FinnFrameNet:Verdict

From Sanat

päätös

 • KKO: n ratkaisu on syyksilukemien osalta yhdenmukainen RHO:n päätöksen kanssa, mutta KKO ei siis katsonut rangaistuksen tuomitsematta jättämistä perustelluksi, ja lisäksi se tarkasteli kunnallisneuvosmiehen vastuuta nimenomaisesti erikseen.
 • Vaarana vain on, ettei verotuspäätös / hallinto-oikeudellisen tuomioistuimen päätös ole kongruenssissa yleisen tuomioistuimen päätöksen kanssa.
 • Poliisin virkamieslautakunta oli hylännyt mainitun virkamiehen oikaisuvaatimuksen poliisilaitoksen päätöksestä.
 • KHO hylkäsi tietosuojalautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen.
 • Hän ei tiistaina kommentoinut oikeuden päätöstä.
 • Hannu halusi nyt kuitenkin lakkinsa takaisin ja toivoi oikeuden päätöstä asiasta.
 • Valamiehistön päätös loukkasi kymmenien miljoonien ihmisten oikeustajua.
 • Valamiehistön päätös syntyi viidellä äänellä kolmea vastaan.
 • Valamiehistön päätös oli yksimielinen: Tohtori Hale on syytön.
 • Itä-Suomen läänin maaherran Pirjo Ala-Kapeen Itä- Suomen hovioikeudelta virkavelvollisuuden rikkomisesta torstaina saaman vapauttavan päätöksen tausta on selvinnyt.
 • Oikeus antoi vapauttavan päätöksen kuultuaan näin vakuuttavan puolustuspuheen.
 • Tätä oikeutta on kunnioitettava myös vapauttavan päätöksen arvostelemisessa.
 • Helsingin käräjäoikeus antoi juhannuksen alla Ulf Sundqvistille vapauttavan päätöksen ns. Wayupjutussa, mutta entisen demarijohtajan piina jatkuu, kun nyt käsitellään hänen henkilökohtaista rahankäyttöä vuosilta 1995 - 1997.

syyte

 • Rangaistusten lajiin ja määrään vaikuttavat tunnusmerkistöjen sisällä, verenalkoholi ( ks. edellä ), aikaisemmat rattijuopumustuomiot ( tästä seuraavssa jaksossa ) sekä eräät törkeämmät sivurikokset.
 • 15 Uusimisen astetta kuvataan seuraavin koodein: EK ( ei merkintöjä rikosrekisterissä ), RRO ( rikosrekisteri, mutta ei aikaisempia rattijuopumustuomioita tekoa edeltävältä kolmelta vuodelta ), RRI ( rikosrekisterissä yksi aikaisempi rattijuopumustuomio tekoa edeltävältä kolmelta vuodelta ), RR2 ( rikosrekisterissä kaksi aikaisempaa rattijuopumustuomiota tekoa edeltävältä kolmelta vuodelta ) jne.

todeta

 • Talonpojat tekivät valituksia, mutta tutkijakunta totesi hänet syyttömäksi.

tuomio

 • Sundqvistin mielestä hovioikeuden tuomio on perusteiltaan ristiriidassa Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion kanssa.
 • Valittaessaan toimituksesta MO:teen M. R. J. uudisti väitteensä siitä, ettei toimituksella ollut laillisia edellytyksiä sekä, sen varalta että katsottaisiin toimituksen voineen laillisesti tapahtua, vaati määräystä uusien palstojen vastaanottoajasta kumottavaksi, koska se oli ristiriidassa RRO:n mainitun tuomion kanssa.

tuomita

 • Eduskunnan jäsenyys kuitenkin riitti hänen tuomitsemiseensa 3 v. kuritushuonerangaistukseen, mikä muutettiin 5 vuoden ehdonalaiseksi, mutta valtiorikosoikeus korotti tuomion 8 vuodeksi ja menettämään 6 vuodeksi kansalaisluottamuksensa.
 • Näyttö ei kuitenkaan riittänyt hänen tuomitsemiseensa.
 • Joutsan kihlakunnanoikeus tuomitsi vaimon kuitenkin alkujaan heitteillejätöstä ja kuolemantuottamuksesta.
 • Porvoon RO tuomitsi syytetyt varkaudesta 25 päiväsakkoon ja korvaamaan aiheuttamansa vahingot 5075,50 markalla.
 • Valamiehistö tuomitsi hänet syylliseksi vain 20 minuutin harkinnan jälkeen.
 • Valamiehistö tuomitsi hänet tietenkin tahallisesta murhasta — ei taposta — etupäässä sen perusteella, että hiin, omien sanojensa mukaan, oli odottanut kaksi tuntia miehen paluuta.
 • Pakistanin syrjäytetty pääministeri Nawaz Sharif tuomittiin oikeudessa lauantaina 14 vuodeksi vankilaan syytettynä korruptiosta.
 • Juhana XXIII, entinen merirosvo, sittemmin paavi, tuomittiin oikeudessa kaikenlaisista rikoksista,
 • Eilisessä raastuvan oikeudessa tuomittiin puuseppä A. Pellinen poliisin vastustamisesta ja juopumisesta yht.
 • Juvan kihlakunnan oikeudessa tuomittiin keskiviikkona erittäin lieventävien asianhaarojen vallitessa tehdystä murhapoltosta neljä Juvan Hoikkalasta kotoisin olevaa miestä alle vuoden pituisiin vankeusrangaistuksiin.

vapauttaa

 • Kaikki kommentoitavan tapauksen käsittelyyn osallistuneet ammattituomarit vapauttivat syytetyn juuri siitä syystä, että hänen kertomusversiotaan ei kyetty sulkemaan riittävän luotettavasti pois - epävarmuus siitä, mitä todella oli tapahtunut, oli liian suuri.
 • Lisbeth Palme oli täydellä varmuudella tunnistanut Christer Petterssonin Olof Paimen murhaajaksi; Svean hovioikeus vapautti hänet perusteluin, että teknistä näyttöä ja motiivinäyttöä ei ollut, sekä että tunnistamiset yleensä ovat sangen epävarmoja.
 • Tärkeimpiä kohtia siinä ovat lääkintähallitukselle myönnettävät valtuudet lääkärien reseptinkirjoitusoikeuden rajoittamiseen, luvattomaan kuljetukseen käytettyjen kuljetusneuvojen menetystä koskevan rangaistusseuraamuksen laajentaminen, sekä todistajain vapauttaminen syytteestä tarkoituksella saada helpommin todistuksia luvattomasta myynnistä syytettyjä vastaan.
 • Kieltolakia rikkoneen todistajan vapauttaminen syytteestä.
 • Se sujui onnellisesti, ja helmikuun 4 p:nä v. 1924 seurasi sitten armahduksen muodossa hänen vapauttamisensa.
 • Mutta todistusten puutteetta olivat valamiehet vapauttaneet hänet.

vapauttaa tuomio

 • Ampujan asianajajan arvion mukaan vastaavanlaisista tilanteista on saatu hovioikeuksista vapauttavia tuomioita.
 • Hylkääviä ja vapauttavia tuomioita ei yleensä näytön osalta perustella.

vapauttava tuomio

 • Jos avustajan käyttäminen yleensä tietäisi parempaa mahdollisuutta vapauttavan tuomion saamiseen ja tai ainakin lievempää tuomiota, niin kyllä sana tästä nopeasti leviäisi rikollisten keskuudessa ja varmasti avustajaa pyydettäisiin useimmissa tapauksissa, joissa siihen olisi lain suomat mahdollisuudet.
 • Oikeudenkäyntiin oli haastettu myös 13 Elomaan alihankkijaa, joista kolme sai vapauttavan tuomion.
 • Helsingin raastuvan oikeus antoi aiemmin Salolle vapauttavan tuomion.
 • Tätä ei kuitenkaan haluta elvyttää, vaan jako perustuu aivan toisin oikeuspoliittisiin argumentteihin, joista viisi tärkeintä ovat: 1 ) Jos syytetyn henkilökohtaiset olosuhteet selvitetään ennen tosiasiakysymyksen ratkaisemista, ne saattavat vaikuttaa päätökseen, 2 ) Prosessitaloudelliselta kannalta on edullista lopettaa prosessi heti kun syyttömyys todetaan, 3 ) Syytetyn puolustusasema muuttuu, kun hänet on todettu syylliseksi, sillä jos puolustaja heti alkaa esittää lieventäviä asianhaaroja, tuomioistuin voi katsoa syytetyn pitävän itseään syyllisenä, 4 ) Syytetyltä ei voida edellyttää yksityisasioidensa paljastamista ennenkuin teko on todistettu, sillä vapauttava tuomio ei voi enää korvata aiheutunutta vahinkoa ja 5 ) Painavimpana syynä aineellisen rikosoikeuden ( tekijän jälleen » yhteiskunnallistamista » tarkoittava seuraamusjärjestelmä.
 • Samoin jää täysin vaille huomiota ( vrt. myös Pajuoja ) varsinaista rangaistusta käytännössä korvannut epämääräinen tunnustamisvankeus ( joka edellytti puolta näyttöä ) ja asian lykkääminen vastaisen varaan ( » ehdollinen vapauttava tuomio » ).
 • Murhaajan asianajajat eivät salanneet, että oikeudenkäynn viivästyminen kuului heidän keinoihinsa saada Sirhanille vapauttava tuomio.
 • Trooli sai vapauttavan tuomion, kun riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijat totesivat pienen muikun selviävän melko hyvin troolin peräverkon läpi uinnistaan.
 • Mutta nyt hän sai vapauttavan tuomion.
 • Kuultuaan vapauttavan tuomion insinööri oli huudahtanut: " Englanti on ihastuttava maa ".
 • Oikeudenkäynnissä seuraavana vuonna von Fieandt selviytyi syyttömäksi ja sai vapauttavan tuomion maaliskuussa 1790.

???

 • Muilta osin KKO jättää asian HO:n tuomion lopputuloksen varaan.
 • Tuomiolauselma: KKO kumoaa HO:n tuomion ja vahvistaa, että puheena olevat asunto-osakkeet eivät ole olleet RO:n päätöksessä mainittujen velkojen vakuutena ja että Kansallis-Osake-Pankki on ollut velvollinen luovuttamaan osakkeet asuntolainan tultua maksetuksi.
 • Tältä kannalta korkeimman oikeuden tuomio on merkittävä.
FEE 
case (info)
charges (info)
circumstances (info)
defendant (info)
explanation (info)
finding (info)
judge (info)
offense (info)
time (info)