FinnFrameNet:Evidence

From Sanat

ilmaista

 • Siitepölyanalyysi näyttää osoittavan, että Peräpohjassa oli viljanviljelyä jo 1000-luvun lopulta lähtien, mutta ei ilmaise, mistä viljelijät tulivat.

kumota

 • Kerta kerralta historian järkähtämättä siirtyvät sivut kumoavat käsityksen, että voima ja väkivalta yksin loisivat jotakin pysyväistä, jotakin ikuista.
 • - Saamamme tulokset kumoavat myytin, jonka mukaan seksi ei kuulu eläkeikään, selvityksen tilanneen National Council of Agingin edustaja James Firman tähdensi.
 • Nämä vastakkaisuudet näyttävät kumoavan toisensa, mutta todellisuudessa ne taydentävät
 • Näin saatiin aihe sanoa, että perinnöllisyystiede on kumonnut darwinismin.

näyttää tosi

 • Todistusteoriassa puhutaan kokemuslauseista, jotka sanovat jotain siitä todennäköisyydestä, että todistusfakta samankaltaisissa näyttötilanteissa näyttää toteen todistusteeman olemassaolon.
 • Kirjasen loppupuoli on omistettu eräisiin neuvontapuolta ja metsäpolitiikkaa koskeviin kysymyksiin, jonka ohella myös metsäpalovakuutuksen tarpeellisuus näytetään toteen.

osoittaa

 • Eräissä visseissä tapauksissa se voisi muodostua epäedulliseksikin, kuten maailmansodan aikaiset tapahtumat osoittivat käyneen useissa Europan maissa.
 • Yleisesti pidetään riistamailla suoritettuihin tihutöihin syyllisenä kettua, mutta kuten edellä olevat tapaukset osoittavat on villikissoillakin niihin osansa.
 • KHO: n ratkaisu on 1982 11 6 täydentänyt merkittävällä tavalla aikaisempaa ratkaisukäytäntöä ja edellyttänyt lupajärjestelmän soveltamiselta, että myös käytännössä on osoitettu perusteltua aihetta epäillä äänenvahvistimien käytön vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.
 • Silti on osoitettu, että Tanskan talonpojat saattoivat alioikeuksissakin pitää puoliaan ( Fussing ), eivätkä valitus jutuissa aateliset ylituomarit suinkaan aina suosineet kohtuuden ylittäneitä säätyveljiään.
 • Työterveyslaitoksen tekemät tutkimukset osoittavat, että terveydenhuoltotyössä väkivalta tai väkivallan uhka ovat keskimääräistä tavallisempia.
 • Amerikkalaisten perehtyneisyyttä Suomen tilanteeseen ja myöskin läheisiä yhteyksiä maan poliittiseen johtoon osoittavat eräät varsin kiinnostavat ja luottamukselliset tiedot, jotka liittyivät sotasyyllisyysproblematiikkaan.
 • Raportit ja keskustelu osoittivat, että historiantutkimuksen kielen ongelmat ovat yhtä lukuisat ja vaikeat kuin kielenkäytön yleensäkin.
 • Tulokset osoittivat, että ensisanat ilmaantuivat tytöille keskimäärin 10 kuukauden ja pojille 13 kuukauden iässä.
 • Maailman juutalaiskongressin tutkijoiden löytämät ja maanantaina julkaistut asiakirjat osoittavat kiistatta, että Kansainvälinen Punainen Risti ilmoitti toisen maailmansodan aikana salaisesti Yhdysvaltain hallitukselle Hitlerin antaneen tällaisen määräyksen.
 • - Kokemukset osoittavat, että tietyn maantieteellisen alueen menestys on pitkällä tähtäimellä riippuvainen teknologiasatsausten määrästä ja laadusta.
 • Matkojen suuri suosio osoittaa palvelun tarpeelliseksi.
 • Virallisen syyttäjän näkemyksen mukaan näyttö osoittaa A:n yksin syylliseksi liikennevahinkoon.
 • 54 Lakivaliokunnassa näyttää olleen erimielisyyttä, missä määrin pelkkä tulokseton ulosmittausyritys osoittaa maksukyvyttömyyttä.
 • Intuitiollaan Topelius usein arvioi historiallisia tapahtumia tavalla, jonka myöhempi tutkimus on osoittanut hämmästyttävässä määrin oikeaan osuneeksi.
 • Vielä suurempaa valmiutta USA:n taholta suhteiden uudelleen järjestämiseksi sotaa edeltäneelle pohjalle osoitti marraskuussa 1944 Washingtonissa tehty päätös nimittää USA:n ministeriksi Helsinkiin Moskovan lähetystön lähetystöneuvos Maxwell Hamilton.
 • Tämä paremmin kuin mikään muu osoitti H. G. Paloheimon taloudellista aktiviteettia.
 • Uusi testamentti osoittaa selvästi Jeesuksen toimineen ihmisarvon nostamiseksi ja tautien runtelemien ihmisten parantamiseksi ja alkuseurakunnan olleen sosiaalisen yhteisön, joka hyvin hoivasi köyhiään, leskiään ja sairaitaan.
 • Maria Närhinen on saanut käyttöönsä kaupan myyntiluvut, jotka osoittavat lahjomatta, minkä verran ihmiset ovat ostaneet " kevyitä " vaihtoehtoja.
 • Tilastot osoittavat erään sangen huvittavan seikan, sillä Tanskasta ja Englannista on tuotu useita satoja tonneja polttopuihin laskettavaa puunjätettä.
 • Erityisesti Suomea koskeneen lainapäätöksen pikainen ratkaisu osoitti osaltaan, ettei State Department pyrkinyt vaikuttamaan Suomen sotasyyllisyyskysymykseen sillä tavoin kuin liittoutuneiden yleisten kannanmäärittelyjen pohjalta voitaisiin mahdollisesti päätellä.
 • Puhalluskoe osoitti miehen olevan 1,62 promillen humalassa.
 • Heti välirauhansopimuksen jälkeen 1945 avustustoiminta aloitettiin Yhdysvalloista käsin uudelleen, mikä osoitti amerikkalaisen mielipiteen muuttumattomuutta, jatkosodasta huolimatta.
 • Kaikesta päättäen eronpyyntö tapahtui yhteisymmärryksessä Paasikiven kanssa; sitä osoitti pääministerin aktiivisuus.
 • Raportit ja keskustelu osoittivat, että historiantutkimuksen kielen ongelmat ovat yhtä lukuisat ja vaikeat kuin kielenkäytön yleensäkin.
 • 13 Myös Renvallin käsityksiin voidaan soveltaa popperilaisuutta sikäli, että ristiriidan löytyminen riittää falsifioimaan selityksen, mutta yhteensopivien lähdetietojen lisääntyminen ei osoita sitä ehdottomasti oikeaksi.
 • Se seikka, että talonpojat nojautuivat edelliseen eivätkä jälkimmäiseen, osoittaa justifioinnin toissijaisuuden nuijasotaan johtaneessa kehityksessä.
 • Saarikankaan mukaan tilaus osoittaa, että risteilymaailma luottaa edelleen Kvaerner Masa-Yardsin taitoihin ja antaa uskoa yhtiön omistusjärjestelyjen pikaiselle ratkeamiselle.

osoittaa oikea

 • Rajanvedolla ei aina kuitenkaan ole kovin suurta merkitystä, sillä esimerkiksi sairasvakuutuksen perusteella 80 %:sti korvattavat lääkkeet saa ilman selvää astmadiagnoosiakin, mikäli niistä on konetutkimuksissa osoitettu olevan hyötyä eli jos keuhkoputkien supistustaipumus vähenee lääkkeillä.
 • Teorioita, jotka voisivat selittää tämän kauheuden, on kymmeniä, mutta mitään niistä ei ole voitu osoittaa oikeaksi.
 • Liittohallitus on ryhtynyt kokeeksi myyntiä varten teettämään hirsistä kesämökkiä, mutta saatu kokemus osoittaa oikeaksi ennakkomielipiteen siitä, että hirsisen mökin teko on niin erikoisammattityötä, että sen tekeminen työlaitosoloissa ei ole tarkoituksenmukaista.
 • Otaksumaa ei voi kuitenkaan osoittaa oikeaksi, vaan tulkinnan oikeutusta on kussakin tapauksessa pohdittava erikseen.
 • On sitä paitsi perin vaikea osoittaa oikeaksi, että lastentarha olisi kotiympäristöä edullisempi, vaikka äiti Joutuisikin käymään ansiotyössä ja turvautumaan kotiapulaisratkalsuun.

osoittaa väärä

 • Tutkimus voisi myös osoittaa vääräksi etenkin lakimiesten piirissä vallitsevan uskon tiedottamiskeinoihin ainoana tapana ratkaista kuluttajien ongelmia sopimusoikeudessa.
 • Totesin vastauksessani oikeusministerille, että perustuslakivaliokunnan kannanoton puuttuessa hallitus ei pääse vetäytymään valiokunnan selän taakse, vaan että väitteeni vaalilain perustuslainvastaisuudesta täytyisi voida osoittaa vääräksi asiaperustein.
 • Ei filosofiaa voi osoittaa vääräksi viittaamalla mahdollisuuteen käyttää sitä poliittisesti väärin.
 • Piilorikollisten suuri määrä nyky-yhteiskunnassa osoittaa vääräksi sen psykologiassa usein esitetyn väitteen, että jokainen rikos viittaisi vakavaan luonnehäiriöön.
 • Siten se osoittaa vääräksi sen yleisen käsityksen, jonka mukaan kaikki tuotantovälineet kansallistettiin kansandemokratioissa heti sodan jälkeen.

osoitus

 • Luetteloa voisi jatkaa, mutta riittäköön tämä osoitukseksi että tällaista yhteistä taloa tosiaan tarvitaan pitäjämme keskustassa.

paljastaa

 • Kehoitamme lukijaa tutkimaan esittämiämme tilastoja vakavasti syventyen niiden paljastamiin olosuhteisiin sivistyneistön syntymisprosessissa.
 • Koko ideologiamme ja siitä johtuva heimotyömme rakentuu näihin kielitieteen paljastamiin totuuksiin Mutta nyt, mm. erässä tälle ideologialle mitä myönteisimmässä ja monta mielenkiintoista näkökohtaa sisältävässä kirjoituksessakin " asetetaan vakavasti harkittavaksi, onko aihetta jatkuvaan yksipuolisesti filologispohjaiseen heimoaatteiluun ".
 • Opettajaseminaarien oppilaskunnan sosiaalinen tausta paljastaa kiinnostavan eron sukupuolten välillä.
 • Ensinnäkin tekijän aineisto, maatilaperimyksen sääntely paljastaa suhteellisen selkeästi sen, mitä tässä tutkimuksessa sääntelyongelmalla tarkoitetaan.
 • Se nimittäin selkeimmin paljastaa avioliiton luonteen muuttumisen taloudellispainotteisesta instituutiosta henkispohjaiseksi toveriavioliitoksi, joka ymmärrettiin enemmän taikka vähemmän osapuolten yksityisasiaksi.
 • Suomalaisten toiveen paljastaa katsauksen lause, ettei " puna- armeijan luulisi ryhtyvän sotaan edes heikompaansa vastaan ".
 • Viidun tankeista ja merestä otetut näytteet paljastivat, että öljy on peräisin aluksen polttoainetankista.
 • Röntgenkuvaukset paljastivat tanskalaisen solisluun murtuneen.
 • Mutta sota oli paljastanut myös Venäjän takapajuisuuden teollistuviin länsivaltoihin verrattuna.

peruste

 • Kuulusteluissa mies on jyrkästi kieltänyt syyllisyytensä, mutta häntä vastaan on olemassa painavia todisteita, joiden perusteella häntä vastaan tullaan nostamaan syyte jatketusta väkijuomain myynnistä LS 17.3. 1948

perustelu

 • Herää kysymys miksi sitten sen uudistamiseen tai hävittämiseen ei esim. Englannissa ryhdyttykään, vaikka tieteellinen perustelu toimille oli olemassa?
 • Lisäksi olisi esitettävä vakuuttava perustelu sille, miksei säännöksen sanamuotoa saatettu vastaamaan lainsäätäjän tarkoitusta.

todentaa

 • Lopuksi ilmoitti puheenjohtaja, että yhdistyksen vieraana joulukuussa täällä ollut saksalainen ministeriaalijohtaja Fritz Wohlhaupt on yhdistyksen toimesta nimitetty saunadosentiksi hänen saunakäyntinsä muistoksi ja tullaan hänelle ojentamaan tämän todentava saksankielinen diploomi.

todistaa

 • Annales-koulukunnan positiivisen aspektin vastapainona onkin negatiivinen aspekti, jota kokemus järkähtämättömästi oikaisee ( kuten todistaa erityisen hyvin henkilöhistorian hämmästyttävä suosio, joka on niin suuri, että kaikenlaiset julkisuudentavoittelijat ryhtyvät siihen suurella innolla ).
 • Nykyihmiselle vuoden 1000 kulttuurista todistaa parhaiten Euroopan vanha kirkkotaide.
 • Soolotyöt kun eivät hirveän paljon jaksa innostaa ja 40-minuuttinen konsertto todistaa ainakin sen, ettei Jon Lord ole Purplen pätevin säveltäjä.
 • Mutta vaatimus maiden jakamisesta ja osallistuminen vuosien 1905-07 mellakoihin todisti kyläläisten vallankumouksellisuutta.
 • Lihapullissa on eroja, todisti Kuluttajaviraston testi.
 • Korkeimpien näreiden latvat sojottavat siellä täällä vedestä todistaen, että paikalla on aikaisemmin ollut kuiva maankamara ja kasvillisuutta.
 • Sillä tällaisia rahoja ei tunneta, ja sitä paitsi hautojen vaa'at ja punnukset todistavat, että näissäkin maakunnissa käytettiin arvon mittana hopeaa punnittuna, ei rahaa rahana.
 • Barcelonan radalla säännölliset 1.22 - kierrosajat todistavat tätä varmimmin.
 • Viimeisen 70 vuoden aikana on julkaistu useita tutkimuksia, jotka todistavat, kuinka syntymäaika vaikuttaa piltin myöhempään todennäköisyyteen sairastua esimerkiksi sokeritautiin tai skitsofreniaan.
 • Joukko uusia keksintöjä näyttää todistavan vastakkaista.

todiste

 • Tämä uhmakkuus selittynee pääasiallisesti siitä, että sodan alusta lähtien myös konservatiivinen vastareaktio ja radikaalien vaino kiihtyivät, mutta se oli tietenkin helppo tulkita todisteeksi vallankumousuhan kasvusta.
 • Tästä hänellä on esittää todisteeksi Helsingistä lähetetty sotilasasiamiehen raportti vuodelta 1937 ja hän viittaa myös laivaston arkistoon.
 • Kuvaavaa Ahdin epäilyksille Mannerheimia kohtaan on se, että " todisteeksi " kaappauspyrkimyksistä riittää sekin, ettei Mannerheim kumonnut joitain sen suuntaisia huhuja.

tukea

 • Hollon esittämät esimerkit eivät tue väitettä.
 • Tulokset eivät tue ajatusta siitä, että rattijuopumusten rangaistustasoa muuntelemalla voitaisiin olennaisesti vaikuttaa tieliikennekuolemiin.
 • Käsittääkseni tiede ei tue näkemystä - sen enempää kuin talonpoikasjärkikään.

vahvistaa

 • 15 Kun venäläisten talvisodassa esim. Suomussalmella, Sallassa ja Petsamossa onnistui huonojakin teitä myöten jäätyneen maan aikana tuoda joukkojaan pitkälle Suomen puolelle, tämä tuntui täysin vahvistavan vanhat katsomukset.
 • Pikemminkin maininnat vahvistavat käsitystä.
 • Ranskalaistiedot vahvistavat huhut
 • Liirto tulkitsee kilpailuviraston esityksen vahvistavan epäilyjä Transpointin epäselvyyksistä.
 • Weil, uskon tämän vahvistavan kertomuksesi, Marley.

???

 • 24. Korhonen, HAik 1940, s. 303. Hahmoteoria on osoittanut, että ihminen käsittää yksityisiLmiöt vain kokonaisuuden osina.
 • Ne osoittivat sen, mitä jotkut ekonomistit olivat aiemmin sanoneet: rahamäärä kasvoi Suomessa hallitsemattomasti ja erityisen voimakkaasti vuosina 1987 ja 1988 ja oh ratkaiseva tekijä talouden kriisikehityksessä.
FEE 
cognizer (info)
degree (info)
domain_of_relevance (info)
iterations (info)
manner (info)
means (info)
proposition (info)
result (info)
support (info)