TransFrameNet:Adducing

From Sanat

adduce.v

 • The respondent
  Vastaaja
  may also
  voi myös
  adduce
  tuoda esiin
  argument
  väitteen
  .
 • (This appears to be
  the only independent support, apart from introspection
  ainoa itsenäinen todiste lukuun ottamatta introspektiota
  ,
  that
  jonka
  they
  he
  adduce
  esittävät
  for belief-expression's being essential to assertion
  käsityksen ilmaisemisen olevan olennainen väitteelle
  .)
 • They
  He
  adduce
  esittävät
  support for it
  todisteet sille
  mainly by removing misunderstandings and a few possible objections
  pääasiassa poistamalla väärinkäsityksiä ja muutaman mahdollisen vastaväitteen
  .
 • The arguments
  argumentit
  adduced
  esittämät
  by Simon
  Simonin
  reveal a concern with representation: the partial and subjective nature of perception and the flux of experience necessitate an equally disruptive formal structure.
 • Now I have already criticized recall and memory as a guide to advertising effectiveness, so I am clearly vulnerable when
  I
  Minä
  adduce
  tuon esille
  this sort of thing
  tämän kaltaisen asian
  as evidence for long-term effects of advertising
  todisteena mainonnan pitkän aikavälin vaikutuksista
  .
 • If, in fact, we apply the higher order definition to
  the evidence
  todisteeseen jonka
  she
  hän
  adduces
  esittää
  from Wolof schoolchildren
  Wolofin koululaisista
  we will find that it applies to schooled and unschooled alike.
 • This increasing prosperity is not, however,
  the only factor that
  ainoa tekijä, joka
  can be
  voidaan
  adduced
  tuoda esille
  to explain the absence of successful revolutionary movements, or of such movements altogether, in Western capitalist societies
  selittämäään onnistuneiden vallankumouksellisten liikkeiden tai vastaavien liikkeiden puuttumista ylipäätään länsimaisissa kapitalistisissa yhteiskunnissa
  .
 • To support this view
  tuki tätä näkemystä
  ,
  Empedocles
  Empedocles
  incorrectly
  adduced
  esittämällä
  the analogy of water remaining by centrifugal force in a bucket which is being swung fast around in a circle
  vertauksen veden pysymisestä keskipakoisvoiman ansiosta ämpärissä, jota pyöritetään nopeasti ympäri
  .
 • In other words, deviance can be used to suggest and support hypotheses about style; but
  nothing
  mitään ei
  can be
  voi
  adduced
  esittää
  from, or proved by, statistics alone.
 • The fact that there are Arabs in the anti-Iraq coalition
  sen tosiasian, että Irakin vastaisessa yhteenliittymässä on arabeja
  is often
  usein
  adduced
  esittävät
  by supporters of that coalition
  Yhteenliittymän tukijat
  as evidence of Arab approval of the war
  todisteeksi siitä, että arabit hyväksyvät sodan
  .
 • Political feasibility
  Poliittinen soveltuvuus
  was
  <empty>
  adduced
  tuotiin esiin
  as one of the pluses of the moderate scheme of family tax reform
  yhtenä perheverouudistuksen maltillisen suunnitelman positiivisena puolena
  .
 • One
  <empty>
  may also
  On myös mahdollista
  adduce
  todeta
  the fact that a Beethoven symphony often impels its audience to interpret the music pictorially, but in no one single way
  että yleisö Beethovenin sinfonia pakottaa usein yleisön tulkitsemaan musiikkia kuvin, mutta ei yhdellä ainoalla tavalla
  .
 • `
  The Admiral
  Amiraali
  wasn't able
  to
  <empty>
  adduce
  esittää
  anything new
  mitään uutta
  in evidence
  todisteena
  when he made that allegation
  kun hän esitti syytöksen
  .
 • The prosecution
  Syyttäjä
  sought
  to
  <empty>
  adduce
  esittää
  in evidence
  todisteena
  documents which contained statements made by the defendant in the earlier bankruptcy proceedings
  asiakirjoja, joissa oli kantajan aiemmissa konkurssioikeudenkäynneissä antamia lausuntoja
  .
 • But somehow, of all
  the facts and figures that
  kaikista tosiasioista ja numeroista, joita
  had and
  have been
  on
  adduced
  tuotu esiin
  to bolster the arguments in favour of the dawning of a new Pacific age
  tukemaan väitteitä uuden rauhanomaisen ajan koittamisen puolesta
  , this one seemed the most appropriate.
 • Countless similar facts and statistics
  lukemattomia vastaavia seikkoja ja tilastoja
  could be
  voidaan
  adduced
  esittää
  to substantiate Siberia's fearsome reputation for extremes of ice, cold and snow
  todistamaan Siperian kauhistuttavaa mainetta äärimmäisen jäisenä, kylmänä ja lumisena paikkana
  .
 • In his support for helmets
  kypäröiden tueksi
  he
  Hän
  adduces
  esittää
  the case of Roger Davis
  Roger Davisin tapauksen
  .

cite.v

 • Romaine (1981, 1984b) and Cameron (1990)
  Romaine (1981, 1984b) ja Cameron (1990)
  , for example,
  specifically
  erityisesti
  cite
  viittaavat
  our Belfast research
  Belfastin tutkimukseemme
  as an example of the `correlational fallacy ``
  esimerkkinä "korrelaation virhepäätelmästä"
  .
 • The American decision
  Amerikan päätöksessä
  cited
  mainittiin
  excessive budgets, poor management and anti-western policies
  kohtuuttomat budjetit, heikko johtaminen ja länsivastaiset käytännöt
  as their grounds for resignation
  syynä eroamiseen
  .
 • Poor growth
  Heikko kasvu
  was
  <empty>
  cited
  mainittiin
  as a presenting symptom for 31 of the 100 children
  ilmaantuneena oireena 31 lapsella sadasta
  .
 • Characteristically,
  he
  hän
  does not
  ei
  cite
  mainitse
  any source
  mitään lähdettä
  for this assertion
  tätä väitettä varten
  .
 • To the untutored eye, this picture of the personality of the creative individual might seem far distant from that of the psychotic;
  it
  se
  is certainly
  on todella
  often
  usein
  cited
  mainittu
  as evidence against the two being connected
  todisteena näiden kahden yhteyttä vastaan
  .
 • To Louis Terrenoire
  Louis Terrenoirelle
  ,
  he
  Hän
  cited
  siteerasi
  the example of the nineteenth-century statesman Thiers, who had been Louis-Philippe's minister in 1840, and returned to power thirty-one years later
  esimerkkiä 1800-luvun valtiomiehestä Thiersistä, joka oli ollut Louis-Philippen ministeri vuonna 1840 ja palannut valtaan 31 vuotta myöhemmin
  .
 • Neumann
  Neumann
  also
  cites
  siteeraa
  Jean-Pierre Marty's deductions about Mozart tempos
  Jean-Pierre Martyn päätelmiä Mozartin rytmeistä
  .
 • As an example
  Esimerkkinä
  he
  hän
  cites
  mainitsee
  Europe
  Euroopan
  ; his political passion -- just as it would appear to be Mrs Thatcher's bete noir.
 • I
  Minä
  cited
  mainitsin
  that 1,000-calorie total
  1000 kalorin kokonaismäärän
  because, to my knowledge, all adults in normal health and circumstances burn up more than 1,000 calories daily
  koska tietääkseni kaikki aikuiset polttavat yli 1000 kaloria päivittäin normaalissa terveydentilassa ja olosuhteissa
  .
 • IBM
  IBM
  cites
  mainitsee
  rescheduling problems
  aikatauluttamisongelmat
  as the reason for the delay
  syyksi viivästykseen
  .
 • Recreational damage
  satunnaisen vahingon
  is
  <empty>
  cited
  mainitsee
  by the CPRE
  CPRE
  as being short-term and minimal
  olevan lyhytaikaista ja vähäistä
  .
 • The protection of cetaceans
  Valaiden ja delfiinien suojelu
  was
  <empty>
  cited
  mainittiin
  as a priority in the Mediterranean Action Plan
  ensiarvoisen tärkeänä Välimeren alueen toimintasuunnitelmassa
  at UNEP's Cairo conference
  UNEPin Kairon konferenssissa
  in October 1991
  lokakuussa 1991
  .

point (to).v

 • But,
  so far
  toistaiseksi
  ,
  government officials involved in negotiating the 1992 directives
  vuoden 1992 direktiivineuvotteluihin osallistuneet hallitustoimijat
  can not
  eivät ole kyenneet
  point
  osoittamaan
  to instances of the Germans becoming more obstructive
  esimerkkejä saksalaisten muuttumisesta jarruttaviksi
  .
 • In looking at overall trends
  Tarkastellessaan yleisiä suuntauksia
  ,
  Sotheby's
  Sotheby
  pointed
  viittasi
  to the strength of the decorative arts and jewellery
  muotoilun ja korujen vakauteen
  ,
  while noting an improvement in results at Impressionist and Modern sales
  huomauttaen impressionismin ja modernin taiteen myyntitulosten parantuneen
  .
 • Andrew Roberts
  Andrew Roberts
  points
  viittaa
  to this
  tähän
  as further evidence of the impressive capabilities of DML
  lisäosoituksena DML:n vaikuttavista kyvyistä
  .
 • The magistrates
  Tuomarit
  point
  viittaavat
  to the problematical definition of crimes against humanity, which was last modified by the Court of Cassation in 1985 to clarify the Klaus Barbie case
  ihmiskuntaa tehtävien rikosten ongelmalliseen määrittelyyn, jota viimeksi muutettiin kassaatiotuomioistuimessa 1985 Klaus Barbien tapauksen selventämiseksi
  .
 • They
  He
  also
  correctly
  tarkoituksenmukaisesti
  point
  ilmaisevat
  to the desirability of complementing educational efforts with other health promotion measures
  koulutuspyrkimysten täydentämisen olevan toivottua muilla terveyttä edistävillä toimilla
  , implying that the interventions appraised are too little.
FEE 
addressee (info)
containing_event (info)
depictive (info)
event_description (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
purpose (info)
role (info)
speaker (info)
specified_entity (info)
time (info)
verb_chain