TransFrameNet:Reasoning

From Sanat

argue.v

 • In a (faxed) interview with a magazine in Brazil
  (Faksilla lähetetyssä) brasilialaisen aikakauslehden haastattelussa
  he
  hän
  argues
  esittää
  :
  `Its first victim seems to be the totalitarian world
  "Sen ensimmäinen uhri näyttää olevan totalitaarinen maailma
  .
 • In a similar vein
  Samaan tapaan
  Gibson
  Gibson
  (this volume)
  argues
  esittää
  ,
  `The most basic issue is whether we are to define aggression without reference to native concepts
  "Peruskysymys on se, määrittelemmekö aggression viittaamatta paikallisiin käsitteisiin
  .
 • `There's very little art in it, it's just a chemical process, ``
  "Siinä on hyvin vähän taidetta – se on vain kemiallinen prosessi",
  he
  hän
  argues
  toteaa
  .
 • `But it's worth it ``
  "Mutta se on sen arvoista"
  ,
  argues
  toteaa
  Peter
  Peter
  .
 • `It's a question of time and place, though, ``
  "Kyse on tosin ajasta ja paikasta",
  argues
  toteaa
  Dunphy
  Dunphy
  .
 • You
  <empty>
  can
  Voidaan
  argue
  esittää,
  these wars were corrective
  että nämä sodat olivat korjaavia
  .
 • `
  People
  Ihmiset
  may
  voivat
  argue
  esittää,
  it is wrong to have a go at fans and there could be a backlash
  että on väärin haukkua faneja ja että siitä voi seurata takaiskuja
  .
 • However persuasively
  we
  <empty>
  argue
  esittäisimme,
  to include software in the existing fold of custodial protection
  että olemassa olevaan vankien suojelun keinovalikoimaan on sisällytettävä ohjelmistoja
  , the need for the special provision of resources can not be evaded.
 • Michael Fallon (Con) and Peter Bergg (Lib Dem) yesterday met
  the young men who
  nuoret miehet, jotka
  will be
  arguing
  esittävät
  their policies
  poliittisia kantojaan
  at the school hustings
  kouluvaalien puhetilaisuudessa
  .
 • Editor, --
  In her review of methods of assessing students
  Arviossaan oppilaiden arvostelutavoista
  Stella Lowry
  Stella Lowry
  argues
  esittää,
  the need for methods of assessment that match learning objectives
  että arvostelutapojen on vastattava oppimistavoitteita
  .
 • Zuwaya did not sociologize about statelessness, nor
  did
  <empty>
  they
  he
  argue
  puolustaneet
  its value
  sen arvoa
  from first principles
  ensimmäisten periaatteiden näkökulmasta
  .
 • But in this chapter
  I
  <empty>
  am going
  to
  <empty>
  argue
  esittää
  just the opposite
  täysin päinvastaista
  .
 • This traditional idealistic interpretation of abolition was
  Tämä perinteinen idealistinen tulkinta lakkauttamisesta ei
  ,
  argued
  mukaan
  Williams
  Williamsin
  ,
  unconvincing on a number of counts
  vakuuttanut monesta näkökulmasta tarkasteltuna
  .
 • That a switch from tax to debt finance may affect the rate of capital formation
  siirtyminen verotaloudesta velkatalouteen voi vaikuttaa pääoman muodostamisen nopeuteen
  has been
  on
  argued
  esittänyt, että
  by Modigliani
  Modigliani
  (1961) in the context of a simple life-cycle model.
 • The need for this
  tälle olevan tarvetta
  has been
  ovat
  argued
  esittäneet
  strongly
  vahvasti
  by economists critical of mainstream public finance
  Valtavirran julkista taloutta arvostelleet ekonomistit
  , notably in the work of Buchanan.
 • It
  was also
  myös,
  argued
  Esitettiin
  that the ban was premature and that undeveloped nations would have their industrial development impaired as a result
  että kielto oli ennenaikainen ja että kehittymättömien maiden teollisuuden kehitys vahingoittuisi sen seurauksena
  .
 • Banks
  Banks
  argued
  argumentoi
  against the changes
  muutoksia vastaan
  but acknowleged the need for change and so supported the Cheque Act.
 • But after
  several members
  useat jäsenet
  argued
  olivat esittäneet argumentteja
  against the closure
  sulkemista vastaan
  the committee agreed to a site visit.
 • The art trade
  Taidekauppa
  has
  on
  argued
  argumentoinut
  effectively
  tehokkaasti
  against this provision
  tätä säännöstä vastaan
  and now the Commission and the Portuguese Presidency acknowledge that special arrangements should be applicable to sales by public auction.
 • Here
  Tässä
  Berkeley
  Berkeley
  argued
  argumentoi
  strenuously
  sinnikkäästi
  against the view that we judge the distance of objects by means of lines and angles
  sitä näkemystä vastaan, että arvioimme kappaleiden sijaintia viivojen ja kulmien perusteella
  .
 • The Government
  Hallitus
  argued
  esitti
  before the commission
  komissiolle
  last Friday
  viime perjantaina,
  that the killings were lawful
  että tappamiset olivat lainmukaisia
  -- a view already expressed at a British inquest into the deaths.
 • This was
  the policy that
  politiikka, jota
  General Powell
  kenraali Powell
  argued
  puolusti
  before George Bush
  George Bushille,
  when the United States invaded Panama in December 1989, and when Iraq went into Kuwait in 1990
  kun Yhdysvallat valtasi Panaman joulukuussa 1989 ja kun Irak miehitti Kuwaitin vuonna 1990
  .
 • The killings have been surrounded by controversy ever since, but
  Government lawyers
  hallituksen juristit
  were
  <empty>
  arguing
  esittävät
  before the Human Rights Commission
  ihmisoikeuskomitealle
  today
  that a British inquest has already ruled that the deaths were `lawful ``
  että brittiläinen tutkinta oli jo määritellyt kuolemat "lainmukaisiksi"
  .
 • He is notorious in Islamabad because
  he
  hän
  argued
  puolusti
  for the cut-off in American aid to Pakistan
  Yhdysvaltojen Pakistanille suunnattujen avustusten lopettamista
  , implemented last autumn.
 • The fervour has become so great that
  some
  jotkut
  now
  nyt
  argue
  esittävät
  for a tightening of the Obscene Publications Act
  epäsiveellisiä julkaisuja koskevan lain tiukentamista
  .
 • Having
  <empty>
  argued
  Esitettyään
  in August
  elokuussa,
  that benefit extensions were unnecessary because the recession was over
  että tukien pidennykset olivat tarpeettomia, koska taantuma oli ohi
  ,
  the administration
  hallitus
  now backed a proposal by the Senate minority leader, Bob Dole, to extend benefits by 10 weeks.
 • Jenks
  Jenks
  argued
  esitti
  in the 1950's
  1950-luvulla,
  that these latter policies became less relevant when set against the need to promote the systematic development of international law through the conclusion of multipartite law-making treaties
  että näistä viimeksi mainituista käytännöistä tuli epäolennaisempia, kun niitä verrattiin tarpeeseen kehittää kansainvälistä lakia monenvälisten lainsäädäntösopimusten solmimisella
  .
 • Although he never made his views public,
  he
  hänen
  is believed
  to have
  <empty>
  argued
  puolustaneen
  in favour of the review group supporting some form of electoral reform
  jonkinlaista äänestysuudistusta kannattavaa arviointiryhmää
  .
 • This was certainly perceptive, and
  most practitioners
  suurin osa harjoittajista
  would
  <empty>
  argue
  puoltaisi
  strongly
  voimakkaasti
  for strengthening the role of the DBA
  DBA:n roolin vahvistamista
  .
 • The French government
  Ranskan hallitus
  had
  oli
  argued
  puoltanut
  in favour of ``balanced trade between the two blocs
  "tasapainoista kauppaa" kahden blokin välillä
  but at the last minute accepted this wording.
 • Christians, both Catholic and Protestant,
  Sekä katoliset että protestanttiset kristityt
  have
  ovat
  argued
  väitelleet
  thus
  tällä tavoin
  , as have Muslim scholars looking back to a golden age when Islamic thinkers were at the forefront of the physical sciences.

argument.n

 • Some death-penalty supporters advance the
  argument
  perustelunaan,
  that it is unfair on taxpayers to expect them to finance a convict's imprisonment for life
  että on epäreilua veronmaksajia kohtaan vaatia heiltä rangaistusvangin elinkautisen vankeuden rahoittamista
  .
 • Just stick to
  your
  <empty>
  argument
  perustelussasi,
  that the dealer said you'd make a certain profit
  että välittäjä sanoi sinun saavan siitä tietyn voiton
  .
 • Levi-Strauss'
  Levi-Straussin
  argument
  argumentti,
  that the incest taboo marks the crucial bridge between nature and culture
  jonka mukaan insestin tabu merkitsee ratkaisevaa siltaa luonnon ja kulttuurin välillä,
  is untenable in the form in which it was originally propounded, since it is contradicted by the ethnographic evidence.
 • Lord Morrison accepted
  arguments
  argumentit
  by Mr Malcolm Rifkind
  herra Malcom Rifkindin
  , the Scottish Secretary, that disclosure would endanger blood transfusion supplies because future donors would be reluctant to give blood.
 • The only even superficially attractive
  argument
  argumentti
  from the names in favour of his view
  hänen näkökantaansa tukevista nimistä
  is the implicit one that ``Fenari-oglu is used in the former case but not in the latter.
 • This is similar to
  GEC's
  GEC:n
  arguments
  kiistoja
  for taking over Plessey
  Plesseyn valtaamisesta
  and BA's arguments for taking over British Caledonian.
 • Erm some people put forward a very strong
  argument
  perusteluja
  for legalizing it
  sen laillistamisen puolesta
  .
 • But
  my
  minun
  argument
  vastaväitteeni
  is that that culture should not be accepted uncritically.
 • Before your Lordships, Mr. Burke refined this
  argument
  argumenttia
  .
 • The
  argument
  vastaväite
  of BT
  BT:n
  is large, complicated, allusive and often elusive as well.
 • His
  Hänen
  argument
  argumenttinsa
  against NAFTA
  NAFTAa vastaan
  is that it will suck American jobs south of the border.
 • Another mechanical
  argument
  argumentti
  against Copernicus
  Kopernikusta vastaan
  concerns loose objects such as stones, philosophers, etc. resting on the surface of the earth.
 • Almost nowhere does
  he
  hän
  present an
  argument
  argumenttia
  in a straightforward way.
 • One of the problems confronting
  a teacher who
  opettaja, joka
  wishes to present effective
  arguments
  argumentteja
  for maintaining or expanding the teaching of history in a school or college
  historianopetuksen säilyttämisestä tai lisäämisestä peruskoulussa tai lukiossa
  is the way in which many people perceive the subject.
 • I will not attempt here to develop further the complicated
  arguments
  argumentteja,
  about God as Trinity
  jotka koskevat Jumalan kolminaisuutta
  .

case.n

 • Welsted's
  Welstedin
  case
  perustelu
  against the classical rules
  klassisia sääntöjä vastaan
  is
  that they emerge `as comments to the work of certain great authors who composed those works without any such help ``
  se, että ne ilmenevät "kommentteina tiettyjen suurten säveltäjien teoksiin, jotka sävellettiin ilman mitään sellaista apua"
  .
 • The purpose of this paper is to put forward a
  case
  perustelut
  for developing the online catalogue's potential as an interactive retrieval tool for the library user
  kehittää verkkokatalogin potentiaalia kirjastokäyttäjän vuorovaikutteisena hakutyökaluna
  .
 • Make your
  case
  perustelusi
  crisply and succinctly, comprehensively but not exhaustively.
 • He
  Hän
  made out a
  case
  perustelut
  for dressing down rather than up
  sille, miksi oli parempi ali- kuin ylipukeutua
  .

demonstrate.v

 • The courts
  Oikeusistuimet
  have recently
  ovat hiljattain
  demonstrated
  osoittaneet
  the existence and effectiveness of that power
  tämän vallan olemassaolon ja tehokkuuden
  .
 • In my judgment she remains capable as
  she
  hän
  has
  on
  demonstrated
  osoittanut
  herself to be capable of renouncing the tenets of the faith to suit her own chosen way of life
  itselleen, että hän pystyy hylkäämään uskonsa opinkappaleita itse valitsemansa elämäntavan mukaisesti
  .
 • We
  <empty>
  can
  Voimme
  briefly
  lyhyesti
  demonstrate
  havainnollistaa
  this point
  tämän näkökohdan
  by comparing a modern case with a medieval case
  vertaamalla nykyaikaista tapausta keskiaikaiseen
  .
 • However the important ingredients for successful care outcomes identified by
  Mansell and Beasley
  Mansellin ja Beasleyn
  demonstrate
  osoittavat
  the necessary link between goals, structures, and practices less evident in many studies of residential care
  päämäärien, rakenteiden ja käytäntöjen välillä tarvittavan yhteyden, joka ei tule yhtä selvästi esille monissa kotihoitoa käsittelevissä tutkimuksissa
  .
 • The value of such an expansion of political suburbia
  tällaisen poliittisten esikaupunkien laajenemisen arvon
  has been
  on
  demonstrated
  osoittanut
  by Michael Kinnear
  Michael Kinnear
  .
 • He
  Hän
  demonstrated
  osoitti
  clearly
  selvästi
  from various pathological and statistical studies
  useiden patologisten ja tilastollisten tutkimusten perusteella,
  that the well embalmed body was virtually free from all micro organisms
  että hyvin palsamoidussa ruumiissa ei ollut käytännössä lainkaan mikro-organismeja
  .
 • Sukarno
  Sukarno
  had
  oli
  demonstrated
  osoittanut
  once again in a crisis
  that he represented unity
  että hän edusti yhtenäisyyttä
  .
 • Rune
  Rune
  had already
  oli jo
  demonstrated
  osoittanut
  to her
  hänelle,
  that he was far from cold-blooded
  että hän oli kaikkea muuta kuin kylmäverinen
  .

disprove.v

 • In one missing person inquiry she had claimed success because the runaway girl had telephoned home, but
  no one
  kukaan
  could prove or
  disprove
  kumota
  that Ruby's meditation over a favourite pair of tights had influenced her
  sitä väitettä, että Rubyn pohdinnat suosikkitrikoista olivat vaikuttaneet häneen
  .
 • Romanov immediately excelled in the classroom, much to the dismay of
  the Director who
  johtajan tyrmistykseksi – hän
  had been hoping
  to
  <empty>
  disprove
  kumota
  any Darwinian theories
  kaikki darwinistiset teoriat
  .
 • It was said in Wickrithe that all Demdykes were crazy, but
  Aunt Sarah
  Sarah-täti
  disproved
  osoitti vääräksi
  that
  tämän väitteen
  .

polemic.n

 • But
  Mr Bevan's
  herra Bevanin
  ranting
  saarnaavat
  polemics
  polemiikit
  on the subject
  aiheesta
  would perhaps sound better in the mouth of a Minister of Health who was getting enough houses built.
 • After the 1974 revolution the
  polemic
  polemiikki
  about her musical activities
  hänen musiikillisesta toiminnastaan
  continued.
 • The force of Britain's example: that was the moral appeal of
  Priestley's
  Priestleyn
  polemic
  polemiikin
  .
 • Wordsworth's
  Wordsworthin
  polemics
  kiistakirjoitukset
  at the turn of the century
  vuosisadan vaihteessa
  implied strong criticism of fashionable women poets:
 • And this
  is not just a
  ei ole vain
  generalised and detached
  yleistetty ja irrallinen
  polemic
  kiistakirjoitus
  against injustice
  epäoikeudenmukaisuutta vastaan
  by an educated man
  koulutetun miehen
  .
 • His
  Hänen
  vigorous and provocative
  tarmokas ja provosoiva
  Unionist
  polemic
  polemiikkinsa
  against the importance of `the constitutional question
  "perustuslakikysymyksen" tärkeyttä vastaan
  ``is bracing, but it renders comical his charge that the SNP `is a party of no compromise.
 • T.W. Adorno's
  T.W. Adornon
  polemic
  kiistakirjoitus
  against `popular music
  "populaarimusiikkia" vastaan
  ``is scathing.
 • Throughout the 1960s, politicians kept up a rather futile
  polemic
  kiistan
  as to whether the General cared about anything except foreign affairs.

prove.v

 • He
  Hän
  does not try
  to
  <empty>
  prove
  todistella
  points
  näkökohtia
  one way or the other, but he does ask meaningful and relevant questions.
 • And so we set off towards Tughlukabad,
  Balvinder
  Balvinder
  doing his best
  to
  <empty>
  prove
  todistaa
  his point
  näkökantaansa oikeaksi
  .
 • `I think
  I
  <empty>
  have
  olen
  proved
  osoittanut
  I can play on all surfaces
  voivani pelata kaikenlaisilla pinnoilla
  , ``he says.
 • During this eleventh-hour telephonic summit
  Tällä yhdennentoista hetken puhelinkokouksella
  ,
  Murphy Senior
  Murphy Senior
  had
  on
  proved
  todistanut
  himself to be a tower of strength and a fortress of moral rectitude
  itselleen olevansa väkevä ja moraalisesti oikeamielinen tukipylväs
  .
 • YORK City Council
  YORKIN kaupunginvaltuusto
  has
  on
  proved
  todistanut
  itself to be one of the region's most innovative local authorities
  olevansa yksi alueen innovatiivisimmista paikallisviranomaisista
  .
 • The prosecution
  Syyttäjä
  can not
  ei voi
  prove
  esittää todisteita
  the case
  jutussa
  beyond reasonable doubt
  siten, että kaikki varteenotettava epäily voidaan sulkea pois
  against either one of them
  kumpaakaan vastaan
  .
 • He
  Hän
  has
  on
  proved
  todistanut
  it
  sen
  beyond the shadow of a doubt
  ilman pienintäkään epäilystä
  .
 • However, suppose
  we
  <empty>
  have
  olemme
  proved
  todistaneet
  it
  sen
  for all finite P, Q, R.
  kaikille rajallisille arvoille P, Q, R.
  (We will shortly do this.)
 • He
  Hänellä
  had no need
  to
  <empty>
  prove
  todistaa
  anything
  mitään
  in single combat
  kaksintaistelussa
  .
 • Where the time is crucial to the offence
  the prosecution
  syyttäjän
  should be in a position to be able
  to
  <empty>
  prove
  todistaa
  the actual times in that locality
  kyseisellä seudulla tosiasiallisesti vietetyt ajat
  from observations
  havaintojen perusteella
  , should they be so required.
 • Also, it has not prevented
  Israel
  Israelia
  from repeatedly
  proving
  osoittamasta
  its prowess in war
  kyvykkyyttään sodassa
  , which is usually regarded as a proof of strong government.
 • `Then
  prove
  todista
  it
  se
  to me
  minulle
  , ``he demanded and pulled her towards him.
 • `The three are married together, ``
  he
  hän
  said, and then tried
  to
  <empty>
  prove
  todistaa
  it
  sen
  by citing the events of a previous day
  vetoamalla edellisen päivän tapahtumiin
  .
 • Time and again
  Kerta toisensa jälkeen
  the new Phoenix King
  uusi Feeniks-kuningas
  proved
  osoitti
  his cunning as a general
  juonikkuutensa kenraalina
  .
 • He went off to a club where they wanted
  him
  hänen
  to
  <empty>
  prove
  todistavan
  his age
  ikänsä
  at the door
  ovella
  ; it never crossed his mind that anyone else was under age.
 • This would enable victims to claim damages without facing the difficult task of
  proving
  todistamista
  corporate negligence
  yritysten huolimattoman menettelyn
  before receiving any compensation
  ennen minkäänlaisten korvausten saamista
  .
 • We know, though
  we
  <empty>
  can not
  emme pysty
  prove
  todistamaan
  it
  <empty>
  , that there are some extremely prominent British athletes who have used steroids for years.
 • It
  <empty>
  has certainly been
  on varmuudella
  proved
  osoittanut,
  by the medical profession
  Lääketiede
  that stroking an animal lowers human blood pressure (and does a lot for the animal too)
  että eläimen silittäminen laskee ihmisen verenpainetta (ja tekee paljon myös eläimelle)
  .
 • This point
  Tämä asia
  can simply be
  voidaan
  proved
  osoittaa yksinkertaisesti
  by testing the wipers and getting no response
  testaamalla pyyhkimiä ja toteamalla, että ne eivät toimi
  .
 • `expose your person ``
  This point
  Tämän näkökannan
  is
  <empty>
  proved
  todistavat
  by the person(s) to whom the exposure was made
  ne henkilöt, joille paljastelu tehtiin
  ,
  explaining in detail what they saw etc
  kun he selittävät yksityiskohtaisesti mitä näkivät jne
  .
 • It
  <empty>
  has still
  to be
  <empty>
  proved
  todistamatta
  conclusively
  kiistattomasti
  that these children were reared exclusively by animals
  että nämä lapset ovat pelkästään eläinten kasvattamia
  , but it is clear that they all had minimal human contact.
 • Techniques
  Tekniikat,
  that
  can not
  ei voida
  readily
  helposti
  be
  <empty>
  proven
  todistaa
  analytically
  analyyttisesti,
  are unlikely to gain much engineering credence.
 • `Well,
  it
  sitä
  could never be
  ei koskaan pystytty
  proved
  todistamaan
  in a court of law
  oikeudessa
  , anyway, could it?
 • He
  Hän
  proved
  osoitti
  his stamina
  kyvykkyytensä
  when bolting up at Newbury
  pärjätessään Newburyssa
  , but I just prefer TOP SPIN, who would have benefitted from a stronger gallop when chasing home Dare To Dream in a decent race at Lingfield.
 • You
  <empty>
  can
  Voit
  prove
  osoittaa
  this
  tämän todeksi
  for yourself
  itse
  : stand with one leg off the ground so that you are balanced on one leg, and then just close your eyes.
 • For example,
  one
  <empty>
  can
  voidaan
  prove
  todistaa
  beyond a reasonable degree of doubt
  ilman perusteltua epäilyä,
  that a conservation project reduces the rate of soil removal
  että suojeluprojekti vähentää maaperän poistuman nopeutta
  .
 • In many cases, it will be hard for
  the prosecution
  syyttäjän
  to
  <empty>
  prove
  todistaa
  beyond reasonable doubt
  siten, että kaikki varteenotettava epäily voidaan sulkea pois
  that he is lying
  hänen valehtelevan
  .
 • In a separate section of the statement, France joined in calling on
  the Libyan government
  Libyan hallitusta
  to ``
  <empty>
  prove
  osoittamaan
  by concrete actions
  konkreettisilla toimilla,
  its renunciation of terrorism
  että se tuomitsee terrorismin
  .
 • Real life, however, is rather different
  Tosielämä on kuitenkin melko erilaista
  ,
  as
  kuten
  an American family
  amerikkalainen perhe
  has
  on
  proved
  todistanut
  by trying to live out the film
  yrittämällä elää elokuvaa todeksi
  .
 • There are growing signs of a desire to abandon the descriptive approach to this material and to examine unknown fields rather than continuing
  to
  <empty>
  prove
  sen todistelua,
  by alternative means
  vaihtoehtoisilla tavoilla
  what is already known
  mikä jo tiedetään
  .
 • her questions had been more curious than tender and even when
  she
  hän
  had touched his cheek it was
  to
  <empty>
  prove
  todistaa
  for herself
  hänelle itselleen,
  that no bruising remained
  ettei mustelmia ollut jäänyt
  .
 • Fairclough
  Fairclough
  has
  on
  proved
  todistanut
  in the past
  aiemmin
  and is proving again now
  that he is an outstanding man to man marker
  että hän on loistava mies miestä vastaan -puolustaja
  .
 • The Bolsheviks
  Bolsevikit
  proved
  osoittivat
  in the Civil War
  sisällissodassa
  that they could defend the minorities just as well, or indeed better than the Tsarist regime had done in the Great War
  että he pystyivät puolustamaan vähemmistöjä aivan yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin tsaarihallitus oli tehnyt ensimmäisessä maailmansodassa
  .
 • Gobies, small fish that live in tidal rock pools
  Imurikalat ovat vuorovesialtaissa eläviä pieniä kaloja jotka
  ,
  prove
  osoittavat
  in a particularly convincing way
  erityisen vakuuttavalla tavalla,
  that they have such a thing
  että niillä on sellainen
  .
 • `
  I
  Minun
  don't have
  to
  <empty>
  prove
  todistaa
  to anyone
  kenellekään,
  that I am not only a serve and volleyer
  että en ole vain syöttäjä ja volley-pelaaja
  .
 • This is
  a definite phenomenon which
  selvä ilmiö, jonka
  you
  <empty>
  can
  voit
  prove
  todistaa
  to yourself
  itsellesi
  easily
  helposti,
  when you think you've found one
  kun uskot löytäneesi sellaisen
  .
 • Most minerals, glass, pottery, rosin, bakelite, cement, and biscuits are brittle, and so is ordinary table jelly as
  Suurin osa mineraaleista, lasi, keramiikka, bakeliitti, sementti ja pikkuleivät ovat hauraita, ja niin on myös tavallinen pöytähyytelö, kuten
  one
  <empty>
  can
  voidaan
  readily
  helposti
  prove
  todistaa
  by propagating a crack in it with a spoon and fork
  leikkaamalla siihen halkeama lusikalla ja haarukalla
  .
 • Birds were seen on the cliffs in East Sussex as early as 1950, but despite a considerable increase in numbers,
  breeding
  niiden lisääntymistä
  was not
  ei
  proved
  todistettu
  until 1976
  kuin vasta vuonna 1976
  .
 • Recently
  hiljattain
  Iman Wilkens
  Iman Wilkens
  has
  on
  proved
  osoittanut
  through an exhaustive study of Homer
  Homeroksen perusteellisella tutkimuksella,
  that Troy stood, not in Turkey, but on the site of a filling station off the A604 south east of Cambridge
  että Troija ei sijannut Turkissa vaan A604-tien varrella olevan huoltoaseman kohdalla Cambridgen kaakkoispuolella
  .
 • Something
  Asia, jonka
  they
  he
  have
  ovat
  proved
  osoittaneet
  consistently
  johdonmukaisesti
  over the last ten years
  viimeisten kymmenen vuoden aikana
  .
 • A simple but far-reaching reform in libel law which would enhance freedom of expression would be to reverse this burden: to oblige
  the plaintiff
  asianomistajaa
  to
  <empty>
  prove
  todistamaan
  ,
  on balance
  tasapuolisuuden vuoksi
  ,
  the falsity or unfairness of the criticism
  arvostelun paikkansapitämättömyys tai epäreiluus
  .
 • CNN
  CNN
  has
  on
  proved
  osoittanut
  repeatedly
  toistuvasti
  ,
  and most recently with its remarkable Gulf coverage
  viimeksi huomionarvoisilla raporteillaan Persianlahden tapahtumista
  ,
  that hard news can mean hard cash
  että kovat uutiset voivat tuottaa kovaa tulosta
  .

reason.v

 • But
  Roxburgh
  Roxburgh
  reasoned
  järkeili
  :
  `This match may be the World Cup key for Scotland, but in a way the heat's off Gary
  "Tämä peli voi olla maailmancupin avain Skotlannille, mutta tavallaan huuma on poissa, Gary
  .
 • `It isn't Miss Morton's fault, ``
  "Se ei ole neiti Mortonin syy",
  Lindsey
  Lindsey
  reasoned
  järkeili
  quietly
  hiljaa
  .
 • `But you did, ``
  "Mutta sinä teit niin",
  reasoned
  järkeili
  Betty
  Betty
  .
 • If I had married and had a son
  Jos olisin naimisissa ja minulla olisi poika
  ,
  I
  <empty>
  reasoned
  järkeilin
  to myself
  itselleni
  ,
  that boy would be about Tom's age
  se poika olisi suunnilleen Tomin ikäinen
  .
 • I
  <empty>
  tried
  to
  <empty>
  reason
  järkeillä
  with her
  hänen kanssaan,
  that he should know about the baby
  että miehen pitäisi saada tietää vauvasta,
  but she refused to call back or write to him.
 • All the time
  I
  <empty>
  was
  <empty>
  reasoning
  järkeilin
  with Maria Luisa
  Maria Luisan kanssa
  I was thinking I should be reasoning with you, trying to win you back.

show.v

 • He
  Hän
  uses economics
  to
  <empty>
  show
  osoittamaan,
  how this is so
  miksi asia on näin
  .
 • The similarity of outlook which marked the views of Maxse, a man who
  Hutcheson
  Hutcheson
  shows
  osoittaa
  to have been, temperamentally if not socially, a quintessential outsider
  olleen – temperamentiltaan jos ei sosiaalisesti – tyypillinen ulkopuolinen
  , and Bridgeman, the quintessential insider, is significant.
 • Stephen
  Stephen
  has
  on
  shown
  osoittanut
  himself capable thus far
  tähän mennessä itsensä kyvykkääksi
  .
 • Louis Agassiz
  Louis Agassiz
  had
  oli
  shown
  osoittanut
  from geological evidence
  geologisten todisteiden perusteella
  that glaciers (not just icebergs as Smith thought) had existed in the British Isles
  että jäätiköitä (ei vain jäävuoria, kuten Smith ajatteli) oli esiintynyt Brittein saarilla
  .
 • We
  <empty>
  show
  Osoitamme
  here
  tässä,
  that mice deficient in IL-4 develop arthritis that is significantly more severe than in wild-type animals
  että IL-4-puutteellisilla hiirillä kehittyy niveltulehdusta, joka on merkittävästi pahempaa kuin villieläimillä
  .
 • Most of our surrogates
  Suurimmalla osalla surrogaateistamme
  have been
  on
  shown
  osoitettu esiintyvän
  to have either agonist or antagonist activity in the appropriate biochemical and / or biological models
  joko agonistista tai antagonistista toimintaa asianmukaisissa biokemiallisissa ja/tai biologisissa malleissa
  ([7] manuscripts in preparation).
 • We
  <empty>
  extend these findings by
  showing
  osoittamalla
  CXCR3 expression on lung macrophages and CD4 + T cells in emphysema patients and the functional interplay between Th1-related chemokines and elastolytic MMPs
  keuhkolaajentumapotilaiden CXCR3-ekspression keuhkojen makrofageissa ja CD4 + T -soluissa sekä toiminnallisen vuorovaikutuksen Th1-kemokiinien ja elastolyyttisten matriksin metalloproteinaasien välillä
  .
FEE 
addressee (info)
arguer (info)
content (info)
degree (info)
frequency (info)
group (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
support (info)
time (info)
verb_chain