TransFrameNet:Coming to believe

  From Sanat

  ascertain.v

  • It was not possible
   to
   <empty>
   ascertain
   saada selville
   directly
   suoraan,
   how many halogen moieties had ended up on the football
   kuinka monta halogeenipuolikasta oli päätynyt jalkapalloon
   .
  • The committee's first task was
   to
   <empty>
   ascertain
   saada selville
   objectively
   objektiivisesti,
   whether discrimination exists against women at the Bar and, if so, the extent of such discrimination
   ilmenikö Barissa naisten syrjimistä, ja jos ilmeni, kuinka paljon
   .
  • The basis of the method is a three-step process of
   ascertaining
   saada selville
   the relationships between: (a) visitor rates and distance; (b) visitor rates and cost; and (c) number of visits to the site and an assumed set of admission charges
   suhde seuraavien välillä: (a) kävijämäärät ja etäisyys, (b) kävijämäärät ja kustannukset, ja (c) käyntien lukumäärä ja odotetut sisäänpääsymaksut
   .
  • From this, and knowledge of the requirements of the complete machine or structure
   Sen sekä koko koneen tai rakenteen edellytyksiä koskevan tietämyksen perusteella
   , it is possible
   to
   <empty>
   ascertain
   saada selville
   the reason for the inclusion of any feature, or entity, in the detailed design layout
   syy minkä tahansa ominaisuuden tai kokonaisuuden liittämiseen yksityiskohtaisessa suunnitelmapiirroksessa
   .
  • How
   Kuinka
   is
   <empty>
   the picture which determines its use
   kuva, joka määrittää sen käytön
   ascertained
   saadaan selville
   ?
  • The crystal acts as
   an analyser which
   analysaattorina, joka
   ascertains
   selvittää,
   whether or not the photon has polarisation perpendicular to the optical axis of the crystal
   onko fotonin polarisaatio kohtisuorassa kristallin optiseen akseliin nähden vai ei
   .
  • If the body lay there for long enough, even
   the means of death
   kuolintapa
   could be hard
   to
   <empty>
   ascertain
   varmistaa
   .
  • Where a trader advises that an item is beyond economical repair,
   we
   <empty>
   should seek
   to
   <empty>
   ascertain
   vahvistamaan
   ,
   by phone
   puhelimitse
   if necessary,
   the actual cost of repair
   todelliset korjauskustannukset
   .
  • Immediately behind him sat Howard and Shirley Brown, silent and sombre, each thinking
   thoughts that
   ajatuksia, joita
   were quite impossible for
   any observer
   kenen tahansa tarkkailijan
   to
   ascertain
   vahvistaa
   -- even for the two of them themselves fully to comprehend.
  • That the male participates in the duty of incubation
   Sen, että uros osallistuu hautomiseen,
   I
   <empty>
   ascertained
   varmistin
   by having shot a bird on the nest which on dissection proved to be a male
   ampumalla pesään linnun, joka dissektiossa osoittautui urokseksi
   .
  • In ordinary life it is rare indeed for people to form their beliefs by a process of logical deduction from
   facts
   tosiasioista, jotka
   ascertained
   saatu selville
   by a rigorous search for all available evidence and a judicious assessment of its probative value
   perusteellisella, kaikkien mahdollisten todisteiden hakemisella ja niiden todistusarvon järkevällä arvioinnilla
   .
  • We believe it drove onto the site just before the call to the fire brigade -- and that's
   what
   mitä
   we
   <empty>
   're trying
   to
   <empty>
   ascertain
   varmistaa
   from the travellers
   matkustajilta
   .
  • In the class which Rosa was taking
   he
   hän
   asked some elementary questions and,
   having
   <empty>
   ascertained
   varmistettuaan
   from his wife
   vaimoltaan,
   that the answers were correct
   että vastaukset olivat oikein
   , professed satisfaction.
  • The purpose of these measurements was
   to
   <empty>
   ascertain
   varmistaa
   through conscientious planning and medical surveillance
   huolellisella suunnittelulla ja lääketieteellisellä valvonnalla,
   that inadvertent exposure during spraying does not create any hazard to a rural population
   että tahaton altistuminen suihkutuksen aikana ei luo minkäänlaista vaaraa maaseudun populaatiolle
   .
  • The person due to receive the animals should be consulted
   to
   <empty>
   ascertain
   varmistamiseksi
   the documentation required
   tarvittavien asiakirjojen
   .
  • As far as
   I
   <empty>
   can
   voin
   ascertain
   osoittaa oikeaksi,
   this notation still applies to some brands of wool, but when we come to synthetics, things are a bit different
   että tämä merkintätapa koskee edelleen joitakin villamerkkejä, mutta kun kyse on keinotekoisista materiaaleista, asia on hieman toinen
   .
  • Observation statements
   silminnäkijälausuntoja
   can be
   voi
   ascertained
   vahvistaa
   by any observer
   Kuka tahansa silminnäkijä
   by normal use of the senses
   normaaleilla aistimuksilla
   .
  • For this study, when tests of mothers' serum were the basis for referral
   the type of tests used
   käytetyt testityypit
   were
   <empty>
   ascertained
   vahvistettiin
   .
  • Cases
   Tapaukset
   were
   <empty>
   ascertained
   vahvistettiin
   from multiple sources
   useista lähteistä
   , and it is doubtful that any were missed, although we can not be certain.
  • The meso- and metathorax become more or less intimately associated to form a pterothorax and the union is often so close that
   the limits of those regions
   kyseisten alueiden rajat
   can only be
   voidaan vain
   ascertained
   vahvistaa
   with difficulty
   vaivalloisesti
   .
  • It
   can be
   voidaan
   ascertained
   saada selville
   within two to four days
   whether or not the remedy has been correctly selected
   onko hoitokeino valittu oikein vai ei
   (in acute cases within two to four hours) because the patient after a few doses should be relieved.
  • It is important
   to
   <empty>
   ascertain
   saada selville
   why dietary compliance is poor
   miksi ruokavalion noudattaminen on heikkoa
   .
  • It is up to
   him
   hänen
   to
   <empty>
   ascertain
   vahvistaa,
   how far he wishes to travel and by what route
   kuinka kauas hän haluaa matkustaa ja mitä reittiä
   .
  • A publisher or distributor may very well be unaware of the contents of what he is circulating, although he might be thought to have some obligation to
   ascertain
   varmistaa,
   what is contained in what he is peddling
   mitä se sisältää ja mitä hän kauppaa
   .
  • He
   Hän
   had now
   oli nyt
   firmly
   vakaasti
   ascertained
   varmistanut,
   that he was too important to kill
   että hän oli liian tärkeä tapettavaksi
   .
  • Said Brian, `
   We
   <empty>
   were then able
   to
   <empty>
   ascertain
   varmistamaan,
   that the cards were counterfeit
   että kortit olivat väärennettyjä
   .
  • The guardian ad litem
   Uskotun miehen
   is required
   to
   <empty>
   ascertain
   varmistavan
   the child's wishes
   lapsen toiveet
   on attendance and to convey these to the court.
  • A post-mortem examination
   Ruumiinavaus
   could not
   ei voisi
   ascertain
   varmistaa
   the cause of death
   kuolinsyytä
   .
  • Please, Ellen,
   I
   minä
   'm trying
   to
   <empty>
   ascertain
   saada selville
   the nature of reality
   todellisuuden luonteen
   .

  conclude.v

  • However, it is difficult
   to
   <empty>
   conclude
   päätellä
   anything at all
   yhtään mitään
   from a correlation, particularly one which is barely significant
   vastaavuussuhteesta, eritoten sellaisesta, joka tuskin on merkittävää
   .
  • I
   minä
   don't
   En
   conclude
   päättele
   anything
   mitään
   from that
   siitä
   either, except that fancying is a complicated business.
  • I
   minä
   conclude
   Päättelen
   , then,
   that you mean to refuse him
   että tarkoituksesi on torjua hänet
   .
  • If ever he manages to do this
   Jos hän onnistuu tekemään tämän
   ,
   he
   hän
   concludes
   päättelee
   ,
   he hopes he will have a patron of similar eminence
   hän toivoo, että hänen asiakkaallaan on samanlainen arvovalta
   .
  • What
   Mitä
   , then,
   can
   voimme
   we
   me
   conclude
   päätellä
   about the contribution that political sociology has made to understanding more clearly the main trends of political change in the twentieth century, and to influencing the course of events
   kirjoituksesta, että poliittinen sosiologia on luotu, jotta ymmärrettäisiin selkeämmin poliittisen muutoksen pääasialliset suuntaukset 1900-luvulla ja jotta voitaisiin vaikuttaa tapahtumien kulkuun
   ?
  • Drucker
   Drucker
   concluded
   päätteli
   about decision analysis
   päätösten analyysista,
   that: “ A decision should always be made at lowest level and as close to the scene of action as possible
   että: "Päätös tulisi aina tehdä matalimmalla tasolla ja mahdollisimman lähellä toimintaympäristöä"
  • Even if the brain were designed so that components could be easily removed, there is the issue of
   what
   mitä
   we
   me
   can
   voimme
   conclude
   päätellä
   about the functions of its components
   komponenttien toiminnoista
   from knowing the effects of removing one of them
   kun tiedämme, miten yhden poistaminen vaikuttaa
   .
  • What
   Mitä
   are
   we
   me
   to
   <empty>
   conclude
   päättelemme
   about the implications for his later personality of the way in which a child is treated during his early years
   seuraamuksista lapsen myöhempään persoonallisuuteen tavasta, kuinka häntä kohdellaan varhaisina vuosinaan
   ?
  • It would be wrong
   to
   <empty>
   conclude
   päätellä
   from this debate
   tästä väittelystä,
   that science is too important to be left to politicians
   että tiede on liian tärkeää jätettäväksi poliitikoille
   .
  • Mr Hull specialised in young contemporary British artists and had no training, experience or knowledge which would have enabled
   him
   hänen
   to
   <empty>
   conclude
   päätellä
   from an examination of the pictures
   kuvien tarkastelun perusteella
   whether they were by Munter
   olivatko ne Munterin
   .
  • What
   Mitä
   can
   voimme
   we
   me
   conclude
   päätellä
   from all this
   kaikesta tästä
   ?
  • It would be rash
   to
   <empty>
   conclude
   päätellä
   too much
   liikaa
   from this
   tästä
   , but it does indicate that while the index has been compiled carefully and thoroughly, the cross-referencing could be slightly inproved.
  • Just down there is Sweden
   Tuolla alhaalla on Ruotsi
   ,
   we
   me
   concluded
   päättelimme
   in amazement.
  • It was logical
   to
   <empty>
   conclude
   päätellä
   the young fop was the assassin
   nuoren keikarin olleen salamurhaaja,
   but it could have been the young page or, indeed, a complete stranger.
  • So
   Niinpä
   I
   minä
   conclude
   päättelen,
   they weren't related
   etteivät he olleet sukua
   .
  • The problem is that
   on his own terms
   hänen omilla säännöillään
   `
   many
   monet
   ``
   may
   voivat
   conclude
   päätellä
   quite the reverse
   päinvastaista
   , however much they share his view of the Iraqi regime.
  • The doctors
   Lääkärit
   conclude
   päättelevät
   in the British Medical Journal
   British Medical Journalissa,
   that there would be little benefit if all women in the UK were given zinc supplements during pregnancy
   että olisi vähäinen hyöty, jos kaikille Yhdistyneen Kuningaskunnan naisille annettaisiin sinkkilisää raskauden aikana
   .

  conclusion.n

  • Surely, if you have serious reasons for doubting the
   police
   poliisin
   conclusions
   johtopäätöksiä
   , you should approach them?
  • These divergent views on the demand for money lead to very different
   policy
   menettelytavoista
   conclusions
   johtopäätöksiin
   .
  • I certainly agree that I would not be wholly confident of the
   conclusion
   johtopäätöksiin,
   about tunnelling
   tunnelin louhintaa koskeviin
   if I did not know that rigorous calculations with the Schrödinger equation lead to the same conclusion.
  • However, he then fails to follow through his rather important point to the logical
   conclusion
   johtopäätöksestä
   of considering how it might at least explain those many instances where outstanding originality and insanity have been found to co-exist
   koskien pohdintaa, kuinka se voisi vähintään selittää ne monet tahot, joissa huomattavan omaperäisyyden ja järjettömyyden on todettu esiintyvän yhdessä
   .
  • We
   me
   might draw three broad
   conclusions
   johtopäätöstä
   in relation to ensuring the accuracy of research data
   liittyen tutkimustiedon virheettömyyden varmistamiseen
   :
  • `
   We
   me
   can not move directly to particular fixed
   ethical
   eettisiin
   conclusions
   johtopäätöksiin
   from either the Bible or Natural Law
   Raamatusta tai luonnonlaista
   .
  • Surgery for superobesity is obviously a last resort, but this study confirms the
   conclusion
   johtopäätöksen
   of earlier short term follow-up studies which found a good psychological outcome even in patients with a history of psychiatric treatment
   aikaisemmista lyhytaikaisista seurantatutkimuksista, joissa havaittiin hyvät psyykkiset tulokset myös potilailla, joilla oli psykiatrista hoitohistoriaa
   .
  • The main
   conclusion
   johtopäätös
   about education and employment
   koulutuksesta ja työllisyydestä
   was
   that purely educational aims came first
   että puhtaasti koulutukselliset tavoitteet tulivat ensin
   : schools should not prepare pupils for particular types of employment; industry itself benefited from the teaching and learning of basic educational skills.
  • I
   minä
   've come to a lot of
   conclusions
   johtopäätöksiä
   about myself
   itsestäni
   within the last four months.
  • We
   me
   may draw two main
   conclusions
   johtopäätöstä
   from these data
   näiden tietojen perusteella
   about the prevalence of dementia among the institutionalized population
   dementian sairastumistiheydestä laitoshoitoon sijoitetun populaation keskuudessa
   .
  • Conclusions
   johtopäätökset
   from the Dragon Project
   Dragon-projektista
   suggest that in some cases the stone circle can act as a `shield ``from outside energies.
  • Afshar
   Afshar
   drew
   his
   hänen
   own
   conclusions
   johtopäätöksensä
   from this
   tästä
   .
  • Reich claimed that
   Freud
   Freud
   was not willing to draw the obvious
   conclusions
   johtopäätöksiä
   from psychoanalysis
   psykoanalyysin perusteella
   , namely,
   that changes were needed in these institutions if the sexual repression was to be overcome
   että näissä laitoksissa tarvittiin muutoksia, jos seksuaalinen torjunta aiottiin selvittää
   .
  • The main
   conclusion
   johtopäätös
   from this research
   tästä tutkimuksesta
   is
   that although health and work ability decline in some respects with age, they are subject to considerable personal variance
   että vaikka terveys ja työkyky laskevat jonkin verran iän mukana, niihin kohdistuu huomattavaa henkilökohtaista vaihtelua
   .
  • We have told you about making wide margins, which will give you a quick view both of the skeleton of the subject and of the important findings and memorable
   conclusions
   johtopäätöksistä
   of the study
   tutkimuksen
   .
  • As president of the Royal Society of Portrait Painters, with 40 years of art study behind him,
   Poole
   Poole
   is well placed to draw some
   conclusions
   johtopäätöksiä
   on the art
   taiteesta
   .
  • Unfortunately, there is no real solution to these difficulties and again we can only leave it to
   the reader
   lukijalle
   to arrive at
   his or her
   hänen
   own
   conclusion
   johtopäätöksensä
   on the basis of the material presented
   esitetyn aineiston perusteella
   .
  • Nor would it do to come to too many
   conclusions
   johtopäätöksiä
   on the evidence of yesterday's romp in the sun
   eilisen helpon voiton perusteella
   on a well-grassed but hard pitch
   hyvänurmisella mutta kovalla kentällä
   .
  • Anthony Ray
   Anthony Ray
   has recently reached the same
   conclusion
   johtopäätöksiä
   on art-historical grounds
   taidehistorialliselta pohjalta,
   and we know that Seville was an important centre for the manufacture and export of tin-glazed pottery.
  • Finally,
   I
   minä
   will draw some overall
   conclusions
   johtopäätöksiä
   on the White Paper
   hallituksen kannanotossa
   .
  • To reach
   conclusions
   johtopäätöksiä
   on any part of the evidence in isolation
   minkä tahansa yksittäisen aineiston osan perusteella
   is dangerous.
  • It should be a task of the European Council to reach
   conclusions
   johtopäätöksiä
   on common foreign and security policy
   yleisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
   .
  • The threat of targeting US-based British businesses for more taxes
   Uhka, että Yhdysvaltoihin sijoittuviin brittiläisiin liiketoimiin kohdistettaisiin lisää veroja,
   has led to the
   conclusion
   johtopäätökseen
   in some quarters
   that Clinton is less pro-free trade than his predecessor
   että Clinton on vähemmän vapaan kaupan puolesta kuin edeltäjänsä
   .
  • This theory, first advanced by Clifford Jolly and described by myself at greater length elsewhere, enables
   us
   meidän
   to draw detailed
   conclusions
   johtopäätöksiä
   regarding the instinctual repertoire of our pre-human ancestors
   koskien ihmistä edeltävien esi-isiemme vaistonvaraista valikoimaa
   .
  • Will
   he
   hän
   commission a report to consider in detail and with expertise the fluctuations to which he referred rather than, as he has, jumping to
   his
   hänen
   own
   conclusions
   johtopäätöksiään
   about why such fluctuations should exist
   siitä, miksi kyseisiä vaihteluja tulisi olla olemassa
   ?
  • Despite that problem, the results clearly confirm
   our
   meidän
   conclusion
   johtopäätöksemme,
   that paper readers did not react against the partisanship of their papers, they gloried in it
   että sanomalehden lukijat eivät reagoineet sanomalehtiensä kannattajuutta vastaan, vaan iloitsivat siitä
   .
  • An acquittal does not necessarily, and perhaps not even typically, falsify a
   police
   poliisin
   conclusion
   johtopäätöksiä,
   that the accused is guilty
   että syytetty on syyllinen
   .
  • He
   Hän
   reached the
   conclusion
   johtopäätöksen
   after studying samples of preserved moss from the period.
  • Our
   meidän
   conclusions
   Johtopäätöksemme
   of three-dimensional paraconductivity
   kolmiulotteisesta parajohtavuudesta
   are not sensitive to which extrapolation is used.
  • Investigators at the scene of the Waco siege agreed with
   the FBI's
   FBI:n
   initial
   conclusion
   johtopäätöksen,
   that cult members had started the fire themselves
   että kultin jäsenet olivat sytyttäneet tulen itse
   .
  • He
   Hän
   drew the
   conclusion
   johtopäätöksen,
   from this
   tämän perusteella
   that the riot `came like a bolt out of the blue ``
   että mellakka tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta
   (Guardian, 21 November 1985).
  • How typical it was of Luke to make his position so crystal-clear, drawing the line almost brutally in his determination that
   she
   naisen
   shouldn't make any personal
   conclusions
   johtopäätöksiä
   from his offer
   hänen tarjouksensa perusteella
   .
  • The
   conclusions
   johtopäätökset
   of one other major research
   toisesta tärkeästä tutkimuksesta
   was
   that it had substantial social implication of personal family in community lives
   että sillä oli huomattava sosiaalinen osallisuus henkilökohtaiseen perheeseen yhteisöelämässä,
   so these papers were discussed in great detail.
  • And has
   the Church
   kirkko
   now reached any
   conclusions
   johtopäätöksiä
   over the miracles Alice performed
   Alicen tekemistä ihmeistä
   ?
  • Jumping to the
   conclusion
   johtopäätös,
   that the biggest must therefore be the best
   että suurimman täytyy siksi olla paras,
   could be a mistake.
  • I dare say he was behaving shiftily and
   you
   sinä
   jumped to the
   conclusion
   johtopäätöksen,
   that he was following you
   että hän seurasi sinua
   .

  deduce.v

  • We
   Meillä
   have no choice but
   to
   <empty>
   deduce
   päätellä
   as much as we can
   niin paljon kuin pystymme
   about the baking of the cake
   kakun leipomisesta
   from studying what happens if we miss out a constituent, alter the temperature or cooking time or whatever
   tutkimalla, mitä tapahtuu, jos jätämme pois jonkin ainesosan, muutamme lämpötilaa, kypsennysaikaa tai mitä tahansa
  • Existence of a natural isotope effect not dependent on mass complicates efforts
   to
   <empty>
   deduce
   päätellä
   the history of the Solar System
   aurinkokunnan historiaa
   by studying isotope ratios
   isotooppisuhteita tutkimalla
   .
  • As viewers of this scene
   we
   me
   could also have
   olisimme myös voineet
   deduced
   päätellä
   something
   jotakin
   about the relationship between John and Mary
   Johnin ja Maryn välisestä suhteesta
   from the way they were sitting together and the way they looked at each other
   tavasta, jolla he istuivat yhdessä ja kuinka he katsoivat toisiaan
   .
  • Some figures of deaths in monastic houses may be accurate, but as the plague did not strike evenly throughout the country it would be foolish
   to
   <empty>
   deduce
   päätellä
   any estimate of national mortality
   mitään arvioita kansallisesta kuolevuudesta
   from them
   niiden perusteella
   .
  • Something had upset her
   Jokin oli järkyttänyt hänet
   ,
   Roland
   Roland
   reasonably
   deduced
   päätteli
   .
  • `Sounds as if she killed herself then ``
   "Kuulostaa aivan kuin hän olisi tappanut itsensä silloin",
   Maxim
   Maxim
   deduced
   päätteli
   .
  • It was relatively easy for
   Flora
   Floralle
   , sitting at the bottom of the Leighs' dining-table, to keep quiet, eat what was offered, and
   deduce
   päätellä
   by watching her neighbours
   vieressä istuvia katselemalla
   the correct order of knives and forks
   veitsien ja haarukoiden oikea järjestys
   .
  • Glancing around,
   she
   hän
   deduced
   päätteli
   from the sounds drifting from the kitchen
   keittiöstä kantautuvien äänien perusteella,
   that Tara was preparing a meal
   että Tara valmisteli ateriaa
   .
  • Her thighs and knees could quite conceivably
   Hänen reitensä ja polvensa voisivat melkoisen mahdollisesti
   ,
   she
   hän
   deduced
   päätteli
   in bewilderment,
   be turning to rubber
   muuttua kumiksi
   .
  • I'd like to emphasize that this idea that time and space should be finite without boundary is just a proposal:
   it
   sitä
   can not be
   ei voida
   deduced
   päätellä
   from some other principle
   minkään muun periaatteen perusteella
   .
  • (
   What would have happened at Verdun had Renault remained out of business
   Mitä olisikaan tapahtunut Verdunissa, jos Renault olisi pysynyt poissa kuvioista,
   can readily be
   on helposti
   deduced
   pääteltävissä
   from what has already been said about the Voie Sacrée
   sen perusteella, mitä Voie Sacréesta on jo sanottu
   .)
  • By analogy,
   we
   me
   can hope
   to
   <empty>
   deduce
   päättelevämme,
   what must be in an animal's head
   mitä eläimen päässä täytyy liikkua
   by observing what it does
   tarkkailemalla, mitä se tekee
   .
  • From households' expenditure patterns
   Kotitalouksien kulumallien perusteella
   it is possible
   to
   <empty>
   deduce
   päätellä,
   how much indirect and intermediate tax is paid
   kuinka paljon suoria ja epäsuoria veroja maksetaan
   , and there is a straightforward entry of the direct taxes each family pays.
  • A more realistic alternative is
   to
   <empty>
   deduce
   päätellä,
   which characteristics of organizations have the most impact on accounting
   millä organisaatioiden piirteillä on eniten vaikutusta kirjanpitoon
   .
  • Did
   you
   sinä
   deduce
   päättelitkö
   this
   tämän
   from the symptoms you saw
   näkemiesi oireiden perusteella
   or was there harder evidence?

  deduction.n

  • Working from this hypothesis, it is possible to make one further
   deduction
   päätelmä
   about the date of the original code
   alkuperäisen koodin päivämäärästä
   .
  • He
   Hänen
   must draw
   deductions
   päätelmiä
   about what he thinks took place
   siitä, mitä hän uskoo tapahtuneen,
   from the evidence that is presented to him
   hänelle esitettyjen todisteiden perusteella
   .
  • But the most chilling
   deduction
   päätelmä
   from the fact of Bill Sweet's murder
   Bill Sweetin murhan tosiasiasta
   was
   the immediate danger to Jacqui
   Jacquiin kohdistuva välitön vaara
   .
  • Because of this,
   people
   ihmiset
   make the attractive and easy
   deduction
   päätelmän,
   that those behind bars constitute our most serious criminals
   että telkien takana olevat ovat kaikkein pahimpia rikollisia
   .
  • It was but a short step from there to the
   deduction
   päättelyyn,
   that the woman was the one they had been ordered to look out for
   että nainen oli se, jota heidän oli määrätty pitämään silmällä
   , and the guard shouldered the door aside, bounding inwards.
  • In contrast to
   Van Helmont's
   Van Helmontin
   deduction
   päättelyyn
   of a water -- spirit ontology
   vedestä -- hengellinen ontologia
   from Genesis
   Genesiksestä
   , Boyle resisted a constitutive role for biblical texts.
  • He had not told her all he knew, she was sure of that, but he had confirmed
   her
   hänen
   deduction
   päätelmänsä
   about the provenance of the Durance paintings
   Durancen maalausten alkuperästä,
   although he had stressed she could prove nothing.
  • More sophisticated tests (Reicher, 1969) confirmed
   Cattel's
   Cattelin
   deduction
   päätelmän,
   that familiar written words are perceived as units, not as strings of letters
   että tutut kirjoitetut sanat havaitaan yksiköinä eikä kirjainjonoina
   .
  • And the more she thought about it the more she felt certain that
   her
   hänen
   instinctive
   deduction
   päätelmänsä
   had been right.
  • She had been right in
   her
   hänen
   deduction
   päätelmässään,
   that he was in love with someone
   että mies oli rakastunut johonkuhun
   .

  find.v

  • In a later experiment
   Myöhemmässä kokeilussa
   ,
   Albin
   Albin
   found
   tajusi,
   that brain injury could be five times greater when the damage was accompanied by a blood alcohol level of 200 micrograms per decilitre, twice the legal limit in the US
   että aivovaurio voisi olla viisi kertaa suurempi, kun vaurion lisäksi veren alkoholipitoisuus olisi 200 mikrogrammaa per desilitra, joka on kaksinkertainen laillisen rajaan nähden Yhdysvalloissa
   .
  • When I checked in Who's Who
   Kun tarkistin Kuka on kuka -teoksesta,
   I
   minä
   found
   sain selville,
   that Jenner held down a post for several years at David's old university
   että Jennerillä oli useita vuosia virka Davidin vanhassa yliopistossa
   .
  • In comparing the strength of tendons between animals,
   research
   tutkimus
   has
   on
   found
   havainnut
   that the absolute strength of tendons varies widely in the thoroughbred population
   että jänteiden absoluuttinen vahvuus vaihtelee laajalti täysiveristen populaatiossa
   .
  • I
   minä
   had expected
   to
   <empty>
   find
   löytäväni
   them empty
   ne tyhjinä
   .
  • I
   Minun
   had
   to
   <empty>
   find
   löytää
   where it was
   missä se oli
   .
  • Find
   Selvitä,
   who they are
   ketä he ovat
   , then ask your library to get some of their books for you.
  • She looks permanently worried, and it doesn't take long
   to
   <empty>
   find
   huomatakseen
   why
   miksi
   .
  • You
   sinä
   may
   Voit
   find
   huomata,
   when you have the reply back from the employer
   kun saat vastauksen työnantajalta,
   that you have to suspend unemployment benefit
   että sinun täytyy lakkauttaa työttömyysetu
   .
  • On one of the target airfields,
   eighteen enemy aircraft
   kahdeksassatoista ilma-aluksessa
   were later
   myöhemmin
   found
   havaittiin
   to have holes all over them
   reikiä joka puolella
   .
  • If you are a consultant to a developing Mini-Enterprise
   you
   sinä
   might
   voit
   find
   huomata
   yourself spending a whole day in the school
   viettäväsi koko päivän koulussa
   .
  • ``You can stop thinking, if that means trying
   to
   <empty>
   find
   huomata
   a way to steal the phetam and sell it somewhere else
   keinon varastaa ainetta ja myydä sitä muualle
   .

  guess.n

  • I
   Minun
   'm not given to making
   guesses
   arvauksia
   .
  • I invite
   guesses
   arvauksia
   .
  • If
   any child
   joku lapsi
   makes
   wild random
   villejä, satunnaisia
   guesses
   veikkauksia,
   note quietly who it is: those pupils will need your attention.
  • He
   Hän
   made a
   guess
   arvauksen
   .
  • Fortunetellers
   Ennustajat
   make
   educated
   todennäköisesti oikeaan osuvia
   guesses
   arvauksia
   too -- mostly
   about what they think their `subject ``would like to hear
   sellaisia, mitä heidän "kohteensa" haluaisi kuulla
   .
  • So,
   I
   minä
   will hazard
   my
   minun
   guess
   arvaukseni
   .
  • What
   Mikä
   '
   s
   on
   your
   sinun
   guess
   veikkauksesi
   ?
  • If the case had gone to court, it
   's
   on
   anyone's
   kenen tahansa
   guess
   arvattavissa,
   what would have happened
   mitä olisi tapahtunut
   .
  • But I was real familiar with his records and so I knew it was gonna be that way; in fact it was really kinda fun to have to take a
   guess
   arvata,
   at when he was gonna change
   milloin hän muuttuisi
   .
  • What the connection is
   Mikä yhteys on,
   we
   me
   can only hazard a
   guess
   arvata
   at
   <empty>
   but it confirms all our worst suspicions about anything-core outfits once and for all.
  • The basic answer lies in the
   guesses
   arvauksissa
   about future cash flow
   tulevista kassavirroista
   .
  • It appeared that
   my
   minun
   guess
   arvaukseni
   about the tide
   vuorovedestä
   had been near enough.
  • So let
   me
   minun
   begin by making some
   impressionistic
   impressionistisia
   guesses
   arvauksia
   about the views women do in fact currently hold on morality
   näkemyksistä, mitä naiset nykyään todellisuudessa tekevät pitääkseen kiinni siveellisyydestä
   .
  • When she doesn't know who the culprit is,
   she
   hän
   makes a
   guess
   arvauksen
   at it
   siitä
   , and the trouble is she's often right.
  • Now if you look at the first four figures there, does
   anybody
   joku
   want to have a
   guess
   arvata,
   at what those first four figures mean
   mitä nuo neljä ensimmäistä kuvaa tarkoittavat
   ?
  • Our spies think the best
   guess
   veikkaus
   for general availability of Solaris-on-iAPX-86
   Solaris-on-iAPX-86:n yleiselle saatavuudelle
   is
   May
   toukokuu
   .
  • April
   Huhtikuu
   is the best
   on paras
   guess
   veikkaus
   for first deliveries
   ensimmäisille toimituksille
   .
  • Can't tell you precisely what weapon, but
   my
   minun
   guess
   veikkaukseni
   of a piece of lead piping wrapped in a sock
   sukkaan kiedotusta lyijyputken pätkästä
   is as good as any.
  • Had that
   guess
   veikkaus
   of 3%
   3 %:n
   proved right, GDP should comfortably have expanded by the same amount.
  • In practice it may be possible to make an
   enlightened
   valistunut
   guess
   arvaus
   as to the origin and type of infection involved
   kyseisen infektion alkuperästä ja tyypistä
   , but in very few cases can the physician be one hundred per cent sure of his diagnosis.
  • Kircher's
   Kircherin
   guess
   veikkaus
   as to the continent's position
   maanosan asemasta
   was based on Plato's version.
  • Even if the child's articulation is poor,
   the adult
   aikuinen
   is likely to be able to make a
   good
   hyvän
   guess
   arvauksen
   as to a likely meaning
   todennäköisestä merkityksestä
   .
  • Many independent forecasters have recently raised
   their
   heidän
   guesses
   veikkauksiaan
   on growth in 1993
   kasvusta vuonna 1993
   to around 1.5%.
  • What
   Mikä
   '
   s
   on
   your
   sinun
   guess
   veikkauksesi
   on the invasion of France
   Ranskan hyökkäyksestä
   ?
  • One
   henkilö
   can reconstruct the original language by looking for common words and then make a
   guess
   arvaus,
   about where the language came from
   mistä kieli on peräisin
   .
  • Stifling a giggle,
   she
   hän
   hazarded a
   guess
   arveli,
   that the wardrobe would be full of the son's clothes
   että vaatekomero olisi täynnä pojan vaatteita
   .
  • Since further complaints against him would almost certainly have been recorded, it
   is a
   on
   fair
   reilua
   guess
   arvella,
   that he took to the open life
   että hän tottui elämään ulkona
   .

  guess.v

  • They would be repairing the skylight
   He korjannevat kattoikkunan
   ,
   I
   minä
   guessed
   päättelin
   correctly
   paikkansapitävästi
   , and were probably a firm Nassim had shares in so he could fiddle the invoices for the insurance company.
  • For that matter, all of us are familiar with the experience of trying, and perhaps managing,
   to
   <empty>
   guess
   päätellä
   the author of a piece of writing
   kirjoitetun tekstin kirjoittajan
   simply on the evidence of his language
   pelkästään hänen käyttämänsä kielen perusteella
   .
  • (Surely
   she
   hän
   would
   <empty>
   guess
   arvaisi
   the truth about me
   totuuden minusta
   ?
  • Many women go out to work; many women (and some men) work in the home, but
   one
   henkilö
   would never
   ei milloinkaan voi
   guess
   arvata
   the facts
   tosiasioita
   from this kind of statement
   tällaisen lausunnon perusteella
   :
  • The experiment consisted of presenting an unseen passage of text to a person and asking
   her
   häntä
   to
   <empty>
   guess
   päättelemään
   one letter at a time
   yksi kirjain kerrallaan
   .
  • She
   Hän
   guessed
   päätteli
   her age
   hänen iäkseen
   at 14 or 15
   14 tai 15
   .
  • It is important that
   you
   sinä
   guess
   arvioit
   the range
   kantaman
   without measuring
   mittaamatta
   , in exactly the same way as for a stone thrower.
  • They were staccato with
   a violence and bitterness which
   väkivallasta ja katkeruudesta, jota
   Sabine
   Sabine
   , stunned,
   guessed
   arveli
   had been suppressed for years
   pidätellyn vuosien ajan
   .
  • What she knew of him
   Mitä nainen tiesi hänestä,
   ,
   he
   mies
   could only
   pystyi vain
   guess
   arvailemaan
   at
   <empty>
   .
  • And now he found himself wondering whether
   she
   nainen
   knew or
   guessed
   aavistiko
   about Amy
   Amysta
   .
  • Duncan
   Duncan
   had
   oli
   guessed
   veikannut
   right
   about it being a Shogun, the smaller, two-door version
   sen olevan Shogun, pienempi, kaksiovinen malli
   .
  • NOT FOR the first time, Pakistan's selectors kept
   onlookers
   sivustakatsojat
   guessing
   veikkaamassa
   about the make-up of their team
   heidän joukkueensa koostumusta
   .
  • There was a young woman there,
   an attractive girl
   viehättävä tyttö, jota
   he
   hän
   guessed
   veikkasi
   at twenty-two
   kaksikymmentäkaksivuotiaaksi
   , who had been introduced to him as Suzanne Simonis.
  • Dot
   Dot
   guessed
   arveli
   by the papery men lurking inside the walls
   seinien sisältä kurkkivien paperiukkojen perusteella,
   that she must be ill
   että hänen täytyy olla sairas
   .
  • She was another young conservative
   Hän oli toinen nuori konservatiivi
   ,
   I
   minä
   guessed
   arvelin
   from a rather sheltered background
   hänellä olleen melko suojattu tausta
   .
  • Nell
   Nell
   guessed
   arveli
   from the centrifuges and freezers
   linkojen ja pakastimien perustella,
   what type of work they had been designed for
   minkälaiseen työhön ne oli tarkoitettu
   .
  • `I don't know, but
   to
   <empty>
   guess
   veikkaan
   from what happened to the people before you
   siitä, mitä tapahtui sinua edeltäneille ihmisille,
   ,
   you will be sent to Germany
   että sinut lähetetään Saksaan
   .
  • If
   they
   he
   haven't
   eivät ole
   guessed
   arvanneet
   after three clues then she chooses another card.
  • There is no limit to
   the distance
   etäisyydelle, jolta
   you
   sinä
   can
   voit
   guess
   arvata,
   other than the confines of the tabletop.
  • This is precisely the sort of work to play to your friends if you want to keep
   them
   heidät
   guessing
   veikkailemassa
   as to the true identity of the composer
   laatijan todellista identiteettiä
   .
  • Sam made some odd choices, and
   I
   minä
   guess
   arvelen,
   as the venues get bigger you've got to get broader
   että mitä suuremmiksi tapahtumapaikat tulevat sitä summittaisemmaksi sinun on ruvettava
   .
  • I felt angry and humiliated at the time of the argument but
   I
   minä
   can
   voin
   guess
   veikata,
   at how he must have felt
   miltä hänestä on täytynyt tuntua
   .
  • He
   Hän
   could only
   pystyi vain
   guess
   arvaamaan
   by how much Medmelton had inflated the significance of his presence
   sen perusteella, paljonko Medmelton oli liioitellut hänen paikallaolonsa merkitystä
   , but it appeared to have been enough to drive everything else from the communal mind.
  • By the way he was wriggling on the seat
   Tavasta, jolla mies kiemurteli istuimella
   ,
   she
   hän
   guessed
   arveli
   he had an erection
   että tällä oli erektio
   .
  • On this occasion, Murphy's skill can only be admired visually, and
   the real force of his audience's response
   hänen yleisönsä vastakaiun todellista voimaa
   is only
   to be
   <empty>
   guessed
   arvailla
   at
   <empty>
   .
  • Their destination
   Heidän matkakohdettaan
   could only be
   voitiin vain
   guessed
   arvailla
   at
   <empty>
   , but by their line of march through upper Clydesdale it looked as though they were heading for the West March, possibly even Galloway.
  • Her feelings for him
   Hänen tunteitaan miestä kohtaan
   may be
   voidaan
   guessed
   arvailla
   at
   <empty>
   from a text she wrote decades later, after Gustave's death
   tekstistä, jonka nainen kirjoitti vuosikymmeniä myöhemmin, Gustaven kuoleman jälkeen
   .
  • We were turned, lifted, pushed, lowered, pressed and turned again in
   a direction that
   suuntaan, jota
   couldn't be
   ei voitu
   guessed
   arvata
   , only feared.
  • Quite how wet any particular locality once was
   Se, kuinka märkä jokin tietty paikka kerran oli,
   can often be
   voidaan usein
   guessed
   arvata
   through detective work involving an enjoyable study of plants, place-names, and local history
   tutkimustyön perusteella, johon kuuluu miellyttävä tutustuminen kasveihin, paikannimiin ja paikallishistoriaan
   .
  • It was often difficult
   to
   <empty>
   guess
   arvata,
   which ones had important physiological roles and which were by-products or artefacts formed when tissues were damaged during extraction
   millä niistä oli tärkeät fysiologiset roolit ja mitkä niistä olivat sivutuotteita tai artefakteja, joita muodostui kudosten vaurioituessa erotuksen aikana
   .
  • He knew the river folk pretty well;
   he
   hän
   could
   pystyi
   guess
   veikkaamaan,
   what they had said
   mitä he olivat sanoneet
   .
  • `
   Guess
   Arvaa
   where I'm going this weekend
   minne olen menossa tänä viikonloppuna
   , ``he invited her.
  • All
   you
   sinun
   have to do
   is
   on
   guess
   arvata
   what year we're talking about
   mistä vuodesta puhun
   from the clues we give you
   antamieni vihjeiden perusteella,
   .
  • Look at this description of a place and try
   to
   <empty>
   guess
   arvata
   some of the action of the story
   joitakin tarinan tapahtumista
   from it
   sen perusteella
   .
  • And I'd keep a very careful record and it'd be on display, the day of the fête,
   people
   ihmisten
   would have
   to
   <empty>
   guess
   arvata
   the number of matchsticks in it altogether
   siinä olevien tulitikkujen lukumäärä yhteensä
   . ”
  • She might secretly find this tall, elegant man extremely disturbing, but she wasn't prepared to let
   him
   hänen
   guess
   arvata
   that fact
   sitä tosiasiaa
   .
  • He
   Hän
   has pursed his sour lips and
   guessed
   arvannut
   my true intentions: if I had not been so bored, I would have sold it
   todelliset aikeeni: jos en olisi ollut niin kyllästynyt, se olisi mennyt läpi
   .
  • `
   Ah, but you need not have been an outcast
   Aa, mutta sinun ei ole tarvinnut olla hylkiö
   , ``
   shrewdly
   purevasti
   guessed
   arveli
   the old lady
   vanha rouva
   .

  infer.v

  • However, let
   us
   me
   not -- or not yet --
   infer
   päätelkö
   mass nationalism
   massanationalismia
   from separatist movements
   separatistiliikkeistä
   in all cases.
  • You
   sinä
   can
   Voit
   infer
   päätellä
   an attitude
   asenteen
   only
   from the behaviour you see
   vain näkemästäsi käyttäytymisestä
   .
  • It was perfectly proper
   to
   <empty>
   infer
   päätellä
   prejudice
   haitta
   from the mere passage of time
   pelkästä ajan kulumisesta
   : in Cherry's case the magistrate's decision was based on two flawed findings of justification and no prejudice.
  • Pupils
   Oppilaita
   can be encouraged to use a picture as evidence and to deduce and
   infer
   päätellä
   further things
   asioita
   from what they see
   näkemänsä perusteella
   .
  • That Eliot tended to be curious in such matters, others have noted, and
   they
   he
   have sometimes
   ovat joskus
   inferred
   päätelleet
   some oddity in his own make-up
   hieman kummallisuutta hänen omassa luonteessaan
   .
  • Indeed, in some situations,
   the child
   lapsi
   may have to exploit this interdependence
   to
   <empty>
   infer
   päätelläkseen
   the reason
   syyn
   on the basis of information about the result
   tuloksen myötä saamansa tiedon perusteella
   , while continuing to maintain the reason/result distinction.
  • We
   me
   can look at the way other creatures behave and
   from our observations
   havaintojemme perusteella
   infer
   päätellä
   the senses to which they are responding
   mihin aistimuksiin ne vastaavat
   , but our inferences may be misleading us.
  • In the actual examination all the figures are provided and it is only necessary
   to
   <empty>
   infer
   päätellä
   from inspecting the graph or drawing
   kaaviota tai piirustusta tarkkailemalla,
   which of four alternatives is the correct one
   mikä neljästä vaihtoehdosta on oikein
   .
  • First,
   the agreement that risk should pass independently from property
   sopimusta, että riskin tulisi siirtyä riippumatta omaisuudesta,
   was not express but
   inferred
   päätteli
   by the court
   oikeusistuin
   from the circumstances of the case
   tapauksen olosuhteista
   .
  • What
   Mitä
   , thus, may
   we
   me
   infer
   päätellä
   exactly
   from Johnson's remark that he would go two miles out of his way to meet Monboddo
   Johnsonin huomiosta, että hän menisi kaksi mailia sivuun omalta reitiltään tavatakseen Monboddon
   ?
  • As
   you
   sinä
   may
   voit
   infer
   päätellä
   from my name and address
   nimestäni ja osoitteestani
   ,
   I am a person of Irish origin who is currently living and working in France
   olen irlantilaista syntyperää ja asun ja työskentelen nykyään Ranskassa
   .
  • His date of birth
   Hänen syntymäpäivänsä
   has
   to be
   <empty>
   inferred
   päätellä
   from the preface to the third (1709) edition of his Compleat Course of Chymistry, in which he says that he was then seventy-eight
   hänen teoksensa Compleat Course of Chymistry kolmannen (1709) painoksen esipuheesta, jossa hän sanoo olleensa tuolloin seitsemänkymmenenkahdeksan
   .
  • Little is known about his family, and
   his date of birth
   hänen syntymäpäivänsä
   can be
   voidaan
   inferred
   päätellä
   only
   from the fact that he was apprenticed to a mercer in 1528
   siitä tosiasiasta, että hän oli tekstiilikäsittelijän oppipoikana vuonna 1528
   .
  • It should be a condition, for
   anyone thinking about development
   jokaiselle, joka ajattelee kehitystä,
   to resist trying
   to
   <empty>
   infer
   päättelemästä,
   how a structure develops
   kuinka rakenne kehittyy
   by only looking at the final result
   vain katsomalla lopputulosta
   .
  • However, once granted that
   one
   henkilö
   can not
   ei voi
   infer
   päätellä,
   what to do
   mitä tehdä
   from fact alone
   pelkästään tosiasian perusteella
   , there seems to be no flaw in the argument.
  • It is not difficult
   to
   <empty>
   infer
   päätellä,
   where the information on curvature must come from
   mistä tiedon kaarevuudesta täytyy tulla
   .
  • The researchers concluded that `
   one
   <empty>
   may
   voidaan
   infer
   päätellä,
   that many felt there had been a conflict between studying for interest's sake and studying for examination success
   että monien mielestä oli ollut ristiriitaa opiskelussa kiinnostuksen takia ja opiskelussa koemenestyksen takia
   ``.
  • For if one supposes that all good things become valueless if you remove the pleasure,
   one
   henkilö
   may
   voi
   infer
   päätellä,
   that all the value must lie in the pleasure
   että kaiken merkityksen on oltava mielihyvässä
   .
  • On the material before me
   Edessäni olevan aineiston perusteella
   I think
   I
   minun
   should
   tulisi
   infer
   päätellä,
   that the district judge attached at least some weight to the debtor's arguments based on section 69
   että piirikunnan tuomari antoi ainakin hieman painoarvoa velallisen argumenteille perustuen pykälään 69
   .
  • Yet since you `have ``your body and I `have mine
   we
   me
   can
   voimme
   infer
   päätellä
   the general features of each other's minds
   yleisiä ominaisuuksia toistemme mielistä
   by observing each other's bodily behaviour
   tarkkailemalla toistemme kehon käyttäytymistä
   .

  inference.n

  • In order to draw causal
   inferences
   päätelmiä
   about the educational consequences of being in care
   huostaanoton koulutuksellisista vaikutuksista
   , a longitudinal study has been designed.
  • We
   Meidän
   must make
   inferences
   päätelmiä
   about the health status of the survivors
   selviytyneiden terveydentilasta
   from these data
   näiden tietojen perusteella
   .
  • Using animals in experiments requires
   us
   meidän
   to make
   inferences
   päätelmiä
   about psychological processes
   psykologisista prosesseista
   from behaviour
   käyttäytymisen perusteella
   .
  • Ethologists have not yet begun to grasp at the crucial characteristic of human beings that tends to invalidate all but the most cautious
   inferences
   päätelmät
   from other animals
   muista eläimistä
   to Man
   ihmistä koskevat
   .
  • The computer
   Tietokone
   can give questions for the user to ask, and also draw
   inference
   päätelmiä
   from the answers
   vastauksista
   .
  • The
   inference
   päätelmät
   from samples
   näytteistä
   may be deductive or inductive.
  • However, these arguments are not particularly strong, for, if the
   inference
   päätelmä
   of fault
   virheestä
   is so great, why not include a requirement of proof of fault, at least at the level of subjective recklessness?
  • The
   inference
   päätelmä
   of user information needs
   käyttäjän tiedontarpeista
   from user information-seeking behaviour
   käyttäjän tiedonhakukäyttäytymisen perusteella
   has led to much confusion.
  • There is a mistaken tendency, nourished perhaps by too partial examples, to see perception as the passive reception of evidence from an external world from which
   we
   me
   make
   inferences
   päätelmiä
   to its causes
   sen syistä
   .
  • He takes himself to have true premises and a valid
   inference
   päätelmä
   to a true conclusion
   todelliseen johtopäätökseen
   ; the premises might include the proposition that in the past he has made mistakes.
  • It is difficult to use these data to draw any reliable
   inferences
   päätelmiä,
   as to whether the prevalence among the institutional population is increasing
   kuten onko institutionaalisen populaation ylivalta kasvussa
   .
  • The
   inference
   päätelmä
   is
   that more pupils are attending ordinary classes in normal schools
   että yhä useammat oppilaat osallistuvat tavallisille oppitunneille normaaleissa kouluissa
   .
  • Causal
   Syysuhteiset
   inferences
   päätelmät
   are constructions built upon foundations of assumptions, and can not be more valid than the assumptions.
  • This goes beyond direct observations and requires some
   inference
   päättelyä
   or speculation
   on the part of the observer
   tarkkailijan osalta
   .
  • For the present
   we
   meidän
   need to proceed by
   inferences
   päätelmiin
   .
  • Our
   meidän
   main
   inference
   päätelmämme
   was
   that as insectivorous primates radiated within the forest they took to fruit-eating and became diurnal
   että kun hyönteisiä syövät kädelliset levisivät metsään, ne muuttuivat hedelmiä syöviksi päiväeläjiksi
   .
  • When a routine problem arises he perhaps assembles the information and pursues
   his
   hänen
   inferences
   päätelmiään
   to the conclusion almost as tidily as he would on paper.
  • From this sharply drawn difference
   Tämän terävästi tehdyn erottelun perusteella
   Goody and Watt
   Goody ja Watt
   draw all their
   inferences
   päätelmänsä
   concerning the thought process, cognitive skills and social achievements of the two kinds of societies
   koskien ajatteluprosessia, kognitiivisia taitoja ja sosiaalisia saavutuksia kahdessa erilaisessa yhteisössä
   .
  • Inferences
   Päätelmät
   about mind
   mielestä
   are thus made
   from descriptions
   kuvailujen perusteella
   .
  • Additionally,
   human readers
   ihmislukijat
   are able to make a multitude of
   inferences
   päätelmiä
   about the sentences within a discourse
   virkkeistä diskurssin sisällä
   .
  • Journalistic
   Journalistista
   speculation and
   inference
   päättelyä
   about official statements
   virallisista lausunnoista
   are not protected.
  • The necessary
   inference
   päättely
   from such a principle as his
   sellaisesta periaatteesta kuin hänen omansa
   is
   that the interpreters of law should be the.ones to define the rights of individuals and to trace the bounds of legitimate government over them
   että lain tulkitsijoiden tulisi olla niitä, jotka määrittävät yksilöiden oikeudet ja selvittävät niiden lainmukaisen hallinnan rajat
   .
  • This presents more difficulties for
   the researcher
   tutkijalle
   ,
   who
   jonka
   has to do a great deal of interpretation in order to make
   inferences
   päätelmiä
   from what people actually do
   ihmisten toiminnan perusteella
   to their motivations for doing it
   toiminnan motivaatioista
   .
  • Old-fashioned nationalists and Thatcherites
   Vanhanaikaiset nationalistit ja thatcheristit
   may draw the triumphant
   inference
   päätelmän,
   that the Gulf war has exposed the futility of the Community's foreign policy ambitions
   että Persianlahden sota on tuonut ilmi yhteisön ulkopoliittisten päämäärien hyödyttömyyden
   .
  • `The
   inference
   päätelmä,
   that Cheshire and Merseyside `decision makers ``might influence your strategy
   että Cheshiren ja Merseysiden "päättäjät" voivat vaikuttaa strategiaasi,
   is palpable nonsense.

  learn.v

  • I
   minä
   've
   Olen
   learned
   oppinut
   better
   paremmin
   .
  • Did
   he
   hänen
   really need to go so far
   to
   <empty>
   learn
   oppiakseen
   so little
   niin vähän
   ?
  • He thought that
   he
   hän
   learnt
   oppineensa
   a lot
   paljon
   about preaching
   saarnaamisesta
   from this experience
   tämän kokemuksen myötä
   .
  • I
   minä
   learned
   Opin
   more
   enemmän
   about coaching sprinters
   pikajuoksijoiden valmentamisesta
   by reading this book
   lukemalla tämän kirjan
   than I have in the past 30 years in the sport
   kuin viimeisten 30 vuoden aikana lajin parissa
   .
  • He
   Hän
   had
   oli
   learned
   oppinut
   his lesson
   läksynsä
   regarding being prepared
   ottaen huomioon valmistautumisensa
   from the previous Friday night
   edellisestä perjantai-illasta
   .
  • They
   He
   learn
   oppivat
   maths
   matematiikkaa
   through playing with dominoes or measuring the size of rooms
   pelaamalla dominopalikoilla tai mittaamalla huoneiden kokoa
   , she says.
  • Henri, born in 1767
   Henri, syntynyt vuonna 1767
   , was actively employed during the Terror,
   learning
   oppien
   his trade
   ammattinsa
   by constantly helping his father on the scaffold
   auttamalla jatkuvasti isäänsä mestauslavalla
   , as did their younger son Gabriel.
  • `
   I
   minä
   learned
   Opin
   a lot
   paljon
   about men
   miehistä
   , ``she said.
  • I was aware of the enormous distances, especially for those in the West, although
   I
   minä
   learned
   opin
   a lot more
   paljon enemmän
   about this
   tästä
   simply be being there
   vain olemalla paikalla
   .
  • Another way of
   learning
   oppia
   vocabulary
   sanastoa
   by direct association
   suoralla assosiaatiolla
   is to participate in local activities, and find out the names of objects, actions, processes, etc., ``on the job.
  • Long before going solo
   the student
   opiskelijan
   should have
   olisi pitänyt
   learned
   oppia
   the mnemonic
   muistisääntö
   by heart.
  • Though
   we
   me
   learned
   opimme
   them
   heiltä
   by word of mouth
   suullisesti
   , of course.
  • I
   minä
   learned
   Opin
   this dance
   tämän tanssin
   from my mother
   äidiltäni
   .
  • He
   Hän
   probably
   learned
   oppi
   his surveying skills
   selviämistaitonsa
   from the land surveyor, Thomas Clerke, to whom he was assistant by 1589, and possibly in 1587, and continued as such until Clerke's death in 1602
   maanmittari Thomas Clerkeltä, jonka assistenttina hän oli vuodesta 1589, ja mahdollisesti myös vuonna 1587, aina Clerken kuolemaan saakka vuonna 1602
   .
  • There's hundreds of variations you can come up with, but one thing that influenced me
   was
   oli
   learning
   oppinut
   piano
   pianonsoiton
   in school
   koulussa
   .
  • `
   Paul Daniels
   Paul Daniels
   learned
   oppi
   the ropes
   asiansa
   on the Middlesbrough club scene where he had to be a little tougher to survive the wisecracks
   Middlesbrough'n klubipiireissä, jossa hänen täytyi olla hieman kovempi selvitäkseen herjoista
   , but he comes across as unfriendly on television, ``he said.
  • The criteria of sex are
   Seksin kriteerejä on
   ,
   we
   me
   learn
   opimme
   ,
   many
   monia
   ; and none of them itself is definitive.
  • Only
   I
   minä
   do want
   to
   <empty>
   learn
   oppia
   .
  • As
   more
   lisää
   is
   <empty>
   learned
   opitaan
   about its capabilities and applications
   sen mahdollisuuksista ja sovelluksista
   ,
   partly from user experience
   osaksi käyttäjäkokemusten perusteella
   , design changes are required to exploit the findings and cater for individual user needs.
  • Abilities are inherited;
   capacities or aptitudes
   pystyvyys tai kyvykkyys
   are
   <empty>
   learned
   opitaan
   .
  • True relaxation is
   something which
   jotain, jonka
   can be
   voi
   learned
   oppia
   by anyone
   kuka tahansa
   -- although, like anything worth having, it does take a little practice.
  • What
   Mitä
   can be
   voidaan
   learned
   oppia
   by comparing one system with another
   vertailemalla yhtä järjestelmää toiseen
   ?
  • At the end of the tour
   more than 150 pages of rewritten script
   yli 150-sivuinen uudelleen kirjoitettu käsikirjoitus
   had had
   to be
   oli
   learned
   opittava
   by the company
   yrityksen
   .
  • Area training will then involve
   the manager
   esimies
   in
   learning
   oppimaan
   about managing a local bureau
   paikallistoimiston johtamista
   .
  • He'd always wanted to be a blacksmith and
   he
   hän
   learned
   opetteli
   by doing the job
   tekemällä työtä
   .
  • So,
   what
   mitä
   can
   you
   voit
   learn
   oppia
   from looking so closely at the actor on stage, TV and cinema
   seuraamalla niin läheltä näyttelijää näyttämöllä, televisiossa ja elokuvateatterissa
   ?
  • So do please tell me,
   just what marvellous things
   mitä upeaa
   might
   I
   minä
   learn
   oppia
   from observing your father
   tarkkailemalla isääsi
   ?
  • He
   Hän
   's gone about it quietly, just plugging away and
   learning
   oppien
   from watching others
   katselemalla muita
   .
  • The first thing
   Ensimmäinen asia, mitä
   I
   minä
   learned
   opin
   in running the Grand Canyon
   juoksemisesta Grand Canyonilla,
   are The Rules.
  • They
   Heidän
   have
   to
   <empty>
   learn
   oppia
   in competing with men for recognition and promotion to suppress any signs of feminine `weakness ``
   kilpailemaan miesten kanssa tunnistaen kaikki naiselliset "heikkouden" merkit ja edistäen niiden poistamista
   .
  • It was a competition to test
   the skills
   taitoja, joita
   they
   he
   've
   ovat
   learned
   oppineet
   in dealing with real road accidents
   hoitaessaan todellisia tieliikenneonnettomuuksia
   .
  • The student
   Opiskelija
   will
   <empty>
   learn
   oppii
   more effectively
   through identifying the particular needs and problems of each patient
   tunnistamalla kunkin potilaan erityiset tarpeet ja ongelmat
   .
  • As with the coursebooks, the video aims to encourage
   learning
   oppimista
   through thinking and doing
   ajattelemalla ja tekemällä
   .
  • Amnesty International says
   it
   se
   has
   on
   learned
   saanut tietoonsa
   of `only a fraction ``of the cases in which people were imprisoned for their beliefs
   "vain murto-osan" tapauksista, joissa ihmisiä on vangittu heidän vakaumustensa vuoksi
   .
  • Anthropologists
   Antropologit
   usually spend some years
   learning
   opetellen
   about the cultures of `their ``people
   "oman" kansansa kulttuuria
   by living with them
   asumalla heidän kanssa
   .
  • There is still
   much
   paljon
   to
   <empty>
   learn
   opittavaa
   about this family of chemicals
   tästä kemikaaliperheestä,
   and it is obviously prudent to reduce the levels wherever practicable to do so.
  • We are aware that
   many employees
   monet työntekijät
   are interested
   to
   <empty>
   learn
   saada tietoonsa
   about what Wood Group companies do and where they are located
   mitä Wood Group -yritykset tekevät ja missä ne sijaitsevat
   .
  • In the next few days
   Creggan
   Creggan
   began
   to
   <empty>
   learn
   saada tietää
   about the Zoo in which he was now imprisoned
   eläintarhasta, johon hänet oli vangittu
   .
  • There is no doubt that
   children
   lapset
   learn
   oppivat
   far more
   paljon enemmän
   by example
   esimerkistä
   than by precept
   kuin havainnosta
   , and therefore that teachers have a continuous obligation to behave well themselves.
  • He
   Hän
   will
   <empty>
   learn
   oppii
   by practice
   käytännössä
   to control the tools he uses and the media that he works in
   hallitsemaan työkaluja, joita hän käyttää, ja välineitä, joilla hän työskentelee
   .
  • He
   Hän
   learns
   oppii
   from failure
   epäonnistumisesta
   and gets his team to learn too.
  • The details
   Yksityiskohdat, jotka
   you
   sinä
   'll
   <empty>
   learn
   saat tietää
   tomorrow
   from the tape
   nauhalta
   .
  • Anne
   Anne
   had
   oli
   learned
   saanut selville
   of the change in the royal fortunes
   kuninkaallisen omaisuuden muutoksesta
   from her mother
   äidiltään
   .
  • Angela Cartwright
   Angela Cartwright
   would
   <empty>
   learn
   saisi tietää
   of his humiliation
   miehen nöyryytyksestä
   soon enough.
  • These
   Näistä
   she
   hän
   would
   <empty>
   learn
   kuulisi
   of
   <empty>
   only through other people
   vain muilta ihmisiltä
   .
  • `From
   what
   mitä
   I
   minä
   have
   olen
   learned
   saanut tietää
   of you
   sinusta
   , I would understand it less had you refused.
  • `One of
   the things
   asioista, joita
   you
   sinä
   learn
   opit
   in an exercise like that
   tällaisessa harjoituksessa
   is that the odds are stacked very much against the aggressor.
  • They sang
   the songs
   lauluja
   they
   heidän
   learned
   oppimiaan
   at school
   koulussa
   .
  • It turns out that like the vervets,
   birds
   linnut
   will also
   myös
   learn
   oppivat,
   to whom they should respond
   kenelle heidän tulisi vastata
   .
  • Because progress in
   learning
   oppimisessa
   a language
   kielen
   is continuous but uneven, the definition of the different levels of attainment must in certain respects be a matter of judgement.
  • The view that
   hooligans
   huligaanit
   actually
   learn
   oppivat
   how to behave
   käyttäytymään
   from the papers
   paperilta
   and reflect back to the public the image that has been created for them is not really borne out in personal interviews.
  • She had meant to try, although
   she
   hän
   had
   oli
   learned
   saanut teitää
   where Georgie might be found
   mistä Georgie voisi löytyä
   and was rather more interested in seeing what one of Crystal's lovers looked like.
  • Go over it aloud and
   learn
   selvitä
   what it's about
   mistä on kyse
   before the lesson.
  • I
   minä
   soon
   learnt
   opin
   that her name was Sophie
   että hänen nimensä oli Sophie
   .
  • Well,
   her daughter
   hänen tyttärensä
   would
   <empty>
   learn
   oppisi
   life
   elämää
   the hard way as she had done.
  • I don't know why
   you
   sinä
   never
   learned
   oppinut
   yourself
   itse
   to write your precious words
   kirjoittamaan arvokkaita sanojasi
   .
  • I'm much more confident about my ability and
   I
   minä
   have
   olen
   learned
   oppinut
   a lot
   paljon
   .
  • `
   You
   Sinäkin
   are
   <empty>
   learning
   opit
   Russian
   venäjää
   , too, aren't you?
  • It is called `chi kung ``and is a method for
   learning
   oppia
   to breathe correctly
   hengittämään oikein
   .
  • I guess
   we
   meidän
   just have
   to
   <empty>
   learn
   oppia
   to live with people taking pot-shots at us
   elämään ihmisten kanssa, jotka arvostelevat meitä
   .
  • Children
   Lapset
   learn
   oppivat
   to speak and understand speech
   puhumaan ja ymmärtämään puhetta
   first and without the formal instruction needed when learning to read and write.

  realization.n

  • Competition between rival travel companies has always been intense and one of the reasons for Thomas Cook's early success
   was
   oli
   his
   hänen
   realization
   oivalluksensa,
   that marketing was very important
   että markkinointi oli hyvin tärkeää
   .
  • Later still,
   my
   minun
   realisation
   oivallukseni
   was confirmed for me when I read the following statement from one of Bruch's patients: `I am completely isolated, I sit in a glass sphere.
  • Many man-haters, in my experience, come fresh from a traumatic relationship with a man, or a recent
   realization
   oivalluksesta
   about men
   miehiä koskevasta
   .
  • This will be forthcoming only if there is full discussion between the universities and all concerned with the pre-registration year, and a
   realisation
   oivallus
   by all
   kaikkien
   of the importance of the year to the young doctor
   koskien vuoden tärkeyttä nuorelle tohtorille
   .
  • With the greater
   realisation
   oivallus
   by the customers
   asiakkaiden
   of the new Opening Hours
   uusista aukioloajoista
   , customer service is undoubtedly suffering:
  • Wrangles with the Comintern continued, despite the growing
   realization
   oivalluksesta,
   by Communists
   kommunistien
   that genuine Fascism had rendered the concept of ``Social Fascism out of date
   että aito fasismi oli julistanut "sosiaalisen fasismin" vanhentuneeksi
   .
  • He was nervous and uneasy, his pale cheeks unnaturally flushed, shocked with the
   realization
   tajuttuaan,
   of what he had done
   mitä hän oli tehnyt
   .
  • The rise of public concern about the environment has done most to hasten a
   realisation
   oivaltamista
   among Conservatives
   konservatiivien keskuudessa
   that Thatcherism has its limitations
   että thatcherismilla on omat rajoituksensa
   .
  • Flattery conceals greed, and marriage will bring a hard
   realization
   oivalluksen
   to women who readily believe the compliments of their suitors or, indeed, their promises of fidelity
   naisille, jotka auliisti uskovat kosijoidensa kohteliaisuudet tai vieläpä heidän lupauksensa uskollisuudesta
   .
  • The breakthrough was inspired by belated
   realisation
   oivallus,
   on the part of Pretoria and the ANC
   Pretorian ja ANC:n
   that unless they made rapid progress what is left of the South African economy would be wrecked
   että jos he eivät saisi aikaan nopeaa kehitystä, se, mitä Etelä-Afrikan taloudesta on jäljellä, tuhoutuisi
   .
  • Nothing cures insomnia like the
   realization
   tajuta,
   that it's time to get up
   että on aika nousta ylös
   .

  realize.v

  • He brought out the very worst in her
   Mies sai hänestä esiin kaikkein huonoimmat puolet
   ,
   she
   hän
   realised
   tajusi
   numbly
   turtana
   .
  • How stupid
   she
   hän
   'd been not
   to
   <empty>
   realise
   tajunnut
   it
   sitä
   from the start.
  • The singer
   Laulajan
   is expected to be able
   to
   <empty>
   realize
   oivaltamaan
   and express
   the emotional and spiritual implications of what he is singing
   emotionaaliset ja henkiset seuraamukset laulamastaan
   .
  • It
   must be
   täytyy
   realised
   tajuta,
   that fractals are hierarchies with the particular property that the successive levels are geometrically similar (either exactly or on the average)
   että fraktaalit ovat hierarkioita, joilla on tiettyjä ominaisuuksia, ja että seuraavat tasot ovat geometrisesti samanlaisia (joko täysin tai keskimäärin)
   .
  • Perhaps one day it
   will be
   <empty>
   realised
   tajuavat,
   by all
   kaikki
   that when Wales struggle every component of Welsh rugby is liable to struggle too
   että kun Wales taistelee, jokainen walesilaisen rugbyn osanen on myös velvollinen taistelemaan
   .
  • Now write as much as you can about Auntie the sort of person she was, what members of her family thought of her,
   what
   mitä
   her niece
   hänen sisarentyttärensä
   realises
   tajuaa
   about her
   hänestä
   at the end.
  • One thing
   Yksi asia, jonka
   I
   minä
   realised
   tajusin
   about my renewal of my faith
   luottamukseni palautumisesta,
   is that I had nothing to do with it!
  • He
   Hän
   realized
   tajusi
   from Carolyn's face
   Carolynin kasvoilta,
   that it did
   että näin oli
   .
  • `Oh, yes,
   I
   minä
   've
   olen
   realised
   tajunnut
   since
   that you weren't like the rest of us ordinary human beings who are unfortunate enough to be troubled by feelings like grief and guilt
   että sinä et ollut kuten me muut tavalliset ihmiset, jotka olemme sen verran epäonnisia, että tunteet, kuten murhe ja syyllisyys, huolestuttavat meitä
   .
  • ``As soon as
   I
   minä
   had
   olin
   realized
   tajunnut,
   what he had said
   mitä hän oli sanonut,
   I returned home again immediately.
  • `But it is just as common and we intend to make
   everyone
   jokaisen
   realise
   tajuamaan
   it
   sen
   ``.

  surmise.v

  • Somebody building something
   Joku rakentaa jotakin
   ,
   she
   hän
   surmised
   arveli
   sleepily; she had heard chainsaws going continuously almost from the moment she had gone to bed.
  • Who William was
   Kuka William oli
   ,
   we
   me
   can only
   voimme vain
   surmise
   arvella
   , but he certainly did not have the intellectual capabilities of his brothers and sisters.
  • Maurice
   Maurice
   surmised
   arveli
   it was from his aunt
   sen olevan hänen tädiltään
   .
  • Such images
   Sellaiset kuvat
   , it
   may be
   voidaan
   surmised
   otaksua
   ,
   were not well received by the nobility, who continued to commission portraits of conventionally austere appearance
   eivät olleet kovin toivottuja aateliston keskuudessa, joka jatkoi perinteisten, ankaran näköisten muotokuvien tilaamista
   .
  • Nithard reveals
   the contradictory values and expectations which
   vastakkaisia arvoja ja odotuksia, joita
   otherwise have
   to be
   <empty>
   surmised
   arvella
   .
  • From his universal nickname -- Tenko --
   Hänen yleisestä lempinimestään, Tenko,
   it
   will be
   <empty>
   surmised
   arvellaan,
   that Dennis demands more than a few laps of the pitch prior to a session in the pub
   että Dennis vaatii enemmän kuin muutaman kierroksen ympäri kenttää ennen pubi-istuntoa
   .
  • It
   is
   <empty>
   surmised
   arvellaan,
   therefore
   siksi
   that such claims generally relate to Bf110s, which were of generally similar appearance
   että kyseiset väitteet liittyvät yleensä Bf110:iin, jotka näyttivät yleisesti ottaen melko samoilta
   .
  • A Ministry of Defence spokesman
   Puolustusministeriön tiedottaja
   said yesterday that he appeared to have fallen from one of the offices on the third floor, but declined
   to
   <empty>
   surmise
   otaksumasta,
   why he was visiting the Admiralty
   miksi hän oli vierailulla amiraliteetin luona
   .
  • Well, it's difficult
   to
   <empty>
   surmise
   arvella,
   what he may have seen
   mitä hän olisi saattanut nähdä
   .
  • One
   Henkilö
   may also
   voi myös
   surmise
   arvailla
   a sociological influence
   sosiologista vaikutusta
   .
  FEE 
  cognizer (info)
  content (info)
  evidence (info)
  manner (info)
  means (info)
  medium (info)
  time (info)
  topic (info)
  verb_chain