TransFrameNet:Submitting documents

From Sanat

file.v

 • He
  hän
  then
  Sitten
  filed
  arkistoi
  his application
  hakemuksensa
  with the European Commission
  Euroopan Komissiolle
  ,
  which was favourably settled by the UK Government after the ruling in the Hodgson case
  , jonka Ison-Britannian hallitus oli suotuisasti käsitellyt Hodgsonin tapauksen jälkeen
  .
 • Your solicitor will be your best friend during the claim process, so make sure you keep him supplied with all the information required and see that
  it
  se
  is being
  tullaan
  filed
  arkistoimaan
  promptly
  pikaisesti
  with the agency
  toimistoon
  .
 • No profit and loss account or directors' report
  Tuloslaskelmaa tai hallituksen toimintakertomusta ei
  is required
  to be
  <empty>
  filed
  arkistoida
  with the Registrar
  rekisteriin
  for a small company.
 • It
  Se
  filed
  jätti
  a petition
  adressin
  to the US Trade Representative
  Yhdysvaltain kauppaedustajalle
  in April 1989
  huhtikuussa 1989
  alleging unfair trade practices by Thailand
  , joka koski epäterveitä kaupan käytäntöjä Thaimaassa
  .
 • Mrs Hentz
  Rouva Hentz
  filed
  jätti
  a complaint
  valituksen
  on her daughter's behalf
  tyttärensä puolesta
  with the state Human Rights Department
  valtion Ihmisoikeusministeriöön
  and, still not appeased, took the matter to the US Office Of Civil Rights.
 • Each
  Kukin
  files
  arkistoi
  an annual report
  vuosikertomuksen
  .
 • The Federal Republic of Germany
  Saksan liittotasavalta
  filed
  jätti
  an amicus brief
  kanteen
  arguing that the Convention was exclusive and that it was contrary to its spirit for the United States to circumvent the Convention
  , jossa ilmoitti, että sopimus oli yksinomainen ja että oli vastoin YK:n henkeä kiertää sopimusta
  .
 • A group of Marcos loyalists
  Marcosille uskollinen ryhmä
  yesterday
  eilen
  filed
  jättivät
  a petition
  adressin
  to the Supreme Court
  Korkeimpaan oikeuteen
  seeking to reverse an earlier ruling that upheld Mrs Aquino's decision to bar Marcos's return
  , jolla se halusi peruuttaa aiemman tuomion, joka esti Aquino päätöksen estää Marcosin paluu
  .
 • In response to that application
  Vastauksena hakemukseen
  the local authority social worker
  paikallinen sosiaaliviranomainen
  filed
  jätti
  a statement opposing the father's application
  lausunnon, jossa se vastusti isän hakemusta
  and proposing instead that the children be placed with long-term foster parents.
 • The plaintiff
  Kantajan
  must
  on
  file
  jätettävä
  in the court office
  oikeuteen
  a request for the issue of a summons
  haastehakemuspyyntö
  .
 • Personal computer manufacturer TSL Holdings Inc
  PC-valmistaja TSL Holdings Inc
  has
  on
  filed
  hakenut
  for Chapter 11 bankruptcy protection
  pykälän 11 mukaista konkurssisuojaa
  in US Bankruptcy Court in Santa Barbara
  Yhdysvaltain konkurssihallinnolta Santa Barbarassa
  .
 • Alexander Bain (1810-77)
  Alexander Bain (1810-77)
  filed
  haki
  a patent
  patenttia
  in 1843
  vuonna 1843
  for his fax, which relied on pulses of electric currents transmitted over telegraph lines to send images
  faksille, joka lähetti kuvia puhelinlinjaa pitkin sähkövirtaimpulsseja hyödyntäen
  .
 • Colorado-based Miniscribe
  Coloradossa sijaitseva Miniscribe
  filed
  haki
  for bankruptcy protection
  konkurssisuojaa
  in January 1990 when it emerged that its senior management had carried out a massive fraud
  tammikuussa 1990, kun kävi ilmi, että sen ylin johto oli syyllistynyt merkittävään petokseen
  .
 • AT & T Co yesterday said that
  it
  se
  had
  oli
  filed
  jättänyt
  an application
  hakemuksen
  with the UK regulatory authorities
  Ison-Britannian viranomaisille
  to challenge British Telecommunications Plc by offering communications services within the UK, and between the UK and the US
  haastaa British Telecommunications Plc tarjoamalla tietoliikennepalveluita Isossa-Britanniassa Britannian aj Yhdysvaltojen välillä.
  .
 • Wilhelm H. Hatecke of Dornbusch
  Wilhelm H. Hatecke of Dornbusch
  filed
  haki
  a patent
  patenttia
  in Germany
  Saksassa
  in July 1949
  heinäkuussa 1949
  for an aeroplane-shaped kite to be flown on two lines
  lentokoneen muotoiselle leijalle, jota voisi lennättää kahdella narulla
  .
 • Armstrong
  Armstrong
  filed
  haki
  the master patent on FM
  pääpatenttia taajuusmodulaatiolle
  at the US Patent Office
  Yhdysvaltain patenttiministeriöstä
  on 24 January 1933
  24. tammikuuta 1933
  .
 • A party brought in or who has a notice served under these procedures
  Osapuoli, joka on antanut tai jolla on tiedoksianto näistä menettelyistä
  may make an offer of contribution and
  file
  jättää
  a copy
  kopion
  with the court
  oikeusistuimeen
  .
 • Claimants
  Claimants
  would also be entitled
  to
  <empty>
  file
  jättämään
  for interim payments of US$2,500 for death or injury
  2 500 dollarin korvauksia kuolemantapauksen tai vamman vuoksi
  .
 • The notice of appeal
  Valitus
  must be
  on
  filed
  jätettävä
  within four weeks of the date on which the judgment was entered
  neljän viikon kuluessa päivästä, jolloin päätös on annettu
  .
 • A report
  Raportti
  may be
  voidaan
  filed
  jättää
  instead of an affidavit by the official receiver or trustee (r 7.9).
 • Government complaints alleging racial discrimination in rental policies
  Hallituksen valitus rotusyrjintäsyytöksistä vuokrapolitiikassa
  have al ready
  been
  <empty>
  filed
  jätetty
  in Miami and Minneapolis
  Miamissa ja Minneapolisissa
  .

submit.v

 • The specifications
  Tekniset tiedot
  will be
  <empty>
  submitted
  lähetetään
  to X/Open Co Ltd
  X/Open Co Ltd:lle
  for inclusion in the Portability Guide
  liitettäviksi siirrettävyysoppaaseen
  and the standards body will also take over responsibility for the publishing, trademarking and branding of Motif specifications.
 • Respondents were than asked whether
  their school's report
  heidän koulunsa raportti
  had been
  onko
  submitted
  lähetetty
  to the LEA
  LEA:lle
  yet.
 • Before the offer document is published
  Ennen asiakirjan julkistamista
  ,
  it
  se
  must be
  on
  submitted
  lähetettävä
  to the supervisory authority and the management of the target company
  valvovalle viranomaiselle ja kohdeyrityksen johdolle
  .
 • For example,
  a management accountant
  yrityksen kirjanpitäjä
  may
  voi
  submit
  lähettää
  reports about a line manager's performance
  raportteja linjajohtajan suoriutumisesta
  to the production director or the managing director
  tuotantojohtajalle tai toimitusjohtajalle
  .
 • Mr Mitterrand
  Mitterrandin
  is now expected
  to
  <empty>
  submit
  jättävän
  his own proposals
  oman ehdotuksensa
  to parliament
  parlamentille
  for debate
  keskusteltavaksi
  after next month's election
  ensi kuussa pidettävien vaalien jälkeen
  .
 • Applicants
  Hakijoiden
  should
  pitää
  submit
  lähettää
  a short research proposal on their chosen topic
  lyhyt tutkimusehdotus valitusta aiheesta
  .
 • It was reported that
  on July 8
  8. kesäkuuta
  North Korea
  Pohjois-Korea
  had
  oli
  submitted
  lähettänyt
  an application (dated July 2) to join the UN
  YK:lle jäsenhakemuksen (päivätty 2. heinäkuuta)
  .
 • They
  He
  submitted
  lähettivät
  their evidence
  todistusaineistonsa
  to the Short committee
  Pieneen valiokuntaan
  separately
  erikseen
  despite the protests of the other craft committees and council
  huolimatta muiden ammattiliittojen ja neuvostojen vastalauseista
  .
 • `
  We
  Meidän
  have
  to
  <empty>
  submit
  jätettävä
  our plans for a national scheme
  kansalliset suunnitelmamme
  to the EC Commission
  EU-komissiolle
  by July 1994
  heinäkuuhun 1994 mennessä
  and it must be operational by January 1995.
 • One concern with any meta-analysis is that
  statistically non-significant studies
  tilastollisesti merkityksettömät tutkimukset
  are less likely
  to be
  <empty>
  submitted
  jätetään
  for publication
  julkaistavaksi
  and hence that the results of combining published studies is biased towards a positive effect.
 • It read: The position is that
  an investigation file relating to the occurrence referred to in your letter
  kirjeessänne viitattuun tapahtumaan liittyvän tutkimusaineiston
  has been
  on
  submitted
  lähettänyt
  by the Chief Constable
  Nimismies
  to the Director of public prosecutions
  yleiselle syyttäjälle
  .
 • Despite
  the damning report
  langettavasta raportista
  submitted
  lähettämästä
  in January
  tammikuussa
  by specialists from the Conseil Supérieur des Bibliothèques
  Conseil Supérieur des Bibliothèques -komission asiantuntijoiden
  concerning the future Bibliothèque de France the project now seems set to go ahead.
 • Spanish cricket wishes to join the ICC, and
  their application for affiliate membership
  heidän jäsenhakemuksensa
  was
  on
  submitted
  lähetetty
  in October 1991
  lokakuussa 1991
  ,
  supported by Zimbabwe, Argentina, Denmark and USA, for consideration at the July 1992 meeting
  , ja sitä tukivat Zimbabwe, Argentiina, Tanska ja USA harkittavaksi heinäkuu 1992 kokouksessa
  .
 • Students from all departments
  Opiskelijat kaikista tiedekunnista
  were invited
  to
  <empty>
  submit
  lähettämään
  bids
  tarjous
  for up to £1000 to carry out a project of their own initiative that would develop their enterprise skills
  enintään 1 000 punnasta toteuttamaan hanke heidän omasta aloitteestaan, joka kehittää yrityksen osaamista
  .
 • In March
  foreign carriers that use American airports
  amerikkalaisia lentokenttiä käyttävät kuljetusyhtiöt
  were ordered
  to
  <empty>
  submit
  lähettämään
  their security plans
  turvallisuussuunnitelmansa
  to the FAA
  FAA:lle
  ,
  including plans for security at airports outside the United States
  mukaan lukien suunnitelmat USA:n ulkopuolella sijaitsevien lentokenttien turvallisuudesta
  .
 • All staff
  Koko henkilökunta
  had been invited
  to
  <empty>
  submit
  lähettämään
  book lists
  kirjaluettelot
  through their heads of department
  osastopäälliköidensä kautta
  , but often these lists had too much textbook-type material, and there was inevitable overlap between lists.
 • Participants
  Osanottajat
  will be invited
  to
  <empty>
  submit
  lähettämään
  a five minute script
  viiden minuutin käsikirjoitus
  for the second session
  toisesta istunnosta
  .
 • Facing considerable opposition,
  the Bush adminstration
  Bushin hallinto
  decided not
  to
  <empty>
  submit
  lähettämättä
  the convention
  sopimusta
  to the Senate
  senaattiin
  for ratification
  ratifioitavaksi
  .
 • It followed Iraq's formal acceptance that it would comply with a UN directive demanding that
  it
  se
  submit
  lähettää
  by March 27
  maaliskuun 27. päivään mennessä
  a comprehensive plan for the destruction of equipment and installations used for its ballistic missiles programme
  kattavan suunnitelman ballististen ohjusten ohjelmaan käytettyjen laitteiden ja laitteistojen tuhoamisesta
  .
 • All management and production staff were involved in
  the project
  projektissa
  , which was compiled and
  submitted
  lähetti
  by Precision quality assurance manager Irene Riley
  laatupäällikkö Irene Riley
  .
 • If
  a new application
  uusi hakemus
  is
  <empty>
  submitted
  lähetetty
  ,
  even with very minor alterations
  edes pienin muutoksin
  , the applicant can claim that previous objections are not relevant.
 • About 190 questionnaires were completed on the campus, with
  an additional 250 names and addresses of absent colleagues
  vielä 250 poissaolevien kollegoiden nimiä ja osoitteita
  submitted
  lähetetty
  .
 • I
  Minä
  venture
  to
  <empty>
  submit
  lähettää
  the following proposals
  seuraavat ehdotukset
  in connection with the reorganisation of the Special Service in the Middle East
  Lähi-idän erikoisjoukkojen rekisteröinnin yhteydessä
  .
 • Also please note that any
  Training Fund applications
  koulutusrahaston hakemukset
  submitted
  , jotka on lähetetty
  within the last four weeks
  kuluneiden neljän viikon aikana
  for courses organised by the Training Division
  koulutusosaston järjestämille kursseille
  have already been forwarded to them for attention.
FEE 
authority (info)
beneficiary (info)
documents (info)
explanation (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
purpose_of_theme (info)
submittor (info)
time (info)
verb_chain