TransFrameNet:Estimating

From Sanat

estimate.v

 • The population
  Väestö
  ,
  which
  jota
  was
  <empty>
  estimated
  arvioitiin olevan
  at 36 million
  36 miljoonaa
  in 1990
  vuonna 1990,
  consist of people from a wide range of different nationalities (by origin).
 • Someone
  Joku
  estimated
  arvioi
  the current number of Dublin bands
  dublinilaisten yhtyeiden nykyiseksi luumääräksi
  at around 300
  noin 300
  .
 • The government
  Hallituksen
  was reported
  to
  <empty>
  estimate
  arvioivan
  the cost of urgent rebuilding
  kiireisen uudelleenrakentamisen kustannuksiksi
  at E u00a31,500 million (about US$450 million)
  euroina 31 500 miljoonaa (noin 450 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)
  .
 • His wealth
  Hänen varallisuudekseen
  was
  <empty>
  last
  viimeksi
  estimated
  arvioitiin
  at £100 million.
  100 miljoonaa puntaa
 • He emphasized, however, that
  the reductions in Soviet military personnel
  vähennyksiä Neuvostoliiton sotilashenkilöstössä, joiden
  ,
  currently
  nykyään
  estimated
  arvioivat olevan
  by Western experts
  länsimaiset asiantuntijat
  to total no more than 7,800
  yhteensä korkeintaan 7 800
  , should not be utilized to compromise Cuba's security.
 • The world's population
  Maailman väestön
  ,
  currently
  nykyään
  estimated
  arvioidaan olevan
  to be about 5,300 million
  noin 5 300 miljoonaa
  , was expected to increase by another 1,000 million by the year 2000.
 • Their agricultural output
  Heidän maataloudellisen panoksensa
  was
  <empty>
  recently
  hiljattain
  estimated
  arvioitiin
  as about £2 million, or an average of some £370 per working unit
  olevan noin 2 miljoonaa puntaa, tai keskimäärin noin 370 puntaa toimiyksiköltä
  .
 • Heat flow during the Carboniferous
  Geoterminen lämpövuo kivihiilikaudella
  was
  <empty>
  estimated
  arvioitiin
  by assuming similar levels to the Jurassic with an allowance made for the effects of the Hercynian Orogeny in the late Carboniferous
  olettamalla samanlaisia tasoja jurakaudelle ja hyvittämällä herkynisen vuorijononmuodostuksen vaikutuksia myöhäisellä kivihiilikaudella
  .
 • For those who are weekly paid
  Niillä, jotka saavat palkan viikoittain
  ,
  normal earnings
  normaalit ansiot
  are
  <empty>
  estimated
  arvioidaan
  by looking at the last five weeks pay, or the last two months for the monthly paid
  katsomalla viiden viimeisen viikon palkkaa, tai kuukausipalkkaa saavilla kahden viimeisen kuukauden
  .
 • Pancreatic acinar cell kinetics
  Haiman rakkulassa olevan solun kinetiikkaa
  can be
  voidaan
  estimated
  arvioida
  by using the methods of BrdUrd labelling index and metaphase arrest
  käyttämällä menetelmänä BrdUrd-merkintähakemistoa ja metafaasin keskeytystä
  after vincristine administration
  vinkristiinin antamisen jälkeen
  .
 • Based on prices between 1980 and 1990
  Vuosien 1980–1990 hintojen perusteella
  ,
  Aziz
  Aziz
  estimated
  arvioi,
  that Kuwait had stolen oil worth US$2,400 million
  että Kuwait oli varastanut 2 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta öljyä
  and he claimed that Iraq had every right to ``retrieve these funds.
 • An attempt
  to
  <empty>
  estimate
  arvioida
  the cumulative effect of thematic map errors in digital overlay analysis
  teemakarttavirheiden kumulatiivista vaikutusta digitaalisessa kerrosanalyysissa
  has been made by Newcomer and Szajgin (1984).
 • The magnitude of the link between events and depression
  Tapahtumien ja masennuksen välisen yhteyden laajuutta
  has been
  on
  estimated
  arvioitu
  in various ways
  usein eri tavoin
  .
 • He left home on the word of promise; he was prepared to sacrifice his son because God said so; and
  his trust in God
  hänen luottamuksensa Jumalaan
  was
  <empty>
  estimated
  arvioitiin
  in terms of relationship to God
  suhteessa Jumalaan
  .
 • The number of resident American millionaires
  Amerikassa asuvien miljonäärien lukumäärän
  was
  <empty>
  estimated
  arvioitiin olevan
  in 1953
  vuonna 1953
  at 27,000
  27 000
  .
 • It
  was
  <empty>
  estimated
  arvioitiin,
  in 1913
  Vuonna 1913
  that as many as 1.5 million people had a vested interest, directly or indirectly, in defence spending
  että jopa 1,5 miljoonaa ihmistä oli määrännyt koron suoraan tai epäsuorasti puolustusmenoihin
  .
 • The molybdenum blue
  Molybdeenisininen
  can be
  voidaan
  estimated
  arvioida
  in a spectrophotometer
  spektrofotometrilla
  .
 • Some practitioners complained that
  it
  sitä
  was to difficult
  to
  <empty>
  estimate
  arvioida
  in advance
  etukäteen
  and could lead to aggressive underpricing which may affect the quality of the work.
 • The 700 lots include rarities such as a pair of mid-17th Century Swiss flintlock pistols or a wheel-lock rifle by Maucher,
  both
  molemmat
  estimated
  arvioitu
  in excess of £60,000
  yli 60 000 punnan arvoisiksi
  .
 • HBV DNA
  HBV DNA
  was
  <empty>
  estimated
  arvioitiin
  in serum
  seerumista
  by dot-blot hybridisation as previously described
  dot-blot-hybridisaatiolla, kuten aiemmin on kuvattu
  .
 • Iron concentrations
  Rautapitoisuudet
  (3.5 µM)
  could only be
  voitaisiin vain
  estimated
  arvioida
  in gastric juice
  mahanesteestä,
  because of unavoidable contamination, but these were about 15-fold lower than previously reported values.
 • Over the period of study, 228 dolphins were reliably reported to have drowned in set-nets, out of
  a total population
  kokonaispopulaatiosta, joka
  estimated
  arvioitiin
  in 1984
  vuonna 1984
  at 740
  740:ksi
  .
 • AIDS cases reported by end-1991
  vuoden 1991 loppuun mennessä raportoitujen AIDS-tapauksten
  were up by 42 per cent to 446,681, but
  were
  <empty>
  estimated
  arvioi
  by WHO
  WHO
  as actually exceeding 1,500,000
  todellisen lukumäärän olevan yli 1 500 000
  .
 • It
  Se
  was the biggest demonstration since the lifting of martial law in 1988, and
  was
  <empty>
  estimated
  arvioi
  by police
  poliisi
  to number 10,000
  lukumääräksi 10 000
  .
 • For each individual record
  Kullekin yksittäiselle tietueelle
  ,
  the λ max
  λ max
  was
  <empty>
  estimated
  arvioitiin
  by fitting a template to the long-wave limb of the absorbance spectrum
  täyttämällä absorbanssispektrin pitkäaaltoisen osan lomake
  .
 • The population figures
  väestöluvuista
  estimated
  arvioimista
  by Dolgikh
  Dolgikhin
  on the basis of this survey
  tämän kyselytutkimuksen perusteella
  have become widely accepted in the Soviet Union.
 • It
  was
  <empty>
  estimated
  arvioi,
  by the World Bank
  Maailmanpankki
  that the collapse of the ICA in July 1989 would cost coffee producers almost $4,000 million in lost revenues
  että ICA:n romahdus heinäkuussa 1989 aiheuttaisi kahvintuottajille lähes 4 000 miljoona dollarin tulonmenetykset
  .
 • The power of the various European States
  Euroopan eri valtioiden valtaa
  was in practice
  estimated
  arvioivat
  by commentators
  kommentaattorit
  largely in the crude terms of the extent of territory each possessed
  pääasiassa karkeasti kunkin hallussa olevan maa-alueen laajuuden mukaisesti
  .
 • In December
  Joulukuussa
  Costain
  Costain
  estimated
  arvioi
  its net debts
  nettovelakseen
  at £194 million
  194 miljoonaa puntaa
  after the sale of 11 properties to Great Portland Estates
  myytyään 11 kiinteistöä Great Portland Estatesille
  .
 • A technical analysis involves
  estimating
  arviointi
  the costs of a proposed programme
  ehdotetun ohjelman kustannuksien
  , attempting to quantify its benefits, and, if feasible, assessing alternative ways of carrying it out.
 • So we've got this model, right,
  we
  me
  've
  olemme
  estimated
  arvioineet
  the model
  mallin
  , let's now have a look at the plot of actual and predicted.
 • Vicki Vale, manageress of the Heaton Fund
  Vicki Vale, Heaton Fundin johtajatar
  ,
  estimates
  arvioi
  the value of β F for this period
  β F:n arvon tällä ajanjaksolla
  to be 0.9
  olevan 0,9
  .
 • In our country
  Maassamme
  the cost of a conventional cholecystectomy
  perinteisen sappirakon poiston kustannuksiksi
  is
  <empty>
  estimated
  arvioidaan
  at US$2400 (£1400)
  2 400 Yhdysvaltain dollaria (1 400 £)
  ,
  the inability to work not taken into consideration
  työkyvyttömyys huomioimatta
  .
 • Despite its size
  Koostaan huolimatta
  we
  me
  estimate
  arvioimme
  it to be valued around five thousand pounds
  sen arvoksi noin viisi tuhatta puntaa
  .
 • Amongst the topics discussed was the question of the repayment of
  Vietnam's outstanding debt to Japan
  Vietnamin perimättömästä velasta Japanille, joka
  ,
  estimated
  arviolta
  at some 30,000 million yen (about US$240 million)
  noin 30 000 miljoonaa jeniä (noin 240 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)
  .
 • Basing his calculations on the mass of ancient slag heaps dotting the Troodos ophiolite,
  George Constantinou
  George Constantinou
  estimates
  arvioi,
  that 2000 thousand tonnes of copper had been mined by Roman times
  että 2 000 tuhatta tonnia kuparia oli kaivettu roomalaisten aikaan mennessä
  .
 • Troll is huge by any standards --
  reserves
  varastojen kooksi
  are
  <empty>
  estimated
  arvioidaan
  at 1580 billion cubic metres (1,422 million tonnes) -- big enough to supply all the UK's gas needs for 35 years or so
  1 580 miljardia kuutiometriä (1 422 miljoonaa tonnia) -- tarpeeksi suuri UK:n kaiken kaasuntarpeen toimittamiseksi 35 vuoden ajan
  .
 • At all events
  Kaikissa tapauksissa
  the user
  käyttäjän
  will have
  to
  <empty>
  estimate
  arvioida
  the amount of direct access storage space the file needs
  tiedoston tarvitseman suorasaantitallennustilan määrä
  , and this will affect the algorithm used.
 • His fortune
  Hänen omaisuutensa
  ,
  conservatively
  sovinnaisesti
  estimated
  arvioituna
  in excess of a hundred million dollars
  yli sata miljoonaa dollaria
  , had come intact to his beloved daughter, Louise.
 • Each year 200,000 sq kms of rainforest are ripped out worldwide and,
  at present levels
  nykytasoilla
  ,
  scientists
  tutkijat
  estimate
  arvioivat,
  that the tropical rainforests will be just a memory by the year 2050
  että trooppiset sademetsät ovat vain muisto vuoteen 2050 mennessä
  .
 • The painting
  Maalaus
  is
  <empty>
  estimated
  arvioidaan
  at a mere FFr50-80 million
  arvoltaan vaivaiseksi 50–80 miljoonaksi FFr:ksi
  ,
  not because of the recession so much as the fact it must obviously stay in France
  ei niinkään taantuman takia kuin sen tosiasian, että sen on ilmeisesti pysyttävä Ranskassa
  .
 • It
  is
  <empty>
  estimated
  arvioidaan,
  that the potential levy off live lamb exports is £750,000
  että mahdollinen vero elävien lampaiden vienneistä on 750 000 puntaa
  a year.
 • The viewing figures
  Katselulukujen
  are
  <empty>
  estimated
  arvioidaan
  to have been between 100,000 and 150,000
  olleen 100 000–150 000
  .
 • In 1911
  Vuonna 1911
  Bowley
  Bowley
  estimated
  arvioi,
  that 2.5 m. adult men earned less than 25s. per week while working full-time
  että 2,5 miljoonaa aikuista miestä ansaitsi vähemmän kuin 25 š viikossa täysipäiväisessä työssä
  .
 • The seven charges were amongst
  80 criminal and civil counts filed against Imelda Marcos which
  80 rikos- ja siviilikannetta Imelda Marcosia vastaan, jonka
  were
  <empty>
  estimated
  arvioitiin
  to carry a cumulative prison sentence of more than 400 years
  saavan kumuloituvan vankeusrangaistuksen yli 400 vuodeksi
  .
 • If
  a million
  miljoonan
  are
  <empty>
  estimated
  arvioidaan
  to have watched Berlin
  katsoneen Berliiniä
  , close to that number lined the roads encircling the walled Moroccan city.
 • The Intelsat consortium had paid the National Aeronautics and Space Administration (NASA) US$150 million for the rescue, set against the
  US$1,000 million
  1 000 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jonka
  the mission
  tehtävän
  was
  <empty>
  estimated
  arvioidaan
  to have cost
  maksaneen
  .
 • This
  Tämä
  ,
  PW
  naispoliisi
  estimated
  arvioi
  ,
  would cost them between $4.4bn and $5.6bn
  maksaisi heille 4,4 - 5,6 miljardia dollaria
  .
 • Rather belatedly
  Melko myöhässä
  ,
  Crick and Linsley
  Crick ja Linsley
  (1983)
  estimated
  arvioivat,
  that a total of 20 `health effects ``(cancer deaths plus hereditary effects in the first two generations) would have resulted from the accident
  että onnettomuuden tuloksena olisi ollut yhteensä 20 "terveysvaikutusta" (syöpäkuolemat plus periytyvät vaikutukset kahdella ensimmäisellä sukupolvella)
  .

estimation.n

 • She shared
  her husband's
  aviomiehensä
  estimation
  laskelman
  of the value
  arvosta
  of good books
  hyvien kirjojen
  and gave hundreds away.
 • Serum
  Seerumi-
  estimations
  laskelmat
  are of proved value for all aminoglycosides and for the closely related agent streptomycin.
 • Yet, to this day, the
  estimation
  arvio
  of future population size
  tulevasta populaation koosta
  is a hazardous exercise (though an essential one for local and national governments and indeed for the world as a whole).
 • Calculate the percentage error which resulted from
  your
  sinun
  estimation
  arviostasi
  of the dimensions
  mitta-
  .
 • This leads to biases in
  estimation
  arviossa,
  of GNP
  GNP-
  when the official exchange rate over- or under-values that country's currency.
 • Then there is a group of more technical reasons which make statistical modelling and extrapolation more difficult, and inhibit attempts to overcome a shortage of resources for direct measurement by statistical
  estimation
  arviosta
  of soil losses
  maa-ainestappioiden
  .
 • It may, of course, be easier to quantify risk for natural hazards because of historical records and
  statistical
  tilastollisen
  estimation
  arvion
  of recurrence intervals
  uusiutumisvälien
  .
 • With both
  visual
  visuaalisessa
  estimation
  arvioinnissa
  and point counting techniques it must be remembered that values are being computed from the two dimensions of the thin section into the three dimensions of a sediment for modal composition.
 • Software
  Cost
  kustannus-
  Estimation
  arvio
  : Software metrics and life-cycle models applied to project cost estimation and project management.
 • In
  my
  minun
  estimation
  arvioni
  , the best pencils are totally soluble, not relatively so as Mr Robb states.

guess.v

 • Duncan
  Duncan
  had
  oli
  guessed
  veikannut
  right
  oikein
  about it being a Shogun, the smaller, two-door version
  sen olevan Shogun, pienempi, kaksiovinen malli
  .
 • He
  Hän
  had
  oli
  guessed
  arvannut
  correctly
  oikein
  .
 • Just
  guess
  arvaa,
  who's come to pay you a little visit
  kuka tulee pikku vierailulle
  !
 • It is easy enough
  to
  <empty>
  guess
  arvata,
  when these parishes were enclosed
  milloin nämä seurakunnat aidattiin
  .
 • Lewis
  Lewis
  immediately
  oitis,
  guessed
  arvasi
  that this suggestion came not from Chavasse but from his Aunt Lily
  että tämä ehdotus ei tullut Chavasselta, vaan hänen tädiltään Lilyltä
  , and in the irrational way that such family meddling irritates, this prompted an extraordinary flow of anger.
 • I
  Minä
  could
  voisin
  immediately
  oitis
  guess
  arvata,
  why she was not too keen to stay
  miksi hän ei ollut kovin innokas jäämään
  .
 • Somehow
  she
  hän
  'd
  oli
  already
  jo
  guessed
  arvannut
  the other woman's identity
  toisen naisen henkilöllisyyden
  .
 • `
  If they all lived
  Jos he kaikki olisivat elossa
  ,
  guess
  arvaa
  how many rats there'd be in this country in five years
  kuinka monta rottaa tässä maassa olisi viiden vuoden kuluttua
  .
 • However, as will be evident,
  we
  me
  are really
  todella
  still
  yhä
  guessing
  arvailemme
  as to the true cause of ice ages
  jääkauden oikeaa aiheuttajaa
  .
 • But
  Sir Patrick
  Sir Patrick
  certainly
  never
  ei koskaan
  guessed
  arvannut,
  what was to come
  mitä oli tulossa
  .
 • I expect
  you
  sinun
  've
  <empty>
  guessed
  arvanneen
  by now
  tähän mennessä,
  I'm a dog
  että olen koira
  .
 • You
  Sinun
  must have
  on täytynyt
  guessed
  arvata
  by now
  tähän mennessä,
  that 1-2-3 for Windows isn't the best Windows spreadsheet on the market
  että 1-2-3 for Windows ei ole markkinoiden paras Windows-taulukkolaskentaohjelma
  .
 • I
  Minä
  guess
  veikkaan
  it will all work out
  kaiken toimivan
  , but I'd be very sad to see Wilkinson go, particularly now when his work is yet unfinished.
 • For an ugly moment I had been convinced
  she
  hän
  had
  oli
  guessed
  arvannut
  the real reason for my avid professional interest in Bill Francis
  todellisen syyn innokkaaseen ammatilliseen kiinnostukseeni Bill Francisista
  .
 • Can
  Osaatko
  you
  sinä
  guess
  arvata,
  which breeds Peggy's parents are
  mitä rotuja Peggyn vanhemmat edustavat
  ?
FEE 
circumstances (info)
cognizer (info)
estimation (info)
evidence (info)
explanation (info)
feature (info)
frequency (info)
item (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
question (info)
result (info)
time (info)
value (info)
verb_chain