TransFrameNet:Explaining the facts

From Sanat

account.v

 • What conceivable genetic mechanism
  Mitä geneettinen mekanismi mahdollisesti
  could
  pystyisi
  account
  selittämään
  for this
  tämän
  ?
 • Even though unemployment was a tacit factor
  Vaikka työttömyys olikin epäsuora tekijä
  ,
  three main reasons
  kolme pääsyytä
  accounted
  selittävät
  for their joining the group
  heidän liittymisensä ryhmään
  .
 • The facts
  Tosiasiat
  were
  otettiin
  accounted
  huomioon
  for
  <empty>
  and Sara's evidence at the inquest would clinch it …
 • This fact
  Tällä tosiasialla
  accounts
  on merkitystä
  for the continued autonomy not only of the Buid but of many other shifting cultivators and hunter-gatherers in Africa and Asia
  ei vain Buidin jatkuvalle riippumattomuudelle vaan myös monille muille liikkuville viljelijöille ja metsästäjä-keräilijöille Afrikassa ja Aasiassa
  (Gibson, in press).
 • `Yes, which may upset her, as you can imagine, although at least
  it
  se
  fully
  täysin
  accounts
  selittää
  for the bleeding
  verenvuodon
  .
 • They did, however, find
  a higher rate of deviance in communication style, particularly among fathers, which
  enemmän poikkeavia viestintätyylejä etenkin isien keskuudessa, mikä
  was
  <empty>
  largely
  pitkälti
  accounted
  selittyi
  for
  by overtalkativeness
  liiallisella puheliaisuudella
  .
 • Five years' rigorous service with them
  Viisi vuotta kurinalaista palvelusta heidän kanssaan
  no doubt
  accounted
  selitti
  in part
  osaksi
  for his splendid physique
  hänen upean ruumiinrakenteensa
  .
 • One would then not be saying that
  natural selection
  luonnollinen valinta
  does not
  ei
  adequately
  riittävästi
  account
  selitä
  for the evolution of animal life
  eläinten elämän kehitystä
  but that one has a certain belief to the effect that it does not do so.
 • These differences
  Nämä erot
  are
  <empty>
  accounted
  johtuvat
  for
  <empty>
  by minute biochemical changes in the brain
  pienen pienet biokemialliset muutokset aivoissa
  .
 • That
  Se
  accounted
  selitti
  for it
  sen
  .
 • This
  Tämä
  accounted
  selitti
  for the distrust felt for Great Britain in more autocratic states
  Isoa-Britanniaa kohtaan tunnetun luottamuksen murentumisen itsevaltaisimmissa maissa
  .
 • I do not intend to say much about how he proposes to do this, or about
  the background in nineteenth-century intellectual history which
  taustasta 1800-luvun intellektuaalisessa historiassa, joka
  accounts
  selittää
  for his finding the picture attractive
  sen, miksi hän pitää tätä kuvaa houkuttelevana
  .
 • They report their statements, analyse their actions, and re-create their thoughts, so as to convey
  the reasons which
  syyt, jotka
  account
  selittävät
  for why each step was taken rather than any other
  miksi jokainen askel otettiin toisen sijasta
  .
 • It
  Se
  was an odd feeling and perhaps
  accounts
  selittää
  for why I delayed my departure so long, wandering around the house many times over, checking one last time that all was in order
  sen, miksi viivytin lähtöäni niin pitkään kuljeskellen ympäri taloa useaan kertaan tarkistaen vielä kerran, että kaikki oli kunnossa
  .
 • From the point of view of explanation, moral and ideological features of social life can be treated as
  legitimizing devices which
  legitimointivälineinä, jotka
  may facilitate but
  do not
  eivät
  account
  selitä
  for what is really going on
  mitä todella tapahtuu
  .

explain.v

 • But
  other factors
  muut tekijät
  also
  explain
  selittävät
  the lack of progress
  edistyksen puutteen
  .
 • Furthermore,
  this increase
  tämä nousu
  is
  <empty>
  entirely
  täysin
  explained
  selittyy
  by the aging of the population between the two censuses
  väestön ikääntymisellä kahden väestönlaskennan välillä
  .
 • These variations
  Nämä variaatiot
  do not appear
  to be
  <empty>
  fully
  täysin
  explained
  selittyvän
  by differences in the types of case coming before the courts concerned
  asianomaisissa tuomioistuimissa käsiteltävien tapaustyyppien eroilla
  (Jones, 1995: 116).
 • But
  this
  tämä
  can not
  ei voi
  fully
  täysin
  explain
  selittää
  the slowdown
  hidastumista
  .
 • That this should be a political force
  Se, että kyse on poliittisesta voimasta
  is also
  myös
  explained
  selittyy
  in part
  osaksi
  by Qaddafi's rhetoric of individual autonomy and the social factor
  Qaddafin yksilöllistä riippumattomuutta ja sosiaalista tekijää koskevalla retoriikalla
  .
 • Organisations are often quite casual in their approach to the information created and stored on office systems and
  this
  tämän
  is
  <empty>
  explained
  selittää
  in part
  osaksi
  by their origins
  niiden alkuperä
  .
 • The fact that certain regions in the UK have come to depend on declining industries
  Se tosiasia, että Yhdistyneen Kuningaskunnan tietyt alueet ovat nyt riippuvaisia taantuvista teollisuusaloista,
  explains
  selittyy
  in part
  osaksi
  the regional disparities of unemployment which we referred to in Chapter 3
  työttömyyden alueellisilla eroilla, joihin viittasimme luvussa 3
  .
 • For example, Morwenna Griffiths refers to the feminist emphasis on generating abstractions on the basis of concrete, personal experience (rather than assuming that
  inherited abstractions
  perityt abstraktit käsitteet
  adequately
  riittävästi
  explain
  selittävät
  experience
  kokemuksen
  ).
 • Pre-transitional European fertility
  Pretransitionaalista eurooppalaista hedelmällisyyttä
  can not be
  ei voida
  explained
  selittää
  by the utility of children to their parents
  lasten hyödyllisyydellä vanhemmilleen
  .
 • The noticeably high serum pepsinogen I concentration in the patients with chronic renal failure
  Huomattavan korkea seerumipepsinogeenin I pitoisuus potilailla, joilla on krooninen munuaishäiriö
  is consistent with previous reports and
  can be
  voidaan
  explained
  selittää
  by its impaired renal clearance
  heikentyneellä munuaisen puhdistumisella
  .
 • This
  Tämä
  might
  saattaa
  explain
  selittää
  why Hazel felt that housework was her responsibility
  sen, miksi Hazel piti kotitöitä omana vastuualueenaan
  ,
  although she explained it differently herself
  vaikka hän selitti sen eri tavoin itselleen
  .
 • It
  Se
  also
  explains
  selittää
  why the Tsar was able to secure the acquiescence of the nobility
  sen, miksi tsaari pystyi varmistamaan aateliston myöntyväisyyden
  .
 • This
  Tämä
  may
  saattaa
  explain
  selittää
  why Držić was known as “ the Croatian Molière ”
  sen, miksi Držić tunnettiin ”Kroatian Molièrena”
  .
 • For the present, what is important is that
  the Watson-Crick structure
  Watson-Crick-rakenne
  does
  <empty>
  explain
  selittää
  how DNA can carry information, and how it can replicate
  sen, miten DNA kantaa tietoja ja miten se voidaan monistaa
  .
FEE 
concessive (info)
degree (info)
fact (info)
manner (info)
question (info)
state_of_affairs (info)
verb_chain