FinnFrameNet:Contingency

From Sanat

funktio

 • Kuvio 1. Toimijan hyöty rikollisuudesta ajan funktiona
 • Anodivirran muuttuminen ajan funktiona on ilmoitettu käyrällä y l.
 • vakavan rikoksen uusimistodennäköisyys ajan funktiona ellei eristämistä sovelleta.

olla riippuvainen

 • Säännöstelyrikoksia koskevat säännökset ( RL 46 luku ) ovat ratkaisevasti sidoksissa niissä tarkoitettuihin aineellisiin lakeihin eli säännöstelylakeihin; vastaavasti näiden lakien noudattamisen kontrolli on riippuvainen siitä, minkälainen erityinen valvonta- ja tutkintaorganisaatio niiden varalle on luodu.
 • Ihmisoikeusideologian uskottavuus on riippuvainen käytännön toimenpiteistä.

riippua

 • Hannes Virolainen kantoi kortensa kekoon todistellessaan, että hallituksen tuleva kohtalo riippuu kestävän tulopoliittisen ratkaisun syntymisestä.
 • Puun kaatoon kuluva aika riippuu kaadettavan puun koosta.
 • Kaikki riippui ihmisestä ja hänen onnistumisestaan.
 • Muutoksen suuruus riippuisi siitä, mitä » varmuudella » ymmärrettäisiin.
 • Edes ajateltavissa ei näet voine olla, että emissiovoiton leima veronalaisuus riippuisi siitä, onko apporttiomaisuuden arvoa yhtiön toimesta kirjanpidossa korotettu vai ei, sillä suoranaista ja välitöntä määräämisvaltaa vero-objektiin ei verolain voida katsoa verovelvolliselle antavan, ellei laki sitä nimenomaisesti ja suoraan säädä.
 • Järkevän tuloksen saavuttaminen ei tällöin riippuisi siitä, sattuiko perittävä kuollessaan omistamaan tällaisen asunnon.
 • Lainojen ehdot eivät riippuisi siitä, mistä varoista ne on myönnetty.
 • Tuntuisi vallan kummalliselta, jos perustevalituksen kohtalo riippuisi siitä, katsotaanko aikaisempi verotuskäytäntö virheelliseksi siksi, että sirkkelisahurin toimipaikkaa ei pidetä liiketoimipaikkana eikä työssä käytettäviä apulaisia hänen työapulaisinaan vaiko siksi, että sitä esinettä, johon työ kohdistuu, tai työn tulosta ei pidetä liikevaihtoverolain tarkoittamana verollisena tavarana.
 • Millä osuudella kunkin yhtiön ajateltiin tulevan osakkaaksi riippui sen osakepääomasta ja luotontarpeesta.
 • Kaikki riippui vain siitä, olisiko hän valmis lähtemään valtion palvelukseen.
 • Kaasun kokoonpano tilavuusprosenteissa riippuen lämpötilasta kaasutinsäiliössä.
 • ehdottomasti saada, jos säiliö tehdään ja hoidetaan oikealla tavalla, mutta arvatenkin voi sellaisen veden laatu huomattavasti vaihdella riippuen lämpötilasta, sateiden voimakkuudesta j. n. e. Tärkeätä on kuitenkin, että sekä katto että syöksytorvi pidetään riittävän puhtaina.
 • Kylvövakojen syvyys riippuu kylvettävän siemenen suuruudesta.
 • Vakuutusmaksu riippuu vakuutetun työtulosta.
 • Maksun suuruus riippui kasvatettavan iästä — jota nuorempi kasvatettava lapsi oli, sitä isompi oli maksu — ja pienentyi se kasvatin ikävuosien karttuessa aina yhdellä ruplalla vuodessa sekä lakkasi kokonaan hänen tultuaan 14 vuoden ikäiseksi.
 • Onnettomuudet eivät suinkaan riipu tästä nopeudesta, toteaa ylikonstaapeli Viikko edelleen.
 • Joka tapauksessa bulgarialaisten talonpoikien ja paimenien pitkä-ikäisyys ei riipu tästä erimielisyydestä, sillä' he eivät kata ruokapöytäänsä yoghurt-maidolla. vaan — myy-, vät sen lähimpiin kaupunkeihin, j Tieto on murhaava piimäkulttuuri hartaille puoltajille- Nie-4 lemme täällä sankarillisesti? yo. ehurtia luullen turvanneemme \ itsellemme Metusaiem-iän ras- 1 kasnainoisten luokan.
 • Mutta avioliiton pätevyys ei riipu tästä lisävihkimisestä.
 • Tulokset eivät kuitenkaan riipu tästä, sillä vastauksista voi miltei poikkeuksetta saada selvän kuvan oppilaan käsitystavasta, niinkuin ne myöskin kuvastavat opettajan opetustapaa.

riippuvuus

 • Monitahoiset kokonaisuudet ja asioiden keskinäiset riippuvuudet pakottavat puolueetkin lähemmäksi toisiaan.
 • Hän perustelee näkemystään verotuksen ja työllisyyden keskinäisellä riippuvuudella.
 • Nämä kaikki seikat osoittavat, miten yksinpä menneisyyden ajanmittausjärjestelmät ovat olleet riippuvaisia kunkin nykyisyyden omaksumista katsomustavoista ja miten historiallisen ajan mittaamisessakin subjektiivisuudella, so. riippuvuudella kunkin nykyisyyden katsomustavoista, on ollut oma tärkeä osuutensa.
 • Toimikunnan pitää selvittää erityisesti kasvinviljelytuotteiden hintojen riippuvuutta sadon määristä ja maatalouden rahoitusosuutta maitotuotteiden viennissä.
FEE 
circumstances (info)
determinant (info)
outcome (info)