riesk

From Sanat

riesk (KK)

  • (Written Ludic) riesk, -an, -ad

Translations

  • (Russian) пресный
  • (Russian) незаквашенный
  • (Russian) цельный (молоко)

Examples

  • (Written Ludic) riesk leib
  • (Russian) пресный хлеб
  • (Written Ludic) rieskad piiragad
  • (Russian) пресные пироги
  • (Written Ludic) d’uoda rieskad maidod
  • (Russian) пить свежее молоко