TransFrameNet:Evidence

From Sanat

argue.v

 • This ``lack of mutual obligation is
  the key factor
  avaintekijä
  arguing
  argumentoitaessa
  against the existence of a conventional employer/employee relationship
  perinteisen työnantaja-työntekijäsuhteen olemassaoloa vastaan
  .
 • The fact of these men's having been guided
  Tosiasia, että näitä miehiä on opastettu,
  argues
  perustelee
  a body of local botanical knowledge as early as the first part of the 17th century
  paikallisen kasvitieteellisen tiedon keskeisen osan niin varhaiseen vaiheeseen kuin 1600-luvun alkupuolelle
  .
 • This finding
  Tämä löydös
  argues
  perustelee
  for alternative programmes and measures for application among countries and within countries over time
  vaihtoehtoisten ohjelmien ja toimenpiteiden soveltamista maiden kesken ja maiden sisällä ajan kuluessa
  .
 • Whether the coffin-maker produced a bespoke outer case or took one from existing stock is not known, though
  logic
  logiikka
  argues
  perustelee
  in favour of the latter
  viimeksi mainitun
  .
 • The existence of the two suites
  Kahden sviitin olemassaolo
  argues
  perustelee
  strongly
  vahvasti
  against the royal apartment interpretation
  kuninkaallista asuntotulkintaa vastaan
  .
 • But he may not have the power to overrule the precedents; in any case,
  reasons of strategy
  strategian syyt
  argue
  argumentoivat
  against this
  tätä vastaan
  .

argument.n

 • This will help you put forward a clear
  argument
  pelustelun
  against him
  häntä vastaan
  .
 • Instead, respondents reveal that they possess the basic elements of a justificatory
  argument
  perustelun
  for the monarchy
  monarkian puolesta
  .
 • A powerful
  argument
  perustelu
  for causation
  syysuhteen
  could be
  the effect of treatment interventions
  hoidon interventioiden seuraus
  .

attest.v

 • Despite such problems,
  a growing body of scientific evidence
  kasvava määrä tieteellisiä todisteita
  attests
  todistaa,
  that yoga can influence nearly all the Physiological systems of the human organism, and has therapeutic effects on a wide range of disorders
  että jooga voi vaikuttaa lähes kaikkiin psyykkisiin järjestelmiin ihmisorganismissa ja että sillä on hoitavia vaikutuksia suureen määrään vaivoja
  .
 • Episcopal registers
  Episkopaaliset rekisterit
  amply
  attest
  todistavat
  the development of this system
  tämän järjestelmän kehityksen
  .
 • Here, there are
  indications between mosaics of some continuity in technique
  mosaiikkien välissä merkkejä tekniikan jonkinlaisesta jatkuvuudesta
  ,
  attesting
  vahvistaen
  the presence of an individual style
  yksilöllisen tyylin olemassaolon
  .
 • That it was once much greater
  Se, että se kerran oli paljon suurempi,
  is
  <empty>
  attested
  osoitetaan
  by the many traces of former lazy-beds to be seen on the grazing land
  monin laitumilla nähdyin merkein entisistä lazy-bedeistä
  .
 • The market dependence of the latter group
  Viimeksi mainitun markkinariippuvuus
  is
  on
  attested
  osoitettu
  by their proclivity for food rioting
  niiden alttiudella ruokahulinointiin
  , as is that of miners, while urban expansion obviously increased the role and reach of the market.
 • That this must be the explanation for Kammerer's disturbing results
  Se, että tämän on oltava selitys Kammererin järkyttäville tuloksille,
  is
  on
  attested
  osoitettu
  to
  by the discovery of a wild midwife toad with rudimentary nuptial pads as much as two years before Kammerer took his own life
  löytämällä villi kätilösammakko alkeellisine kutukyhmyineen jopa kaksi vuotta ennen kuin Kammerer riisti oman henkensä
  .
 • It has been observed that in Berkshire, topographical names, particularly those referring to water are the most common Old English names in areas where
  early Anglo-Saxon settlement
  varhainen angloskasinen asutus
  has been
  on
  attested
  osoitettu
  archaeologically
  arkeologisesti
  .
 • The story may be true since
  instances of such zeal
  esimerkit sellaisesta kiihkosta
  are well
  on hyvin
  attested
  osoitettu
  for Christian antiquity
  kristillisellä muinaisajalla
  .
 • However,
  as
  kuten
  is widely
  on laajalti
  attested
  osoitettu
  ,
  irrespective of minimum wages
  riippumatta vähimmäispalkasta
  ,
  women do tend to earn less than men in the First as well as the Third World
  naisilla on taipumusta ansaita vähemmän kuin miehet niin ensimmäisessä kuin kolmannessakin maailmassa
  .
 • All this suggests contraction in this sector, although
  coins from the house of Theodosius
  kolikot Theodosiuksen talosta
  attest
  vahvistavat
  casual occupation until the end of the century at least
  tilapäisen miehityksen ainakin vuosisadan loppuun saakka
  .
 • The dangers of disregarding, by ignorance or design, the essentially conditional nature of abstract models and of making data fit into preconceived categories
  Vaarat siitä, että joko tietämättömästi tai suunnitellusti sivuutetaan abstraktien mallien olennaisesti ehdollinen luonne, ja siitä, että laitetaan tiedot sopimaan ennakolta omaksuttuihin luokkiin,
  are well
  on hyvin
  attested
  todistettu
  in the theoretical domain
  teoreettisella tasolla
  .
 • The system's 10K-450K temperature range
  Järjestelmän lämpötila-alue 10-450 K
  attests
  todistaa
  to its flexibility for cooling samples in a wide range of applications
  sen joustavuuden näytteiden jäähdytyksessä laajassa valikoimassa sovelluksia
  .

confirm.v

 • Tests of spatial visualisation
  Spatiaalisen visualisoinnin testit
  have indeed seemed
  to
  <empty>
  confirm
  vahvistavan,
  that this is the case
  että asia on näin
  .

contradict.v

 • The evidence
  Todisteet
  , however,
  seems to
  näyttävät
  contradict
  kumoavan
  this
  tämän
  .
 • The research
  Tutkimus
  contradicts
  kumoaa
  computer models predicting a warmer, wetter world as the greenhouse effect develops
  tietokonemallinnusten ennustukset lämpimämmästä, märemmästä maailmasta kasvihuoneilmiön kehittyessä
  .
 • Mr Kawawa referred to the `confusion ``which would result from people being given
  information which
  tietoa, joka
  contradicted
  kumoaa
  what they were being told by their own government through Government and party channels
  sen, mitä heidän oma hallituksensa on heille kertonut hallituksen ja puolueen kanavien kautta
  .
 • The result was disappointing because
  it
  se
  so patently
  niin ilmiselvästi
  contradicted
  kiisti
  his claim to be a truly national leader
  hänen väitteensä todellisesta kansanjohtajuudestaan
  .
 • This study
  Tämä tutkimus
  contradicts
  kumoaa
  the `flocculus hypotheses ``, which requires activation of vestibular inputs during motor learning
  "flocculus-hypoteesit", jotka edellyttävät tasapainon aktivoitumista motorisessa oppimisessa
  .
 • Earlier data
  aikaisemmat tiedot
  contradicting
  kumoavat
  the flocculus hypothesis
  Flocculus-hypoteesin
  were obtained in the ventral paraflocculus.
 • The Kama report
  Kama-raportti
  contradicted
  kumosi
  a government report into the massacre released in late October 1990 which alleged that Palestinians had planned a confrontation [see p. 37760]
  hallituksen lokakuun lopulla 1990 julkistaman, verilöylyä koskevan raportin, joka väitti, että palestiinalaiset olivat suunnitelleet yhteenottoa (ks. s. 37 760)
  .
 • In a sense
  this
  tämän
  may be thought
  to
  <empty>
  contradict
  kumoavan
  what I said in chapter 1, where the emphasis was on the evident synchroneity of particular deposits, particularly carbonates
  sen, mitä on sanottu kappaleessa 1, jossa korostettiin tiettyjen esiintymien, erityisesti karbonaattien, selvää synkronisuutta
  .
 • The council denies that this Coventry estate is a dumping ground for single parents,
  a denial which
  kiistäminen, joka
  is
  <empty>
  contradicted
  kumotaan
  by the evidence of the inhabitants
  asukkaiden toteennäytöllä
  .
 • Levi-Strauss' argument that the incest taboo marks the crucial bridge between nature and culture is untenable in the form in which it was originally propounded, since
  it
  se
  is
  <empty>
  contradicted
  kumotaan
  by the ethnographic evidence
  etnografisella todistusaineistolla
  .
 • Again,
  that this is the case
  sitä, että asia on näin,
  is not
  ei
  contradicted
  kumota
  by the fact that, in many spheres, I may have much more in common with first world men than with third world women
  tosiasialla, että monissa piireissä minulla voi olla enemmän yhteistä ensimmäisen maailman miesten kanssa kuin kolmannen maailman naisten
  .

corroborate.v

 • There is no legal requirement for
  a child's evidence
  lapsen todistuksen
  to be
  <empty>
  corroborated
  vahvistamiselle
  in civil proceedings.
 • The results
  Tulokset
  corroborate
  vahvistavat
  the role of these proteins in pheromone transport
  näiden proteiinien roolin feromonien kuljetuksessa
  and elaborate the structural basis of ligand binding.
 • This
  Tämä
  is
  on
  corroborated
  vahvistettu
  by the data obtained from the snowball sample
  lumipallonäytteestä saaduilla tiedoilla
  which show that, while 38 per cent of males were known, only 20 per cent of females were known.

demonstrate.v

 • The experiment with word pairs
  Koe sanaparien kanssa
  demonstrates
  osoittaa
  that
  sen
  clearly enough.
 • If other old symptoms arise during treatment
  this
  se
  demonstrates
  odoittaa
  a positive response
  positiivisen vasteen,
  so please ask your Homœopath for advice.
 • A lot of people said last year that I shouldn't have had a factory bike, so I was happy that
  my early results
  aikaisemmat tulokseni
  demonstrated
  osoittivat
  I was worthy of an NSR
  minun olevan NSR:n arvoinen
  .
 • Such examples
  Sellaiset esimerkit
  could be taken
  to
  <empty>
  demonstrate
  osoittamaan
  the homogeneity of the ducal retinue
  herttuan seurueen yhtenäisyyttä
  , except that there is no firm evidence of movement in the opposite direction.
 • With the Sparcstation 10 costing what is does, this is not the machine to bring ISDN to everybody's desktop, however it will serve as
  a valuable platform
  arvokkaana alustana
  for
  demonstrating
  osoittamiseen
  its potential
  sen potentiaalin
  .
 • This
  Tämä
  is amply
  on laajasti
  demonstrated
  todistettu
  by House's (1965) research on the rural areas of north-east England
  Housen (1965) Koillis-Englannin maaseutua koskevassa tutkimuksessa
  .
 • Contrary to European perceptions, it takes months rather than centuries (as
  European emigrants to the United States
  eurooppalaiset Yhdysvaltoihin muuttaneet siirtolaiset
  demonstrated
  osoittivat
  ).

disprove.v

 • Attempting to copy a decorative technique
  Yritys kopioida koristeellista tekniikkaa
  can confirm or
  disprove
  osoittaa
  that it produces the same appearance and microstructure observed on the original
  vääräksi sen, että se tuottaa saman ulkoasun ja mikrorakenteen, joka on havaittu alkuperäisessä
  item.
 • I have already expressed the view that
  the scarcity of references in the books to the prerogative of keeping the peace within the realm
  kirjoissa olevien viitteiden niukkuus erioikeudesta säilyttää rauha maailmassa
  does not
  ei
  disprove
  osoita
  that it exists
  vääräksi sen olemassaoloa
  .
 • The standard example is that
  science
  tiede
  has
  on
  disproved
  kumonnut
  God
  Jumalan
  .
 • Evidence
  Todisteiden
  can thereby be admitted to prove or
  disprove
  kumoavan
  the existence of the element which has been deemed jurisdictional
  sen elementin olemassaolon, jota pidetään oikeudellisena
  .
 • I can envision
  observations and experiments that
  havaintoja ja kokeita, jotka
  would
  <empty>
  disprove
  kumoaisivat
  any evolutionary theory I know
  minkä tahansa tuntemani evoluutioteorian
  , but I can not imagine what potential data could lead creationists to abandon their beliefs.
 • Evidence can be defined as
  information which
  tiedoksi, joka
  establishes or
  disproves
  osoittaa
  a fact or a point in question
  vääräksi kysymyksessä olevan tosiasian tai näkökohdan
  .
 • Generally, then,
  Marx's ideas
  Marxin ajatukset
  seem to many people
  to have been `
  olleen
  disproved
  kumottuja
  ``
  by twentieth-century developments
  kahdennenkymmenennen vuosisadan tapahtumilla
  .

evidence.v

 • That he did not depart of his own free will
  Se, ettei hän lähtenyt omasta vapaasta tahdostaan,
  is abundantly
  on täysin
  evidenced
  todistettu
  by the fact that he left behind all his belongings and expressed the intention of being back within the period of four hours
  sillä tosiasialla, että hän jätti kaikki tavaransa ja ilmaisi aikeensa tulla takaisin neljän tunnin kuluessa
  .
 • The American frustration
  Amerikkalainen turhautuminen
  is
  <empty>
  evidenced
  osoitettiin
  by the utter confusion
  syvällä sekasorrolla
  as sporadic resistance slowly starts to rise in defence of the fleet.
 • That it has been populated from prehistoric times
  Se, että se on ollut kansoitettu erihistoriallista ajoista asti,
  is
  on
  evidenced
  osoitettu
  by the remains of neolithic buildings, mainly on Hirta, the largest island in the group
  neoliittisten rakennusten jäänteillä, pääasiassa Hirtassa, ryhmän suurimmalla saarella
  .
 • Indeed,
  it has already done so, as
  se on jo tehnyt niin, kuten
  evidenced
  todistettiin
  by the Community's co-ordination of the Western effort to support reform in East Europe
  yhteisön yhteistyössä lännen pyrkimysten kanssa tukea uudistusta Itä-Euroopassa
  .

evince.v

 • The value placed on individuals of whatever rank
  Yksilöille annetun arvon millä tahansa mittapuulla
  ,
  evinced
  osoitettiin
  by the rows of photographs of people who had worked there for forty years
  valokuvarivistöllä siellä neljäkymmentä vuotta työskennelleistä ihmisistä
  , must make for happiness in the workplace.
 • These disturbances
  Nämä häiriöt
  typically
  evinced
  ilmensivät
  a High Church and Country Tory brand of Jacobitism
  korkeakirkollisuutta ja jakobitismin maaseutukonservatiivien sivuhaaraa
  .

indicate.v

 • From 1266 onwards he is regularly described as magister in official records
  Vuodesta 1266 eteenpäin hänet on virallisissa tallenteissa säännöllisesti nimetty mestariksi
  ,
  indicating
  osoittaen,
  that he too was recognized as a rabbi within the Jewish community
  että myös hän oli liian tunnettu rabbina juutalaisessa yhteisössä
  .
 • NC protein is present in the capsid during reverse transcription
  NC-proteiini on läsnä kapsidissa käänteiskopioinnin aikana
  ,
  as
  kuten
  indicated
  on osoitettu
  by the fact that it promotes the positioning of the primer tRNA to the PBS for the initiation of reverse transcription
  tosiasialla, että se edistää tyypillisemmän tRNA:n asemoitumista PBS:ään käänteiskopioinnin alullepanemiseksi
  .
 • This
  Tämä
  was interpreted as
  indicating
  osoittaa
  a move towards increased autonomy for the territories or less economic aid from France
  territorioiden siirtymisestä kohti suurempaa autonomiaa tai vähäisempään taloudelliseen apuun Ranskalta
  .
 • Their purring probably acts like
  the smile of a human baby
  ihmisvauvan hymy
  indicating
  ilmaisten
  to the mother
  äidille
  that all is well
  kaiken olevan hyvin
  .
 • Sometimes they are supposed to be said by characters in the illustrations, but there is
  nothing
  mikään ei
  to
  <empty>
  indicate
  ilmaise,
  who is speaking
  kuka puhuu
  .
 • An unobtrusive LED on top
  Päällä oleva huomaamaton LED-valo
  indicates
  ilmaisee,
  when the mouse is on the move
  milloin hiiri liikkuu
  .
 • The words
  Sanat
  indicate
  ilmaisevat
  clearly
  selvästi
  the virginal conception of Jesus
  Jeesuksen neitseellisen sikiämisen
  (Luke 1:34-35).
 • The clarity of the water, coupled with the pressure of the merest suggestion of a greenish tinge
  Veden kirkkaus yhdistettynä puristukseen hienoista vihertävää sävyä
  ,
  indicate
  ilmaisee
  fairly reliably
  melko luotettavasti
  that all is well
  kaiken olevan hyvin
  .
 • However,
  the more recent evidence reviewed in this chapter
  tässä kappaleessa tarkastellut tuoreemmat todisteet
  clearly
  selvästi
  indicates
  osoittavat,
  that children are able to give and understand explanations well before the age of seven years
  että lapset pystyvät antamaan ja ymmärtämään selityksiä paljon ennen seitsemää ikävuottaan
  .
 • These data
  Nämä tiedot
  strongly
  vahvasti
  indicated
  osoittivat,
  that both N-terminal 73-205 and C-terminal 356-517 regions are essential for RAP74 to function as a transcription factor
  että sekä N-navan 73-205 että C-navan 356-517 alueet ovat olennaisen tärkeitä RAP74:n toiminnalle transkriptiotekijänä
  .
 • Quite the reverse,
  the concrete facts
  konkreettiset tosiasiat
  all
  indicate
  osoittavat,
  that the elements of decomposition and the revolutionary severance of relations are progressing with every month that passes
  että hajoamisen elementit ja käänteentekevä suhteiden katkaiseminen edistyvät joka kuukausi
  .
 • The strength of the relationship
  Suhteen vahvuus
  indicates
  osoittaa
  the degree of heritability
  periytyvyyden asteen
  {{{1}}}
 • But they were accompanied by
  other changes
  muita muutoksia
  indicating
  ilmaisten
  greater interest in childhood as a unique stage in development
  suurempaa kiinnostusta lapsuuteen ainutlaatuisena kehitysvaiheena
  .
 • Even then there was a church
  Jopa silloin siellä oli kirkko, mikä
  ,
  indicating
  osoittaa
  some importance in those times
  jonkinlaista tärkeyttä noina aikoina
  .
 • The extent of the transformation in provision
  Muutoksen määrä järjestelyissä
  is
  <empty>
  indicated
  osoitetaan
  by the reduction from forty to six places in the average size of residential units across the system as a whole
  vähentämällä paikat neljästäkymmenestä kuuteen keskikokoisessa asumisyksikössä koko järjestelmässä kokonaisuudessaan
  .
 • Children's talk
  Lasten puhe
  indicates
  osoittaa
  to the gifted teacher
  etevälle opettajalle
  the intellectual and perceptual level which each child has reached
  älyllisen ja hahmottamiseen liittyvän tason, jonka kukin lapsi on saavuttanut
  .
 • The best possible evidence available
  Parhaat mahdolliset saatavilla olevat todisteet
  conclusively
  indicates
  osoittavat
  to us
  meille,
  that this new industry is entirely safe
  että tämä uusi ala on täysin turvallinen
  .
 • In fact, if it weren't for the big blue logo and Oli Frey pic on the cover, there'd be
  little
  hyvin vähän mitään, mikä
  to
  <empty>
  indicate
  osoittaisi
  to an early reader
  aikaisemmalle lukijalle
  that this was indeed the same mag
  että tämä oli todellakin sama lehti
  !
 • The relative lack of resonance of the boycott
  Boikotin suhteellinen merkityksen puute
  can only have
  on voinut vain
  indicated
  osoittaa
  to Hitler
  Hitlerille,
  that he had been right to keep a fairly low public profile on the `Jewish Question ``
  että hän oli ollut oikeassa pitäessään melko matalaa julkista profiilia "juutalaiskysymyksessä"
  .

prove.v

 • THE new television advertisement for the Volkswagen Golf shows
  a car being dropped, removed and returned as a cube of twisted metal
  kun auto pudotetaan, osat irrotetaan ja muotoillaan kuutioksi vääntynyttä metallia
  --
  to
  <empty>
  prove
  todistaakseen,
  that it is recyclable
  että se on kierrätettävä
  .
 • People who demanded
  miracles
  ihmeitä
  to
  <empty>
  prove
  todisteeksi,
  his divine mission
  hänen taivaallisen tehtävänsä
  were refused: his power came from the presence of the Father and was discerned by those `with ears to hear ``.
 • The follow-up
  Seuranta
  , `Grandpa's Party ``,
  proved
  osoitti,
  how sharp she could be
  kuinka terävä hän osasi olla
  .
 • History
  Historia
  has
  on
  proved
  osoittanut
  it to be so
  sen olevan niin
  .
 • There is no doubt that he was being obstinate and suspicious, but
  his competence
  hänen pätevyytensä
  had been
  oli
  proved
  osoitettu
  by his latest publication
  hänen viimeisimmässä julkaisussaan
  .
 • Vietnamese officials provided Quinn with
  military evidence
  sotilaallista todistusaineistoa, joka
  ``
  proving
  todisti,
  that Col. Robertson was dead
  että eversti Robertson oli kuollut
  , according to a Vietnam News Agency report on July 26.

reveal.v

 • Last year it
  was
  <empty>
  revealed
  paljastettiin
  she had beaten breast cancer
  hänen voittaneen rintasyövän
  , but she is still frightened of getting old.
 • Checks
  Tarkastukset
  revealed
  paljastivat
  they were from the infected zone
  heidän tulevan tartunta-alueelta
  .
 • A closer look at this growth
  Läheisempi tutustuminen tähän kasvuun
  will
  <empty>
  reveal
  paljastaa,
  how European society was divided, and how its groups were changing in this period
  kuinka eurooppalainen yhteisö jakaantui ja kuinka sen ryhmät muuttuivat tämän ajanjakson aikana
  .
 • Coleridge illustrates his points with
  reference and quotation which
  viitteellä ja sitaatilla, mikä
  reveal
  osoittaa,
  how deeply and thoroughly Wordsworth's poems have permeated his thinking
  kuinka syvästi ja läpikotaisesti Wordsworthin runot ovat läpäisseet hänen ajattelunsa
  .
 • Fluttering rags
  Lepattavat rievut
  revealed
  paljastivat,
  where Ace's and Johannsen's blaster fire had cut down the black-robed enemy personnel
  missä Acen ja Johannsenin läjäyttimen tuli oli haavoittanut mustakaapuisia vihollisia
  .
 • With her there is another bird which at first and with excitement we take for a king eider, but
  closer inspection
  lähempi tarkastelu
  reveals
  paljastaa
  it to be an immature eider drake still paddling along near his mother
  sen olevan keskenkasvuinen haahkauros, joka vielä polskuttelee emonsa vierellä
  .
 • Ask your subconscious to give you
  an image which
  kuvan, joka
  reveals
  paljastaa
  something about your view of the world
  jotakin maailmankatsomuksestasi
  .
 • Many aspects of the site, including dating
  Monet sivuston näkökohdat, mukaan lukien treffailu
  ,
  are
  <empty>
  revealed
  paljastuvat
  by its finds
  löydösten perustella
  , and it is often necessary to compare finds with those discovered elsewhere.
 • These books
  Nämä kirjat
  throw little light on his personal career but
  do
  <empty>
  reveal
  paljastavat
  at last
  one aspect of his character
  yhden puolen hänen luonteestaan
  .
 • Among
  the weaknesses
  heikkouksia
  revealed
  paljastuneita
  in the report
  raportissa
  was the lack of planning in the school's curriculum for children between Primary One and Primary Three -- for which Mrs Cochrane was responsible.
 • The collection of his personal correspondence
  Kokoelma hänen henkilökohtaista kirjeenvaihtoaan
  revealed
  paljasti
  much about the affairs of the twelfth century
  paljon 1100-luvun asioista
  ; the semi-Romanesque, semi-Gothic design of his new cathedral reflected his own dual goals.
 • The passage in question
  Kyseinen katkelma
  ,
  revealing
  paljastaen
  on various counts, deserves to be quoted at length: ``I have no idea how the business is coming on …
 • He should know much about steel and about bridges and be capable of combining this knowledge with
  the undoubted facts
  kiistattomiin tosiasioihin
  revealed
  paljastamiin
  by the tests
  testien
  .
 • Nevertheless, as
  the very name
  pelkkä nimi
  reveals
  paljastaa
  ,
  there is still an emphasis on appearance rather than on logical form
  ulkoasua korostetaan edelleen loogisen muodon sijasta
  .
 • Her brother's explanation of
  what
  mitä
  the sonogram
  sonogrammi
  had
  oli
  revealed
  paljastanut,
  had understandably upset her -- yet another complication!

show.v

 • Sir John Chandos and Sir Hugh Calvely were men of a similar kind, while on the French side
  Bertrand du Guesclin s career
  Bertrand du Guesclinin ura
  showed
  osoitti,
  that the hereditary nobility had no monopoly of skill and prowess in war
  että perityllä aateluudella ei ollut sodassa taitojen ja urheuden monopolia
  .
 • A study of the skulls of both types
  Molempien kallotyyppien tutkimus
  showed
  osoitti,
  they probably possessed mammal-like muscular cheeks, and the teeth fossils show they ground grain-like food
  että niillä oli todennäköisesti nisäkäsmäiset lihaksikkaat posket, ja hammasfossiilit osoittivat, että ne jauhoivat jyvämäistä ravintoa
  .
 • The results of an 18-month study completed by Public/Private Ventures
  Tulokset 18 kuukautta kestäneestä, julkisella/yksityisellä rahoituksella toteutetusta tutkimuksesta
  showed
  osoittivat,
  that children participating in one-to-one Big Sister and Big Brother matches for just one year, reduced first time drug use by 46%; lowered school absenteeism by 52%; cut aggressive behavior by 33%; enhanced school performance; and improved relations with family and friends
  että lapsilla, jotka osallistuivat henkilökohtaisesti Isosisko- ja Isoveli-otteluihin vain vuoden ajaksi, ensimmäinen huumekokeilu pieneni 46 %:lla, koulupoissaolot vähenivät 52 %:lla, aggressiivinen käyttäytyminen väheni 33 %:lla, koulumenestys sekä perhe- ja ystävyyssuhteet paranivat
  .
 • The only problem here, which the Post doesn't notice, is that
  mere racial disproportionality
  pelkkä rotujen epäsuhtaisuus
  shows
  osoita
  nothing of the sort
  mitään sen suuntaista
  .
 • reduced first-time drug use by 46% lowered school absenteeism by 52% cut violent behavior by 33%
  enhanced school performance
  parempi koulumenestys
  showed
  osoitti
  improved peer and family relationships
  parantuneita ystävyys- ja perhesuhteita
 • 2)
  It
  Se
  shows
  osoittaa
  pot is toxic
  purkin olevan myrkyllinen
  .
 • Someone has to come up with
  an argument
  perustelu,
  that
  shows
  osoittaa,
  why their preferred form of social organization should induce the rest of us as rational agents to sign on to their program
  miksi heidän toivomansa sosiaalisen organisaation muodon tulisi houkutella meidät muut järkevinä edustajina ilmoittautumaan heidän ohjelmaansa
  .
 • Attorney's office put forward,
  some evidence
  todisteita, jotka
  showing
  osoittavat,
  that the men in the dock were not the only plotters
  että kannella olleet miehet eivät olleet ainoita juonittelijoita
  .
 • Meaning has actually tended to be a pitfall for him
  Merkityksellä on oikeastaan ollut taipumusta olla hänelle ansa
  ,
  as
  kuten
  is
  <empty>
  shown
  osoittavat
  by his topical posters
  hänen ajankohtaiset julisteensa
  , only one of which is displayed here, a dully literal item for Earth Day 1970.
 • Recent business projections for Las Vegas predict challenges; tourism revenues must increase substantially to sustain what is already built, while
  actual figures
  todelliset luvut
  show
  osoittavat
  visitation as steady or declining
  käynnit tasaisiksi tai laskeviksi
  .
 • The larger the variation is, the higher the inventory level should be for an item to satisfy demand
  Mitä suurempaa vaihtelu on, sitä korkeampi tuotteen varastotason tulisi olla kysynnän tyydyttämiseksi
  ,
  as
  kuten
  shown
  osoittavat
  in the fourth and fifth columns of Table 7.2
  taulukon 7.2 neljäs ja viides sarake
  .

substantiate.v

 • There are those who would tell you that BMW's reputation for first-class finish has been on thin ice for some time but, until now, we've seen
  little evidence
  hyvin vähän todisteita
  to
  <empty>
  substantiate
  vahvistamiseksi
  the claim
  väitteen
  .
 • It
  Se
  also fails
  to
  <empty>
  substantiate
  vahvista
  the claim that death-causing acts or omissions in these situations of known danger should fall within the law of manslaughter rather than some other offence
  väitettä, että kuoleman aiheuttaneiden toimenpiteiden tai laiminlyöntien näissä vaarallisiksi tiedetyissä tilanteissa tulisi lain mukaan olla tappo eikä mikään muu rikkomus
  .
 • The role of plume-lithosphere mixing in the petrogenesis of flood basalts
  Pluumi-maankuoriseoksen rooli virtausbasalttien petrogeenesissä
  is thus firmly
  on siten täysin
  substantiated
  vahvistettu
  by the new Os isotope data
  uudella Os-isotooppitiedolla
  .
 • If this is the case,
  can
  voiko
  it
  sen
  be
  <empty>
  substantiated
  osoittaa
  by evidence from the history of developed societies
  todisteilla kehittyneiden yhteisöjen historiasta
  ?

support.v

 • These data
  Nämä tiedot
  agree with those of Mahmood and Templeton and
  support
  tukevat
  the hypothesis that the incidence of the disease is related to exposure to menstruation
  hypoteesia, että sairauden esiintyvyys liittyy menstruaatioaltistukseen
  .
 • The facts
  Tosiasiat
  do not
  eivät
  support
  tue
  that contention
  tätä väitettä
  , however.
 • I can not find out of the evidence
  any facts which
  mitään tosiasioita, jotka
  support
  tukevat
  the view
  näkemystä
  or which justify the inference.
 • The experimental evidence does not contradict this view, although
  it
  se
  doesn't
  ei
  support
  tue
  it
  sitä
  very strongly
  kovin vahvasti
  either.
 • We have been able to examine these largely through inference alone, but
  our information
  tietomme
  does seem to
  support
  tukevan
  Curtice and Steed's view of the `denationalisation of British politics ``
  Curticen ja Steedin näkemystä "brittiläisen politiikan denationalisaatiosta"
  .

tell.v

 • And they must advance an argument about why
  human nature, which has presumably evolved in response to an enormous array of random forces
  ihmisluonto, joka on luultavasti kehittynyt vastareaktiona valtavaan valikoimaan satunnaisia voimia
  ,
  tells
  kertoo
  us
  meille
  anything about what is good or desirable in terms of the traits humans should possess
  jotakin siitä, mikä on hyvää tai toivottavaa sellaisten piirteiden kannalta, joita ihmisillä tulisi olla
  .

testify.v

 • Years later her parents made
  a sworn statement
  valalla vahvistetun lausunnon
  testifying
  todistaen,
  that the couple had met in July 1917
  että pari oli tavannut heinäkuussa 1917
  .
 • To bear and deny depression at the same time may seem like yet another paradox, but
  my diaries
  päiväkirjani
  testify
  todistavat,
  that somehow I managed to do both
  että jollakin keinolla onnistuin tekemään molemmat
  .
 • One moment the sun had been hanging above the desert, the next it had plunged out of sight, leaving only
  the copper and rose and saffron of the water
  kuparia, roosaa ja sahraminkeltaista veteen
  to
  <empty>
  testify
  todistaakseen,
  that it had been there
  että oli ollut siellä
  .
 • That
  Se
  surely
  has been
  on
  testified
  todistettu
  to
  <empty>
  today when the very convenor of the panel on doctrine admits that he doesn't want the statements to be too clear so that they can be understood and used by people of radically different persuasions.
 • I rather felt
  it
  sen
  testified
  todistavan
  to the contrary
  vastakkaista
  .
 • Charles had to sign
  a legal document
  laillisen asiakirjan
  testifying
  todistaen
  to that effect
  jotakin sinnepäin
  the day he inherited.
 • That reformers are often frustrated
  Se, että uudistajat ovat usein turhautuneita,
  testifies
  todistaa
  to the reality of what prison is about
  vankilan todellisuuden
  .
 • The blank pages in my diary
  Päiväkirjani tyhjät sivut
  testify
  todistavat
  as much
  yhtä paljon
  , and in addition that I was too apathetic to continue recording just how bored I was in the periods between my bouts of organising activity.
 • After emerging from the forest, but still shaded by trees, the road passes the Loch Maree Hotel, proud of
  the fact that Queen Victoria stayed there
  tosiasiasta, että kuningatar Victoria yöpyi siellä
  , as
  a roadside plaque
  tienvarsikyltti
  testifies
  todistaa
  .
 • As
  contemporary writing
  nykyajan kirjoitus
  testifies
  todistaa
  ,
  it was the sad end of a glorious period in English history
  se oli loistokkaan ajanjakson surullinen loppu englantilaisessa historiassa
  .

verify.v

 • She glimpsed a man busy at a cylinder, and again there was
  a hiss!
  sihahdus, joka
  verifying
  varmisti
  that the cylinder was the source of the noise
  että ääni tuli sylinteristä
  .
 • It
  is certainly
  on varmasti
  verified
  todennettu
  experimentally
  that the sonic clicks produced are both highly structured and directional
  että tuotetut ääninaksaukset ovat sekä hyvin strukturoituja että ohjaavia
  .
 • As we saw in the last chapter,
  a study in William Dement's laboratory
  William Dementin laboratoriossa tehty tutkimus
  verified
  osoitti,
  that external stimuli could indeed be incorporated into dreams during REM sleep
  että ulkoiset ärsykkeet voisivat todella yhdistyä uniksi REM-vaiheessa
  .
 • All teachers shall be given
  a standard competence test
  vakiomuotoinen pätevyystesti
  to
  <empty>
  verify
  varmistamiseksi,
  they are up-to-date with subjects and modern teaching methods
  että he ovat ajan tasalla aiheista ja nykyaikaisista opetusmenetelmistä
  .
 • N 265(1) is
  the affidavit
  valaehtoinen todistus
  verifying
  todentava
  a list of documents
  asiakirjaluettelon
  .
 • While an acquittal does not falsify police results, may we not regard
  a conviction
  tuomion
  as
  verifying
  vahvistavan
  them
  ne
  ?
 • These claims were purely anecdotal, and
  none
  yhtäkään
  had been
  ei ollut
  verified
  varmistettu,
  by independent clinical trials
  riippumattomilla kliinisillä kokeilla
  .
FEE 
cognizer (info)
degree (info)
domain_of_relevance (info)
manner (info)
proposition (info)
support (info)
verb_chain