TransFrameNet:Coming to believe

From Sanat

ascertain.v

 • It was not possible
  to
  <empty>
  ascertain
  saada selville
  directly
  suoraan,
  how many halogen moieties had ended up on the football
  kuinka monta halogeenipuolikasta oli päätynyt jalkapalloon
  .
 • The committee's first task was
  to
  <empty>
  ascertain
  saada selville
  objectively
  objektiivisesti,
  whether discrimination exists against women at the Bar and, if so, the extent of such discrimination
  ilmenikö Barissa naisten syrjimistä, ja jos ilmeni, kuinka paljon
  .
 • The basis of the method is a three-step process of
  ascertaining
  saada selville
  the relationships between: (a) visitor rates and distance; (b) visitor rates and cost; and (c) number of visits to the site and an assumed set of admission charges
  suhde seuraavien välillä: (a) kävijämäärät ja etäisyys, (b) kävijämäärät ja kustannukset, ja (c) käyntien lukumäärä ja odotetut sisäänpääsymaksut
  .
 • From this, and knowledge of the requirements of the complete machine or structure
  Sen sekä koko koneen tai rakenteen edellytyksiä koskevan tietämyksen perusteella
  , it is possible
  to
  <empty>
  ascertain
  saada selville
  the reason for the inclusion of any feature, or entity, in the detailed design layout
  syy minkä tahansa ominaisuuden tai kokonaisuuden liittämiseen yksityiskohtaisessa suunnitelmapiirroksessa
  .
 • How
  Kuinka
  is
  <empty>
  the picture which determines its use
  kuva, joka määrittää sen käytön
  ascertained
  saadaan selville
  ?
 • The crystal acts as
  an analyser which
  analysaattorina, joka
  ascertains
  selvittää,
  whether or not the photon has polarisation perpendicular to the optical axis of the crystal
  onko fotonin polarisaatio kohtisuorassa kristallin optiseen akseliin nähden vai ei
  .
 • If the body lay there for long enough, even
  the means of death
  kuolintapa
  could be hard
  to
  <empty>
  ascertain
  varmistaa
  .
 • Where a trader advises that an item is beyond economical repair,
  we
  <empty>
  should seek
  to
  <empty>
  ascertain
  vahvistamaan
  ,
  by phone
  puhelimitse
  if necessary,
  the actual cost of repair
  todelliset korjauskustannukset
  .
 • Immediately behind him sat Howard and Shirley Brown, silent and sombre, each thinking
  thoughts that
  ajatuksia, joita
  were quite impossible for
  any observer
  kenen tahansa tarkkailijan
  to
  ascertain
  vahvistaa
  -- even for the two of them themselves fully to comprehend.
 • That the male participates in the duty of incubation
  Sen, että uros osallistuu hautomiseen,
  I
  <empty>
  ascertained
  varmistin
  by having shot a bird on the nest which on dissection proved to be a male
  ampumalla pesään linnun, joka dissektiossa osoittautui urokseksi
  .
 • In ordinary life it is rare indeed for people to form their beliefs by a process of logical deduction from
  facts
  tosiasioista, jotka
  ascertained
  saatu selville
  by a rigorous search for all available evidence and a judicious assessment of its probative value
  perusteellisella, kaikkien mahdollisten todisteiden hakemisella ja niiden todistusarvon järkevällä arvioinnilla
  .
 • We believe it drove onto the site just before the call to the fire brigade -- and that's
  what
  mitä
  we
  <empty>
  're trying
  to
  <empty>
  ascertain
  varmistaa
  from the travellers
  matkustajilta
  .
 • In the class which Rosa was taking
  he
  hän
  asked some elementary questions and,
  having
  <empty>
  ascertained
  varmistettuaan
  from his wife
  vaimoltaan,
  that the answers were correct
  että vastaukset olivat oikein
  , professed satisfaction.
 • The purpose of these measurements was
  to
  <empty>
  ascertain
  varmistaa
  through conscientious planning and medical surveillance
  huolellisella suunnittelulla ja lääketieteellisellä valvonnalla,
  that inadvertent exposure during spraying does not create any hazard to a rural population
  että tahaton altistuminen suihkutuksen aikana ei luo minkäänlaista vaaraa maaseudun populaatiolle
  .
 • The person due to receive the animals should be consulted
  to
  <empty>
  ascertain
  varmistamiseksi
  the documentation required
  tarvittavien asiakirjojen
  .
 • As far as
  I
  <empty>
  can
  voin
  ascertain
  osoittaa oikeaksi,
  this notation still applies to some brands of wool, but when we come to synthetics, things are a bit different
  että tämä merkintätapa koskee edelleen joitakin villamerkkejä, mutta kun kyse on keinotekoisista materiaaleista, asia on hieman toinen
  .
 • Observation statements
  silminnäkijälausuntoja
  can be
  voi
  ascertained
  vahvistaa
  by any observer
  Kuka tahansa silminnäkijä
  by normal use of the senses
  normaaleilla aistimuksilla
  .
 • For this study, when tests of mothers' serum were the basis for referral
  the type of tests used
  käytetyt testityypit
  were
  <empty>
  ascertained
  vahvistettiin
  .
 • Cases
  Tapaukset
  were
  <empty>
  ascertained
  vahvistettiin
  from multiple sources
  useista lähteistä
  , and it is doubtful that any were missed, although we can not be certain.
 • The meso- and metathorax become more or less intimately associated to form a pterothorax and the union is often so close that
  the limits of those regions
  kyseisten alueiden rajat
  can only be
  voidaan vain
  ascertained
  vahvistaa
  with difficulty
  vaivalloisesti
  .
 • It
  can be
  voidaan
  ascertained
  saada selville
  within two to four days
  whether or not the remedy has been correctly selected
  onko hoitokeino valittu oikein vai ei
  (in acute cases within two to four hours) because the patient after a few doses should be relieved.
 • It is important
  to
  <empty>
  ascertain
  saada selville
  why dietary compliance is poor
  miksi ruokavalion noudattaminen on heikkoa
  .
 • It is up to
  him
  hänen
  to
  <empty>
  ascertain
  vahvistaa,
  how far he wishes to travel and by what route
  kuinka kauas hän haluaa matkustaa ja mitä reittiä
  .
 • A publisher or distributor may very well be unaware of the contents of what he is circulating, although he might be thought to have some obligation to
  ascertain
  varmistaa,
  what is contained in what he is peddling
  mitä se sisältää ja mitä hän kauppaa
  .
 • He
  Hän
  had now
  oli nyt
  firmly
  vakaasti
  ascertained
  varmistanut,
  that he was too important to kill
  että hän oli liian tärkeä tapettavaksi
  .
 • Said Brian, `
  We
  <empty>
  were then able
  to
  <empty>
  ascertain
  varmistamaan,
  that the cards were counterfeit
  että kortit olivat väärennettyjä
  .
 • The guardian ad litem
  Uskotun miehen
  is required
  to
  <empty>
  ascertain
  varmistavan
  the child's wishes
  lapsen toiveet
  on attendance and to convey these to the court.
 • A post-mortem examination
  Ruumiinavaus
  could not
  ei voisi
  ascertain
  varmistaa
  the cause of death
  kuolinsyytä
  .
 • Please, Ellen,
  I
  minä
  'm trying
  to
  <empty>
  ascertain
  saada selville
  the nature of reality
  todellisuuden luonteen
  .

conclude.v

 • However, it is difficult
  to
  <empty>
  conclude
  päätellä
  anything at all
  yhtään mitään
  from a correlation, particularly one which is barely significant
  vastaavuussuhteesta, eritoten sellaisesta, joka tuskin on merkittävää
  .
 • I
  minä
  don't
  En
  conclude
  päättele
  anything
  mitään
  from that
  siitä
  either, except that fancying is a complicated business.
 • I
  minä
  conclude
  Päättelen
  , then,
  that you mean to refuse him
  että tarkoituksesi on torjua hänet
  .
 • If ever he manages to do this
  Jos hän onnistuu tekemään tämän
  ,
  he
  hän
  concludes
  päättelee
  ,
  he hopes he will have a patron of similar eminence
  hän toivoo, että hänen asiakkaallaan on samanlainen arvovalta
  .
 • What
  Mitä
  , then,
  can
  voimme
  we
  me
  conclude
  päätellä
  about the contribution that political sociology has made to understanding more clearly the main trends of political change in the twentieth century, and to influencing the course of events
  kirjoituksesta, että poliittinen sosiologia on luotu, jotta ymmärrettäisiin selkeämmin poliittisen muutoksen pääasialliset suuntaukset 1900-luvulla ja jotta voitaisiin vaikuttaa tapahtumien kulkuun
  ?
 • Drucker
  Drucker
  concluded
  päätteli
  about decision analysis
  päätösten analyysista,
  that: “ A decision should always be made at lowest level and as close to the scene of action as possible
  että: "Päätös tulisi aina tehdä matalimmalla tasolla ja mahdollisimman lähellä toimintaympäristöä"
 • Even if the brain were designed so that components could be easily removed, there is the issue of
  what
  mitä
  we
  me
  can
  voimme
  conclude
  päätellä
  about the functions of its components
  komponenttien toiminnoista
  from knowing the effects of removing one of them
  kun tiedämme, miten yhden poistaminen vaikuttaa
  .
 • What
  Mitä
  are
  we
  me
  to
  <empty>
  conclude
  päättelemme
  about the implications for his later personality of the way in which a child is treated during his early years
  seuraamuksista lapsen myöhempään persoonallisuuteen tavasta, kuinka häntä kohdellaan varhaisina vuosinaan
  ?
 • It would be wrong
  to
  <empty>
  conclude
  päätellä
  from this debate
  tästä väittelystä,
  that science is too important to be left to politicians
  että tiede on liian tärkeää jätettäväksi poliitikoille
  .
 • Mr Hull specialised in young contemporary British artists and had no training, experience or knowledge which would have enabled
  him
  hänen
  to
  <empty>
  conclude
  päätellä
  from an examination of the pictures
  kuvien tarkastelun perusteella
  whether they were by Munter
  olivatko ne Munterin
  .
 • What
  Mitä
  can
  voimme
  we
  me
  conclude
  päätellä
  from all this
  kaikesta tästä
  ?
 • It would be rash
  to
  <empty>
  conclude
  päätellä
  too much
  liikaa
  from this
  tästä
  , but it does indicate that while the index has been compiled carefully and thoroughly, the cross-referencing could be slightly inproved.
 • Just down there is Sweden
  Tuolla alhaalla on Ruotsi
  ,
  we
  me
  concluded
  päättelimme
  in amazement.
 • It was logical
  to
  <empty>
  conclude
  päätellä
  the young fop was the assassin
  nuoren keikarin olleen salamurhaaja,
  but it could have been the young page or, indeed, a complete stranger.
 • So
  Niinpä
  I
  minä
  conclude
  päättelen,
  they weren't related
  etteivät he olleet sukua
  .
 • The problem is that
  on his own terms
  hänen omilla säännöillään
  `
  many
  monet
  ``
  may
  voivat
  conclude
  päätellä
  quite the reverse
  päinvastaista
  , however much they share his view of the Iraqi regime.
 • The doctors
  Lääkärit
  conclude
  päättelevät
  in the British Medical Journal
  British Medical Journalissa,
  that there would be little benefit if all women in the UK were given zinc supplements during pregnancy
  että olisi vähäinen hyöty, jos kaikille Yhdistyneen Kuningaskunnan naisille annettaisiin sinkkilisää raskauden aikana
  .

conclusion.n

 • Surely, if you have serious reasons for doubting the
  police
  poliisin
  conclusions
  johtopäätöksiä
  , you should approach them?
 • These divergent views on the demand for money lead to very different
  policy
  menettelytavoista
  conclusions
  johtopäätöksiin
  .
 • I certainly agree that I would not be wholly confident of the
  conclusion
  johtopäätöksiin,
  about tunnelling
  tunnelin louhintaa koskeviin
  if I did not know that rigorous calculations with the Schrödinger equation lead to the same conclusion.
 • However, he then fails to follow through his rather important point to the logical
  conclusion
  johtopäätöksestä
  of considering how it might at least explain those many instances where outstanding originality and insanity have been found to co-exist
  koskien pohdintaa, kuinka se voisi vähintään selittää ne monet tahot, joissa huomattavan omaperäisyyden ja järjettömyyden on todettu esiintyvän yhdessä
  .
 • We
  me
  might draw three broad
  conclusions
  johtopäätöstä
  in relation to ensuring the accuracy of research data
  liittyen tutkimustiedon virheettömyyden varmistamiseen
  :
 • `
  We
  me
  can not move directly to particular fixed
  ethical
  eettisiin
  conclusions
  johtopäätöksiin
  from either the Bible or Natural Law
  Raamatusta tai luonnonlaista
  .
 • Surgery for superobesity is obviously a last resort, but this study confirms the
  conclusion
  johtopäätöksen
  of earlier short term follow-up studies which found a good psychological outcome even in patients with a history of psychiatric treatment
  aikaisemmista lyhytaikaisista seurantatutkimuksista, joissa havaittiin hyvät psyykkiset tulokset myös potilailla, joilla oli psykiatrista hoitohistoriaa
  .
 • The main
  conclusion
  johtopäätös
  about education and employment
  koulutuksesta ja työllisyydestä
  was
  that purely educational aims came first
  että puhtaasti koulutukselliset tavoitteet tulivat ensin
  : schools should not prepare pupils for particular types of employment; industry itself benefited from the teaching and learning of basic educational skills.
 • I
  minä
  've come to a lot of
  conclusions
  johtopäätöksiä
  about myself
  itsestäni
  within the last four months.
 • We
  me
  may draw two main
  conclusions
  johtopäätöstä
  from these data
  näiden tietojen perusteella
  about the prevalence of dementia among the institutionalized population
  dementian sairastumistiheydestä laitoshoitoon sijoitetun populaation keskuudessa
  .
 • Conclusions
  johtopäätökset
  from the Dragon Project
  Dragon-projektista
  suggest that in some cases the stone circle can act as a `shield ``from outside energies.
 • Afshar
  Afshar
  drew
  his
  hänen
  own
  conclusions
  johtopäätöksensä
  from this
  tästä
  .
 • Reich claimed that
  Freud
  Freud
  was not willing to draw the obvious
  conclusions
  johtopäätöksiä
  from psychoanalysis
  psykoanalyysin perusteella
  , namely,
  that changes were needed in these institutions if the sexual repression was to be overcome
  että näissä laitoksissa tarvittiin muutoksia, jos seksuaalinen torjunta aiottiin selvittää
  .
 • The main
  conclusion
  johtopäätös
  from this research
  tästä tutkimuksesta
  is
  that although health and work ability decline in some respects with age, they are subject to considerable personal variance
  että vaikka terveys ja työkyky laskevat jonkin verran iän mukana, niihin kohdistuu huomattavaa henkilökohtaista vaihtelua
  .
 • We have told you about making wide margins, which will give you a quick view both of the skeleton of the subject and of the important findings and memorable
  conclusions
  johtopäätöksistä
  of the study
  tutkimuksen
  .
 • As president of the Royal Society of Portrait Painters, with 40 years of art study behind him,
  Poole
  Poole
  is well placed to draw some
  conclusions
  johtopäätöksiä
  on the art
  taiteesta
  .
 • Unfortunately, there is no real solution to these difficulties and again we can only leave it to
  the reader
  lukijalle
  to arrive at
  his or her
  hänen
  own
  conclusion
  johtopäätöksensä
  on the basis of the material presented
  esitetyn aineiston perusteella
  .
 • Nor would it do to come to too many
  conclusions
  johtopäätöksiä
  on the evidence of yesterday's romp in the sun
  eilisen helpon voiton perusteella
  on a well-grassed but hard pitch
  hyvänurmisella mutta kovalla kentällä
  .
 • Anthony Ray
  Anthony Ray
  has recently reached the same
  conclusion
  johtopäätöksiä
  on art-historical grounds
  taidehistorialliselta pohjalta,
  and we know that Seville was an important centre for the manufacture and export of tin-glazed pottery.
 • Finally,
  I
  minä
  will draw some overall
  conclusions
  johtopäätöksiä
  on the White Paper
  hallituksen kannanotossa
  .
 • To reach
  conclusions
  johtopäätöksiä
  on any part of the evidence in isolation
  minkä tahansa yksittäisen aineiston osan perusteella
  is dangerous.
 • It should be a task of the European Council to reach
  conclusions
  johtopäätöksiä
  on common foreign and security policy
  yleisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
  .
 • The threat of targeting US-based British businesses for more taxes
  Uhka, että Yhdysvaltoihin sijoittuviin brittiläisiin liiketoimiin kohdistettaisiin lisää veroja,
  has led to the
  conclusion
  johtopäätökseen
  in some quarters
  that Clinton is less pro-free trade than his predecessor
  että Clinton on vähemmän vapaan kaupan puolesta kuin edeltäjänsä
  .
 • This theory, first advanced by Clifford Jolly and described by myself at greater length elsewhere, enables
  us
  meidän
  to draw detailed
  conclusions
  johtopäätöksiä
  regarding the instinctual repertoire of our pre-human ancestors
  koskien ihmistä edeltävien esi-isiemme vaistonvaraista valikoimaa
  .
 • Will
  he
  hän
  commission a report to consider in detail and with expertise the fluctuations to which he referred rather than, as he has, jumping to
  his
  hänen
  own
  conclusions
  johtopäätöksiään
  about why such fluctuations should exist
  siitä, miksi kyseisiä vaihteluja tulisi olla olemassa
  ?
 • Despite that problem, the results clearly confirm
  our
  meidän
  conclusion
  johtopäätöksemme,
  that paper readers did not react against the partisanship of their papers, they gloried in it
  että sanomalehden lukijat eivät reagoineet sanomalehtiensä kannattajuutta vastaan, vaan iloitsivat siitä
  .
 • An acquittal does not necessarily, and perhaps not even typically, falsify a
  police
  poliisin
  conclusion
  johtopäätöksiä,
  that the accused is guilty
  että syytetty on syyllinen
  .
 • He
  Hän
  reached the
  conclusion
  johtopäätöksen
  after studying samples of preserved moss from the period.
 • Our
  meidän
  conclusions
  Johtopäätöksemme
  of three-dimensional paraconductivity
  kolmiulotteisesta parajohtavuudesta
  are not sensitive to which extrapolation is used.
 • Investigators at the scene of the Waco siege agreed with
  the FBI's
  FBI:n
  initial
  conclusion
  johtopäätöksen,
  that cult members had started the fire themselves
  että kultin jäsenet olivat sytyttäneet tulen itse
  .
 • He
  Hän
  drew the
  conclusion
  johtopäätöksen,
  from this
  tämän perusteella
  that the riot `came like a bolt out of the blue ``
  että mellakka tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta
  (Guardian, 21 November 1985).
 • How typical it was of Luke to make his position so crystal-clear, drawing the line almost brutally in his determination that
  she
  naisen
  shouldn't make any personal
  conclusions
  johtopäätöksiä
  from his offer
  hänen tarjouksensa perusteella
  .
 • The
  conclusions
  johtopäätökset
  of one other major research
  toisesta tärkeästä tutkimuksesta
  was
  that it had substantial social implication of personal family in community lives
  että sillä oli huomattava sosiaalinen osallisuus henkilökohtaiseen perheeseen yhteisöelämässä,
  so these papers were discussed in great detail.
 • And has
  the Church
  kirkko
  now reached any
  conclusions
  johtopäätöksiä
  over the miracles Alice performed
  Alicen tekemistä ihmeistä
  ?
 • Jumping to the
  conclusion
  johtopäätös,
  that the biggest must therefore be the best
  että suurimman täytyy siksi olla paras,
  could be a mistake.
 • I dare say he was behaving shiftily and
  you
  sinä
  jumped to the
  conclusion
  johtopäätöksen,
  that he was following you
  että hän seurasi sinua
  .

deduce.v

 • We
  Meillä
  have no choice but
  to
  <empty>
  deduce
  päätellä
  as much as we can
  niin paljon kuin pystymme
  about the baking of the cake
  kakun leipomisesta
  from studying what happens if we miss out a constituent, alter the temperature or cooking time or whatever
  tutkimalla, mitä tapahtuu, jos jätämme pois jonkin ainesosan, muutamme lämpötilaa, kypsennysaikaa tai mitä tahansa
 • Existence of a natural isotope effect not dependent on mass complicates efforts
  to
  <empty>
  deduce
  päätellä
  the history of the Solar System
  aurinkokunnan historiaa
  by studying isotope ratios
  isotooppisuhteita tutkimalla
  .
 • As viewers of this scene
  we
  me
  could also have
  olisimme myös voineet
  deduced
  päätellä
  something
  jotakin
  about the relationship between John and Mary
  Johnin ja Maryn välisestä suhteesta
  from the way they were sitting together and the way they looked at each other
  tavasta, jolla he istuivat yhdessä ja kuinka he katsoivat toisiaan
  .
 • Some figures of deaths in monastic houses may be accurate, but as the plague did not strike evenly throughout the country it would be foolish
  to
  <empty>
  deduce
  päätellä
  any estimate of national mortality
  mitään arvioita kansallisesta kuolevuudesta
  from them
  niiden perusteella
  .
 • Something had upset her
  Jokin oli järkyttänyt hänet
  ,
  Roland
  Roland
  reasonably
  deduced
  päätteli
  .
 • `Sounds as if she killed herself then ``
  "Kuulostaa aivan kuin hän olisi tappanut itsensä silloin",
  Maxim
  Maxim
  deduced
  päätteli
  .
 • It was relatively easy for
  Flora
  Floralle
  , sitting at the bottom of the Leighs' dining-table, to keep quiet, eat what was offered, and
  deduce
  päätellä
  by watching her neighbours
  vieressä istuvia katselemalla
  the correct order of knives and forks
  veitsien ja haarukoiden oikea järjestys
  .
 • Glancing around,
  she
  hän
  deduced
  päätteli
  from the sounds drifting from the kitchen
  keittiöstä kantautuvien äänien perusteella,
  that Tara was preparing a meal
  että Tara valmisteli ateriaa
  .
 • Her thighs and knees could quite conceivably
  Hänen reitensä ja polvensa voisivat melkoisen mahdollisesti
  ,
  she
  hän
  deduced
  päätteli
  in bewilderment,
  be turning to rubber
  muuttua kumiksi
  .
 • I'd like to emphasize that this idea that time and space should be finite without boundary is just a proposal:
  it
  sitä
  can not be
  ei voida
  deduced
  päätellä
  from some other principle
  minkään muun periaatteen perusteella
  .
 • (
  What would have happened at Verdun had Renault remained out of business
  Mitä olisikaan tapahtunut Verdunissa, jos Renault olisi pysynyt poissa kuvioista,
  can readily be
  on helposti
  deduced
  pääteltävissä
  from what has already been said about the Voie Sacrée
  sen perusteella, mitä Voie Sacréesta on jo sanottu
  .)
 • By analogy,
  we
  me
  can hope
  to
  <empty>
  deduce
  päättelevämme,
  what must be in an animal's head
  mitä eläimen päässä täytyy liikkua
  by observing what it does
  tarkkailemalla, mitä se tekee
  .
 • From households' expenditure patterns
  Kotitalouksien kulumallien perusteella
  it is possible
  to
  <empty>
  deduce
  päätellä,
  how much indirect and intermediate tax is paid
  kuinka paljon suoria ja epäsuoria veroja maksetaan
  , and there is a straightforward entry of the direct taxes each family pays.
 • A more realistic alternative is
  to
  <empty>
  deduce
  päätellä,
  which characteristics of organizations have the most impact on accounting
  millä organisaatioiden piirteillä on eniten vaikutusta kirjanpitoon
  .
 • Did
  you
  sinä
  deduce
  päättelitkö
  this
  tämän
  from the symptoms you saw
  näkemiesi oireiden perusteella
  or was there harder evidence?

deduction.n

 • Working from this hypothesis, it is possible to make one further
  deduction
  päätelmä
  about the date of the original code
  alkuperäisen koodin päivämäärästä
  .
 • He
  Hänen
  must draw
  deductions
  päätelmiä
  about what he thinks took place
  siitä, mitä hän uskoo tapahtuneen,
  from the evidence that is presented to him
  hänelle esitettyjen todisteiden perusteella
  .
 • But the most chilling
  deduction
  päätelmä
  from the fact of Bill Sweet's murder
  Bill Sweetin murhan tosiasiasta
  was
  the immediate danger to Jacqui
  Jacquiin kohdistuva välitön vaara
  .
 • Because of this,
  people
  ihmiset
  make the attractive and easy
  deduction
  päätelmän,
  that those behind bars constitute our most serious criminals
  että telkien takana olevat ovat kaikkein pahimpia rikollisia
  .
 • It was but a short step from there to the
  deduction
  päättelyyn,
  that the woman was the one they had been ordered to look out for
  että nainen oli se, jota heidän oli määrätty pitämään silmällä
  , and the guard shouldered the door aside, bounding inwards.
 • In contrast to
  Van Helmont's
  Van Helmontin
  deduction
  päättelyyn
  of a water -- spirit ontology
  vedestä -- hengellinen ontologia
  from Genesis
  Genesiksestä
  , Boyle resisted a constitutive role for biblical texts.
 • He had not told her all he knew, she was sure of that, but he had confirmed
  her
  hänen
  deduction
  päätelmänsä
  about the provenance of the Durance paintings
  Durancen maalausten alkuperästä,
  although he had stressed she could prove nothing.
 • More sophisticated tests (Reicher, 1969) confirmed
  Cattel's
  Cattelin
  deduction
  päätelmän,
  that familiar written words are perceived as units, not as strings of letters
  että tutut kirjoitetut sanat havaitaan yksiköinä eikä kirjainjonoina
  .
 • And the more she thought about it the more she felt certain that
  her
  hänen
  instinctive
  deduction
  päätelmänsä
  had been right.
 • She had been right in
  her
  hänen
  deduction
  päätelmässään,
  that he was in love with someone
  että mies oli rakastunut johonkuhun
  .

find.v

 • In a later experiment
  Myöhemmässä kokeilussa
  ,
  Albin
  Albin
  found
  tajusi,
  that brain injury could be five times greater when the damage was accompanied by a blood alcohol level of 200 micrograms per decilitre, twice the legal limit in the US
  että aivovaurio voisi olla viisi kertaa suurempi, kun vaurion lisäksi veren alkoholipitoisuus olisi 200 mikrogrammaa per desilitra, joka on kaksinkertainen laillisen rajaan nähden Yhdysvalloissa
  .
 • When I checked in Who's Who
  Kun tarkistin Kuka on kuka -teoksesta,
  I
  minä
  found
  sain selville,
  that Jenner held down a post for several years at David's old university
  että Jennerillä oli useita vuosia virka Davidin vanhassa yliopistossa
  .
 • In comparing the strength of tendons between animals,
  research
  tutkimus
  has
  on
  found
  havainnut
  that the absolute strength of tendons varies widely in the thoroughbred population
  että jänteiden absoluuttinen vahvuus vaihtelee laajalti täysiveristen populaatiossa
  .
 • I
  minä
  had expected
  to
  <empty>
  find
  löytäväni
  them empty
  ne tyhjinä
  .
 • I
  Minun
  had
  to
  <empty>
  find
  löytää
  where it was
  missä se oli
  .
 • Find
  Selvitä,
  who they are
  ketä he ovat
  , then ask your library to get some of their books for you.
 • She looks permanently worried, and it doesn't take long
  to
  <empty>
  find
  huomatakseen
  why
  miksi
  .
 • You
  sinä
  may
  Voit
  find
  huomata,
  when you have the reply back from the employer
  kun saat vastauksen työnantajalta,
  that you have to suspend unemployment benefit
  että sinun täytyy lakkauttaa työttömyysetu
  .
 • On one of the target airfields,
  eighteen enemy aircraft
  kahdeksassatoista ilma-aluksessa
  were later
  myöhemmin
  found
  havaittiin
  to have holes all over them
  reikiä joka puolella
  .
 • If you are a consultant to a developing Mini-Enterprise
  you
  sinä
  might
  voit
  find
  huomata
  yourself spending a whole day in the school
  viettäväsi koko päivän koulussa
  .
 • ``You can stop thinking, if that means trying
  to
  <empty>
  find
  huomata
  a way to steal the phetam and sell it somewhere else
  keinon varastaa ainetta ja myydä sitä muualle
  .

guess.n

 • I
  Minun
  'm not given to making
  guesses
  arvauksia
  .
 • I invite
  guesses
  arvauksia
  .
 • If
  any child
  joku lapsi
  makes
  wild random
  villejä, satunnaisia
  guesses
  veikkauksia,
  note quietly who it is: those pupils will need your attention.
 • He
  Hän
  made a
  guess
  arvauksen
  .
 • Fortunetellers
  Ennustajat
  make
  educated
  todennäköisesti oikeaan osuvia
  guesses
  arvauksia
  too -- mostly
  about what they think their `subject ``would like to hear
  sellaisia, mitä heidän "kohteensa" haluaisi kuulla
  .
 • So,
  I
  minä
  will hazard
  my
  minun
  guess
  arvaukseni
  .
 • What
  Mikä
  '
  s
  on
  your
  sinun
  guess
  veikkauksesi
  ?
 • If the case had gone to court, it
  's
  on
  anyone's
  kenen tahansa
  guess
  arvattavissa,
  what would have happened
  mitä olisi tapahtunut
  .
 • But I was real familiar with his records and so I knew it was gonna be that way; in fact it was really kinda fun to have to take a
  guess
  arvata,
  at when he was gonna change
  milloin hän muuttuisi
  .
 • What the connection is
  Mikä yhteys on,
  we
  me
  can only hazard a
  guess
  arvata
  at
  <empty>
  but it confirms all our worst suspicions about anything-core outfits once and for all.
 • The basic answer lies in the
  guesses
  arvauksissa
  about future cash flow
  tulevista kassavirroista
  .
 • It appeared that
  my
  minun
  guess
  arvaukseni
  about the tide
  vuorovedestä
  had been near enough.
 • So let
  me
  minun
  begin by making some
  impressionistic
  impressionistisia
  guesses
  arvauksia
  about the views women do in fact currently hold on morality
  näkemyksistä, mitä naiset nykyään todellisuudessa tekevät pitääkseen kiinni siveellisyydestä
  .
 • When she doesn't know who the culprit is,
  she
  hän
  makes a
  guess
  arvauksen
  at it
  siitä
  , and the trouble is she's often right.
 • Now if you look at the first four figures there, does
  anybody
  joku
  want to have a
  guess
  arvata,
  at what those first four figures mean
  mitä nuo neljä ensimmäistä kuvaa tarkoittavat
  ?
 • Our spies think the best
  guess
  veikkaus
  for general availability of Solaris-on-iAPX-86
  Solaris-on-iAPX-86:n yleiselle saatavuudelle
  is
  May
  toukokuu
  .
 • April
  Huhtikuu
  is the best
  on paras
  guess
  veikkaus
  for first deliveries
  ensimmäisille toimituksille
  .
 • Can't tell you precisely what weapon, but
  my
  minun
  guess
  veikkaukseni
  of a piece of lead piping wrapped in a sock
  sukkaan kiedotusta lyijyputken pätkästä
  is as good as any.
 • Had that
  guess
  veikkaus
  of 3%
  3 %:n
  proved right, GDP should comfortably have expanded by the same amount.
 • In practice it may be possible to make an
  enlightened
  valistunut
  guess
  arvaus
  as to the origin and type of infection involved
  kyseisen infektion alkuperästä ja tyypistä
  , but in very few cases can the physician be one hundred per cent sure of his diagnosis.
 • Kircher's
  Kircherin
  guess
  veikkaus
  as to the continent's position
  maanosan asemasta
  was based on Plato's version.
 • Even if the child's articulation is poor,
  the adult
  aikuinen
  is likely to be able to make a
  good
  hyvän
  guess
  arvauksen
  as to a likely meaning
  todennäköisestä merkityksestä
  .
 • Many independent forecasters have recently raised
  their
  heidän
  guesses
  veikkauksiaan
  on growth in 1993
  kasvusta vuonna 1993
  to around 1.5%.
 • What
  Mikä
  '
  s
  on
  your
  sinun
  guess
  veikkauksesi
  on the invasion of France
  Ranskan hyökkäyksestä
  ?
 • One
  henkilö
  can reconstruct the original language by looking for common words and then make a
  guess
  arvaus,
  about where the language came from
  mistä kieli on peräisin
  .
 • Stifling a giggle,
  she
  hän
  hazarded a
  guess
  arveli,
  that the wardrobe would be full of the son's clothes
  että vaatekomero olisi täynnä pojan vaatteita
  .
 • Since further complaints against him would almost certainly have been recorded, it
  is a
  on
  fair
  reilua
  guess
  arvella,
  that he took to the open life
  että hän tottui elämään ulkona
  .

guess.v

 • They would be repairing the skylight
  He korjannevat kattoikkunan
  ,
  I
  minä
  guessed
  päättelin
  correctly
  paikkansapitävästi
  , and were probably a firm Nassim had shares in so he could fiddle the invoices for the insurance company.
 • For that matter, all of us are familiar with the experience of trying, and perhaps managing,
  to
  <empty>
  guess
  päätellä
  the author of a piece of writing
  kirjoitetun tekstin kirjoittajan
  simply on the evidence of his language
  pelkästään hänen käyttämänsä kielen perusteella
  .
 • (Surely
  she
  hän
  would
  <empty>
  guess
  arvaisi
  the truth about me
  totuuden minusta
  ?
 • Many women go out to work; many women (and some men) work in the home, but
  one
  henkilö
  would never
  ei milloinkaan voi
  guess
  arvata
  the facts
  tosiasioita
  from this kind of statement
  tällaisen lausunnon perusteella
  :
 • The experiment consisted of presenting an unseen passage of text to a person and asking
  her
  häntä
  to
  <empty>
  guess
  päättelemään
  one letter at a time
  yksi kirjain kerrallaan
  .
 • She
  Hän
  guessed
  päätteli
  her age
  hänen iäkseen
  at 14 or 15
  14 tai 15
  .
 • It is important that
  you
  sinä
  guess
  arvioit
  the range
  kantaman
  without measuring
  mittaamatta
  , in exactly the same way as for a stone thrower.
 • They were staccato with
  a violence and bitterness which
  väkivallasta ja katkeruudesta, jota
  Sabine
  Sabine
  , stunned,
  guessed
  arveli
  had been suppressed for years
  pidätellyn vuosien ajan
  .
 • What she knew of him
  Mitä nainen tiesi hänestä,
  ,
  he
  mies
  could only
  pystyi vain
  guess
  arvailemaan
  at
  <empty>
  .
 • And now he found himself wondering whether
  she
  nainen
  knew or
  guessed
  aavistiko
  about Amy
  Amysta
  .
 • Duncan
  Duncan
  had
  oli
  guessed
  veikannut
  right
  about it being a Shogun, the smaller, two-door version
  sen olevan Shogun, pienempi, kaksiovinen malli
  .
 • NOT FOR the first time, Pakistan's selectors kept
  onlookers
  sivustakatsojat
  guessing
  veikkaamassa
  about the make-up of their team
  heidän joukkueensa koostumusta
  .
 • There was a young woman there,
  an attractive girl
  viehättävä tyttö, jota
  he
  hän
  guessed
  veikkasi
  at twenty-two
  kaksikymmentäkaksivuotiaaksi
  , who had been introduced to him as Suzanne Simonis.
 • Dot
  Dot
  guessed
  arveli
  by the papery men lurking inside the walls
  seinien sisältä kurkkivien paperiukkojen perusteella,
  that she must be ill
  että hänen täytyy olla sairas
  .
 • She was another young conservative
  Hän oli toinen nuori konservatiivi
  ,
  I
  minä
  guessed
  arvelin
  from a rather sheltered background
  hänellä olleen melko suojattu tausta
  .
 • Nell
  Nell
  guessed
  arveli
  from the centrifuges and freezers
  linkojen ja pakastimien perustella,
  what type of work they had been designed for
  minkälaiseen työhön ne oli tarkoitettu
  .
 • `I don't know, but
  to
  <empty>
  guess
  veikkaan
  from what happened to the people before you
  siitä, mitä tapahtui sinua edeltäneille ihmisille,
  ,
  you will be sent to Germany
  että sinut lähetetään Saksaan
  .
 • If
  they
  he
  haven't
  eivät ole
  guessed
  arvanneet
  after three clues then she chooses another card.
 • There is no limit to
  the distance
  etäisyydelle, jolta
  you
  sinä
  can
  voit
  guess
  arvata,
  other than the confines of the tabletop.
 • This is precisely the sort of work to play to your friends if you want to keep
  them
  heidät
  guessing
  veikkailemassa
  as to the true identity of the composer
  laatijan todellista identiteettiä
  .
 • Sam made some odd choices, and
  I
  minä
  guess
  arvelen,
  as the venues get bigger you've got to get broader
  että mitä suuremmiksi tapahtumapaikat tulevat sitä summittaisemmaksi sinun on ruvettava
  .
 • I felt angry and humiliated at the time of the argument but
  I
  minä
  can
  voin
  guess
  veikata,
  at how he must have felt
  miltä hänestä on täytynyt tuntua
  .
 • He
  Hän
  could only
  pystyi vain
  guess
  arvaamaan
  by how much Medmelton had inflated the significance of his presence
  sen perusteella, paljonko Medmelton oli liioitellut hänen paikallaolonsa merkitystä
  , but it appeared to have been enough to drive everything else from the communal mind.
 • By the way he was wriggling on the seat
  Tavasta, jolla mies kiemurteli istuimella
  ,
  she
  hän
  guessed
  arveli
  he had an erection
  että tällä oli erektio
  .
 • On this occasion, Murphy's skill can only be admired visually, and
  the real force of his audience's response
  hänen yleisönsä vastakaiun todellista voimaa
  is only
  to be
  <empty>
  guessed
  arvailla
  at
  <empty>
  .
 • Their destination
  Heidän matkakohdettaan
  could only be
  voitiin vain
  guessed
  arvailla
  at
  <empty>
  , but by their line of march through upper Clydesdale it looked as though they were heading for the West March, possibly even Galloway.
 • Her feelings for him
  Hänen tunteitaan miestä kohtaan
  may be
  voidaan
  guessed
  arvailla
  at
  <empty>
  from a text she wrote decades later, after Gustave's death
  tekstistä, jonka nainen kirjoitti vuosikymmeniä myöhemmin, Gustaven kuoleman jälkeen
  .
 • We were turned, lifted, pushed, lowered, pressed and turned again in
  a direction that
  suuntaan, jota
  couldn't be
  ei voitu
  guessed
  arvata
  , only feared.
 • Quite how wet any particular locality once was
  Se, kuinka märkä jokin tietty paikka kerran oli,
  can often be
  voidaan usein
  guessed
  arvata
  through detective work involving an enjoyable study of plants, place-names, and local history
  tutkimustyön perusteella, johon kuuluu miellyttävä tutustuminen kasveihin, paikannimiin ja paikallishistoriaan
  .
 • It was often difficult
  to
  <empty>
  guess
  arvata,
  which ones had important physiological roles and which were by-products or artefacts formed when tissues were damaged during extraction
  millä niistä oli tärkeät fysiologiset roolit ja mitkä niistä olivat sivutuotteita tai artefakteja, joita muodostui kudosten vaurioituessa erotuksen aikana
  .
 • He knew the river folk pretty well;
  he
  hän
  could
  pystyi
  guess
  veikkaamaan,
  what they had said
  mitä he olivat sanoneet
  .
 • `
  Guess
  Arvaa
  where I'm going this weekend
  minne olen menossa tänä viikonloppuna
  , ``he invited her.
 • All
  you
  sinun
  have to do
  is
  on
  guess
  arvata
  what year we're talking about
  mistä vuodesta puhun
  from the clues we give you
  antamieni vihjeiden perusteella,
  .
 • Look at this description of a place and try
  to
  <empty>
  guess
  arvata
  some of the action of the story
  joitakin tarinan tapahtumista
  from it
  sen perusteella
  .
 • And I'd keep a very careful record and it'd be on display, the day of the fête,
  people
  ihmisten
  would have
  to
  <empty>
  guess
  arvata
  the number of matchsticks in it altogether
  siinä olevien tulitikkujen lukumäärä yhteensä
  . ”
 • She might secretly find this tall, elegant man extremely disturbing, but she wasn't prepared to let
  him
  hänen
  guess
  arvata
  that fact
  sitä tosiasiaa
  .
 • He
  Hän
  has pursed his sour lips and
  guessed
  arvannut
  my true intentions: if I had not been so bored, I would have sold it
  todelliset aikeeni: jos en olisi ollut niin kyllästynyt, se olisi mennyt läpi
  .
 • `
  Ah, but you need not have been an outcast
  Aa, mutta sinun ei ole tarvinnut olla hylkiö
  , ``
  shrewdly
  purevasti
  guessed
  arveli
  the old lady
  vanha rouva
  .

infer.v

 • However, let
  us
  me
  not -- or not yet --
  infer
  päätelkö
  mass nationalism
  massanationalismia
  from separatist movements
  separatistiliikkeistä
  in all cases.
 • You
  sinä
  can
  Voit
  infer
  päätellä
  an attitude
  asenteen
  only
  from the behaviour you see
  vain näkemästäsi käyttäytymisestä
  .
 • It was perfectly proper
  to
  <empty>
  infer
  päätellä
  prejudice
  haitta
  from the mere passage of time
  pelkästä ajan kulumisesta
  : in Cherry's case the magistrate's decision was based on two flawed findings of justification and no prejudice.
 • Pupils
  Oppilaita
  can be encouraged to use a picture as evidence and to deduce and
  infer
  päätellä
  further things
  asioita
  from what they see
  näkemänsä perusteella
  .
 • That Eliot tended to be curious in such matters, others have noted, and
  they
  he
  have sometimes
  ovat joskus
  inferred
  päätelleet
  some oddity in his own make-up
  hieman kummallisuutta hänen omassa luonteessaan
  .
 • Indeed, in some situations,
  the child
  lapsi
  may have to exploit this interdependence
  to
  <empty>
  infer
  päätelläkseen
  the reason
  syyn
  on the basis of information about the result
  tuloksen myötä saamansa tiedon perusteella
  , while continuing to maintain the reason/result distinction.
 • We
  me
  can look at the way other creatures behave and
  from our observations
  havaintojemme perusteella
  infer
  päätellä
  the senses to which they are responding
  mihin aistimuksiin ne vastaavat
  , but our inferences may be misleading us.
 • In the actual examination all the figures are provided and it is only necessary
  to
  <empty>
  infer
  päätellä
  from inspecting the graph or drawing
  kaaviota tai piirustusta tarkkailemalla,
  which of four alternatives is the correct one
  mikä neljästä vaihtoehdosta on oikein
  .
 • First,
  the agreement that risk should pass independently from property
  sopimusta, että riskin tulisi siirtyä riippumatta omaisuudesta,
  was not express but
  inferred
  päätteli
  by the court
  oikeusistuin
  from the circumstances of the case
  tapauksen olosuhteista
  .
 • What
  Mitä
  , thus, may
  we
  me
  infer
  päätellä
  exactly
  from Johnson's remark that he would go two miles out of his way to meet Monboddo
  Johnsonin huomiosta, että hän menisi kaksi mailia sivuun omalta reitiltään tavatakseen Monboddon
  ?
 • As
  you
  sinä
  may
  voit
  infer
  päätellä
  from my name and address
  nimestäni ja osoitteestani
  ,
  I am a person of Irish origin who is currently living and working in France
  olen irlantilaista syntyperää ja asun ja työskentelen nykyään Ranskassa
  .
 • His date of birth
  Hänen syntymäpäivänsä
  has
  to be
  <empty>
  inferred
  päätellä
  from the preface to the third (1709) edition of his Compleat Course of Chymistry, in which he says that he was then seventy-eight
  hänen teoksensa Compleat Course of Chymistry kolmannen (1709) painoksen esipuheesta, jossa hän sanoo olleensa tuolloin seitsemänkymmenenkahdeksan
  .
 • Little is known about his family, and
  his date of birth
  hänen syntymäpäivänsä
  can be
  voidaan
  inferred
  päätellä
  only
  from the fact that he was apprenticed to a mercer in 1528
  siitä tosiasiasta, että hän oli tekstiilikäsittelijän oppipoikana vuonna 1528
  .
 • It should be a condition, for
  anyone thinking about development
  jokaiselle, joka ajattelee kehitystä,
  to resist trying
  to
  <empty>
  infer
  päättelemästä,
  how a structure develops
  kuinka rakenne kehittyy
  by only looking at the final result
  vain katsomalla lopputulosta
  .
 • However, once granted that
  one
  henkilö
  can not
  ei voi
  infer
  päätellä,
  what to do
  mitä tehdä
  from fact alone
  pelkästään tosiasian perusteella
  , there seems to be no flaw in the argument.
 • It is not difficult
  to
  <empty>
  infer
  päätellä,
  where the information on curvature must come from
  mistä tiedon kaarevuudesta täytyy tulla
  .
 • The researchers concluded that `
  one
  <empty>
  may
  voidaan
  infer
  päätellä,
  that many felt there had been a conflict between studying for interest's sake and studying for examination success
  että monien mielestä oli ollut ristiriitaa opiskelussa kiinnostuksen takia ja opiskelussa koemenestyksen takia
  ``.
 • For if one supposes that all good things become valueless if you remove the pleasure,
  one
  henkilö
  may
  voi
  infer
  päätellä,
  that all the value must lie in the pleasure
  että kaiken merkityksen on oltava mielihyvässä
  .
 • On the material before me
  Edessäni olevan aineiston perusteella
  I think
  I
  minun
  should
  tulisi
  infer
  päätellä,
  that the district judge attached at least some weight to the debtor's arguments based on section 69
  että piirikunnan tuomari antoi ainakin hieman painoarvoa velallisen argumenteille perustuen pykälään 69
  .
 • Yet since you `have ``your body and I `have mine
  we
  me
  can
  voimme
  infer
  päätellä
  the general features of each other's minds
  yleisiä ominaisuuksia toistemme mielistä
  by observing each other's bodily behaviour
  tarkkailemalla toistemme kehon käyttäytymistä
  .

inference.n

 • In order to draw causal
  inferences
  päätelmiä
  about the educational consequences of being in care
  huostaanoton koulutuksellisista vaikutuksista
  , a longitudinal study has been designed.
 • We
  Meidän
  must make
  inferences
  päätelmiä
  about the health status of the survivors
  selviytyneiden terveydentilasta
  from these data
  näiden tietojen perusteella
  .
 • Using animals in experiments requires
  us
  meidän
  to make
  inferences
  päätelmiä
  about psychological processes
  psykologisista prosesseista
  from behaviour
  käyttäytymisen perusteella
  .
 • Ethologists have not yet begun to grasp at the crucial characteristic of human beings that tends to invalidate all but the most cautious
  inferences
  päätelmät
  from other animals
  muista eläimistä
  to Man
  ihmistä koskevat
  .
 • The computer
  Tietokone
  can give questions for the user to ask, and also draw
  inference
  päätelmiä
  from the answers
  vastauksista
  .
 • The
  inference
  päätelmät
  from samples
  näytteistä
  may be deductive or inductive.
 • However, these arguments are not particularly strong, for, if the
  inference
  päätelmä
  of fault
  virheestä
  is so great, why not include a requirement of proof of fault, at least at the level of subjective recklessness?
 • The
  inference
  päätelmä
  of user information needs
  käyttäjän tiedontarpeista
  from user information-seeking behaviour
  käyttäjän tiedonhakukäyttäytymisen perusteella
  has led to much confusion.
 • There is a mistaken tendency, nourished perhaps by too partial examples, to see perception as the passive reception of evidence from an external world from which
  we
  me
  make
  inferences
  päätelmiä
  to its causes
  sen syistä
  .
 • He takes himself to have true premises and a valid
  inference
  päätelmä
  to a true conclusion
  todelliseen johtopäätökseen
  ; the premises might include the proposition that in the past he has made mistakes.
 • It is difficult to use these data to draw any reliable
  inferences
  päätelmiä,
  as to whether the prevalence among the institutional population is increasing
  kuten onko institutionaalisen populaation ylivalta kasvussa
  .
 • The
  inference
  päätelmä
  is
  that more pupils are attending ordinary classes in normal schools
  että yhä useammat oppilaat osallistuvat tavallisille oppitunneille normaaleissa kouluissa
  .
 • Causal
  Syysuhteiset
  inferences
  päätelmät
  are constructions built upon foundations of assumptions, and can not be more valid than the assumptions.
 • This goes beyond direct observations and requires some
  inference
  päättelyä
  or speculation
  on the part of the observer
  tarkkailijan osalta
  .
 • For the present
  we
  meidän
  need to proceed by
  inferences
  päätelmiin
  .
 • Our
  meidän
  main
  inference
  päätelmämme
  was
  that as insectivorous primates radiated within the forest they took to fruit-eating and became diurnal
  että kun hyönteisiä syövät kädelliset levisivät metsään, ne muuttuivat hedelmiä syöviksi päiväeläjiksi
  .
 • When a routine problem arises he perhaps assembles the information and pursues
  his
  hänen
  inferences
  päätelmiään
  to the conclusion almost as tidily as he would on paper.
 • From this sharply drawn difference
  Tämän terävästi tehdyn erottelun perusteella
  Goody and Watt
  Goody ja Watt
  draw all their
  inferences
  päätelmänsä
  concerning the thought process, cognitive skills and social achievements of the two kinds of societies
  koskien ajatteluprosessia, kognitiivisia taitoja ja sosiaalisia saavutuksia kahdessa erilaisessa yhteisössä
  .
 • Inferences
  Päätelmät
  about mind
  mielestä
  are thus made
  from descriptions
  kuvailujen perusteella
  .
 • Additionally,
  human readers
  ihmislukijat
  are able to make a multitude of
  inferences
  päätelmiä
  about the sentences within a discourse
  virkkeistä diskurssin sisällä
  .
 • Journalistic
  Journalistista
  speculation and
  inference
  päättelyä
  about official statements
  virallisista lausunnoista
  are not protected.
 • The necessary
  inference
  päättely
  from such a principle as his
  sellaisesta periaatteesta kuin hänen omansa
  is
  that the interpreters of law should be the.ones to define the rights of individuals and to trace the bounds of legitimate government over them
  että lain tulkitsijoiden tulisi olla niitä, jotka määrittävät yksilöiden oikeudet ja selvittävät niiden lainmukaisen hallinnan rajat
  .
 • This presents more difficulties for
  the researcher
  tutkijalle
  ,
  who
  jonka
  has to do a great deal of interpretation in order to make
  inferences
  päätelmiä
  from what people actually do
  ihmisten toiminnan perusteella
  to their motivations for doing it
  toiminnan motivaatioista
  .
 • Old-fashioned nationalists and Thatcherites
  Vanhanaikaiset nationalistit ja thatcheristit
  may draw the triumphant
  inference
  päätelmän,
  that the Gulf war has exposed the futility of the Community's foreign policy ambitions
  että Persianlahden sota on tuonut ilmi yhteisön ulkopoliittisten päämäärien hyödyttömyyden
  .
 • `The
  inference
  päätelmä,
  that Cheshire and Merseyside `decision makers ``might influence your strategy
  että Cheshiren ja Merseysiden "päättäjät" voivat vaikuttaa strategiaasi,
  is palpable nonsense.

learn.v

 • I
  minä
  've
  Olen
  learned
  oppinut
  better
  paremmin
  .
 • Did
  he
  hänen
  really need to go so far
  to
  <empty>
  learn
  oppiakseen
  so little
  niin vähän
  ?
 • He thought that
  he
  hän
  learnt
  oppineensa
  a lot
  paljon
  about preaching
  saarnaamisesta
  from this experience
  tämän kokemuksen myötä
  .
 • I
  minä
  learned
  Opin
  more
  enemmän
  about coaching sprinters
  pikajuoksijoiden valmentamisesta
  by reading this book
  lukemalla tämän kirjan
  than I have in the past 30 years in the sport
  kuin viimeisten 30 vuoden aikana lajin parissa
  .
 • He
  Hän
  had
  oli
  learned
  oppinut
  his lesson
  läksynsä
  regarding being prepared
  ottaen huomioon valmistautumisensa
  from the previous Friday night
  edellisestä perjantai-illasta
  .
 • They
  He
  learn
  oppivat
  maths
  matematiikkaa
  through playing with dominoes or measuring the size of rooms
  pelaamalla dominopalikoilla tai mittaamalla huoneiden kokoa
  , she says.
 • Henri, born in 1767
  Henri, syntynyt vuonna 1767
  , was actively employed during the Terror,
  learning
  oppien
  his trade
  ammattinsa
  by constantly helping his father on the scaffold
  auttamalla jatkuvasti isäänsä mestauslavalla
  , as did their younger son Gabriel.
 • `
  I
  minä
  learned
  Opin
  a lot
  paljon
  about men
  miehistä
  , ``she said.
 • I was aware of the enormous distances, especially for those in the West, although
  I
  minä
  learned
  opin
  a lot more
  paljon enemmän
  about this
  tästä
  simply be being there
  vain olemalla paikalla
  .
 • Another way of
  learning
  oppia
  vocabulary
  sanastoa
  by direct association
  suoralla assosiaatiolla
  is to participate in local activities, and find out the names of objects, actions, processes, etc., ``on the job.
 • Long before going solo
  the student
  opiskelijan
  should have
  olisi pitänyt
  learned
  oppia
  the mnemonic
  muistisääntö
  by heart.
 • Though
  we
  me
  learned
  opimme
  them
  heiltä
  by word of mouth
  suullisesti
  , of course.
 • I
  minä
  learned
  Opin
  this dance
  tämän tanssin
  from my mother
  äidiltäni
  .
 • He
  Hän
  probably
  learned
  oppi
  his surveying skills
  selviämistaitonsa
  from the land surveyor, Thomas Clerke, to whom he was assistant by 1589, and possibly in 1587, and continued as such until Clerke's death in 1602
  maanmittari Thomas Clerkeltä, jonka assistenttina hän oli vuodesta 1589, ja mahdollisesti myös vuonna 1587, aina Clerken kuolemaan saakka vuonna 1602
  .
 • There's hundreds of variations you can come up with, but one thing that influenced me
  was
  oli
  learning
  oppinut
  piano
  pianonsoiton
  in school
  koulussa
  .
 • `
  Paul Daniels
  Paul Daniels
  learned
  oppi
  the ropes
  asiansa
  on the Middlesbrough club scene where he had to be a little tougher to survive the wisecracks
  Middlesbrough'n klubipiireissä, jossa hänen täytyi olla hieman kovempi selvitäkseen herjoista
  , but he comes across as unfriendly on television, ``he said.
 • The criteria of sex are
  Seksin kriteerejä on
  ,
  we
  me
  learn
  opimme
  ,
  many
  monia
  ; and none of them itself is definitive.
 • Only
  I
  minä
  do want
  to
  <empty>
  learn
  oppia
  .
 • As
  more
  lisää
  is
  <empty>
  learned
  opitaan
  about its capabilities and applications
  sen mahdollisuuksista ja sovelluksista
  ,
  partly from user experience
  osaksi käyttäjäkokemusten perusteella
  , design changes are required to exploit the findings and cater for individual user needs.
 • Abilities are inherited;
  capacities or aptitudes
  pystyvyys tai kyvykkyys
  are
  <empty>
  learned
  opitaan
  .
 • True relaxation is
  something which
  jotain, jonka
  can be
  voi
  learned
  oppia
  by anyone
  kuka tahansa
  -- although, like anything worth having, it does take a little practice.
 • What
  Mitä
  can be
  voidaan
  learned
  oppia
  by comparing one system with another
  vertailemalla yhtä järjestelmää toiseen
  ?
 • At the end of the tour
  more than 150 pages of rewritten script
  yli 150-sivuinen uudelleen kirjoitettu käsikirjoitus
  had had
  to be
  oli
  learned
  opittava
  by the company
  yrityksen
  .
 • Area training will then involve
  the manager
  esimies
  in
  learning
  oppimaan
  about managing a local bureau
  paikallistoimiston johtamista
  .
 • He'd always wanted to be a blacksmith and
  he
  hän
  learned
  opetteli
  by doing the job
  tekemällä työtä
  .
 • So,
  what
  mitä
  can
  you
  voit
  learn
  oppia
  from looking so closely at the actor on stage, TV and cinema
  seuraamalla niin läheltä näyttelijää näyttämöllä, televisiossa ja elokuvateatterissa
  ?
 • So do please tell me,
  just what marvellous things
  mitä upeaa
  might
  I
  minä
  learn
  oppia
  from observing your father
  tarkkailemalla isääsi
  ?
 • He
  Hän
  's gone about it quietly, just plugging away and
  learning
  oppien
  from watching others
  katselemalla muita
  .
 • The first thing
  Ensimmäinen asia, mitä
  I
  minä
  learned
  opin
  in running the Grand Canyon
  juoksemisesta Grand Canyonilla,
  are The Rules.
 • They
  Heidän
  have
  to
  <empty>
  learn
  oppia
  in competing with men for recognition and promotion to suppress any signs of feminine `weakness ``
  kilpailemaan miesten kanssa tunnistaen kaikki naiselliset "heikkouden" merkit ja edistäen niiden poistamista
  .
 • It was a competition to test
  the skills
  taitoja, joita
  they
  he
  've
  ovat
  learned
  oppineet
  in dealing with real road accidents
  hoitaessaan todellisia tieliikenneonnettomuuksia
  .
 • The student
  Opiskelija
  will
  <empty>
  learn
  oppii
  more effectively
  through identifying the particular needs and problems of each patient
  tunnistamalla kunkin potilaan erityiset tarpeet ja ongelmat
  .
 • As with the coursebooks, the video aims to encourage
  learning
  oppimista
  through thinking and doing
  ajattelemalla ja tekemällä
  .
 • Amnesty International says
  it
  se
  has
  on
  learned
  saanut tietoonsa
  of `only a fraction ``of the cases in which people were imprisoned for their beliefs
  "vain murto-osan" tapauksista, joissa ihmisiä on vangittu heidän vakaumustensa vuoksi
  .
 • Anthropologists
  Antropologit
  usually spend some years
  learning
  opetellen
  about the cultures of `their ``people
  "oman" kansansa kulttuuria
  by living with them
  asumalla heidän kanssa
  .
 • There is still
  much
  paljon
  to
  <empty>
  learn
  opittavaa
  about this family of chemicals
  tästä kemikaaliperheestä,
  and it is obviously prudent to reduce the levels wherever practicable to do so.
 • We are aware that
  many employees
  monet työntekijät
  are interested
  to
  <empty>
  learn
  saada tietoonsa
  about what Wood Group companies do and where they are located
  mitä Wood Group -yritykset tekevät ja missä ne sijaitsevat
  .
 • In the next few days
  Creggan
  Creggan
  began
  to
  <empty>
  learn
  saada tietää
  about the Zoo in which he was now imprisoned
  eläintarhasta, johon hänet oli vangittu
  .
 • There is no doubt that
  children
  lapset
  learn
  oppivat
  far more
  paljon enemmän
  by example
  esimerkistä
  than by precept
  kuin havainnosta
  , and therefore that teachers have a continuous obligation to behave well themselves.
 • He
  Hän
  will
  <empty>
  learn
  oppii
  by practice
  käytännössä
  to control the tools he uses and the media that he works in
  hallitsemaan työkaluja, joita hän käyttää, ja välineitä, joilla hän työskentelee
  .
 • He
  Hän
  learns
  oppii
  from failure
  epäonnistumisesta
  and gets his team to learn too.
 • The details
  Yksityiskohdat, jotka
  you
  sinä
  'll
  <empty>
  learn
  saat tietää
  tomorrow
  from the tape
  nauhalta
  .
 • Anne
  Anne
  had
  oli
  learned
  saanut selville
  of the change in the royal fortunes
  kuninkaallisen omaisuuden muutoksesta
  from her mother
  äidiltään
  .
 • Angela Cartwright
  Angela Cartwright
  would
  <empty>
  learn
  saisi tietää
  of his humiliation
  miehen nöyryytyksestä
  soon enough.
 • These
  Näistä
  she
  hän
  would
  <empty>
  learn
  kuulisi
  of
  <empty>
  only through other people
  vain muilta ihmisiltä
  .
 • `From
  what
  mitä
  I
  minä
  have
  olen
  learned
  saanut tietää
  of you
  sinusta
  , I would understand it less had you refused.
 • `One of
  the things
  asioista, joita
  you
  sinä
  learn
  opit
  in an exercise like that
  tällaisessa harjoituksessa
  is that the odds are stacked very much against the aggressor.
 • They sang
  the songs
  lauluja
  they
  heidän
  learned
  oppimiaan
  at school
  koulussa
  .
 • It turns out that like the vervets,
  birds
  linnut
  will also
  myös
  learn
  oppivat,
  to whom they should respond
  kenelle heidän tulisi vastata
  .
 • Because progress in
  learning
  oppimisessa
  a language
  kielen
  is continuous but uneven, the definition of the different levels of attainment must in certain respects be a matter of judgement.
 • The view that
  hooligans
  huligaanit
  actually
  learn
  oppivat
  how to behave
  käyttäytymään
  from the papers
  paperilta
  and reflect back to the public the image that has been created for them is not really borne out in personal interviews.
 • She had meant to try, although
  she
  hän
  had
  oli
  learned
  saanut teitää
  where Georgie might be found
  mistä Georgie voisi löytyä
  and was rather more interested in seeing what one of Crystal's lovers looked like.
 • Go over it aloud and
  learn
  selvitä
  what it's about
  mistä on kyse
  before the lesson.
 • I
  minä
  soon
  learnt
  opin
  that her name was Sophie
  että hänen nimensä oli Sophie
  .
 • Well,
  her daughter
  hänen tyttärensä
  would
  <empty>
  learn
  oppisi
  life
  elämää
  the hard way as she had done.
 • I don't know why
  you
  sinä
  never
  learned
  oppinut
  yourself
  itse
  to write your precious words
  kirjoittamaan arvokkaita sanojasi
  .
 • I'm much more confident about my ability and
  I
  minä
  have
  olen
  learned
  oppinut
  a lot
  paljon
  .
 • `
  You
  Sinäkin
  are
  <empty>
  learning
  opit
  Russian
  venäjää
  , too, aren't you?
 • It is called `chi kung ``and is a method for
  learning
  oppia
  to breathe correctly
  hengittämään oikein
  .
 • I guess
  we
  meidän
  just have
  to
  <empty>
  learn
  oppia
  to live with people taking pot-shots at us
  elämään ihmisten kanssa, jotka arvostelevat meitä
  .
 • Children
  Lapset
  learn
  oppivat
  to speak and understand speech
  puhumaan ja ymmärtämään puhetta
  first and without the formal instruction needed when learning to read and write.

realization.n

 • Competition between rival travel companies has always been intense and one of the reasons for Thomas Cook's early success
  was
  oli
  his
  hänen
  realization
  oivalluksensa,
  that marketing was very important
  että markkinointi oli hyvin tärkeää
  .
 • Later still,
  my
  minun
  realisation
  oivallukseni
  was confirmed for me when I read the following statement from one of Bruch's patients: `I am completely isolated, I sit in a glass sphere.
 • Many man-haters, in my experience, come fresh from a traumatic relationship with a man, or a recent
  realization
  oivalluksesta
  about men
  miehiä koskevasta
  .
 • This will be forthcoming only if there is full discussion between the universities and all concerned with the pre-registration year, and a
  realisation
  oivallus
  by all
  kaikkien
  of the importance of the year to the young doctor
  koskien vuoden tärkeyttä nuorelle tohtorille
  .
 • With the greater
  realisation
  oivallus
  by the customers
  asiakkaiden
  of the new Opening Hours
  uusista aukioloajoista
  , customer service is undoubtedly suffering:
 • Wrangles with the Comintern continued, despite the growing
  realization
  oivalluksesta,
  by Communists
  kommunistien
  that genuine Fascism had rendered the concept of ``Social Fascism out of date
  että aito fasismi oli julistanut "sosiaalisen fasismin" vanhentuneeksi
  .
 • He was nervous and uneasy, his pale cheeks unnaturally flushed, shocked with the
  realization
  tajuttuaan,
  of what he had done
  mitä hän oli tehnyt
  .
 • The rise of public concern about the environment has done most to hasten a
  realisation
  oivaltamista
  among Conservatives
  konservatiivien keskuudessa
  that Thatcherism has its limitations
  että thatcherismilla on omat rajoituksensa
  .
 • Flattery conceals greed, and marriage will bring a hard
  realization
  oivalluksen
  to women who readily believe the compliments of their suitors or, indeed, their promises of fidelity
  naisille, jotka auliisti uskovat kosijoidensa kohteliaisuudet tai vieläpä heidän lupauksensa uskollisuudesta
  .
 • The breakthrough was inspired by belated
  realisation
  oivallus,
  on the part of Pretoria and the ANC
  Pretorian ja ANC:n
  that unless they made rapid progress what is left of the South African economy would be wrecked
  että jos he eivät saisi aikaan nopeaa kehitystä, se, mitä Etelä-Afrikan taloudesta on jäljellä, tuhoutuisi
  .
 • Nothing cures insomnia like the
  realization
  tajuta,
  that it's time to get up
  että on aika nousta ylös
  .

realize.v

 • He brought out the very worst in her
  Mies sai hänestä esiin kaikkein huonoimmat puolet
  ,
  she
  hän
  realised
  tajusi
  numbly
  turtana
  .
 • How stupid
  she
  hän
  'd been not
  to
  <empty>
  realise
  tajunnut
  it
  sitä
  from the start.
 • The singer
  Laulajan
  is expected to be able
  to
  <empty>
  realize
  oivaltamaan
  and express
  the emotional and spiritual implications of what he is singing
  emotionaaliset ja henkiset seuraamukset laulamastaan
  .
 • It
  must be
  täytyy
  realised
  tajuta,
  that fractals are hierarchies with the particular property that the successive levels are geometrically similar (either exactly or on the average)
  että fraktaalit ovat hierarkioita, joilla on tiettyjä ominaisuuksia, ja että seuraavat tasot ovat geometrisesti samanlaisia (joko täysin tai keskimäärin)
  .
 • Perhaps one day it
  will be
  <empty>
  realised
  tajuavat,
  by all
  kaikki
  that when Wales struggle every component of Welsh rugby is liable to struggle too
  että kun Wales taistelee, jokainen walesilaisen rugbyn osanen on myös velvollinen taistelemaan
  .
 • Now write as much as you can about Auntie the sort of person she was, what members of her family thought of her,
  what
  mitä
  her niece
  hänen sisarentyttärensä
  realises
  tajuaa
  about her
  hänestä
  at the end.
 • One thing
  Yksi asia, jonka
  I
  minä
  realised
  tajusin
  about my renewal of my faith
  luottamukseni palautumisesta,
  is that I had nothing to do with it!
 • He
  Hän
  realized
  tajusi
  from Carolyn's face
  Carolynin kasvoilta,
  that it did
  että näin oli
  .
 • `Oh, yes,
  I
  minä
  've
  olen
  realised
  tajunnut
  since
  that you weren't like the rest of us ordinary human beings who are unfortunate enough to be troubled by feelings like grief and guilt
  että sinä et ollut kuten me muut tavalliset ihmiset, jotka olemme sen verran epäonnisia, että tunteet, kuten murhe ja syyllisyys, huolestuttavat meitä
  .
 • ``As soon as
  I
  minä
  had
  olin
  realized
  tajunnut,
  what he had said
  mitä hän oli sanonut,
  I returned home again immediately.
 • `But it is just as common and we intend to make
  everyone
  jokaisen
  realise
  tajuamaan
  it
  sen
  ``.

surmise.v

 • Somebody building something
  Joku rakentaa jotakin
  ,
  she
  hän
  surmised
  arveli
  sleepily; she had heard chainsaws going continuously almost from the moment she had gone to bed.
 • Who William was
  Kuka William oli
  ,
  we
  me
  can only
  voimme vain
  surmise
  arvella
  , but he certainly did not have the intellectual capabilities of his brothers and sisters.
 • Maurice
  Maurice
  surmised
  arveli
  it was from his aunt
  sen olevan hänen tädiltään
  .
 • Such images
  Sellaiset kuvat
  , it
  may be
  voidaan
  surmised
  otaksua
  ,
  were not well received by the nobility, who continued to commission portraits of conventionally austere appearance
  eivät olleet kovin toivottuja aateliston keskuudessa, joka jatkoi perinteisten, ankaran näköisten muotokuvien tilaamista
  .
 • Nithard reveals
  the contradictory values and expectations which
  vastakkaisia arvoja ja odotuksia, joita
  otherwise have
  to be
  <empty>
  surmised
  arvella
  .
 • From his universal nickname -- Tenko --
  Hänen yleisestä lempinimestään, Tenko,
  it
  will be
  <empty>
  surmised
  arvellaan,
  that Dennis demands more than a few laps of the pitch prior to a session in the pub
  että Dennis vaatii enemmän kuin muutaman kierroksen ympäri kenttää ennen pubi-istuntoa
  .
 • It
  is
  <empty>
  surmised
  arvellaan,
  therefore
  siksi
  that such claims generally relate to Bf110s, which were of generally similar appearance
  että kyseiset väitteet liittyvät yleensä Bf110:iin, jotka näyttivät yleisesti ottaen melko samoilta
  .
 • A Ministry of Defence spokesman
  Puolustusministeriön tiedottaja
  said yesterday that he appeared to have fallen from one of the offices on the third floor, but declined
  to
  <empty>
  surmise
  otaksumasta,
  why he was visiting the Admiralty
  miksi hän oli vierailulla amiraliteetin luona
  .
 • Well, it's difficult
  to
  <empty>
  surmise
  arvella,
  what he may have seen
  mitä hän olisi saattanut nähdä
  .
 • One
  Henkilö
  may also
  voi myös
  surmise
  arvailla
  a sociological influence
  sosiologista vaikutusta
  .
FEE 
cognizer (info)
content (info)
evidence (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain