rahvahansana

From Sanat

rahvahansana (KK)

  • (Written Ludic) rahvahan/sana

Translations

  • (Russian) фольклор

Examples

  • (Written Ludic) rahvahansanan arv
  • (Russian) ценность фольклора
  • (Written Ludic) rahvahansanan keradaj
  • (Russian) собиратель фольклора