TransFrameNet:Assessing

From Sanat

appraise.v

 • In September the Education Secretary, Mr John MacGregor, said
  heads and governors
  johtajat ja kuvernöörit
  could
  voisivat
  appraise
  arvioida
  performance
  suorituksia
  in deciding promotion and pay
  päättämällä ylennyksistä ja palkasta
  -- just as managers in industry do.
 • He
  Hän
  appraises
  arvioi
  his people's performance
  kannattajiensa suorituksia
  without the use of expensive printed paper
  käyttämättä kallista painettua paperia
  .
 • Now
  Nyt
  he
  hän
  merely
  vain
  appraised
  arvioi
  the situation
  tilannetta
  , calculating the odds for life against death.
 • And in terms of credibility with a wider public the idea that
  the work of a school
  työtä koulussa
  is
  to be
  <empty>
  appraised
  arvioivat
  by its teachers and governors
  sen opettajat ja johtokunnan jäsenet
  alone
  ainoastaan
  simply will not wash.
 • General managers
  yleisiä päälliköitä
  are
  <empty>
  appraised
  arvioivat
  by their area managers
  Aluepäälliköt
  and appraise their assistants.
 • Annie laughed once more as Billy put a hand up to his lips in mock horror and then her face suddenly flushed as she realised
  he
  tämä
  was
  <empty>
  appraising
  arvosteli
  her
  häntä
  .
 • We
  Me
  will improve the Governments' decommissioning proposals and
  appraise
  arvioimme
  ,
  with the industry
  yhdessä toimialan kanssa
  ,
  effective technical conservation measures
  tehokkaita teknisiä suojelutoimenpiteitä
  .
 • The functions of such an enquiry would be
  to
  <empty>
  appraise
  arvioida
  ministers
  ministereitä
  of the full facts surrounding the accident
  tapaturmaa ympäröivien täysien tietojen valossa
  following an investigation of the causes of the accident.
 • Gone were the days when, in
  appraising
  arvioidessaan
  his goods
  tavaroitaan
  , a dealer relied mostly on his eye, experience and a tribal wisdom.
 • About 85 per cent of the 215 probate inventories which
  Noin 85 prosenttia niistä 215 valvontainventaariosta, jotka
  were
  <empty>
  appraised
  arvioitiin
  within the parish
  piirikunnassa
  between 1521 and 1603
  vuosien 1521 ja 1603 välissä,
  were valued at less than £50 and 68 per cent were priced under £30.
 • Maintain an overview on your job and your personal goals, and
  regularly
  säännöllisesti
  appraise
  arvioi
  progress
  edistymistä
  .
 • The February 1984 extension to the LFA in the UK
  LFA:n laajennusta UK:ssa vuoden 1984 helmikuussa
  is
  on
  critically
  kriittisesti
  appraised
  arvioitu
  .
 • Two important oil discoveries in the Espinal block, Purificacion and Venganza
  Kaksi tärkeää öljylöytöä Espinalin korttelissa, Purificacion ja Venganza
  ,
  will be
  <empty>
  appraised
  arvioidaan
  in 1992
  vuonna 1992
  .
 • Not bothering to rise off the unpadded bunk,
  he
  hän
  appraised
  arvioi
  the pair
  pariskuntaa
  critically
  kriittisesti
  , a slightly crestfallen look passing across his features when he considered Mait.

assess.v

 • Several studies
  Useat tutkimukset
  have attempted
  to
  <empty>
  assess
  arvioida,
  whether there is evidence of increased circulating platelet aggregates
  onko kiertävien verihiutaleiden lisääntyvistä kerääntymistä todisteita
  in diabetic subjects
  diabetesta sairastavissa kohteissa
  .
 • If he accepts the goods,
  the damages
  vahingot
  are
  <empty>
  assessed
  arvioidaan,
  as if it were a breach of warranty, section 53
  kuin kyse olisi takuurikkomuksesta, pykälä 53
  .
 • It also says major applications will be made available on plug-in cards but, as always,
  computer buyers
  tietokoneen ostajien
  should only
  pitäisi ainoastaan
  assess
  arvioida
  what they can see, not what might turn up who-knows-when
  sitä, mitä he näkevät, ei sitä, mikä saattaa tulla esiin ties milloin
  .
 • These people now face
  annual medical inspection for the rest of their lives
  vuosittaiset lääkärintarkistukset loppuelämän ajan
  to
  <empty>
  assess
  sen arvioimiseksi,
  what the radiation may have bequeathed to them
  mitä säteily on mahtanut aiheuttaa heille
  in terms of a legacy of cancer or birth defects
  periytyvän syövän tai synnynnäisten vikojen suhteen
  .
 • At the same time,
  he
  hän
  will be able
  to
  <empty>
  assess
  arvioida
  the impact on a firm of a change in its marketing strategy, for example a change from sales to production subsidiaries abroad
  vaikutuksen yritykseen, joka muuttaa markkinointistrategiaansa, esimerkiksi myynnistä tytäryhtiöiden tuotantoon ulkomailla
  .
 • Some of the injured had to be transferred to Middlesbrough General Hospital because no
  scanner
  skanneria
  was available at Darlington
  to
  <empty>
  assess
  arvioimiseen
  the extent of their head injuries
  heidän päävammojensa laajuuden
  .
 • The comparative merits of barium enema examination and colonoscopy in the investigation of iron deficiency anaemia
  Paksusuolen röntgentutkimuksen ja kolonoskopian suhteellisia ansioita raudanpuuteanemian tutkinnassa
  have not been
  ei ole
  assessed
  arvioitu
  in this study
  tässä tutkimuksessa
  .
 • Splenic function
  Pernan toimintaa
  was
  <empty>
  assessed
  arvioitiin
  in 42 patients with alcoholic liver disease
  42 potilaalla, joilla on alkoholistin maksasairaus,
  by counting the percentage of erythroxytes with indentations or pits, seen by differential interference contrast microscopy
  laskemalla niiden punasolujen pitoisuus, joissa on painaumia tai kuoppia, jotka näkyvät DIC-mikroskopiassa
  .
 • There had never been anyone else, so
  she
  hän
  could not
  ei voinut
  assess
  arvioida
  their intimacies
  heidän intiimejä asioitaan
  by comparison
  vertailemalla
  .
 • Epithelial cell proliferation
  Epiteelisolujen lisääntymistä
  was
  <empty>
  assessed
  arvioitiin
  in biopsy specimens
  biopsianäytteillä
  through H-thymidine autoradiography
  H-tymidiinin autoradiografialla
  .
 • However,
  the horse
  hevonen
  usually
  assesses
  arvioi
  others
  muita
  through its sense of smell
  hajuaistinsa avulla
  .
 • Wanless says
  a computer
  tietokone
  can be programed
  to
  <empty>
  assess
  arvioimaan
  personal customers
  henkilökohtaisia asiakkaita
  .
 • There were persistent complaints that the rates system was complicated and inequitable, for instance because it was difficult
  to
  <empty>
  properly
  asianmukaisesti
  assess
  arvioida
  the rentable value of any property
  minkään kiinteistön vuokra-arvoa
  .
 • The revised payment and review system, which assemblers had helped to design
  Paranneltu maksu- ja arviointijärjestelmä, jota kokoajat olivat auttaneet suunnittelemaan
  , also
  assessed
  arvioi
  group members
  ryhmänjäseniä
  on their behaviours and attitudes, as well as work output
  heidän käytöksensä ja asenteidensa sekä työtehon mukaan
  .
 • Each company unit
  Jokainen yhtiön yksikkö
  regularly
  assesses
  arvioi
  its own performance
  omaa toimintaansa
  against numerous bench-marks
  usean mittapuun mukaan
  , and its self-assessment is then validated by senior managers from another part of the group.
 • However,
  all of these cases
  kaikki nämä tapaukset
  are
  <empty>
  obstetrically
  synnytysopillisesti
  assessed
  arvioi
  by a Consultant Obstetrician
  konsultoiva synnytyslääkäri
  , whether in Canada, or Downpatrick, so as to minimise the potential dangers of transfer.
 • Five well-known products
  viittä hyvin tunnettua tuotetta
  were
  <empty>
  assessed
  arvioi
  by a panel of experts
  Asiantuntijapaneeli
  for treating a combined headache and upset stomach
  päänsäryn sekä vatsavaivojen yhdistelmän hoitamiseen tarkoitettua
  on the basis of their ingredients
  niiden valmistusaineiden perusteella
  .
 • The taught portion of the course
  Kurssin opetettua osuutta
  is
  <empty>
  assessed
  arvioidaan
  by four written assignments
  neljän kirjallisen tehtävän perusteella
  and the project by a dissertation (15-20,000 words).
 • The report's findings indicated that
  black and Asian children judged to have learning difficulties
  mustia ja aasialaisia lapsia, joilla on arvioitu olevan oppimisvaikeuksia,
  were rarely
  harvoin
  assessed
  arvioitiin
  in their mother tongue
  heidän äidinkielellään
  and did not have their different cultural backgrounds taken into account.
 • Yes,
  we
  me
  are
  <empty>
  assessing
  arvioimme
  the whole fund-holding scheme
  koko rahastonhallintajärjestelmää
  jointly
  yhteistyössä
  with the general medical services committee, the relevant committee of the BMA
  BMA:n asiaankuuluvan komitean, yleisten sairaanhoitopalveluiden komitean kanssa
  .
 • It was argued in that case that
  the taxpayer
  veronmaksajaa
  , however,
  could only be
  voisi ainoastaan
  assessed
  arvioida
  on the income (the gross income)
  tulojen perusteella (bruttotulot)
  to the extent that he had power to enjoy it.
 • The board
  Johtokunta
  assessed
  arvioi
  his compensation
  hänen korvauksensa
  at a substantially lower figure than he would have been awarded by an industrial tribunal had he been able in law to appeal to such a tribunal
  huomattavasti pienemmäksi, kuin hän olisi saanut työtuomioistuimelta, jos hän olisi voinut lain puolesta vedota sellaiseen tuomioistuimeen
  .
 • After his initial assessment the GP requested that
  a district nurse
  terveydenhoitajan
  should visit,
  assess
  arvioida
  the wound
  haava
  and recommend an appropriate treatment.
 • It will be difficult
  to
  <empty>
  assess
  arvioida,
  what counts as success in scientific research
  mikä lasketaan menestykseksi tieteellisessä tutkimuksessa
  .

assessment.n

 • Phillips rejects
  the government's
  hallituksen
  assessment
  arviota
  that the 6 per cent increase in the science budget represented level funding in real terms
  siitä, että 6 prosentin kasvu tiedebudjetissa vastasi rahoituksen tasoa reaalilukuina
  .
 • Parents will be informed of the results of
  their child's
  heidän lastensa
  assessment
  arvioinnin
  .
 • It is understood the investigation will focus on alleged breaches of education and race relations laws in
  the region's
  seudun
  assessment
  arvioinnissa
  of children who are believed to have learning difficulties and whose first language is not English
  lapsista, joilla uskotaan olevan oppimisvaikeuksia ja joiden ensimmäinen kieli ei ole englanti
  .
 • The cat owners'
  Kissanomistajien
  assessment
  arviot
  of their health
  terveydestään
  had returned to what they reported just before acquiring a feline friend, but dog owners continued to report improvements in their health and well being.
 • The teacher's
  Opettajan
  assessment
  arvio
  of a student's abilities in the four language skills
  oppilaiden osaamisesta neljässä kielitaidossa
  ,
  based on the student's classroom performance
  perustui oppilaiden työskentelyyn luokkahuoneessa
  .
 • The
  assessment
  arvion
  of need
  tarpeesta
  at point of referral
  neuvontapisteessä
  will be undertaken
  by the social worker on duty
  vuorossa oleva sosiaalityöntekijä
  , or by the Home Help Organiser if a home help is requested.
 • This is not always achievable because registered nurses are not equipped during their training with the necessary skills to make
  complex
  monimutkaisia
  psychological
  psykologisia
  assessments
  arvioita
  of patients
  potilaista
  and they have competing demands on their time.
 • Regular readers will have noticed that a number of our recipes are now followed by an
  assessment
  arvion
  of their nutritional content
  niiden ravintosisällöstä
  .
 • Where
  continuous
  jatkuvaa
  assessment
  arvioimista
  of clinical competence
  kliinisen osaamisen
  is used, the ward sister and student can outline their aims for the allocation.
 • Curtis's hand was reaching into his coat for his own gun, when
  he
  hän
  paused and made a
  rapid
  nopean
  assessment
  arvion
  of the situation
  tilanteesta
  .
 • Pharmaceutical company Ciba-Geigy
  Lääkeyhtiö Ciba-Geigy
  recently carried out an
  internal
  sisäisen
  assessment
  arvioinnin
  of their 30 major suppliers' performance
  30 tärkeimmän toimittajansa toiminnasta
  .
 • The test
  Testi
  had obviously failed to give a true
  assessment
  arvion
  of the intelligence of the horses
  hevosten älykkyydestä
  .
 • After
  assessment
  arvion
  by the child care officer or reception centre
  Lastenhoidon työntekijän tai vastaanottokeskuksen
  , the child is placed in a suitable substitute home.
 • But
  John Barnes'
  John Barnesin
  assessment
  arvio
  of the performance
  suorituksesta
  was more pointed.

evaluate.v

 • People get set into certain ways of doing things and
  they
  he
  don't
  eivät
  evaluate
  arvioi,
  whether its working or not
  toimiiko se vai ei
  .
 • It
  Se
  doesn't
  ei
  evaluate
  arvioi,
  whether they are right or not
  ovatko ne oikein vai eivät
  .
 • The lessons learned from the operation of this different way of determining merit
  Tästä eri tavalla määritetyn ansion operaatiosta opitut opetukset
  will be
  <empty>
  carefully
  tarkasti,
  evaluated
  arvioidaan
  to see if it has potential to be applied also to HNCs and HNDs in the future
  jotta nähdään, voisiko sitä käyttää myös HNC:hen tai HND:hen tulevaisuudessa
  .
 • Perhaps, for instance,
  educational programmes for parents of disabled or ill children
  vammaisten tai sairaiden lasten vanhempien koulutusohjelmat
  might be
  voitaisiin
  evaluated
  arvioida,
  to see if reducing any over-involved or overcritical parenting styles reduces the child's later risk of schizophrenia
  jotta nähtäisiin, pienentääkö yli-innokkaiden tai ylikriittisten kasvatustyylien vähentäminen lasten skitsofreniariskiä myöhemmin
  .
 • The objective of
  this flow cytometric study
  tämän virtaussytometriatutkimuksen
  was
  to
  <empty>
  evaluate
  arvioida
  the impact of preoperative radiotherapy on the prevalence of DNA aneuploidy
  leikkausta edeltävän sädehoidon vaikutusta DNA:n aneuploidian esiintyvyyteen
  and to analyse the prognostic significance of DNA ploidy in oesophageal squamous cell cancer.
 • We
  Me
  evaluated
  arvioimme
  their impact after five years of their use in Belgium
  niiden vaikutuksen, kun niitä oli käytetty Belgiassa viisi vuotta
  .
 • One
  Henkilön
  had
  to
  <empty>
  evaluate
  arvioida
  the fire risk for her and her neighbour
  hänen ja hänen naapurinsa tulipaloriski
  ,
  in helping her to come to terms with giving up her independence and moving into residential care as soon as a place became available
  auttamalla häntä hyväksymään itsenäisyydestä luopuminen ja palvelukotiin muuttaminen heti, kun paikka vapautui
  .
 • The psychologists
  Psykologit
  would be in the manger with the TV crews,
  olisivat vaikeuksissa TV-työryhmien kanssa
  evaluating
  arvioidessaan
  them
  heitä
  on the basis of their offerings -- gold, frankincense and myrrh
  heidän tarjoamistensa perusteella - kultaa, suitsukkeita ja mirhamia
  .
 • Correlations
  Korrelaatiot
  were
  <empty>
  evaluated
  arvioitiin
  by the calculation of Spearman's correlation coefficient (R s)
  Spearmanin korrelaatiokertoimen (R s) laskelman mukaan
  .
 • People
  Ihmiset
  , he argued,
  evaluate
  arvioivat
  themselves
  itseään
  by viewing themselves through the eyes of others
  katselemalla itseään toisten silmin
  .
 • Similarly inconclusive are
  studies
  tutkimukset,
  that have attempted
  to
  <empty>
  evaluate
  arvioida
  the managerialist hypothesis
  liikkeenjohdollista hypoteesia
  through surveys of management attitudes based on questionnaires
  kyselylomakkeisiin perustuvilla johdon asenteiden tutkimuksilla
  .
 • No longer can
  the worth of an investment proposal
  investointihankkeen arvoa
  be
  <empty>
  evaluated
  arvioida
  by looking at the immediate terms of the deal
  katsomalla sopimuksen välittömiä ehtoja
  : the longer lasting impact of the structure of alliances must also be taken into account.
 • Time trends and age at diagnosis
  Ajan suuntaukset ja ikä diagnoosin aikaan
  were
  <empty>
  evaluated
  arvioitiin
  with a linear regression model
  lineaarisen regressimallin avulla
  by the method of least squares
  pienimmän neliösumman menetelmällä
  .
 • The patients
  Potilaat
  were
  <empty>
  evaluated
  arvioitiin
  one month after the first lithotripsy session
  kuukausi kivenmurskauksen jälkeen
  .
 • We
  Me
  evaluate
  arvioimme
  the incident
  tapausta
  in terms of our own security
  oman turvallisuutemme kannalta
  .
 • The inaccessible lesions were included in the final analysis as the aim was
  to
  <empty>
  evaluate
  arvioida
  this procedure
  tätä menettelytapaa
  according to the intention to treat
  hoitosuunnitelman mukaan
  .
 • The recruit
  Tulokasta
  will be
  <empty>
  evaluated
  arvioidaan
  against this specification
  tämän määrittelyn mukaan,
  when making the final decision
  kun tehdään lopullista päätöstä
  ,
  so as to come as close as possible to an objective evaluation of the candidate
  jotta voimme arvioida ehdokkaan mahdollisimman objektiivisesti
  .
 • Deparaffinised and cryostat sections of the gastric biopsy specimens
  Mahalaukun biopsianäytteiden deparafinisaation ja kryostaattio-osioiden
  were
  <empty>
  evaluated
  arvioitiin
  for the presence of various antigens
  eri antigeenien läsnäolo
  using the immunoalkaline phosphatase method (APAAP)
  käyttäen immunoalkaalista fosfataasimenetelmää (APAAP)
  .
 • Brown's chapter on geodemographics discusses an application field where
  primary data collected for operational purposes
  käyttötarkoituksia varten kerätty ensisijainen aineisto
  are
  <empty>
  typically
  tyypillisesti
  evaluated
  arvioitiin
  in relation to secondary data derived from sources such as the Census of Population
  suhteessa toissijaiseen aineistoon, joka on saatu sellaisista lähteistä kuin väestönlaskennasta
  .
 • The emphasis is upon detailed analyses of competitive positions;
  the financial benefits
  taloudellisia hyötyjä
  are
  <empty>
  evaluated
  arvioidaan
  in very general terms
  hyvin yleisellä tasolla
  by reference to rates of return and profitability
  vertailemalla tuottavuutta ja kannattavuutta
  .
 • Individual signs and symptoms that seemed useful in the χ 2 analyses
  Yksittäisten merkkien ja oireiden, jotka vaikuttivat hyödyllisiltä χ 2 -analyyseissä,
  were
  <empty>
  evaluated
  arvioitiin
  for their independent ability to predict hypoxaemia
  niiden itsenäisen hypoksemian ennustamiskyvyn perusteella
  with a multiple logistic regression technique
  moninkertaisen logistisen regression menetelmällä
  .
 • Treatment efficacy
  Hoiden tehoa
  could be
  voitiin
  evaluated
  arvioida
  in 14 of the 16 patients
  14 potilaalla 16 potilaasta
  .
 • Although
  not yet
  ei vielä
  evaluated
  arvioitu
  as a protective vaccine
  suojaavana rokotteena
  ,
  heat killed M vaccae
  kuumuudella tapettu M. vaccae
  has been shown to reverse the progress of tuberculosis, even that due to multidrug resistant strain.
 • Most assessment procedures are developed in order to provide a particular kind of interpretation and because of this
  the criteria against which
  kriteerit, joiden perusteella
  the child's language
  lapsen kieltä
  will be
  <empty>
  evaluated
  arvioidaan
  are implicit in the procedure.
 • Thus, the aim of
  this study
  tämän tutkimuksen
  was
  to
  <empty>
  evaluate
  arvioida
  retrospectively
  jälkikäteen
  the characteristics and outcome of 56 cases of primary gastric lymphoma that have been morphologically reclassified according to recent knowledge of the MALT derived lymphomas
  ominaisuuksia ja lopputulosta 56 primaarisen mahalaukkulymfooman tapauksessa, jotka on luokiteltu morfologisesti uudelleen imukudoksesta johtuvien lymfoomien nykytiedon perusteella
  .
 • This means that science can have two histories, which constantly intertwine but never resolve, with
  one
  toinen
  evaluated
  arvioidaan
  as positive
  positiiviseksi
  , the other as negative and therefore silently suppressed even though it may remain determining.

grade.v

 • They cite
  Germany's Abitur
  Saksan ylioppilastutkinto
  ,
  where
  missä
  school-leavers
  koulusta valmistuvat
  are
  <empty>
  graded
  arvioitiin
  in eight subjects
  kahdeksassa aineessa
  , and where their grading wins them entry into an apprenticeship if they do not go to university.
 • The severity of these symptoms
  Näiden oireiden vakavuus
  was
  <empty>
  graded
  luokiteltiin
  into four categories: absent, mild, moderate, or severe, according to De Meester et al's criteria.
 • Tumours
  Kasvaimet
  were assessed as benign or malignant and
  were
  <empty>
  graded
  arvioitiin
  by degree of dysplasia (benign) or differentiation (malignant)
  dysplasian (hyvänlaatuinen) tai erilaistumisen (pahanlaatuinen) asteen mukaan
  .
 • They
  He
  also
  graded
  arvioivat
  each stool
  kaikki ulosteet
  on a 6 point scale sensitive to intestinal transit time (Table I)
  6-pisteisellä asteikolla herkästä suoliston läpikulkuaikaan (taulukko I)
  .

judge.v

 • `
  You
  Sinä
  judge
  tuomitset
  yourself
  itseäsi
  too harshly
  liian ankarasti
  , fräulein.
 • Women
  Naisia
  are
  <empty>
  still
  yhä
  judged
  arvostellaan
  so much
  paljon
  by their appearances
  heidän ulkonäkönsä mukaan
  , so we feel we have to get that perfect first, before achieving anything.
 • People who complain about the failures of schools
  Ihmiset, jotka valittavat epäonnistumisista kouluissa,
  generally assume such a system, and indeed
  often
  usein
  judge
  arvostelevat
  schools
  kouluja
  by the examination results that they publish
  niiden julkaisemien koetulosten perusteella
  .
 • Today
  nykyään
  we all
  Me kaikki
  too often
  liian usein
  judge
  arvostelemme
  Hawaiian music
  havaijilaista musiikkia
  by its most commercial format, the saccharine-sweet elevator fodder we all love to hate
  sen kaikkein kaupallisimman muodon perusteella, imelän hissimusiikin, jota me kaikki niin mielellämme inhoamme
  .
 • Tedious though this point may be, it is particularly in need of emphasis today, when
  the value of research
  tutkimuksen arvoa
  is so
  niin
  often
  usein
  judged
  arvostellaan
  only by expected and short-term practical applications
  ainoastaan odotettujen ja lyhyen aikavälin käytännön sovellusten perusteella
  .
 • One
  <empty>
  can
  voi
  judge
  arvioida
  the age
  Iän
  by length
  pituuden perusteella
  .
 • Don't
  Älä
  judge
  arvostele
  me
  minua
  by your own standards
  omien arvosteluperusteidesi mukaan
  .
 • However,
  referee Ford
  tuomari Ford
  judged
  arvioi
  it
  sen
  to be a yellow card offence
  keltaisen kortin rikkomukseksi,
  and the free-kick came to nothing.
 • It was all in one piece and couldn't be opened, and
  she
  hän
  judged
  arvioi
  it
  sen
  as being thick enough to resist breaking, even under the impact of one of the chairs
  olevan niin paksu, että se ei hajoaisi edes yhden tuolin iskusta
  .
 • This
  Se
  was
  <empty>
  judged
  arvioitiin
  by patient history and counting residual tablets (the placebo and ursodeoxycholic acid were given double blind)
  potilashistorian perusteella ja laskemalla jäljellä olevat tabletit (lumelääke ja ursodeoksikoolihappo annettiin kaksoissokkona),
  when the prescriptions were renewed and compliance in taking the prescribed tablets were excellent
  kun lääkemääräyksiä uusittiin, ja määrättyjen tablettien ottamista noudatettiin erinomaisesti
  .
 • You
  Sinä
  can
  voit
  judge
  arvioida
  the effectiveness of different methods
  eri menetelmien tehokkuutta
  by the number of eggs produced
  tuotettujen munien määrän perusteella
  .
 • It may be misleading
  to
  <empty>
  judge
  arvioida
  capacity
  kapasiteettia
  by how banks perform in a recession
  pankkien taantuman aikaisen suorituskyvyn perusteella
  .
 • Such essays
  Sellaisista esseistä
  are
  <empty>
  usually
  yleensä
  judged
  arvioidaan
  to be lacking a necessary dimension for achieving high marks
  puuttuvan hyviin arvosanoihin tarvittavaa näkökantaa
  .

rank.v

 • While
  these elements
  nämä elementit
  have been
  on
  ranked
  rankattu
  in order of comprehensibility
  ymmärrettävyysjärjestykseen
  , they are clearly interrelated to one another.
 • Every social class except women
  Kaikki sosiaaliset luokat paitsi naiset
  was
  to be
  <empty>
  ranked
  arvioitu
  on a hierarchical scale of importance and specialization of function
  hierarkkiseen asteikkoon tärkeyden ja tehtävien erikoistumisen mukaan
  .
 • They
  Ne
  can also
  voivat myös
  very often
  hyvin usein
  rank
  asettaa
  sentences
  tuomioita
  in order of normality
  järjestykseen normaaliuden mukaan
  .
 • A Health Care Commission
  Terveydenhoitotoimikunta
  was set up
  to
  <empty>
  rank
  rankata
  hundreds of treatments
  satoja hoitoja
  in order of priority
  tärkeysjärjestykseen
  ,
  using a formula similar to QALYs
  käyttäen mallia, joka muistutti QALYn mallia
  .
 • In
  a search system like Okapi
  sellaisessa hakujärjestelmässä kuin Okapi
  ,
  which
  joka
  ranks
  järjestää
  records
  tallenteet
  by weighting terms
  painottamalla ehtoja
  , the system also does not need to know anything about the nature of the relationship.
 • One guide
  Yhdessä oppaassa
  in 1861
  vuonna 1861
  ranked
  asetettiin
  it
  se
  with St Paul's and Buckingham Palace
  samalle tasolle Pyhän Paavalin katedraalin ja Buckinghamin palatsin kanssa
  and began its report: `We are not a race of giants, but we enter on gigantic works.
 • Hypotheses
  Hypoteesit
  are
  <empty>
  ranked
  rankataan
  by decreasing shortfall
  laskevan alijäämän mukaan
  , the goal being to find the path with the smallest shortfall covering the whole utterance.
 • Sexual activities
  Seksuaaliset aktiviteetit
  can be
  voidaan
  ranked
  arvioida
  according to estimated risk
  arvioidun riskin mukaisesti
  .

rate.v

 • People
  Ihmiset
  rated
  arvioivat
  television
  television
  the most useful source of information about party leaders and political issues, and the most helpful source for making up their minds how to vote
  kaikkein hyödyllisimmäksi tietolähteeksi puolueiden johtajista ja poliittisista kysymyksistä sekä hyödyllisimmäksi lähteeksi päätettäessä ketä äänestää
  .
 • Two testers
  Kaksi testaajaa
  rated
  arvioi
  Uvistat Factor 15 Cream (£7.29)
  Uvistat Factor 15 -voiteen (7,29 £)
  very highly
  erinomaiseksi
  ,
  claiming it prevented the problem completely
  vakuuttaen sen estävän ongelman täysin
  .
 • In a follow-up survey
  Jatkotutkimuksessa
  ,
  the great majority
  suuri enemmistö
  rated
  arvioi
  it
  sen
  the best AIDS resource they had seen
  parhaaksi näkemäkseen AIDS-esitteeksi
  .
 • Eysenck claims that
  criminals
  rikollisilla
  tend to
  rate
  pitää
  highly
  arvossa
  on two personality characteristics -- extroversion and neuroticism
  kahta luonteenpiirrettä - ulospäin suuntautuneisuutta ja neuroottisuutta
  -- both of which he sees as being predominantly inherited.
 • AAA/Aaa
  AAA/Aaa-
  rated
  luokitellut
  banks in the world
  pankit maailmassa
  as rated by Standard & Poor's and Moody's
  Standard & Poor'sin ja Moody'sin arvioimat
 • A BALLET lover yesterday lost her £200 damages claim over what
  she
  hän
  rated
  arvioi
  as a bad performance by superstar Rudolph Nureyev
  huonoksi esitykseksi Rudolph Nureyeviltä
  .
 • How
  do
  <empty>
  you
  Sinä
  rate
  arvioit
  your chances
  mahdollisuutesi
  tomorrow
  huomenna
  ?
 • How
  do
  <empty>
  you
  Sinä
  rate
  arvioit
  the performance of your cylinder cleaner
  sylinterinpuhdistimesi toiminnan
  ?
 • Independence
  itsenäisyyttä
  does not
  rate
  arvioi
  highly
  tärkeäksi
  with them
  He
  , whereas their health does.
 • Philistus
  Filistos
  was
  <empty>
  rated
  arvostettiin
  high
  korkealle
  in antiquity
  antiikin aikana
  , but forty-one of the seventy-seven surviving quotations are all from the same late geographical dictionary.
 • In 1601 the average had fallen still further, to £311, while only
  one family
  yksi perhe
  was
  <empty>
  rated
  arvioitiin
  above £1,000
  yli tuhannen punnan,
  and the highest income was £2,226.
 • He
  Hän
  did not
  rate
  arvioi
  his findings on the antibacterial substance
  antibakteerisen aineen löytöjään
  worthy of a full paper
  kokonaisen artikkelin arvoisena
  , and included them in a publication which dealt with several substances derived from Penicillia.
 • Current champion Michael Roberts
  Nykyinen mestari Michael Roberts
  is
  <empty>
  rated
  arvioitu
  second favourite
  toiseksi ennakkosuosikiksi

reappraise.v

 • Marketing management
  Markkinointijohtamisen
  must
  täytyy
  continually
  jatkuvasti
  reappraise
  uudelleenarvioida
  its channels of distribution
  sen jakelukanavia
  in an attempt to effect cost savings
  kustannussäästöjen aikaan saamiseksi
  .
 • He added that
  the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change
  YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutosta käsittelevä paneeli
  is
  <empty>
  currently
  tällä hetkellä
  reappraising
  uudelleenarvioi
  its stance on global warming
  asennoitumistaan ilmaston lämpenemiseen
  in the light of this
  tämän valossa
  .
 • Jimmy was silent for a while, and Cardiff could see that
  he
  hän
  was
  <empty>
  reappraising
  uudelleenarvioi
  the situation
  tilannetta
  .
 • This has an unavoidable knock-on effect on Western Europe, as evidenced by the revival of the `German question ``, and it will eventually lead to
  Washington
  Washington
  reappraising
  uudelleenarvioi
  its security interests
  sen turvaintressejä
  .
 • The courses give teachers of adults an opportunity
  to
  <empty>
  reappraise
  uudelleenarvioida
  the theory and practice of continuing education
  jatkuvan koulutuksen teoriaa ja käytäntöä
  .
 • This may be possible through community representation and has been evident where neighbourhood groups have challenged the status quo and caused
  government
  hallituksen
  to
  <empty>
  reappraise
  uudelleenarvioimaan
  the practice of service delivery
  palveluiden toimituksen käytäntöä
  .
 • Not only
  is
  <empty>
  the government
  hallitus
  reappraising
  uudelleenarvioimaan
  all its election promises
  kaikkia sen vaalilupauksia
  in the light of the national deficit
  kansallisen alijäämän valossa
  , but also the science minister's post is not part of the powerful 13-member inner cabinet.
 • The United States itself
  Yhdysvallat itse
  was soon driven
  to
  <empty>
  reappraise
  uudelleenarvioimaan
  its global thinking
  sen globaalia ajattelua
  as a result of the Vietnam War
  Vietnamin sodan tuloksena
  .
 • He argued that
  Britain's role in the world
  Iso-Britannian rooli maailmassa
  should be
  pitäisi
  thoroughly
  perusteellisesti
  reappraised
  uudelleenarvioida
  by Washington
  Washingtonin
  .
 • As a result
  employers
  työnantajat
  came
  to
  <empty>
  reappraise
  uudelleenarvioimaan
  their previous strategy of attempting to contain unions
  aiempaa strategiaansa yrittää pitää ammattiliitot kurissa
  by means of active opposition
  aktiivisella vastustuksella
  since that was more likely to result in increased government intervention to facilitate recognition.

value.v

 • The bid
  Tarjous
  values
  arvioi
  UK Paper
  UK Paperin
  at £299million
  299 miljoonan punnan arvoiseksi
  .
 • It
  Se
  has been
  on
  valued
  arvioitu
  at around £95,000 ($165,000)
  noin 95 000 punnan (165 000 $) arvoiseksi
  .
 • On the basis set out below
  Alla esitettyjen perusteiden mukaan
  ,
  the Offer
  tarjous
  values
  arvioi
  Palatine
  Palatinen
  at £54,150,000
  54 150 000 punnan arvoiseksi
  , and each Palatine ordinary share at £3.00.
 • This states that
  individuals
  yksilöt
  will
  <empty>
  value
  arvioivat
  currencies
  valuutat
  for the bundle of goods that can be purchased with them
  sen mukaan, minkä verran tavaroita niillä voi ostaa
  .
 • An estate agent
  Kiinteistönvälittäjä
  has
  on
  valued
  arvioinut
  their home
  heidän kotinsa
  at seventy thousand pounds
  seitsemänkymmenen tuhannen punnan arvoiseksi
  .
 • The investment property
  sijoituskiinteistön
  was
  <empty>
  valued
  arvioivat
  at open market value
  vapaiden markkinoiden arvolla
  during the year
  vuoden aikana
  by the directors
  Johtajat
  ,
  resulting in a surplus of £4,000 which has been credited to the revaluation reserve
  mistä aiheutui 4 000 punnan ylijäämä, joka on varattu uudelleenarviointiin
  .
 • The proposal was, however, rejected in favour of
  a management buyout which
  hallinnon yritysoston, jossa
  valued
  arvioitiin
  the company
  yrityksen
  at £4 million
  arvoksi 4 miljoonaa puntaa
  in January 1987
  tammikuussa 1987
  .
 • An annuity yield is the implied yield on an annuity where the
  annuity
  annuiteetti
  is
  <empty>
  valued
  arvioidaan
  using spot yields
  käyttäen käteistuloja
  .
 • On the basis set out below
  Alla esitettyjen perusteiden mukaan
  ,
  the Offer
  tarjous
  values
  arvioi
  Palatine at £54,150,000, and
  each Palatine ordinary share
  Palatinen kantaosakkeiden
  at £3.00
  arvoksi 3,00 £
  .

weigh.v

 • Then
  sitten
  weigh
  Punnitse
  the evidence which confronts you
  todistetta, joka on edessäsi,
  and decide what help you need, if any.
 • He
  Hän
  couldn't
  ei voinut
  weigh
  punnita
  every word
  jokaista sanaa
  before he uttered it
  ennen kuin hän sanoi sen
  , yet spontaneity was dangerous.
 • The words
  Sanat
  seemed
  vaikuttivat
  weighed
  harkituilta
  carefully
  tarkkaan
  .
 • Environmental concerns
  ympäristönsuojelullisia asioita
  weighed
  punnitsivat
  by car buyers
  Autonostajat
 • He
  Hän
  weighed
  arvioi
  the evidence
  todistetta
  very carefully
  hyvin huolellisesti
  .
FEE 
assessor (info)
co_participant (info)
duration (info)
evidence (info)
explanation (info)
feature (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
method (info)
phenomenon (info)
place (info)
purpose (info)
result (info)
standard (info)
time (info)
value (info)
verb_chain