet
  went on
  to
  <empty>
  outline
  suuntaviivojen laatimista
  economic tasks for 1992
  vuoden 1992 taloudellisille haasteille
  .

sum up.v

 • There's a picture that
  Eräässä kuvassa
  sums up
  tiivistyy
  perfectly
  täysin
  how I want the woodland to look
  se, miltä haluan metsän näyttävän
  .
 • Their findings
  Tulokset
  were
  oli
  summed up
  tiivistetty
  in the feasibility study published in February 1986, which predicted a minimum weekly sale of 800,000 and a maximum of 1.5 million
  helmikuussa 1986 julkaistuun toteutettavuustutkimukseen, jossa ennustettiin 800 000 viikkomyyntiä, maksimissaan 1,5 miljoonaa
  .
 • Their position
  heidän asemansa
  is
  <empty>
  summed up
  tiivisti
  by the Anglican theologian John Knox
  Anglikaaniteologi John Knox
  in his Humanity and Divinity of Christ
  teoksessaan "Humanity and Divinity of Christ"
  .
 • She
  Hän
  once
  summed up
  teki yhteenvedon
  to a gathering of marketing specialists
  markkinointiammattilaisten kokoontumiseen
  the extent of her success, which earned The Body Shop the award of business of the year in 1987
  omasta menestyksestään, jonka ansiosta The Body Shop palkittiin vuoden yrityksenä 1987.
  :
 • He also said `
  All virtue
  kaikki hyve
  is
  summed up
  kiteytyy
  in justice
  oikeuteen
  ``, which was original in his time.
 • He
  Hän
  has
  on
  summed up
  kiteyttänyt
  the issue
  aiheen
  much better than I could
  paljon paremmin kuin itse olisin osannut
  .
 • This
  Tämä
  , as Henry looked at it, the piped organ music swelling through the chapel, seemed
  to
  <empty>
  sum up
  kiteyttävän
  the complete irrelevance of English literature
  koko englantilaisen kirjallisuuden epärelevanttius
  .
 • It's
  a comment that
  kommentti, johon
  could
  voisi
  sum up
  kiteytyä
  her working life at the moment
  hänen tämänhetkinen työelämänsä
  .
 • Speaking more generally, I suppose that
  I
  minä
  could
  voisin
  sum up
  lyhyesti sanoa
  the Prime Minister's speech
  pääministerin puheen
  -- without rancour --
  as timid, devoid of national purpose and lacking in inspiration
  olleen ujo, ilman kansallista tarkoitusta ja kärsineen inspiraation puutteesta
  .
 • Finally,
  the person speaking for the Council
  valtuuston puolesta puhuva henkilö
  will
  <empty>
  sum up
  kertoo lyhyesti
  their reasons
  heidän syistään
  ; and you, or the person speaking for you, may sum up your reasons.
 • It
  Se
  seems
  to
  <empty>
  sum up
  tiivistävän
  their philosophy
  heidän filosofiansa
  perfectly
  täydellisesti
  , but were there any other reasons for the choice?
 • Hugh Gaitskell, a leader of the strongly pro-American faction
  Hugh Gaitskell, vahvasti amerikkalaisen ryhmän johtaja
  ,
  later
  myöhemmin
  summed up
  kiteytti
  his impressions of the relationship
  vaikutelmansa suhteesta
  .
 • The feelings of many audio-visualists and other teachers
  Monien audiovisualistien ja muiden opettajien tunteet
  were
  <empty>
  effectively
  tehokkaasti
  summed up
  kiteytti
  by Francis A. Cartier
  Francis A. Cartier
  in 1964
  vuonna 1964
  .
 • On this last day
  tänä viimeisenä päivänä
  I
  Minä
  want
  to
  <empty>
  sum up
  tehdä yhteenvedon
  the things we have discussed
  asioista, joista olemme keskustelleet
  .
 • The mood in the Liverpool camp
  Liverpoolin leirin mielialat
  was
  <empty>
  summed up
  kiteytti
  by their skipper Steve Nicol.
  Kapteeni Steve Nicol.
 • This view of community education and development
  Tämä näkökohta yhteisön koulutukseen ja kehitykseen
  is
  on
  well
  hyvin
  summed up
  kiteytetty
  in the first Gulbenkian Report on Community Work
  ensimmäisessä Gulbenkian-raportissa yhteisötyöstä
  .

summarize.v

 • This influence
  Tämä vaikutus
  can be
  voidaan
  summarised
  kiteyttää
  in diagrammatic form
  kaavion muotoon
  , as shown in figure 15.1.
 • We have discussed `cooperation ``by implication in our study of conflict, but
  we
  me
  will
  <empty>
  summarise
  teemme yhteenvedon
  its nature
  sen luonteesta
  briefly
  lyhyesti
  here
  tässä
  .
 • This final section
  Viimeisessä kappaleessa
  summarizes
  tehdään yhteenveto
  the grammar points presented in each unit
  kussakin yksikössä esitetyistä kielioppikohdista
  , and provides diagrammatic `grammar trees ``of the key sentence structures.
 • The relationship between use of linguistic variables and various other speaker characteristics is illustrated in
  table 5.2
  taulukossa 5.2
  ,
  which
  , jossa
  summarizes
  tehdään yhteenveto
  patterns in the realization of the vowel variable (ai) by Belfast working-class speakers
  Belfastin työväenluokan puhujien malleista diftongien (ai) käytössä
  .
 • He
  Hän
  summarized
  teki yhteenvedon
  his findings
  tutkimustuloksistaan
  in his book The integrative action of the nervous system (1906)
  kirjassaan "The integrative action of the nervous system" (1906)
  .
 • The complexity and uncertainty of these trends
  näiden suuntausten monimutkaisuus ja epävarmuus
  is
  on
  well
  hyvin
  summarised
  kiteyttämä
  by the Jewkes
  Jewkesien
  in their study of the NHS
  heidän NHS-tutkimuksissaan
  :
 • The worldwide progress in using vibration to aid understanding speech
  maailmanlaajuisesta kehityksessä värähtelyn käyttämisestä apuna puheen ymmärtämisessä
  was
  <empty>
  summarized
  teki yhteenvedon
  in 1974
  vuonna 1974
  by Kirkman
  Kirkman
  .
 • Reflective thinking
  Reflektio
  can perhaps be
  voidaan ehkä
  summarized
  tiivistää
  by a quotation from the philosopher Basil Mitchell
  siteeraamalla filosofi Basil Mitchelliä
  .
 • The evidence for this
  asian todisteista
  is
  on
  summarized
  tehnyt yhteenvedon
  by Jennifer Coates
  Jennifer Coates
  .
 • The declared aims of the US response
  USA:n julistamista vastatoimista
  were
  <empty>
  summarized
  teki yhteenvedon
  by Bush
  Bush
  in a televised address
  televisiopuheessaan
  on Aug. 8
  8. elokuuta
  .
 • Since, however, cases concerning property which has devolved according to those provisions will for many years continue to come before the courts,
  they
  ne
  are
  on
  summarized
  tiivistetty
  in a note at the end of the book
  kirjan lopussa olevaan huomautukseen
  .
 • In our first Report on the primary stages we included
  an early chapter which
  alkukappaleen, joka
  tried
  to
  <empty>
  summarise
  tiivistää
  our views
  näkökohtamme
  with simple eloquence
  yksinkertaisen selkeästi
  .
 • The committee secretary
  Komitean sihteeri
  summarises
  tekee yhteenvedon
  all comments from DTACs
  kaikista DTAC: kommenteista
  and prepares a draft response for inclusion in the TAC agenda.
 • Most observers
  Useimmat tarkkailijat
  summarised
  pitivät
  the results
  tuloksia
  as a triumph for Yeltsin, a disaster for the Russian Communist Party which had backed Ryzhkov, and a humiliation for Bakatin who came bottom of the poll
  Jeltsinin voittona, katastrofina Ryzhkovia tukeneelle Venäjän kommunistiselle puolueelle ja nöyryytyksenä Bakatinille, joka jäi äänestyksessä hännille
  .
 • The following paragraphs and the schedule attached to this letter
  Seuraavista kappaleista ja tämän kirjeen liitteenä olevasta aikataulusta
  summarize
  käyvät ilmi
  your main conditions of service as they will apply in relation to this appointment
  tärkeimmät palveluehtonne tämän tapaamisen perusteella
  .
FEE 
addressee (info)
circumstances (info)
communicator (info)
containing_event (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
state_of_affairs (info)
summary (info)
time (info)
verb_chain